Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROBLEMY OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH ORAZ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROBLEMY OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH ORAZ"— Zapis prezentacji:

1 PROBLEMY OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH ORAZ
MOŻLIWOŚCI ICH ZATRUDNIANIA NA PRZYKŁADZIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻYWCU Cadca, dnia r.

2 BEZROBOTNI WEDŁUG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY
Długość czasu pozostawania bez pracy ma dla bezrobotnych szczególne znaczenie, decyduje bowiem nie tylko o ich sytuacji ekonomicznej, ale może mieć także istotny wpływ na morale i społeczną postawę osób poszukujących pracy. Zbyt długie oczekiwanie na podjęcie zatrudnienia może w efekcie doprowadzić do braku gotowości do podjęcia pracy, czyli do bierności zawodowej. W końcu 2006 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żywcu zarejestrowanych było 2846 osób pozostających bez pracy powyżej roku tj. 49,1% ogółu bezrobotnych. W porównaniu do końca 2005 roku miał miejsce wzrost o 0,3 punktu procentowego udziału tej kategorii osób.

3 Wysoki udział długotrwale bezrobotnych jest jedną z najbardziej niekorzystnych cech struktury bezrobocia w ostatnich latach. Udział długotrwale bezrobotnych rośnie z ich wiekiem. Najwyższy udział pozostających bez pracy powyżej 12-tu miesięcy w ogólnej liczbie bezrobotnych występuje wśród bezrobotnych w wieku 55 lat i więcej, gdzie w końcu 2006 roku wynosił 77,7% (z 390 osób w tej kategorii 303 osoby to długotrwale bezrobotne). Najniższy udział długotrwale bezrobotnych odnotowano wśród osób, które nie przekroczyły 24 lat – co trzecia z nich (33,4%) oczekiwała na pracę ponad rok. Biorąc pod uwagę przedziały czasowe pozostawania bez pracy, wzrost udziału procentowego w ogólnej liczbie bezrobotnych na przestrzeni roku miał miejsce w okresach oczekiwania na pracę od 1 do 3 miesięcy i od 6 do 12 miesięcy oraz powyżej 12 miesięcy. Najsilniej, bo o 1,5 punktu procentowego wzrósł udział procentowy osób oczekujących na pracę dłużej niż miesiąc, ale krócej niż 3 miesiące. Również zauważamy wzrost o 0,6% w grupie osób oczekujących na pracę od 6 – 12 miesięcy. Natomiast nieznacznie o 0,3 punktu procentowego zwiększył się udział osób pozostających bez pracy dłużej niż 12 miesięcy. Spadek udziału procentowego obserwujemy w dwóch pozostałych okresach oczekiwania na pracę tj. do 1 miesiąca i od 3 – 6 miesięcy, odpowiednio o: 1,3 punktu i o 1 punkt procentowy.

4 CZAS POZOSTAWANIA BEZ PRACY OSÓB BEZROBOTNYCH
Zarejestrowani bezrobotni 2005 2006 ogółem % do ogółem 7801 100,0 5797 Z tego według czasu pozostawania bez pracy w miesiącach Do 1 m-ca 673 8,6 425 7,3 Od 1-3 m-cy 1075 13,8 887 15,3 Od 3-6 m-cy 1057 13,5 725 12,5 Od 6-12 m-cy 1187 15,2 914 15,8 Powyżej 12 m-cy 3810 48,8 2846 49,1

5 CZAS POZOSTAWANIA BEZ PRACY OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH
Zarejestrowani bezrobotni Ogółem 2005 2006 4507 3433 Z tego według czasu pozostawania bez pracy w miesiącach Do 1 m-ca 119 90 Od 1-3 m-cy 173 194 Od 3-6 m-cy 195 126 Od 6-12 m-cy 280 253 Powyżej 12 m-cy 3740 2770

6 CZAS POZOSTAWANIA BEZ PRACY OSÓB BEZROBOTNYCH

7 CZAS POZOSTAWANIA BEZ PRACY OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH

8 DŁUGOTRWALE BEZROBOTNI WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA
Wykształcenie Zarejestrowani długotrwale bezrobotni – stan na koniec roku 2005 2006 Ogółem 4507 3433 Z tego z wykształceniem Wyższym 130 115 Policealnym i średnim zawodowym 777 587 Średnim ogólnokształcący 254 217 Zasadniczym zawodowym 1708 1243 Gimnazjalnym i poniżej 1638 1271

9 DŁUGOTRWALE BEZROBOTNI WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA

10 POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻYWCU
AKTYWNE DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻYWCU - Pośrednictwo pracy - Przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej - Refundacja poniesionych kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy - Prace społecznie użyteczne Prace interwencyjne Roboty publiczne - Szkolenia

11 POŚREDNICTWO PRACY Od stycznia do grudnia 2005 roku Urząd dysponował 347 zgłoszeniami wolnych miejsc pracy, z czego pracę podjęło 228 osób, w grupie których ok. 50% stanowiły osoby długotrwale bezrobotne. Najczęściej były to oferty pracy dla osób z wykształceniem zawodowym i średnim technicznym w zawodach: sprzedawca, operator koparko-ładowarki, kierowca kat. C + E, krawcowa. Natomiast w 2006r. pośrednictwo pracy dysponowało 344 zgłoszeniami wolnych miejsc pracy, z tego pracę podjęło 249 osób bezrobotnych, wśród których ok. 60% stanowiły osoby długotrwale bezrobotne.

12 PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNŚCI GOSPODARCZEJ
W 2004r. po raz pierwszy osobom bezrobotnym zostały przyznane jednorazowo środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej popularnie zwane dotacjami. Zastąpiły one dotychczasowe pożyczki, które udzielane były na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W 2005r. ze środków Funduszu Pracy zostało udzielonych 8 dotacji osobom długotrwale bezrobotnym, a ze środków EFS w ramach SPO RZL w ramach działania 1.3 dotacje przyznano 17 osobom. Natomiast w 2006r. z Funduszu Pracy zostały udzielono osobom długotrwale bezrobotnym 18 dotacji, a w ramach projektu „Po wiedzę i praktykę” – działanie 1.3 przyznano jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 22 osobom.

13 PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZE ŚRODKÓW FP I EFS W RAMACH SPO RZL

14 REFUNDACJA PONIESIONYCH KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTEGO W ramach zawartych umów na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych na tę formę wsparcia w 2005r. zatrudnionych zostało 6 osób długotrwale bezrobotnych. Natomiast w 2006r. zatrudnionych zostało w ramach tej formy wspacia 19 osób długotrwale bezrobotnych.

15 PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE W MIEJSCU PRACY
Od 2004r. nową formą aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych jest przygotowanie zawodowe w miejscu. Do odbycia przygotowania zawodowego na okres do 6 m-cy mogą być kierowane osoby: - długotrwale bezrobotne - powyżej 50 roku życia - bez kwalifikacji zawodowych samotnie wychowując co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia niepełnosprawne Celem przygotowania zawodowego jest zdobycie nowych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych poprzez praktyczne wykonywanie zadań zawodowych na stanowisku pracy według ustalonego programu uzgodnionego pomiędzy starostą, pracodawcą i bezrobotnym.

16 c.d. PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE W MIEJSCU PRACY
W latach 2005 – 2006 zorganizowane miejsca przygotowania zawodowego finansowane były zarówno z Funduszu Pracy, jak i ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W 2005r. do odbycia przygotowania zawodowego w miejscu pracy ogółem skierowano 51 osób długotrwale bezrobotnych, z których: 34 osoby zostały skierowane w ramach środków EFS SPO RZL a 17 osób ze środków Funduszu Pracy. W 2006r. liczba osób długotrwale bezrobotnych skierowanych do odbycia przygotowania zawodowego w miejscu pracy wyniosła 40 osób, z których: ze środków EFS SPO RZL – skierowano 21 osób a w ramach środków Funduszu Pracy skierowano 19 osób.

17 PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE W MIEJSCU PRACY

18 PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE
W 2006r. po raz pierwszy zostały zorganizowane prace społecznie użyteczne. Do ich wykonywania mogą być kierowani bezrobotni bez prawa do zasiłku korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej. Prace te mogą być wykonywane w miejscu ich zamieszkania lub pobytu w wymiarze do 10 godzin w tygodniu. Organizatorem prac społecznie użytecznych było 11 Urzędów Gmin z Naszego powiatu. W 2006 r. do wykonywania tych prac zostało skierowanych 345 osób, z których ok. 85% stanowiły osoby długotrwale bezrobotne. Do wykonywania prac społecznie użytecznych kierowane były osoby z wykształceniem: średnim, zawodowym, podstawowym. Najczęstsze rodzaje prac wykonywanych przez skierowane osoby: prace porządkowe, remontowe na terenie obiektów będących własnością gminy.

19 PRACE INTERWENCYJNE W 2005r. do wykonywania prac interwencyjnych finansowanych z Funduszu Pracy skierowano 40 osób długotrwale bezrobotnych. W 2006r. do wykonywania prac interwencyjnych finansowanych z Funduszu Pracy skierowano 87 osób długotrwale bezrobotnych W 2005r. ramach projektu dla osób powyżej 25- go roku życia pn. „Powrót na rynek pracy” – działanie 1.3 do prac interwencyjnych skierowano 27 osób. Natomiast w 2006r. do prac interwencyjnych w ramach projektu pn. „Po wiedzę i praktykę” – działanie 1.3 skierowano również 27 osób. Organizatorami prac były wyłącznie Urzędy Gmin.

20 PRACE INTERWENCYJNE – FUNDUSZ PRACY

21 SZKOLENIA Wśród usług realizowanych przez Urząd Pracy są szkolenia, których celem jest przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie, podniesienie kwalifikacji tak, aby osoby te mogły skuteczniej funkcjonować na lokalnym rynku pracy. W 2005 roku w ramach środków Funduszu Pracy Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu skierował na szkolenia 54 osoby długotrwale bezrobotne, Natomiast w 2006 r. w ramach środków Funduszu Pracy skierowano na szkolenia tylko 31 osób długotrwale bezrobotnych. W ramach projektów realizowanych przez tut. Urząd na przestrzeni 2004r. – 2006r. współfinansowanych ze środków EFS w ramach SPO RZL, którego adresatem były osoby długotrwale bezrobotne objęto aktywizacją 64 osoby.

22 TRUDNOŚCI W AKTYWIZACJI OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH
Osoby długotrwale bezrobotne są to osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy. W miarę wydłużania się okresu pozostawania bez pracy spada atrakcyjność bezrobotnego dla potencjalnego pracodawcy ponieważ jego umiejętności i doświadczenie zawodowe staje się nieadekwatne do potrzeb rynku pracy. Z drugiej zaś strony osoby długotrwale bezrobotne same mają często trudności z dostosowaniem się do wymogów rynku pracy, tracą poczucie przydatności społecznej, własnej wartości, wiarę w siebie. W związku z tym jest to bardzo trudna grupa do zaktywizowania.

23 Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Żywcu Beata Kliś


Pobierz ppt "PROBLEMY OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH ORAZ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google