Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAMY POMOCOWE Opracowanie: Małgorzata Rudnicka Luty 2004.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAMY POMOCOWE Opracowanie: Małgorzata Rudnicka Luty 2004."— Zapis prezentacji:

1 PROGRAMY POMOCOWE Opracowanie: Małgorzata Rudnicka Luty 2004

2 O czym będziemy mówić ? Podstawowe informacje o możliwościach pozyskiwania środków z obecnych i przyszłych programów Prezentacja wybranych programów Fundusze strukturalne w Polsce – informacje bazowe Źródła informacji

3 publiczne środki krajowe w programach krajowych środki ze źródeł niepublicznych (fundacje, programy bilateralne itp.) środki przedakcesyjne UE (Phare SSG, ISPA, Sapard ) programy wspólnotowe: Leonardo da Vinci, VI Program ramowy, Socrates II, Młodzież Inne: np. program PAOW Fundusze Strukturalne + Fundusz Spójności + Inicjatywy Wspólnotowe Co jest na rynku? Co będzie na rynku?

4 PHARE (Poland and Hungary – Assistance for Restructuring their Economies) 1991 – 1999 4 fazy programu PHARE: pomoc humanitarna, pomoc techniczna, wsparcie inwestycji regionalnych i sektorowych oraz pomoc podporządkowana potrzebom przygotowań do integracji (nacisk na inwestycje infrastrukturalne) 2000 – 2006 PHARE 2 – nowa orientacja:zakres interwencji wynika z dwóch dokumentów: Partnerstwo dla Członkostwa Narodowy Program Przygotowania do Członkostwa

5 PHARE – pomoc finansowa w okresie 2000-2006 na Rozwój instytucjonalny – wspieranie instytucji demokratycznych, umacnianie rządów prawa, administracji publicznej oraz szkolenia kadr potrzebnych do wdrażania ustawodawstwa unijnego – 30% środków Wsparcie inwestycyjne- 70%: wdrażanie acquis communautaire służące dostosowaniu prawodawstwa do unijnych norm i standardów Inwestycje na rzecz spójności społeczno – gospodarczej poprzez: wsparcie MŚP, rozwój zasobów ludzkich oraz inwestycje w infrastrukturę techniczną

6 Program PHARE Służy finansowaniu działań mających na celu przygotowanie organizacyjne i prawne krajów kandydujących do członkostwa w UE. Z programu PHARE finansowane są również od 2000 r. projekty spójności społeczno- gospodarczej wzorowane na funduszach strukturalnych (Europejskim Funduszu Społecznym i Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego).

7 Program PHARE Wydatkowanie środków Phare zakończy się w 2006 r. Wówczas zostaną zakończone projekty Phare 2003. Program ten będzie kontynuowany w zakresie rozwoju instytucjonalnego przez Transition Facility (środki przejściowe). Finansowanie spójności społeczno- gospodarczej będzie kontynuowane w ramach funduszy strukturalnych.

8 Program PHARE W latach 2004-2006 projekty spójności społeczno gospodarczej będą realizowane równolegle do projektów finansowanych z funduszy strukturalnych. Dotyczy to tych przedsięwzięć, które są finansowane z rocznych budżetów programów Phare 2001-2003.

9 Program PHARE Spośród obecnych krajów kandydujących Rumunia i Bułgaria korzystać będą z programów Phare, Sapard i ISPA do 2006 r. (kontraktowanie). Chorwacja korzysta obecnie z programu CARDS natomiast Turcja ze specjalnego programu pomocy przeznaczonego dla tego kraju. Po roku 2006 planuje się utworzenie jednego programu tzw. Instrumentu Przedakcesyjnego (IPA ) – adresowanego do Turcji, Chorwacji oraz państw Zachodnich Bałkanów. IPA zastąpi dotychczasowe instrumenty takie jak PHARE, ISPA, SAPARD, CARDS;

10 ISPA – Instrument for Structural Policies for Preaccession ;ujednolicenie poziomu rozwoju infrastruktury technicznej w zakresie: OCHRONY ŚRODOWISKA Zwalczanie problemów spowodowanych zanieczyszczeniem, wód i powietrza Pomoc w zakresie utylizacji odpadów Wsparcie wdrażania acquis communautaire w zakresie ochrony środowiska TRANSPORT Rozwój infrastruktury transportowej Połączenie systemów komunikacyjnych z infrastrukturą krajów członkowskich UE Budowa trans-europejskich sieci transportowych

11 Fundusz ISPA Obejmuje wsparcie działań w zakresie środowiska naturalnego, oraz dostosowania sieci transportowych do standardów europejskich; wzorowany na Funduszu Spójności, przeznaczony jest dla dużych projektów inwestycyjnych (powyżej 5 mln EURO).

12 Fundusz ISPA Projekty funduszu ISPA z dniem 1.05.2004 stały się projektami Funduszu Spójności. Oznacza to, że wszelkie nowe zobowiązania dotyczące finansowania tych projektów będą pochodziły z tego funduszu. Z funduszu ISPA będą realizowane zobowiązania podjęte w latach 2000-2003.

13 SAPARD – Specjalny Program Akcesyjny Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich DZIAŁANIE 1 restrukturyzacja przetwórstwa i poprawa marketingu artykułów rolnych i rybnych DZIAŁANIE 2 inwestycje w gospodarstwach rolnych DZIAŁANIE 3 rozwój i poprawa infrastruktury DZIAŁANIE 4 różnicowanie działalności gospodarczej

14 SAPARD – Specjalny Program Akcesyjny Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich DZIAŁANIE 5 programy rolnośrodowiskowe i zalesianie DZIAŁANIE 6 szkolenia zawodowe

15 Program SAPARD Środki z programu SAPARD mogą być wydatkowane do 2006 r. Jednak uruchomienie środków z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej było możliwe dopiero po rozdysponowaniu środków SAPARD pomiędzy złożone wnioski. Nastąpiło to z końcem sierpnia ub. roku.

16 SAPARD – Informacje, dokumenty www.minrol.gov.pl www.arimr.gov.pl

17 Fundusze przedakcesyjne a Fundusze Strukturalne PHARE 2 ISPA SAPARD ERDF Europejskie Fundusz Rozwoju Regionalnego ESF Europejski Fundusz Społeczny Fundusz Spójności EAGGF Europejski Fundusz Gwarancji i Orientacji Rolnej FIFG Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa

18 Programy pomocy przedakcesyjnej

19 Co to są fundusze strukturalne? Fundusze strukturalne są Instrumentami Polityki Strukturalnej Unii Europejskiej. Ich zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów UE. Wpływają przez to na zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej Unii. Fundusze są kierowane do tych sektorów gospodarki i regionów, które bez pomocy finansowej nie są w stanie dorównać do średniego poziomu ekonomicznego w UE.

20 Fundusze strukturalne Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa Fundusz Spójności (instrument polityki strukturalnej)

21 EUROPEJSKI FUNDUSZ ORIENTACJI I GWARANCJI ROLNEJ (EAGGF-FEOGA) EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO (ERDF) EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY (ESF) FINANSOWY INSTRUMENT WSPIERANIA RYBOŁÓWSTWA (FIFG) FUNDUSZE STRUKTURALNE EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY (EIB) FUNDUSZ SPÓJNOŚCI (CF)

22 Inicjatywy Wspólnoty LEADER - EAGGF EQUAL - ESF URBAN - ERDF Międzynarodowe działania zwalczające nierówność na rynkach pracy Rewitalizacja obszarów miejskich Rozwój wsi Wspólnotowa wartość dodana INTERREG - ERDF Współpraca przygraniczna, międzynarodowa, międzyregionalna

23 Środki funduszy strukturalnych dla Polski na lata 2004-2006 Fundusze strukturalne: 7,635 mld euro (67,2%): EFRR: 4,652 mld euro (60,9%). EFS: 1,748 mld euro (22,9%). EFOiGR: 1,055 mld euro (13,8%) IFUR: 0,178 mld euro (2,4%). Fundusz Spójności: 3,733 mld euro (32,8%) Razem ze środkami krajowymi: 14,891 mld euro

24 Programowanie – przygotowanie do wykorzystania funduszy strukturalnych Dokumenty programowe: Narodowy Plan Rozwoju Podstawy Wsparcia Wspólnoty Jednolity Dokument Programowania Programy Operacyjne (regionalne i sektorowe) Uzupełnienie Programu

25 Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006 Narodowy Plan Rozwoju (NPR) jest dokumentem programowym, przygotowywanym przez dane państwo członkowskie. Stanowi on podstawę planowania poszczególnych działań interwencyjnych z funduszy strukturalnych, a także wieloletnich programów o charakterze horyzontalnym i regionalnym. Jest to dokument, na podstawie którego państwo członkowskie prowadzi uzgodnienia z KE w zakresie Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW)

26 Podstawy Wsparcia Wspólnoty Dokument Podstawy Wsparcia Wspólnoty/ Community Support Framework (PWW/CSF) określa kierunki i wysokość wsparcia ze strony funduszy strukturalnych na realizację zamierzeń rozwojowych i stanowi podstawę interwencji z Funduszu Spójności. PWW wdrażane są poprzez programy operacyjne. Przyjmowany jest przez KE w porozumieniu z krajem członkowskim. Dokument PWW przygotowano w oparciu o NPR na lata 2004-2006. Decyzją KE z dnia 22 czerwca 2004 r. zostały zatwierdzone PWW pomocy strukturalnej Wspólnoty w regionach spełniających kryteria Celu1 w Polsce.

27

28 Programowanie – przygotowanie do wykorzystania funduszy strukturalnych Programy operacyjne: SOP Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw– ERDF SOP Rozwój Zasobów Ludzkich – ESF SOP Transport – ERDF SOP Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich – EAGGF SOP Rybołówstwo i przetwórstwo – FIFG Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – ERDF, ESF

29 PROGRAM AKTYWIZACJI OBSZARÓW WIEJSKICH,Podkomponent B-1 PROGRAM REORIENTACJI/PRZEKWALIFIKOWAŃ

30 Usługi realizowane w ramach Programu Reorientacji/Przekwalifikowań (PAOW,B-1) USŁUGI W ZAKRESIE SZKOLEŃ USŁUGI W ZAKRESIE SZKOLEŃ USŁUGI W ZAKRESIE OKRESOWEGO ZATRUDNIENIA USŁUGI W ZAKRESIE OKRESOWEGO ZATRUDNIENIA USŁUGI ZATRUDNIENIOWE USŁUGI ZATRUDNIENIOWE CENTRA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI CENTRA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PLANOWANIE ROZWOJU LOKALNEGO PLANOWANIE ROZWOJU LOKALNEGO

31 Kto może być wykonawcą ? ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE FIRMY PRYWATNE (Z PRZYNAJMNIEJ 51% UDZIAŁAMI SEKTORA PRYWATNEGO) FIRMY PRYWATNE (Z PRZYNAJMNIEJ 51% UDZIAŁAMI SEKTORA PRYWATNEGO) PUBLICZNE INSTYTUCJE SZKOLENIOWE PUBLICZNE INSTYTUCJE SZKOLENIOWE

32 Wybór wykonawców WYKONAWCY ZOSTANĄ WYŁONIENI W DRODZE POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO ZGODNIE Z PROCEDURAMI OKREŚLONYMI PRZEZ BANK ŚWIATOWY. (nie stosuje się przepisów ustawy o zamówieniach publicznych) W WYNIKU KONKURSU OFERT ZAMAWIAJĄCY MOŻE ZAWRZEĆ WIĘCEJ NIŻ JEDNĄ UMOWĘ W RAMACH TEGO SAMEGO POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO, DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEWIDZIANYCH NA REALIZACJĘ DANEJ USŁUGI.

33 BENEFICJENCI OSOBY OSOBY BEZROBOTNE OSOBY ZAGROŻONE UTRATĄ PRACY Z PRZYCZYN ZMIAN TECHNOLOGICZNYCH PRYWATYZACYJNYCH I EKONOMICZNYCH W ZAKŁADZIE PRACY ROLNICY ROLNICY PROWADZĄCY GOSPODARSTWO ROLNE O POWIERZCHNI PONIŻEJ 3 ha PRZELICZENIOWYCH OSOBY OSOBY UBOGIE (def. przez pomoc społeczną i służby zatrudnienia) MŁODZIEŻ (16-24 lat) MIESZKAJĄCA I PROWADZĄCA Z NIMI (dot.pkt.1-3) WSPÓLNE GOSPODARSTWO DOMOWE MALI PRZEDSIĘBIORCY (zamieszkali lub mający siedzibę na terenie gmin wiejskich, miejsko - wiejskich, lub miastach do 20 tys. mieszkańców) jeśli prowadzą działalność gospodarczą nie dłużej niż 1 rok w momencie przystąpienia do korzystania z usług i którzy przed rozpoczęciem działalności gospodarczej spełniali kryteria wymienione w pkt. 1-4- dotyczy usługi Centra Wspierania Przedsiębiorczości i Inkubatory Przedsiębiorczości

34 Kryteria oceny Zgodność z zakresem zadań Wkład wnioskodawcy Jakość personelu Doświadczenie wnioskodawcy w proponowanej działalności Jakość planu realizacji (np. biznes plan, plan szkoleniowy, itp.) Jednostkowy koszt na jedno miejsce pracy lub jedną zatrudnioną osobę Kreatywność oferty Uwarunkowania specjalne Bezrobocie w powiecie przekracza średnią w województwie Prawdopodobieństwo samowystarczalności po zakończeniu etapu I PAOW (dot. inkubatora przedsiębiorczości, centrum wspierania przedsiębiorczości)

35 PROGRAM AKTYWIZACJI OBSZARÓW WIEJSKICH,Komponent A MIKROPOŻYCZKI

36 Mikropożyczki Mikropożyczki są udzielane w złotych polskich do równowartości 5.000 USD liczonej wg kursu średniego z dnia złożenia kompletnego wniosku pożyczkowego Mogą być udzielane na okres 36 miesięcy (wliczając w to okres karencji w spłacie rat kapitałowych pożyczki nie przekraczający 12 miesięcy) Oprocentowanie pożyczek jest preferencyjne i podlega weryfikacji raz na pół roku. Oprocentowanie w okresie obowiązywania umowy jest stałe. Od dnia 1 stycznia 2004 roku wynosi 7,22% Przy udzielaniu pożyczek nie pobierane są żadne prowizje i opłaty dodatkowe

37 Podmioty uprawnione do ubiegania się o mikropożyczkę O mikropożyczkę mogą ubiegać się osoby, które od minimum 12 miesięcy są na stałe zameldowane w gminie wiejskiej, miejsko-wiejskiej lub mieście do 20 tys. mieszkańców oraz jednocześnie spełniają jeden z poniższych warunków:

38 Podmioty uprawnione do ubiegania się o mikropożyczkę Osoby bezrobotne, gotowe rozpocząć pozarolniczą działalność gospodarczą na własny rachunek Rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne do 10 ha przeliczeniowych Aktualnie działający przedsiębiorcy zatrudniający na stałe 5 osób, chcący rozwinąć swoją działalność Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, gotowi rozpocząć pozarolniczą działalność gospodarczą na własny rachunek

39 Jednorazowe dotacje inwestycyjne Osoby, które prowadzą swą działalność gospodarczą nie dłużej niż 12 miesięcy i otrzymały pożyczkę w ramach PAOW będą mogły skorzystać z jednorazowych dotacji inwestycyjnych na zakup środków trwałych w wysokości 3.600 zł.

40 Gdzie szukać informacji o PAOW? Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Tel. (012) 421 83 29 (dot.B-1) www.wup-krakow.pl www.malopolskie.pl W Małopolsce zakończyło się składanie wniosków do Programu PAOW

41 6 PROGRAM RAMOWY EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ, ROZWOJU TECHNICZNEGO I DEMONSTRACJI

42 Priorytetowe obszary tematyczne Genomika i biotechnologia dla zdrowia Genomika i biotechnologia dla zdrowia Technologie Społeczeństwa Informacyjnego Technologie Społeczeństwa Informacyjnego Nanotechnologie i nanonauka, wielofunkcyjne materiały oraz nowe procesy i urządzenia produkcyjne Nanotechnologie i nanonauka, wielofunkcyjne materiały oraz nowe procesy i urządzenia produkcyjne Aeronautyka i przestrzeń kosmiczna Aeronautyka i przestrzeń kosmiczna Jakość i bezpieczeństwo żywności Jakość i bezpieczeństwo żywności Zrównoważony rozwój, globalne zmiany i ekosystemy Zrównoważony rozwój, globalne zmiany i ekosystemy Obywatele i rządzenie w społeczeństwie opartym na wiedzy Obywatele i rządzenie w społeczeństwie opartym na wiedzy

43 Kto może uczestniczyć ? Grupa badawcza na wyższej uczelni lub instytucie badawczym – główna grupa docelowa w 6 PR Grupa badawcza na wyższej uczelni lub instytucie badawczym – główna grupa docelowa w 6 PR Przedsiębiorstwo zamierzające wprowadzać innowacje – bądź jako uczestnicy działalności badawczej, bądź jako instytucja przyjmująca stypendystów i organizująca akcje szkoleniowe Przedsiębiorstwo zamierzające wprowadzać innowacje – bądź jako uczestnicy działalności badawczej, bądź jako instytucja przyjmująca stypendystów i organizująca akcje szkoleniowe Małe lub średnie przedsiębiorstwo (MŚP) nie posiadające własnego zaplecza badawczego Małe lub średnie przedsiębiorstwo (MŚP) nie posiadające własnego zaplecza badawczego Stowarzyszenie przemysłowe reprezentujące MŚP Stowarzyszenie przemysłowe reprezentujące MŚP Administracja publiczna Administracja publiczna Student początkowych lat studiów – stypendia finansowane z programów edukacyjnych UE, takich jak Sokrates – Erasmus i inne Student początkowych lat studiów – stypendia finansowane z programów edukacyjnych UE, takich jak Sokrates – Erasmus i inne Indywidualny, doświadczony pracownik naukowy (posiadający stopień doktora lub udokumentowany dorobek naukowy) Indywidualny, doświadczony pracownik naukowy (posiadający stopień doktora lub udokumentowany dorobek naukowy) Naukowcy o uznanym w świecie dorobku Naukowcy o uznanym w świecie dorobku Instytucja z zapleczem badawczym, gdzie prowadzone są badania o wadze międzynarodowej Instytucja z zapleczem badawczym, gdzie prowadzone są badania o wadze międzynarodowej

44 Ważne w 6PR strony www www.cordis.luwww.cordis.lu www.6pr.plwww.6pr.pl www.kbn.gov.plwww.kbn.gov.pl www.transfer.edu.plwww.transfer.edu.pl

45 Dla organizacji pozarządowych www.wiadomosci.ngo.pl Dla jednostek samorządu terytorialnego www.malopolskie.pl Dla przedsiębiorców www.parp.gov.pl www.marr.pl Dla wszystkich www.ukie.gov.pl www.cie.gov.pl www.europa.delpol.pl www.euroinfo.org.pl Źródła informacji o funduszach i programach pomocowych aktywnych


Pobierz ppt "PROGRAMY POMOCOWE Opracowanie: Małgorzata Rudnicka Luty 2004."

Podobne prezentacje


Reklamy Google