Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ W USTRZYKACH DOLNYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ W USTRZYKACH DOLNYCH"— Zapis prezentacji:

1 OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ W USTRZYKACH DOLNYCH
ŚWIETLICA

2 Świetlica działająca przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Ustrzykach Dolnych prowadzi zajęcia w budynku „Caritasu” ul. W. Pola. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych i bierze w nich udział 20 dzieci w formach stałych i około 40 w imprezach okolicznościowych.

3 Świetlica to placówka opiekuńczo-wychowawcza umożliwiająca uczniom uczestniczenie w interesujących ich zajęciach oraz wykonywanie prac domowych. Jest to jedyne komórka wychowawcza, pełniąca funkcje opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne w sposób ciągły i zorganizowany, z której korzysta zwykle stała liczba dzieci-uczniów, głównie klas młodszych.

4 Główne zadania świetlicy
opieka, wychowanie, wspomaganie procesu profilaktycznego, współpraca między szkołą, rodzicami i środowiskiem.

5 Szczegółowe zdania świetlicy
Tworzenie w świetlicy optymalnych warunków rozwoju uczniów Zaspokajanie potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych Wspomaganie potrzeb przez rozwijanie zainteresowań i zamiłowań Zapewnienie dzieciom możliwości indywidualnego rozwoju według posiadanych możliwości Prowadzenie działalności korekcyjnej i wyrównawczej Pomoc uczniom w wyborze określonego systemu wartości oraz kreowaniu siebie i odnajdywaniu wśród rzeczywistych warunków życia, własnej drogi do ideału pełnego człowieka Wychowanie do czasu wolnego-organizowanie różnych form racjonalnego korzystania z czasu wolnego.

6 Zadania świetlicy realizowane są poprzez:
organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej i przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym celu stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczestników świetlicy, a w miarę potrzeby z placówkami upowszechniania kultury, sportu i rekreacji oraz innymi instytucjami i stowarzyszeniami funkcjonującymi w środowisku.

7 Cele świetlicy Zdrowie psychiczne i wspomaganie procesu profilaktycznego Kultura osobista, higiena, estetyka w świetlicy i środowisku Zdrowie i bezpieczeństwo Rozwój ogólnej sprawności fizycznej Rozwój postaw obywatelskich Wspomaganie procesu opiekuńczo – wychowawczego Rozwój aktywności twórczej w łączności ze sztuką

8 WYCHOWAWCZA FUNKCJA ŚWIETLICY
Realizacja funkcji wychowawczej świetlicy przejawia się w zaspokajaniu potrzeb dziecka w dziedzinie twórczej( działalność kreatywna) oraz w działalności rekreacyjnej (wypoczynek, rozrywka). Rola świetlicy powinna polegać na stworzeniu dzieciom jak najlepszych warunków do realizowania siebie poprzez dyskretne pielęgnowanie fascynacji dziecięcych, które są jeszcze nie do końca sprecyzowanymi zainteresowaniami. Działalność ta prowadzi do ukształtowania trwałych zainteresowań, ukierunkowując przy tym osobowość wychowanka i wiążąc go z całością życia społecznego. Uczestnicząc w zajęciach świetlicowych, dziecko kształtuje nawyki czynnego wypoczynku i racjonalnego spędzania czasu wolego, kształtuje pozytywne zachowania dzieci, wyrabia wartości estetyczne.

9 OPIEKUŃCZA FUNKCJA ŚWIETLICY
Świetlica, realizując funkcje opiekuńcze, zapewnia bezpieczeństwo i opiekę dzieciom i młodzieży. Poznanie potrzeb dzieci umożliwia dobór właściwej działalności świetlicy o charakterze kompensacyjnym i profilaktycznym: pomoc dzieciom, których rodzina znajduje się w trudnych warunkach materialnych, dzieciom i młodzieży z trudnościami w nauce. Z funkcją opiekuńczą świetlicy wiąże się także zaspokajanie u dzieci potrzeby bezpieczeństwa. Dążenie do zaspokajania tej potrzeby skierowane jest na eliminowaniu napięć związanych z lekami, strachem i niepewności dzieci. Realizując opiekuńczo-wychowawcze funkcje świetlica nie tylko zaspokaja potrzeby dziecka, ale wzbogaca je i rozwija. Bardzo ważnym zadaniem w zakresie opieki wychowawczej świetlicy jest troska o zapewnienie każdemu dziecku jego indywidualnego rozwoju.


Pobierz ppt "OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ W USTRZYKACH DOLNYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google