Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KRAJOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI 2014 – ZADANIA DLA RESORTÓW Łucja Dec Departament Gospodarki Odpadami 19 stycznia 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KRAJOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI 2014 – ZADANIA DLA RESORTÓW Łucja Dec Departament Gospodarki Odpadami 19 stycznia 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 KRAJOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI 2014 – ZADANIA DLA RESORTÓW Łucja Dec Departament Gospodarki Odpadami 19 stycznia 2012 r.

2 Uchwała Nr 217 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2014 (M. P. Nr 101, poz. 1183) 2

3 Przedstawione w planie cele i zadania dotyczą okresu oraz perspektywicznie okresu

4 Kpgo 2014 obejmuje: opis aktualnego stanu gospodarki odpadami, prognozowane zmiany w zakresie wytwarzania i gospodarowania opadami, cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów ich realizacji, 4

5 Kpgo 2014 obejmuje: zadania, których realizacja zapewni poprawę sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami, rodzaj przedsięwzięć i harmonogram ich realizacji, instrumenty finansowe służące realizacji celów w zakresie gospodarki odpadami, system monitoringu i sposób oceny realizacji celów w zakresie gospodarki odpadami. 5

6 Dla potrzeb planu dokonano podziału odpadów na: odpady komunalne, odpady niebezpieczne, pozostałe odpady, w tym odpady powstające w przemyśle, osady ściekowe, odpady opakowaniowe, przy czym szczegółowo odniesiono się do tych rodzajów odpadów, dla których zidentyfikowano znaczące problemy. 6

7 Zadania wynikające dla poszczególnych resortów Wykonawca: Urzędy administracji publicznej, przedsiębiorcy Treść zadania: Uwzględnianie w przetargach publicznych, poprzez zapisy w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zakupów wyrobów zawierających materiały lub substancje pochodzące z recyklingu odpadów; włączanie do procedur zamówień publicznych kryteriów, związanych z ochroną środowiska i zapobieganiem powstawaniu odpadów, przy czym w przypadku resortu Obrony Narodowej tylko w obszarach niemających bezpośredniego wpływu na zdolność bojową Sił Zbrojnych RP, z pełnym uwzględnieniem obowiązującego prawodawstwa ochrony środowiska (Kontynuacja realizacji zadania wskazanego w Krajowym planie gospodarki odpadami 2010). Termin realizacji:

8 Zadania wynikające dla poszczególnych resortów Wykonawca: Minister właściwy do spraw gospodarki Treść zadania: Przeprowadzenie procesu legislacyjnego wydania rozporządzeń na podstawie upoważnień zawartych w nowej ustawie o odpadach Termin realizacji:

9 Zadania wynikające dla poszczególnych resortów Wykonawca: Minister właściwy do spraw nauki i szkolnictwa wyższego Treść zadania: Koordynacja i wsparcie realizacji prac naukowo-badawczych w zakresie gospodarki odpadami (technologie o zredukowanym wskaźniku wytwarzania odpadów, produkty o mniejszym oddziaływaniu na środowisko w trakcie ich używania i po jego zakończeniu, technologie recyklingu odpadów, warunki wyodrębnienia niektórych substancji i materiałów, możliwych do uznania ich za produkty - kontynuacja realizacji zadania wskazanego w Krajowym planie gospodarki odpadami 2010) Termin realizacji:

10 Zadania wynikające dla poszczególnych resortów Wykonawca: Minister właściwy do spraw wewnętrznych Treść zadania: Uzupełnienie i weryfikacja danych w bazie danych o pojazdach wprowadzanych na rynek - baza CEP, jako niezbędnego narzędzia do ograniczenia szarej strefy i uzyskania wiarygodnych danych o pojazdach wycofanych z eksploatacji (niezbędna korelacja danych GUS, Urzędów Celnych i Policji) Termin realizacji:

11 Zadania wynikające dla poszczególnych resortów Wykonawca: Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska Treść zadania: Opracowanie planu zagospodarowania odpadów z rozlewów olejowych powstałych w wyniku wypadków morskich (Kontynuacja realizacji zadania wskazanego w Krajowym planie gospodarki odpadami 2010) Termin realizacji:

12 Zadania wynikające dla poszczególnych resortów Wykonawca: Minister właściwy do spraw zdrowia Treść zadania: Przeprowadzenie procesu legislacyjnego wydania rozporządzeń na podstawie upoważnień zawartych w nowej ustawie o odpadach Termin realizacji:

13 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "KRAJOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI 2014 – ZADANIA DLA RESORTÓW Łucja Dec Departament Gospodarki Odpadami 19 stycznia 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google