Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z realizacji Programów Własnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z realizacji Programów Własnych"— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z realizacji Programów Własnych
Rok szkolny 2012/2013 Sprawozdanie z realizacji Programów Własnych

2 Program pracy z uczniem zdolnym matematycznie
Iwona Dryś

3 Główne założenia programu:
Umożliwianie uczniom zdolnym rozwoju twórczego myślenia, poszerzanie ich zainteresowań, pomoc w osiąganiu sukcesów” Na zajęciach realizowano treści matematyczne w zakresie z wykorzystaniem programów komputerowych, Internetu i tablicy interaktywnej Matematyka w życiu codziennym Łamigłówki matematyczne Przygotowanie do konkursów matematycznych Techniki multimedialne w nauczaniu matematyki

4 ewaluacja Program stwarza możliwości postępu w rozwoju wiedzy i umiejętności uczniów. Realizowane metody i formy pracy dały oczekiwane rezultaty w postaci zaangażowania uczniów oraz zaciekawienia omawianymi zagadnieniami.

5 PROGRAM WŁASNY ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KLAS 4-6 „POKONUJEMY TRUDNOŚCI”
Iwona Dryś

6 Cel: Dostosowanie wymagań do możliwości uczniów
Dostrzeganie indywidualnych problemów edukacyjnych Mobilizowanie uczniów do pracy nad sobą Doceniania ewysiłku wkładanego w naukę. Ważne było, aby dziecko w czasie zajęć czuło się dobrze. Dlatego Stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa, wzajemnej akceptacji i tolerancji. Ewaluacja: Zastosowane metody i formy pracy w większości dały oczekiwane rezultaty. Organizacja pracy i pomoce dydaktyczne gwarantują realizacje założonych celów. Stała obserwacja działalności dzieci podczas zajęć, analiza dokonań i osiągnięć uczniów oraz rozmowy z uczestnikami zajęć wskazują na zaangażowanie uczniów w pracę oraz wysoki poziom zadowolenia z własnych dokonań w trakcie zajęć.

7 PROGRAM WŁASNY dla uczniów klas I – VI „KOMPUTEROWY ŚWIAT”
Renata Burnat

8 Założenia programu: Zainteresowanie uczniów możliwościami zastosowań komputerów i technologii informacyjnej. Poszerzenie wiedzy szkolnej, Wykorzystywanie zdobytej wiedzy w twórczy i samodzielny sposób. Uświadamianie uczniom korzyści i zagrożeń, jakie związane są z technologią informacyjną. Przestrzeganie reguł prawnych określających zasady korzystania z oprogramowania i dostępnych danych komputerowych. Umocnienie wiary dziecka we własne siły i w możliwość osiągnięcia sukcesu.

9 Treści zrealizowane na zajęciach w klasach I – III
Bezpieczna i higieniczna praca z komputerem. Przybliżenie systemu operacyjnego. Obsługa programu do rysowania Paint. Obsługa edytora tekstu Word. Multimedia i gry komputerowe. Projektowanie prezentacji w programie Power Point.

10 Treści zrealizowane na zajęciach w klasach IV – VI:
Bezpieczna i higieniczna praca z komputerem. Przybliżenie systemu operacyjnego. Obsługa programu do rysowania Paint. Obsługa edytora tekstu Word. Multimedia i gry komputerowe. Praca z arkuszem kalkulacyjnym Exel. Korzystanie z zasobów internetowych. Projektowanie prezentacji w programie Power Point.

11 Ewaluacja Ewaluacji dokonano na podstawie obserwacji i rozmowy z uczestnikami, z których wynika że: zajęcia były dla uczniów atrakcyjne, ciekawe umożliwiały rozwijanie swoich zainteresowań. Stanowiły dodatkową edukację w zakresie techniki komputerowej i technologii informacyjnej Podjęte działania służyły przede wszystkim lepszemu procesowi dydaktycznemu, możliwościom indywidualnego rozwoju zainteresowań uczniów i ich uzdolnień w sprzyjającej atmosferze.

12 Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych przyniosło pozytywne efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej uczniów naszej szkoły. Dzieci czują się lepiej i pewniej na lekcjach, chętniej angażują się do podejmowania wyzwań, odpowiednia motywacja sprzyja osiąganiu dobrych wyników.

13 PROGRAM WŁASNY ZAJĘĆ RUCHOWYCH DLA KLAS I- III
IWONA WOLNA

14 ZAŁOŻENIA: Stymulacja rozwoju fizycznego uczniów, wyrabianie u nich nawyków higienicznych, prawidłowej postawy oraz rozbudzanie zainteresowań różnymi formami ruchu i aktywnego spędzania wolnego czasu, który został zrealizowany na miarę uczniów klas I-III.

15 Realizowane treści na zajęciach w zakresie:
Atletyka terenowa, Lekkoatletyka, Gimnastyka podstawowa z elementami ćwiczeń muzyczno- ruchowych, Mini gry sportowe, Gry i zabawy wg. inwencji uczniów, Sporty zimowe,

16 Ewaluacja: Podstawę ewaluacji stanowi obserwacja zachowań uczniów oraz metoda „świateł drogowych” Efekty: Aktywny udział w zajęciach, Integracja zespołu klasowego w zabawie Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, poprzez pracę w zespołach( asekuracja), podejmowanie aktywności ruchowej i wyrażanie własnych przeżyć w grach i zabawach

17 Program własny zajęć pozalekcyjnych „Zabawa Kulami”
IWONA WOLNA

18 Założenia: Program realizowany był w grupie uczniów z klas młodszych oraz w grupie uczniów z klas starszych. Uwzględniał oczekiwania uczniów oraz lokalne tradycje ponadto stwarzał szansę uczestnictwa uczniom mniej sprawnym ruchowo do aktywnego spędzania czasu wolnego.

19 Ewaluacja: Ewaluacja programu nastąpiła poprzez sprawdzian umiejętności ruchowych: II Turniej „Jeden na Jednego” Turnieje wewnątrz grupy( młodsi uczestnicy) Praktyczne sędziowanie w turniejach wewnątrz grup Udział w zawodach zewnętrznych : I miejsce w III Otwartych Mistrzostwach Dolnego Śląska szkół podstawowych i gimnazjalnych. II miejsce w III Otwartych Mistrzostwach Dolnego Śląska szkół podstawowych i gimnazjalnych

20 Ewaluacja: Mistrzostwa Polski Juniorów Chojnice 2013r.- VII miejsce
Mistrzostwa Powiatu Wałbrzyskiego - II i III miejsce Efekty: Promocja szkoły w szerszym środowisku Kultywowanie tradycji szkoły i środowiska lokalnego Integrowanie zespołu uczniowskiego we wspólnym działaniu

21 „PROGRAM KOŁA JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA UCZNIÓW KL. IV – VI”
Violetta Mikłas

22 Cele ogólne: Rozwijanie zainteresowań uczniów językiem francuskim oraz kulturą Francji. Motywowanie do nauki języka obcego. Rozwijanie w uczniach otwartości i ciekawości wobec innych kultur. Rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości i wiary we własne umiejętności poprzez pozytywną informację zwrotną.

23 Cele językowe Wprowadzenie w świat dźwięków języka francuskiego.
Poznanie podstawowego słownictwa związanego z otoczeniem ucznia. Przygotowanie do samodzielnego dążenia do kontaktu z językiem francuskim. Kształcenie umiejętności rozumienia ze słuchu. Zdobycie umiejętności czytania i pisania krótkich tekstów (za wzorem).

24 Ewaluacja: Na podstawie rozmów z uczniami, obserwacji, analizy i oceny umiejętności uczniów można stwierdzić, że założenia ujęte w programie w dobrym stopniu sprawdzają się w praktyce. Zajęcia przyczyniają się do rozbudzania motywacji do nauki języka obcego, do rozwoju zainteresowań językiem francuskim oraz kulturą Francji. (Nawiązana została korespondencja z uczniami z francuskiej szkoły podstawowej w Saint Etienne de Crossey. )Rozwijają w uczniach poczucie własnej wartości i wiary we własne umiejętności. Od początku zajęć ich uczestnicy zostali włączeni w proces kontroli stopnia opanowanych umiejętności językowych i samodzielnej oceny, co przyczynia się do nauki systematyczności i odpowiedzialności za własny proces uczenia się. Uczniowie uważają, że zajęcia prowadzone są w interesujący sposób, dostosowany do ich możliwości. Pozytywnie oceniają swoje postępy w zdobywaniu sprawności językowych.

25 Program własny „Karate” Joanna Kraśnicka

26 Cele ogólne są zgodne z celami podstawy programowej przedmiotu wychowanie fizyczne
Celami tymi są : wspomaganie harmonijnego rozwoju ucznia, uczenie aktywnego spędzania czasu wolnego, propagowanie zdrowego stylu życia.

27 Treści kształcenia Uczniowie poznawali:
techniki ręczne i nożne w walce bezkontaktowej klicker, ćwiczenia oddechowa relaksacyjne, zasady walki bezkontaktowej, doskonalili poznane w I semestrze techniki ręczne i nożne , oraz postawy i pozycje . Każde zajęcia kształtowały cechy psychomotoryczne poprzez indywidualne ćwiczenia gry i zabawy ruchowe koordynację ruchową Forma zajęć :zabawa, zadania, ćwiczeń praktycznych, powtórzeniowa ścisła, wzmocnień pozytywnych, walk szkoleniowych.

28 Ewaluacja: Podczas zajęć uświadamiałam uczniom:dobre strony zdrowego stylu życia, zalety spędzania czasu wolnego w sposób aktywny. Ważną częścią zajęć jest też etykieta dojo czyli miejsca, w którym się ćwiczy. Zaletą zapoznania i wdrożenia na zajęcia etykiety jest jej duży nacisk kładziony na grzeczność i szacunek ćwiczących wobec siebie, a więc ma ona duże walory wychowawcze. Uczniowie uczęszczający na zajęcia z karate mieli możliwość poszerzenia swoich wiadomości na temat historii i ogólnych wiadomości o sportach walki, ale też dodatkowo kształtowali i rozwijali swoje cechy motoryczne, koordynację ruchową .

29 Program własny „zajęcia wspomagające z języka niemieckiego w kl
Program własny „zajęcia wspomagające z języka niemieckiego w kl. III i V” Agnieszka Wiśniewska

30 Co zrobiono? Uczniowie, każdej z grup, ćwiczyli na zajęciach 4 sprawności językowe- czytanie, pisanie, mówienie, rozumienie ze słuchu. Uczniowie nadrabiali zaległości z klas poprzednich, opanowywali słownictwo i zagadnienia gramatyczne. Systematycznie, na każdych zajęciach,kontrolowano poziom opanowania materiału poprzez ćwiczenia utrwalające, kontrolę zadań domowych, pracę samodzielną. W trakcie zajęć uczniowie utrwalali również bieżący materiał, powtarzali zagadnienia do testów. Zadania przewidziane w II semestrze zrealizowano

31 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH I WYCHOWAWCZYCH
Rok szkolny 2012/2013

32 PROGRAM „BEZPIECZNA SZKOŁA”
Joanna Mucha Magdalena Wędzik

33 Cel: stałe, systematyczne podnoszenie poziomu poczucia bezpieczeństwa wśród wszystkich podmiotów szkolnych tj. nauczycieli, uczniów, rodziców

34 Założenia Skierowany do uczniów Miejskiej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jedlinie – Zdroju, ich rodziców oraz nauczycieli. Powstał w celu wspomagania harmonijnego rozwoju uczniów, a tym samym rozwiązywania wszystkich problemów związanych z bezpieczeństwem uczniów w szkole, w drodze do i ze szkoły oraz podczas zajęć organizowanych poza jej terenem. Istotnym elementem zaplanowanych działań była edukacja społeczno – prawna odbiorców oraz poszerzenie zakresu i jakości współpracy z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły w środowisku lokalnym. Ponadto, za szczególnie ważne, uznaliśmy zadania mające na celu wzmocnienie funkcji wychowawczo – opiekuńczej szkoły oraz działania związane z podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa. W realizację zadań zaangażowali się wszyscy nauczyciele MSP. Zadbali oni o to, aby treści poszczególnych tematów były dostosowane do wieku i możliwości uczniów. Dobierali takie metody i formy pracy, które umożliwiły osiągnięcie wszystkich założonych celów programu poprzez:

35 ankiet ewaluacyjnych; rozmów z uczniami; obserwacji;
Ewaluacja: Ewaluację przeprowadzono na podstawie: ankiet ewaluacyjnych; rozmów z uczniami; obserwacji; ankiet na temat bezpieczeństwa w szkole.

36 Ewaluacja: Przeprowadzona ewaluacja wykazała, że:
Realizacja programu zwiększyła liczbę uczniów odnoszących sukcesy w różnorodnych dziedzinach. Dzieci i ich opiekunowie aktywnie uczestniczyli w życiu środowiska lokalnego. Zwiększyła się świadomość społeczno – prawna dzieci i ich rodziców. Oferta opiekuńczo – wychowawcza szkoły wzrosła zarówno poprzez działania własne, jak również poprzez efektywniejszą współpracę z lokalnymi instytucjami wspomagającymi. Wzmocniła się funkcja wychowawcza szkoły, rodziny i środowiska lokalnego, co korzystnie wpłynęło na ograniczenie negatywnych zachowań dzieci.

37 WNIOSKI: Realizacja programu „ Bezpieczna Szkoła ” w dużej mierze przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa na terenie placówki. Ze względu na skuteczność i efektywność podjętych działań będzie on realizowany w kolejnych latach. Zadania związane ze współpracą z instytucjami wspierającymi szkołę będą brane pod uwagę podczas opracowywania harmonogramów działań mających na celu stałą troskę o bezpieczeństwo uczniów na terenie szkoły. Zaangażowanie rodziców w większym stopniu do realizacji poszczególnych zadań.

38 Poznajemy zasady ruchu drogowego

39 OGÓLNOPOLSKI PROGRAM „KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA”
Joanna Mucha

40 Cel: Organizatorem programu była firma Maspex wraz z Biurem Prewencji i Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Patronat honorowy nad programem sprawowały Kuratoria Oświaty oraz Komendant Główny Policji. Celem programu była edukacja pierwszoklasistów w zakresie bezpieczeństwa.

41 Podjęte działania: Na zebraniach z rodzicami wychowawcy klas pierwszych poinformowali opiekunów o udziale w programie i udostępnili broszury informacyjne dla rodziców. W ramach realizacji programu uczniowie uczestniczyli : w zajęciach na temat bezpiecznego zachowywania się w domu, na drodze i w szkole. Uczyli się jak prawidłowo postępować podczas zagrożeń. wzięli udział w szkoleniu z zakresu udzielania pierwszej pomocy, w celu sprawdzenia swoich wiadomości na temat bezpiecznych zachowań mieli możliwość rozwiązania testu znajdującego się na stronie internetowej „Klubu bezpiecznego Puchatka”, na zakończenie wszyscy uczestnicy programu otrzymali książeczki „Dołącz do Klubu bezpiecznego Puchatka”, których wypełnienie było podsumowaniem i utrwaleniem zdobytych wiadomości i umiejętnośc.i

42 EWALUACJA Do przeprowadzenia ewaluacji posłużyły między innymi:
obserwacja aktywności uczniów na zajęciach, zaangażowanie uczniów podczas wykonywania zadań, samodzielności podejmowania działań oraz umiejętności współdziałania w grupie.

43

44 PROGRAMU „RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ”
Joanna Mucha

45 Ratujemy i uczymy ratować założenia:
W Programie Edukacyjnym „Ratujemy i uczymy ratować” w roku szkolnym 2012/2013 uczestniczyli uczniowie klas pierwszych ( Ia, Ib) oraz wybrani uczniowie z klasy V i VI. Zajęcia przeprowadzono w oparciu o propozycje zawarte w pakiecie dla nauczyciela „Ratujemy i uczymy ratować” z wykorzystaniem pomocy przekazanych przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pozwoliły one skutecznie przekazać dzieciom treści z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz uatrakcyjniły je. Na zajęciach stosowano metodę ćwiczeń praktycznych. Uczniowie mieli okazję poznania i wykazania się umiejętnością wzywania pomocy, sprawdzenia przytomności i oddechu osobie poszkodowanej, udzielania pierwszej pomocy osobie nieprzytomnej z własnym oddechem, wykonywania resuscytacji na fantomie. Wszyscy uczestnicy wykazywali duże zainteresowanie tematem oraz duże zaangażowanie podczas ćwiczeń.

46 Praktyczne ćwiczenia

47 EWALUACJA Ewaluacja zajęć prowadzona była na bieżąco. Opierała się na obserwacji: zaangażowania uczniów na zajęciach, samodzielności podejmowania działań oraz umiejętności współdziałania w grupie. Najważniejszym elementem ewaluacji było praktyczne sprawdzenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej na zajęciach podczas ćwiczeń, scenek symulowanych. EFEKTY : Uczniowie wykazali się umiejętnością: dokonywania samodzielnych wyborów służących doskonaleniu zdrowia, - dbania o zdrowie własne i innych ludzi, - alarmowania o zagrożeniu i wzywania pomocy, - udzielania pierwszej pomocy w określonych sytuacjach.

48 Sprawny Dolnoślązaczek
Joanna Mucha Marta Kilanowska Iwona Wolna

49 CELE PROGRAMU: zaproponowanie nowych bardziej atrakcyjnych form zajęć ruchowych zgodnych z nową podstawą programową, zachęcenie uczniów do podejmowania nowych form aktywności fizycznej, rozwijanie sprawności fizycznej ze szczególnym uwzględnieniem koordynacji wzrokowo-ruchowej mającej istotne znaczenie w wykonywaniu czynności manualnych(pisanie, rysowanie, wycinanie)

50 ewaluacja W bieżącym roku szkolnym dzieci z chęcią brały udział w zadaniach wynikających z założeń programu „Sprawny Dolnoślązaczek” Uczniowie z klas I a, III a z ogromną satysfakcją wklejali odpowiednie znaczki potwierdzające zdobycie określonych umiejętności i sprawności. Ta forma motywowała uczniów do podejmowania wysiłku ruchowego, systematycznego udziału w tych zajęciach, dyscyplinie sportowej i zaangażowania w zdobywanie poszczególnych sprawności. W ciągu roku szkolnego 2012/2013r. dzięki proponowanym przez twórców programu ćwiczeniom, zabawom oraz pomysłom naszych nauczycieli dzieci zdobywały kolejno następujące umiejętności sportowe: 1.Turysta 2.Gimnastyk 3.Saneczkarz 4.Piłkarz-koszykarz 5.Lekkoatleta

51 Efekty: Atrakcyjność założeń programowych i realizacja poszczególnych sprawności przez klasy Ia i IIIa , sprawiła, że w przyszłym roku szkolnym 2013/ do programu „Sprawny Dolnoślązaczek” przystąpią klasy Ia, Ib oraz IIa

52 Projekt edukacyjny „Raz,dwa trzy…”
Realizujący: Iwona Wolna, Sylwester Przydatek, Marcin Wójcikiewicz

53 Cele: Główny: Integracja zespołu uczniowskiego MSP w rywalizacji sportowej Szczegółowe: Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży Organizacja współzawodnictwa sportowego Krzewienie ducha sportu, tolerancji i przyjaźni oraz promowanie zdrowego stylu życia. Zaspakajanie potrzeb bezpieczeństwa i akceptacji Przełamywanie własnych słabości

54 Spodziewane efekty działań:
Uczeń: Ma poczucie przynależności do zespołu Szanuje siebie i innych Stosuje zasady Fair play Czuje się pewniej i bezpieczniej Spostrzega szkołę, jako miejsce mu przyjazne Ewaluacja: Obserwacja zachowań Aktywny udział w proponowanych imprezach sportowych Wysoki poziom zadowolenia uczniów Udział wszystkich uczniów nie tylko tych, o wysokim stopniu sprawności

55 Efekty: Wysokie lokaty Duża liczba uczniów zaangażowanych
Wzrost poczucia bezpieczeństwa

56 PROJEKT : JEDNOSTKI MIAR DAWNIEJ I DZIŚ.
Realizujący : Renata Burnat, Iwona Dryś

57 Cel: zapoznanie z dawnymi i obecnie obowiązującymi jednostkami miar
Etapy realizacji: Gromadzenie danych dotyczących nazw jednostek miar oraz ich zastosowania - Internet Tworzenie prezentacji multimedialnych na podstawie zgromadzonych danych Podsumowanie projektu : prezentacje prac uczniów

58 Po realizacji projektu uczeń :
- zna obecnie stosowane jednostki miary - zna jednostki miary stosowane dawniej - przeliczać jednostki, - zebrać wyniki pracy w jedną całość – prezentacja - zaprezentować efekty swojej pracy, - przeprowadzić analizę swoich działań i wyciągnąć wnioski na przyszłość. Ewaluacja : Zajęcia z dziećmi wskazują na realizację założonych celów. Uczniowie chętnie pracowali , angażowali się w wyszukiwanie jednostek, tworzyli prezentacje multimedialne. Metoda projektu jest aktywizująca dla uczniów i niweluje różnice w wiedzy, bo każdy uczeń ma szanse się wykazać i zdobyć potrzebne informacje.

59 Przykłady prac

60 program profilaktyczny - „Zapobieganie niebezpiecznym zachowaniom- bezpieczna przerwa”
Prowadzący: Małgorzata Pierzchlewicz

61 Założenia: W roku szkolnym 2012/ 2013 realizowałam program-" Zapobieganie niebezpiecznym zachowaniom- bezpieczna przerwa". Cele i założenia programu zostały zrealizowane. Program został skorelowany z bazą trzech funkcjonujących w szkole programów: profilaktycznego, wychowawczego i dydaktycznego. Zgodnie z głównym założeniem, czyli ograniczeniem niebezpiecznych zachowań dla zdrowia fizycznego i psychicznego mających miejsce w trakcie przerwy, nie odnotowano zachowań wykraczających poza normy bezpieczeństwa. 

62 Ewaluacja: W styczniu przeprowadzono wstępną ankietę ewaluacyjną, a w maju 2013 przeprowadzono krótka sondę ewaluacyjna wśród uczniów. Wykazały one, że uczniowie czują sie w szkole bezpiecznie, działania podejmowane w celu zapewnienia im bezpieczeństwa są wg nich wystarczające. Nadal widzą potrzebę zapewnienia większej ilości miejsc do siedzenia.


Pobierz ppt "Sprawozdanie z realizacji Programów Własnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google