Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kiedy Ellie wraz z szóstk ą przyjació ł wraca z wakacyjnej wyprawy, zastaje opustosza ł e miasteczko i umieraj ą ce z g ł odu zwierz ę ta. Tajemnicza.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kiedy Ellie wraz z szóstk ą przyjació ł wraca z wakacyjnej wyprawy, zastaje opustosza ł e miasteczko i umieraj ą ce z g ł odu zwierz ę ta. Tajemnicza."— Zapis prezentacji:

1

2 Kiedy Ellie wraz z szóstk ą przyjació ł wraca z wakacyjnej wyprawy, zastaje opustosza ł e miasteczko i umieraj ą ce z g ł odu zwierz ę ta. Tajemnicza armia zaatakowa ł a ich kraj i uwi ę zi ł a jego mieszka ń ców. Ellie i jej paczka mog ą si ę podda ć lub ukry ć si ę w lesie. Mog ą te ż wzi ąć sprawy w swoje r ę ce i stan ąć do walki... Aby przetrwa ć, b ę d ą musieli nie tylko si ę zjednoczy ć, ale te ż dokonywa ć trudnych wyborów.

3 Tytu ł owy Artemis to przedsi ę biorczy i niezwykle inteligentny dwunastolatek, potomek s ł awnego, przest ę pczego rodu. Pewnego dnia postanawia ukra ść elfom ich legendarny skarb i przywróci ć rodzinie renom ę. Najnowsza ludzka i krasnoludzka technologia, magiczne zakl ę cia, szybka akcja i b ł yskotliwe dialogi – to zalety tej ksi ąż ki.

4 Waris urodzi ł a si ę w Somalii, w plemieniu nomadów. Wychowa ł a si ę po ś ród kóz, byd ł a i wielb łą dów. W ksi ąż ce opowiada o swoim dzieci ń stwie w Afryce oraz o tym, jak zosta ł a modelk ą.

5 W Skandii nastoletni ch ł opcy s ą dzieleni na grupy i wysy ł ani na trzymiesi ę czn ą wypraw ę. Ucz ą si ę ż eglarstwa, walki, taktyki, sztuki przetrwania... Dru ż yna przeciwko dru ż ynie, wyzwanie za wyzwaniem. Hal Mikkelson, syn uznanego skandyjskiego wojownika i aralue ń skiej matki, musi bardzo si ę postara ć, by udowodni ć sw ą warto ść. Nie odziedziczy ł po ojcu pot ęż nej postury i imponuj ą cej si ł y mi ęś ni. Na tle wspó ł ziomków wydaje si ę s ł aby, ma ł y, niewart z ł amanego miedziaka... Kiedy Hal staje na czele jednej z dru ż yn wie, ż e walka o zwyci ę stwo b ę dzie trudna. Zmierzy si ę z kwiatem skandyjskiej m ł odzie ż y, maj ą c po swojej stronie tylko spryt, inteligencj ę, hart ducha oraz przyjació ł.

6 Ś wiatowy i krajowy bestseller. Przejmuj ą cy prawdziwo ś ci ą opisów pami ę tnik narkomanki. Christine F. opowiada swoj ą histori ę oraz dzieje rówie ś ników, przyjació ł, cz ę sto bardzo m ł odych narkomanów, z których wielu tragicznie ko ń czy ż ycie, nie mog ą c zerwa ć z na ł ogiem. Historia Christiny F. wi ę cej mówi o sytuacji cz ęś ci m ł odzie ż y ni ż najbardziej nawet starannie udokumentowany raport.

7 Terrorystka nie otwiera drzwi obcym w obawie przed tajnymi funkcjonariuszami policji i agentami s ł u ż b bezpiecze ń stwa. Jednak jej dzieci przyprowadzaj ą swoich kolegów i biegaj ą z nimi po ca ł ym domu. Kobieta nie ma poj ę cia, ż e jedno z dzieci za ł o ż y ł o pods ł uch w ka ż dym pokoju, skopiowa ł o zawarto ść dysku komputera i sfotografowa ł o notes z adresami. To dziecko pracuje dla CHERUBA. Agenci CHERUBA maj ą od dziesi ę ciu do siedemnastu lat. Ich zadaniem jest prze ś lizgiwanie si ę pod radarem uwagi doros ł ych i zdobywanie informacji, dzi ę ki którym przest ę pcy i terrory ś ci posy ł ani s ą za kratki. Oficjalnie dzieci ę cy agenci nie istniej ą.

8 Po uko ń czeniu szko ł y ś redniej John zaci ą ga si ę do armii. Podczas przepustki spotyka Savannah - dziewczyn ę swoich marze ń. M ł odsz ą o dwa lata studentk ę pedagogiki, wolontariuszk ę, która z grup ą przyjació ł, w ramach akcji dobroczynnej, buduje domy dla ubogich. Na przekór wszelkim okoliczno ś ciom pomi ę dzy obojgiem rozkwita mi ł o ść. Savannah przyrzeka czeka ć na ukochanego, dopóki nie minie okres jego s ł u ż by. Nadchodzi 11 wrze ś nia 2001 r. Z poczucia obowi ą zku ch ł opak przed ł u ż a pobyt w wojsku. Niestety jego zwi ą zek z Savannah nie wytrzymuje d ł ugiego rozstania. W po ż egnalnym li ś cie dziewczyna informuje go, ż e zakocha ł a si ę w kim ś innym. Ale czas nie leczy ran.

9 Oto szesnastoletnia Babi, dziewczyna z tak zwanego dobrego domu, ś wietna uczennica i przyk ł adna córka, na skutek pogmatwanego splotu przypadków poznaje Stepa, agresywnego chuligana, którego ż ycie sk ł ada si ę z ć wicze ń na si ł owni, wy ś cigów na motorze i bezsensownych bijatyk. Mimo kra ń cowo ró ż nych charakterów i sprzeciwu apodyktycznej matki Babi, zakochuj ą si ę w sobie bez pami ę ci. Pod wp ł ywem tej mi ł o ś ci, która oczywi ś cie nie ma szans na przetrwanie, oboje si ę zmieniaj ą. Babi otwiera si ę na ś wiat, dojrzewa, a Step staje si ę bardziej refleksyjny, ł agodniejszy. Babi jest jedyn ą osob ą, której Step powierza swój mroczny sekret, który t ł umaczy jego agresywne i destrukcyjne zachowania.

10 W zamierzch ł ych czasach kowale elfów wykuli Pier ś cienie Mocy. Lecz Mroczny W ł adca, stworzy ł w tajemnicy Jedyny Pier ś cie ń, nape ł niaj ą c go sw ą pot ę g ą, aby rz ą dzi ł pozosta ł ymi. Ale Pier ś cie ń znikn ął i przepad ł gdzie ś w Ś ródziemiu. Min ęł o wiele wieków, zanim si ę odnalaz ł i trafi ł w r ę ce hobbita, którego przeznaczeniem sta ł a si ę w ę drówka do Krainy Cienia, by zniszczy ć Jedyny Pier ś cie ń...

11 Historia pakista ń skiej dziewczyny, która z nara ż eniem ż ycia walczy o prawa kobiet i ich dost ę p do edukacji. Gdy talibowie przej ę li kontrol ę nad dolin ą Swat w Pakistanie, jedna dziewczynka odwa ż y ł a si ę im sprzeciwi ć. Malala Yousafzai podj ęł a walk ę o swoje prawo do nauki. We wtorek dziewi ą tego pa ź dziernika 2012 roku, w wieku pi ę tnastu lat, niemal zap ł aci ł a za to najwy ż sz ą cen ę. Gdy wraca ł a ze szko ł y, postrzelono j ą w g ł ow ę z bliskiej odleg ł o ś ci. Wydawa ł o si ę, ż e nie prze ż yje. Ale cudem wyzdrowia ł a i los rzuci ł j ą z dalekiej wioski w pó ł nocnym Pakistanie do siedziby ONZ w Nowym Jorku. Szesnastoletnia Malala sta ł a si ę symbolem pokojowego protestu i najm ł odsz ą w historii kandydatk ą do pokojowej Nagrody Nobla.

12 Percy Jackson ma w ł a ś nie wylecie ć ze szko ł y z internatem. Znowu. Ale to najmniejszy z jego k ł opotów. Ostatnimi czasy mitologiczne potwory i bogowie olimpijscy wychodz ą z kart ksi ąż ek o mitologii prosto w ż ycie Percy'ego. Co gorsza, kilku z nich zdo ł a ł rozgniewa ć. Piorun Piorunów Zeusa zosta ł skradziony, a Percy jest g ł ównym podejrzanym. Teraz on i jego przyjaciele maj ą zaledwie dziesi ęć dni, ż eby znale źć skradzion ą w ł asno ść Zeusa i odnie ść j ą na Olimp, by przywróci ć pokój zwa ś nionym bogom. Ż eby misja si ę uda ł a, Percy'emu przyjdzie jednak zrobi ć co ś wi ę cej ni ż tylko z ł apa ć prawdziwego z ł odzieja - musi pogodzi ć si ę z ojcem, który go porzuci ł, rozwi ą za ć zagadk ę Wyroczni, która ostrzega go przed zdrad ą przyjaciela, i odkry ć z ł owrog ą si łę pot ęż niejsz ą nawet ni ż bogowie.

13 Szesnastoletnia Hazel choruje na raka i tylko dzi ę ki cudownej terapii jej ż ycie zosta ł o przed ł u ż one o kilka lat. Jednak nie chodzi do szko ł y, nie ma przyjació ł, nie funkcjonuje jak inne dziewczyny w jej wieku, zmuszona do taszczenia ze sob ą butli z tlenem i poddawania si ę ci ęż kim kuracjom. Nag ł y zwrot w jej ż yciu nast ę puje, kiedy na spotkaniu grupy poznaje niezwyk ł ego ch ł opaka. Tak zaczyna si ę dla niej podró ż w poszukiwaniu odpowiedzi na najwa ż niejsze pytania: czym s ą choroba i zdrowie, co znaczy ż ycie i ś mier ć, jaki ś lad cz ł owiek mo ż e po sobie zostawi ć na ś wiecie.

14 Czy pe ł na kompleksów licealistka mo ż e zaimponowa ć najbardziej interesuj ą cemu ch ł opakowi w szkole? Jak nie przegapi ć prawdziwej mi ł o ś ci, która kryje si ę nie tam, gdzie jej szukamy? Magda i Andrzej – oboje niepewni w ł asnej warto ś ci. Ich drogi krzy ż uj ą si ę przypadkiem. Czy to, co si ę mi ę dzy nimi zdarzy ł o, pomo ż e im odnale źć samych siebie? Jak ą rol ę w ich ż yciu odegra pewien pies? A nawet dwa psy?

15 Autorka zabiera nas na Mazury, w ł a ś nie do Krzywego, gdzie grupa nastolatków sp ę dza wakacje. Ta m ą dra i pogodna ksi ąż ka pozwala podpatrze ć, jak wspó ł czesna m ł odzie ż radzi sobie z mi ł o ś ci ą, prawd ą, przyjació ł mi oraz w ł asnymi rodzicami.

16 Jest lipiec. Magda i Kuba s ą ju ż zar ę czeni, dla Wiktora i Damroki to nadal czas wzajemnego sprawdzania si ę. W czwórk ę wyje ż d ż aj ą w podró ż po Europie. Te wakacje b ę d ą czasem prawdziwej próby dla czwórki przyjació ł. Seria mi ę towa to wspó ł czesna Polska: aktualne problemy, rado ś ci i tematy z ż ycia tu i teraz.

17 Weronika jest uczennic ą ostatniej klasy gimnazjum. Jej rodzice to wykszta ł ceni ludzie na poziomie, tacy, którym uni ż enie k ł aniaj ą si ę s ą siedzi. Za pi ę kn ą fasad ą kryje si ę jednak prawdziwy dramat. Weronika i jej brat do ś wiadczaj ą ze strony ojca-tyrana przemocy psychicznej i fizycznej, a ich matka woli zdystansowa ć si ę od rodzinnych problemów, nie zauwa ż aj ą c ich. Zakochana w koledze Weronika liczy, ż e na warsztatach teatralnych sp ę dzi z nim du ż o czasu. Okazuje si ę jednak, ż e Ł ukasz zaoferowa ł jej swoje miejsce na warsztatach. Pomimo pocz ą tkowego rozczarowania, zaj ę cia teatralne pomagaj ą Weronice poradzi ć sobie z sytuacj ą w domu i do ś wiadczy ć pierwszej prawdziwej mi ł o ś ci… `

18 Fabu ł a rozwija si ę w dwóch przenikaj ą cych si ę poziomach: pierwszy ziemski, gdzie rozgrywa si ę historia dziewczynki, która utraci ł a swego Anio ł a Stró ż a i stara si ę go odzyska ć. Drugi kosmiczny, gdzie Anio ł Stró ż walczy ze swym ciemnym bratem bli ź niakiem i pozbawiony mocy spada na ziemi ę.

19 Po raz kolejny zajrzymy do przyjaznego domu rodziny Borejków, gdzie akurat trwaj ą Ś wi ę ta Bo ż ego Narodzenia. Przyjazd Magdusi, córki Kreski, spowoduje znacz ą ce zmiany w spokojnym ż yciu rodziny, z kolei ś lub Laury wprawi w dzia ł anie s ł ynne Fatum. Ś mieszna, ale równie ż refleksyjna powie ść Ma ł gorzaty Musierowicz z pewno ś ci ą podniesie czytelników na duchu, rozbawi ich do ł ez, ale równie ż sk ł oni do zastanowienia si ę nad wa ż nymi kwestiami ż yciowymi.

20 Bohaterk ą ksi ąż ki jest panna Marple. Spe ł niaj ą c obietnic ę, jak ą z ł o ż y ł a przyjació ł ce z ł awy szkolnej, przyje ż d ż a odwiedzi ć j ą w wiejskiej posiad ł o ś ci. Nagle pada strza ł. Ka ż dy z siedmiorga domowników mia ł motyw, by zabi ć. Spraw ę utrudnia fakt, ż e do rezydencji przylega dom poprawczy, w którym mieszka dwustu m ł odocianych przest ę pców.

21 Powie ść przez wiele miesi ę cy nie schodzi ł a ze ś wiatowych list bestsellerów. Beztroski siedemnastolatek, Landon Carter, rozpoczyna nauk ę w ostatniej klasie szko ł y ś redniej. Jego ojciec kongresman pragnie, by syn zrobi ł karier ę - tymczasem Landon, podobnie, jak reszta klasy, nie zacz ął jeszcze zastanawia ć si ę, co zrobi ć z doros ł ym ż yciem. Jedynie Jamie Sullivan, cicha, spokojna dziewczyna opiekuj ą ca si ę owdowia ł ym ojcem, pastorem, jest inna. Nie rozstaje si ę z Bibli ą, nie chodzi na prywatki, a dzie ń bez dobrego uczynku uwa ż a za stracony. Czy mo ż liwe jest, aby losy tych dwojga tak ró ż nych m ł odych ludzi mog ł y po łą czy ć si ę na zawsze?

22 Nie ś mia ł y Wiktor poznaje szalon ą i pe ł n ą energii Damrok ę. Jego siostra Wika gubi si ę we w ł asnych uczuciach. Diupa to pó ł roku z ż ycia rodziny, w której wszyscy - od papugi po babci ę - maj ą swoj ą rol ę do odegrania. Seria mi ę towa to wspó ł czesna Polska: aktualne problemy, rado ś ci i tematy z ż ycia tu i teraz.

23 To zbiór dwunastu opowiada ń, w których detektywi z Baker Street rozwi ą zuj ą ró ż ne skomplikowane zagadki kryminalne. Ich drogi krzy ż uj ą si ę m.in. z Iren ą Adler, arystokratami, plebejuszami i innymi lud ź mi ró ż nych profesji. W tle przewijaj ą si ę z ł o, zagadkowe morderstwa, drogocenne klejnoty…

24 Czy w ci ą gu dwunastu dni mo ż na pozna ć smak ż ycia i odkry ć jego najg łę bszy sens? Dziesi ę cioletni Oskar le ż y w szpitalu i nie wierzy ju ż w ż adne bajki. Wtedy na jego drodze staje tajemnicza pani Ró ż a, która ma za sob ą karier ę zapa ś niczki i potrafi znale źć wyj ś cie z ka ż dej sytuacji…

25 Ż ycie siedemnastoletniej Ronnie Miller wywróci ł o si ę do góry nogami, gdy jej ojciec postanowi ł porzuci ć karier ę i wyjecha ć do niewielkiego miasteczka w Pó ł nocnej Karolinie. Jego ucieczka oznacza ł a koniec ma łż e ń stwa Millerów. Trzy lata pó ź niej Ronnie dalej nie chce mie ć nic wspólnego z ojcem i nie utrzymuje z nim kontaktu. Nieoczekiwanie matka wysy ł a dziewczyn ę i jej m ł odszego brata, Jonaha, by sp ę dzili wakacje w Wilmington. Dla Ronnie to ci ęż ka próba - przyzwyczajona do Nowego Jorku, zakochana w jego nocnym ż yciu i modnych klubach, musi zmierzy ć si ę nie tylko z niech ę ci ą do ojca, ale równie ż z senn ą atmosfer ą nadmorskiej mie ś ciny. Wszystko wskazuje na to, ż e to b ę dzie najgorsze lato w jej ż yciu...

26 Bohaterk ą, a jednocze ś nie narratork ą ksi ąż ki jest szesnastoletnia Katniss Everdeen, która mieszka z matk ą i m ł odsz ą siostr ą w jednym z najbiedniejszych dystryktów nowego pa ń stwa. Katniss po ś mierci ojca jest g ł ow ą rodziny – musi troszczy ć si ę, by zapewni ć byt m ł odszej siostrze i chorej matce. To opowie ść o ś wiecie Panem rz ą dzonym przez okrutne w ł adze, w którym co roku dwójka nastolatków z ka ż dego z dwunastu dystryktów wyrusza na G ł odowe Igrzyska, by stoczy ć walk ę na ś mier ć i ż ycie.

27 To drugi tom trylogii o pa ń stwie Panem, gdzie co roku odbywaj ą si ę emitowane przez telewizj ę krwawe G ł odowe Igrzyska. W tej cz ęś ci Katniss i Peeta odbywaj ą obowi ą zkowe Tournée Zwyci ę zców, kiedy dowiaduj ą si ę o fali zamieszek, do których przyczyni ł si ę ich zuchwa ł y czyn. W tle trwaj ą przygotowania do rocznicowych, 75. igrzysk, które przynios ą wyj ą tkowo zaskakuj ą cy obrót spraw…

28 Trzecia cz ęść trylogii. Katniss Everdeen wraz z matk ą i siostr ą mieszka w Trzynastce - legendarnym podziemnym dystrykcie, który wbrew k ł amliwej propagandzie Kapitolu przetrwa ł, a co wi ę cej, szykuje si ę do rozprawy z w ł adz ą dyktatorów. Katniss mimo pocz ą tkowej niech ę ci, wyko ń czona psychicznie i fizycznie ci ęż kimi prze ż yciami na arenie, zgadza si ę zosta ć Kosog ł osem - symbolem oporu przeciw kapitoli ń skiemu tyranowi.

29


Pobierz ppt "Kiedy Ellie wraz z szóstk ą przyjació ł wraca z wakacyjnej wyprawy, zastaje opustosza ł e miasteczko i umieraj ą ce z g ł odu zwierz ę ta. Tajemnicza."

Podobne prezentacje


Reklamy Google