Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Misja i cele strategiczne PIFS oraz wytyczne w zakresie podstawowych dylematów strategicznych 24.10.2009.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Misja i cele strategiczne PIFS oraz wytyczne w zakresie podstawowych dylematów strategicznych 24.10.2009."— Zapis prezentacji:

1 Misja i cele strategiczne PIFS oraz wytyczne w zakresie podstawowych dylematów strategicznych

2 Składniki misji PIFS: Działanie na rzecz ciągłego rozwoju kompetencji i kształcenia się przez całe życie; Działanie na rzecz rozwoju rynku szkoleniowego, na którym obowiązują zasady uczciwej konkurencji.

3 Misja PIFS (propozycje sformułowania):
Działamy na rzecz ciągłego rozwoju kompetencji i kształcenia się przez całe życie poprzez rozwój rynku szkoleniowego, na którym obowiązują zasady uczciwej konkurencji. Promujemy ideę uczenia się przez całe życie i dążymy do powiększania/rozwoju rynku usług szkoleniowych, na którym obowiązują zasady uczciwej konkurencji. Misją PIFS jest promocja idei uczenia się przez całe życie, powiększanie i rozwój rynku szkoleniowego, na którym obowiązują zasady uczciwej konkurencji. Dążymy do ciągłego uczenia się i rozwoju ludzi dorosłych i rozwoju rynku usług szkoleniowych, na którym obowiązują zasady uczciwej konkurencji. Misją PIFS jest rozwój rynku szkoleniowego. Zrezygnować ze słów „uczenia się ludzi” na rzecz „rozwoju ludzi”. Misja powinna zawierać uzasadnienie społeczne, a nie jedynie interes wewnętrzny: „Działamy na rzecz podwyższania kompetencji poprzez rozwój rynku usług szkoleniowych, na którym obowiązują zasady uczciwej konkurencji”. Działamy na rzecz rozwoju rynku usług szkoleniowych. Nie tylko uczenie się, ale wszelka aktywna działalność związana z rozwojem. Dodać coś na rzecz edukacji naszych klientów. Wspierając członków Izby stwarzamy warunki rozwoju branży szkoleniowej w oparciu o zasady wolnej o uczciwej konkurencji. Działamy na rzecz rozwoju ludzi dorosłych i powiększania rynku usług szkoleniowych, na którym obowiązują zasady uczciwej konkurencji. Działamy na rzecz uczenia się przez całe życie i powiększania rynku usług szkoleniowych, na którym obowiązują zasady uczciwej konkurencji. Działamy na rzecz uczenia się przez całe życie poprzez rozwój rynku usług szkoleniowych, na którym obowiązują zasady uczciwej konkurencji. Działamy na rzecz uczenia się przez całe życie poprzez powiększanie rynku usług szkoleniowych, na którym obowiązują zasady uczciwej konkurencji. Działamy na rzecz rozwoju rynku szkoleniowego w warunkach wolnej i uczciwej konkurencji i tworzymy warunki do kształcenia się przez całe życie.

4 I. Reprezentowanie środowiska firm szkoleniowych wobec ustawodawcy, instytucji europejskich, rządowych i samorządowych Reprezentowanie interesów branży szkoleniowej w relacjach z otoczeniem na szczeblu krajowym i wojewódzkim; Rzecznictwo interesów na rzecz poprawy warunków prawnych poprzez zmiany ustaw, rozporządzeń i regulacji; Współpraca z instytucjami rządowymi i samorządowymi w ramach projektów dotyczących branży szkoleniowej;

5 PR usług szkoleniowych;
II. Upowszechnianie idei uczenia się przez całe życie i szkoleń jako narzędzi rozwoju osobistego i Organizacji PR usług szkoleniowych; Realizacja projektów (komunikacyjnych i edukacyjnych) skierowanych do firm i ich pracowników w zakresie promocji LLL; Promocja konkretnych rozwiązań systemowych związanych z rynkiem szkoleń; Promowanie jakości usług szkoleniowych.

6 Promocja dobrych praktyk w szkoleniach.
III. Definiowanie i upowszechnianie wysokich standardów jakości usług szkoleniowych Definiowanie i upowszechnianie norm etycznych działalności szkoleniowej; Definiowanie i upowszechnianie standardów jakościowych usługi szkoleniowej; Promocja dobrych praktyk w szkoleniach.

7 IV. Wspomaganie działalności firm szkoleniowych
Gromadzenie i upowszechnianie informacji oraz badań na temat rynku szkoleń i branży szkoleniowej, Prowadzenie i rozpowszechnianie badań trendów biznesowych; Gromadzenie i upowszechnianie aktualnych informacji prawnych związanych z branżą szkoleniową; Organizowanie zniżek i upustów na usługi zewnętrzne świadczone firmom członkowskim; Działalność interwencyjna na rzecz członków Izby zgodnie ze ściśle określonymi kryteriami i regułami.

8 V. Integracja środowiska: wymiana doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk
Tworzenie forum wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy członkami (grupy robocze, spotkania, internet, biuletyny, itp.); Tworzenie platformy do nawiązywania relacji i współpracy biznesowej (konsorcja, podwykonawstwo, wymiana komercyjna między firmami).

9 Wytyczne: działalność konkurencyjna PIFS wobec członków
PIFS jest organizacją firm szkoleniowych i nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec swoich członków na polu realizacji usług szkoleniowych (dotychczas PKD 8042B). Trzeba określić nowe PKD, które obejmują działalność szkoleniową, aby określić jakich nowych klasyfikacjach PKD, PIFS nie powinien prowadzić. Trzeba także dokładnie określić, (zdefiniować) co to jest usługa szkoleniowa (zdefiniowany wstępnie w standardzie usługi szkoleniowej). Definicja ta będzie kryterium do określania działalności konkurencyjnej. W statucie winien być ogólny opis usługi szkoleniowej, a na poziomie szczegółowym definicja winna być cyklicznie modyfikowana przez dedykowany do tego wskazany organ Izby. Działania informacyjne (seminaria, konferencje, spotkania informacyjne) realizowane przez PIFS nie są traktowane jako konkurencyjne usługi szkoleniowe. Dopuszczamy wewnętrzne działania szkoleniowe, (np. szkolenia dotyczące rozwiązań prawnych dotyczących branży), ale potrzebna procedura zakupów wewnętrznych, regulamin zakupu tych usług. PIFS nie będzie realizować systemowych projektów szkoleniowych (typu Akademia PIFS).

10 Wytyczne: certyfikacja, akredytacja, regulacja rynku.
Jest KDP (zatwierdzony) i słownik pojęć szkoleniowych (w procesie tworzenia). PIFS nie powinna w żaden sposób (zdecydowanie NIE) akredytować firm szkoleniowych (czyli zaświadczać, że dana firma jest zdolna do realizacji usług na określonym poziomie i audytować to). PIFS nie powinna certyfikować firm szkoleniowych. PIFS powinna promować wysoką jakość usługi szkoleniowej w sposób podobny do promocji KDP: Zdefiniować pojęcia i standard usługi szkoleniowej; Promować jakość w szkoleniach (w ogóle); Edukować rynek; Uzyskiwać od członków dobrowolną deklarację stosowania. Należy dopracować pomysł przyznawania zaświadczenia potwierdzenia stosowania norm PIFS (KDP, standard) wszystkim członkom PIFS, które zadeklarowały, że będą stosować standard usługi szkoleniowej i opłacają regularnie składki.

11 Wytyczne: źródła finansowania PIFS.
Składka członkowska bez istotnych zmian (około 1500 PLN z ewentualną korektą inflacyjną), dążenie do pełnej windykacji należności s tytułu składki i do pozyskania nowych członków – cel: 500 członków; Prowadzenie działalności gospodarczej przez Izbę: Sprzedaż dostawcom firm szkoleniowych usług promocji (powierzchni reklamowych, mailingu, bannerów) skierowanej do firm szkoleniowych; Sprzedaż firmom szkoleniowym usług promocji (powierzchni reklamowych, mailingu, bannerów) skierowanej do firm szkoleniowych w zakresie ich usług pozaszkoleniowych i szkoleniowych; Sprzedaż firmom nie prowadzącym działalności szkoleniowej usług promocji (powierzchni reklamowych, mailingu, bannerów, pakiety sponsorskie) skierowanej do wszystkich firm (gospodarki), w zakresie oferty pozaszkoleniowej i w ramach ochrony marki PIFS; Sprzedaż badań rynkowych (np. zamówionych, przedpłaconych) Sprzedaż firmom nie będącym członkami PIFS patronatów marki PIFS, pod warunkiem ochrony marki Realizacja przez PIFS projektów współfinansowanch ze środków UE w zakresie nie zawierającym komponentów szkoleniowych (np. projekty badawcze, promocyjne, itp.); Dotacje, zlecenia, inne źródła publiczne – w zakresie działań, które nie są usługami szkoleniowymi (nie zawierają komponentu usług szkoleniowych); Narzędziem pozyskania członków i windykacji należności powinna być także działalność gospodarcza, w której członkowie płacą mniej (np. 50%) za usługi niż nie-członkowie, co skłania do przystąpienia do Izby i opłacania składki;

12 Wnioski: pakiet korzyści.
Reprezentacja środowiska; Rzecznictwo w zakresie uzgodnionych interesów; Dostęp do informacji: raporty, badania, biuletyny; Korzyści finansowe (zniżki, grupy zakupowe); Działania promocyjne – wykorzystywanie logo PIFS w materiałach promocyjnych; Możliwość aktywnego wspólnego działania (projekty PIFS realizowane wspólnie z członkami – centralne i regionalne) i wymiany informacji; Działalność interwencyjna na rzecz członków Izby zgodnie ze ściśle określonymi kryteriami i regułami.


Pobierz ppt "Misja i cele strategiczne PIFS oraz wytyczne w zakresie podstawowych dylematów strategicznych 24.10.2009."

Podobne prezentacje


Reklamy Google