Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja o bezrobociu w powiecie staszowskim

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja o bezrobociu w powiecie staszowskim"— Zapis prezentacji:

1 Informacja o bezrobociu w powiecie staszowskim
lata 2009 – 2013

2 Stopa bezrobocia w kraju, województwie i powiecie w latach 2009 - 2013

3 Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w woj
Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w woj. świętokrzyskim wg stanu na dzień

4 Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w powiecie staszowskim w latach 2009 - 2013

5 Liczba bezrobotnych w poszczególnych miesiącach w 2009 i 2013 roku

6 Liczba bezrobotnych w powiecie staszowskim wg wybranych grup w latach 2009 - 2013
Wyszczególnienie Stan na: Kobiety 1988 1884 2279 2185 2086 Mężczyźni 1936 1889 1757 1990 1649 Zasiłkobiorcy 731 624 675 719 431 Bez prawa do zasiłku 3193 3149 3361 3456 3304 Zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy 59 45 43 105 151 W wieku mobilnym 18 – 44 3062 2954 3136 3286 2835 Pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy 689 636 922 1073 1001 Razem 3924 3773 4036 4175 3735

7 Liczba bezrobotnych według wieku w powiecie staszowskim w latach 2009 - 2013
Stan na: 18 – 24 1106 1047 1099 1116 914 25 – 34 1220 1233 1273 1399 1270 35 – 44 736 674 764 771 651 45 – 54 620 560 606 565 518 55 – 59 206 211 239 261 289 60 – 64 36 48 55 63 92 Razem 3924 3773 4036 4175 3735

8 Udział osób bezrobotnych według wieku w ogólnej liczbie bezrobotnych w powiecie staszowskim – stan na

9 Liczba bezrobotnych według wykształcenia w powiecie staszowskim w latach 2009 - 2013
Wykształcenie Stan na: wyższe 480 499 628 665 718 policealne i średnie zawodowe 950 901 954 942 877 średnie ogólnokształcące 515 484 522 512 461 zasadnicze zawodowe 1279 1189 1223 1308 1017 podstawowe 700 709 748 662 Razem 3924 3773 4036 4175 3735

10 Udział osób bezrobotnych według wykształcenia w ogólnej liczbie bezrobotnych w powiecie staszowskim – stan na

11 Czas pozostawania bez pracy
Liczba bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy w powiecie staszowskim w latach Czas pozostawania bez pracy w miesiącach Stan na: do 1 472 744 594 610 386 1 – 3 1133 826 838 953 759 3 – 6 958 787 812 804 552 6 – 12 672 780 870 735 1037 12 – 24 390 471 667 711 603 powyżej 24 299 165 255 362 398 Razem 3924 3773 4036 4175 3735

12 Udział osób bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy w ogólnej liczbie bezrobotnych w powiecie staszowskim – stan na

13 Liczba bezrobotnych w powiecie staszowskim wg gmin w latach 2009 - 2013
Wyszczególnienie Stan na: Staszów 1320 1315 1385 1373 1281 Połaniec 613 624 694 664 649 Osiek 505 436 512 601 517 Rytwiany 400 351 374 370 337 Bogoria 450 431 484 492 454 Łubnice 190 180 173 207 155 Oleśnica 245 246 232 254 Szydłów 201 182 214 187 Razem Powiat Staszów 3924 3773 4036 4175 3735

14 Funduszu Pracy w latach 2009 - 2013

15 Wydatki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w latach 2009 - 2013
Wyszczególnienie Lata 2009 2010 2011 2012 I -VIII 2013 Ogółem % ogółu wydatków prace interwencyjne 12,2 9,3 569680 6,7 14,9 820395 17,8 roboty publiczne 514814 3,4 47,1 314287 4,4 21923 0,5 z tytułu udzielonej pożyczki / dotacje 19,5 16,2 680354 8,0 20,3 512384 11,1 refundacja kosztów doposażenia / wyposażenia stanowiska pracy 16,3 21,5 832000 9,8 24,0 791800 17,1 rozpoczęcie szkolenia 572380 3,8 638376 3,0 156522 1,8 276352 3,9 135841 2,9 rozpoczęcie stażu 37,7 30,5 26,0 31,6 50,2 przygotowanie zawodowe w miejscu pracy 730683 4,8 0,0 inne wydatki 349389 2,3 345480 1,7 54142 0,6 62016 0,9 18862 0,4 OGÓŁEM WYDATKI 100

16 Prac interwencyjne – lata 2009 - 2013 liczba osób, wydatki

17 Roboty publiczne – lata 2009 - 2013 liczba osób, wydatki

18 Udzielone pożyczki / dotacje – lata 2009 - 2013 liczba osób, wydatki

19 Refundacja kosztów doposażenia / wyposażenia stanowiska pracy lata 2009 - 2013 liczba osób, wydatki

20 Szkolenia – lata 2009 - 2013 liczba osób, wydatki

21 Staże – lata 2009 - 2013 liczba osób, wydatki

22 Aktywizacja osób bezrobotnych w latach 2009 - 2013
Wyszczególnienie Lata 2009 2010 2011 2012 I-VIII 2013 prace interwencyjne 613 566 116 292 236 roboty publiczne 101 826 347 92 z tytułu udzielonej pożyczki / dotacje 171 203 46 30 refund. kosztów doposażenia / wyposażenia stanowiska pracy 206 369 194 191 74 rozpoczęcie szkolenia 182 39 148 83 rozpoczęcie stażu 1050 1007 179 483 396 rozpoczęcie przygotowania zawodowego w miejscu pracy Ogółem 2460 3153 921 1298 819 Liczba bezrobotnych 3924 3773 4036 4175 3735

23 Wyłączni z ewidencji bezrobotnych w latach 2009 - 2013
Przyczyny wyłączenia Lata 2009 2010 2011 2012 I-VIII 2013 praca stała 1382 1809 2030 1899 1458 praca sezonowa 218 182 229 200 podjęcie pracy w ramach środków PFRON 11 5 6 3 niepotwierdzanie gotowości do podjęcia pracy 1907 1379 1518 1149 788 odmowa przyjęcia propozycji zatr., uczestnictwa w programie 686 756 598 505 dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego 270 393 361 459 334 podjęcie nauki 16 26 24 29 1 ukończenie 60 lat przez kobietę / 65 lat przez mężczyznę 7 8 10 nabycie praw emerytalnych lub rentowych / św. przedemeryt. 66 60 121 65 inne 592 148 168 140 156 Ogółem wyrejestrowani 4469 4696 5224 4553 3520 Liczba bezrobotnych 3924 3773 4036 4175 3735

24 Napływ i odpływ bezrobotnych w latach 2009 - 2013

25 Oferty pracy w latach


Pobierz ppt "Informacja o bezrobociu w powiecie staszowskim"

Podobne prezentacje


Reklamy Google