Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polska w Programach Ramowych UE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polska w Programach Ramowych UE"— Zapis prezentacji:

1 Polska w Programach Ramowych UE
Prof. Krzysztof J. Kurzydłowski Podsekretarz Stanu Ministerstwo Edukacji i Nauki Polska w Programach Ramowych UE

2 Udział w Programach Ramowych UE
Nauka pierwszą dziedziną w pełni zintegrowaną z UE (5 PR) – wykorzystana szansa? Strategiczne cele uczestnictwa w PR UE polepszenie jakości życia w Polsce (intelektualnego, materialnego) podniesienie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki polepszenie środowiska naturalnego, zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz ochrona środowiska człowieka rozwój społeczny i budowa społeczeństwa opartego na wiedzy

3 Doświadczenia 5 i 6 PR Korzyści
nawiązanie i rozwijanie kontaktów z najlepszymi w Europie ośrodkami badawczymi, akademickimi, ośrodkami nowoczesnych technologii oraz nowoczesnymi przedsiębiorstwami przemysłowymi zapoczątkowanie procesu reform i modernizacji polskich instytucji naukowych, podporządkowanego budowie gospodarki opartej na wiedzy tworzenie silnych ośrodków badawczych rozpoznawalnych w Europie (CD) integracja potencjału naukowego, współpraca z przemysłem

4 Doświadczenia 5 i 6 PR Problemy
niski współczynnik sukcesu 22 % w 5 PR, 12 % w 6 PR 1/3 liczby wniosków złożonych przez Hiszpanię w 6 PR dysproporcja pomiędzy uczestnictwem polskich zespołów w dużych i małych projektach (przewaga małych projektów) zbyt mała współpraca pomiędzy nauką a gospodarką brak polskich partnerów przemysłowych w projektach europejskich znikomy transfer technologii powstałych w wyniku badań finansowanych z PR problem wynagrodzeń naukowców dysproporcja pomiędzy liczbą naukowców wyjeżdżających z Polski a przyjeżdżających brak sprzyjającego otoczenia prawno-fiansowego (np. VAT, ubezpieczenia społeczne)

5 7 PR a Strategia Lizbońska
7 PR jako podstawowy instrument realizacji Strategii Lizbońskiej koncentracja na podnoszeniu poziomu innowacyjności i budowie społeczeństwa opartego na wiedzy, jako czynnikach wzrostu gospodarczego budowa Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA) powołanie Europejskiego Instytutu Technologicznego (EIT)

6 Atuty i słabości polskiej nauki
planowany wzrost nakładów na naukę wysoki poziom niektórych badań prowadzonych przez polskie jednostki (nauki fizyczne, informatyka) wzrost liczby i aktywności PPT oraz CD rosnąca liczba studentów i doktorantów kształtowanie się Europejskiej Przestrzeni Badawczej i możliwość aktywnego w niej udziału ambicje szybkiego zrównania się z państwami wysokorozwiniętymi (przykładem Irlandii oraz Finlandii) rosnące znaczenie nowych technologii dla gospodarki niski poziom nakładów publicznych i prywatnych na B+R niedoinwestowana infrastruktura naukowo-badawcza, niewystarczająca dla prowadzenia dużych programów międzynarodowych niski udział przemysłu w pracach B+R słabe więzi nauki i przemysłu niebezpieczeństwo luki pokoleniowej w polskiej kadrze naukowej rozproszenie potencjału naukowego pomiędzy ok. 950 jednostek, przy braku współpracy i koordynacji działań niska konkurencyjność międzynarodowa

7 Polityka państwa, działania Ministra
„Założenia polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa do 2020 r.” - udział w PR jednym z instrumentów rozwoju polskiej nauki Narodowa Strategia Spójności PO Innowacyjna Gospodarka Priorytet 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.2 Badania w ramach współpracy międzynarodowej Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców Wsparcie mobilności międzysektorowej naukowców Wspieranie rozwoju młodych doktorów – POSTDOC Wsparcie brokerów wynalazków „Powroty”

8 Polityka państwa, działania Ministra
modyfikacja systemu finansowania przedmiotowego Większa koncentracja finansowania B+R na priorytetach tematycznych i strukturalnych wynikających z polityki naukowej państwa. modyfikacja systemu finansowania podmiotowego lepsza ochrona praw własności intelektualnej polskich naukowców utworzenie Narodowego Centrum Badań Naukowych i Prac Rozwojowych (NCBR)

9 Wsparcie i promocja nauki i innowacyjności
pozyskiwanie funduszy z PR to proces konkurencji, dlatego potrzebna jest zmiana mentalności oraz nabycie umiejętności menedżerskich najlepszą formą promocji nauki będą wyniki uzyskane w kolejnych PR edukacja społeczna - kampania informacyjno-promocyjna o znaczeniu nauki dla gospodarki utworzenie forum wymiany informacji i współpracy ludzi nauki oraz biznesu (m.in. zadanie nowo powołanego Departamentu Wdrożeń i Innowacji MEiN) promocja osiągnięć polskiej nauki za granicą

10 7 Program Ramowy Kierunek działań zwiększenie współczynnika sukcesu
zwiększenie liczby składanych wniosków zwiększenie wartości finansowej wniosków przyjętych do realizacji

11 7 Program Ramowy Instrumenty
wzrost potencjału naukowego polskich jednostek naukowych zmiana regulacji prawno-finansowych, m.in. wewnętrznych przepisów jednostek uczestniczących w PR umożliwiająca wzrost wynagrodzeń wsparcie działalności platform technologicznych oraz centrów doskonałości wsparcie przygotowań do udziału w 7 PR – granty na przygotowanie projektów poprawa infrastruktury badawczo-szkoleniowej promocja polskiego potencjału naukowego


Pobierz ppt "Polska w Programach Ramowych UE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google