Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja o bezrobociu w powiecie staszowskim lata 2009 – 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja o bezrobociu w powiecie staszowskim lata 2009 – 2013."— Zapis prezentacji:

1 Informacja o bezrobociu w powiecie staszowskim lata 2009 – 2013

2 Stopa bezrobocia w kraju, województwie i powiecie w latach

3 Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w woj. świętokrzyskim wg stanu na dzień

4 Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w powiecie staszowskim w latach

5 Liczba bezrobotnych w poszczególnych miesiącach w 2009 i 2013 roku

6 Liczba bezrobotnych w powiecie staszowskim wg wybranych grup w latach Wyszczególnienie Stan na: Kobiety Mężczyźni Zasiłkobiorcy Bez prawa do zasiłku Zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy W wieku mobilnym 18 – Pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy Razem

7 Liczba bezrobotnych według wieku w powiecie staszowskim w latach Wiek Stan na: – – – – – – Razem

8 Udział osób bezrobotnych według wieku w ogólnej liczbie bezrobotnych w powiecie staszowskim – stan na

9 Liczba bezrobotnych według wykształcenia w powiecie staszowskim w latach Wykształcenie Stan na: wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe podstawowe Razem

10 Udział osób bezrobotnych według wykształcenia w ogólnej liczbie bezrobotnych w powiecie staszowskim – stan na

11 Liczba bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy w powiecie staszowskim w latach Czas pozostawania bez pracy w miesiącach Stan na: do – – – – powyżej Razem

12 Udział osób bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy w ogólnej liczbie bezrobotnych w powiecie staszowskim – stan na

13 Liczba bezrobotnych w powiecie staszowskim wg gmin w latach Wyszczególnienie Stan na: Staszów Połaniec Osiek Rytwiany Bogoria Łubnice Oleśnica Szydłów Razem Powiat Staszów

14 Funduszu Pracy w latach

15 Wydatki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w latach Wyszczególnienie Lata I -VIII 2013 Ogółem % ogółu wydatków Ogółem % ogółu wydatków Ogółem % ogółu wydatków Ogółem % ogółu wydatków Ogółem % ogółu wydatków prace interwencyjne , , , , ,8 roboty publiczne , , , , ,5 z tytułu udzielonej pożyczki / dotacje , , , , ,1 refundacja kosztów doposażenia / wyposażenia stanowiska pracy , , , , ,1 rozpoczęcie szkolenia , , , , ,9 rozpoczęcie stażu , , , , ,2 przygotowanie zawodowe w miejscu pracy ,800, inne wydatki , , , , ,4 OGÓŁEM WYDATKI

16 Prac interwencyjne – lata liczba osób, wydatki

17 Roboty publiczne – lata liczba osób, wydatki

18 Udzielone pożyczki / dotacje – lata liczba osób, wydatki

19 Refundacja kosztów doposażenia / wyposażenia stanowiska pracy lata liczba osób, wydatki

20 Szkolenia – lata liczba osób, wydatki

21 Staże – lata liczba osób, wydatki

22 Aktywizacja osób bezrobotnych w latach Wyszczególnienie Lata I-VIII 2013 prace interwencyjne roboty publiczne z tytułu udzielonej pożyczki / dotacje refund. kosztów doposażenia / wyposażenia stanowiska pracy rozpoczęcie szkolenia rozpoczęcie stażu rozpoczęcie przygotowania zawodowego w miejscu pracy Ogółem Liczba bezrobotnych

23 Wyłączni z ewidencji bezrobotnych w latach Przyczyny wyłączenia Lata I-VIII 2013 praca stała praca sezonowa podjęcie pracy w ramach środków PFRON niepotwierdzanie gotowości do podjęcia pracy odmowa przyjęcia propozycji zatr., uczestnictwa w programie dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego podjęcie nauki ukończenie 60 lat przez kobietę / 65 lat przez mężczyznę nabycie praw emerytalnych lub rentowych / św. przedemeryt inne Ogółem wyrejestrowani Liczba bezrobotnych

24 Napływ i odpływ bezrobotnych w latach

25 Oferty pracy w latach


Pobierz ppt "Informacja o bezrobociu w powiecie staszowskim lata 2009 – 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google