Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowanie: Małgorzata Rudnicka Luty 2004

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowanie: Małgorzata Rudnicka Luty 2004"— Zapis prezentacji:

1 Opracowanie: Małgorzata Rudnicka Luty 2004
PROGRAMY POMOCOWE Opracowanie: Małgorzata Rudnicka Luty 2004

2 O czym będziemy mówić ? Podstawowe informacje o możliwościach pozyskiwania środków z obecnych i przyszłych programów Prezentacja wybranych programów Fundusze strukturalne w Polsce – informacje bazowe Źródła informacji

3 Co jest na rynku? Co będzie na rynku?
publiczne środki krajowe w programach krajowych środki ze źródeł niepublicznych (fundacje, programy bilateralne itp.) środki przedakcesyjne UE (Phare SSG, ISPA, Sapard) programy wspólnotowe: Leonardo da Vinci, VI Program ramowy, Socrates II, Młodzież Inne: np. program PAOW Fundusze Strukturalne + Fundusz Spójności + Inicjatywy Wspólnotowe

4 PHARE (Poland and Hungary – Assistance for Restructuring their Economies)
1991 – 1999 4 fazy programu PHARE: pomoc humanitarna, pomoc techniczna, wsparcie inwestycji regionalnych i sektorowych oraz pomoc podporządkowana potrzebom przygotowań do integracji (nacisk na inwestycje infrastrukturalne) 2000 – 2006 PHARE 2 – nowa orientacja: zakres interwencji wynika z dwóch dokumentów: Partnerstwo dla Członkostwa Narodowy Program Przygotowania do Członkostwa

5 PHARE – pomoc finansowa w okresie 2000-2006 na
Rozwój instytucjonalny – wspieranie instytucji demokratycznych, umacnianie rządów prawa, administracji publicznej oraz szkolenia kadr potrzebnych do wdrażania ustawodawstwa unijnego – 30% środków Wsparcie inwestycyjne- 70%: wdrażanie acquis communautaire służące dostosowaniu prawodawstwa do unijnych norm i standardów Inwestycje na rzecz spójności społeczno – gospodarczej poprzez: wsparcie MŚP, rozwój zasobów ludzkich oraz inwestycje w infrastrukturę techniczną

6 Program PHARE Służy finansowaniu działań mających na celu przygotowanie organizacyjne i prawne krajów kandydujących do członkostwa w UE. Z programu PHARE finansowane są również od 2000 r. projekty spójności społeczno-gospodarczej wzorowane na funduszach strukturalnych (Europejskim Funduszu Społecznym i Europejskim Funduszu Rozwoju Regionalnego).

7 Program PHARE Wydatkowanie środków Phare zakończy się w 2006 r. Wówczas zostaną zakończone projekty Phare Program ten będzie kontynuowany w zakresie rozwoju instytucjonalnego przez Transition Facility (środki przejściowe). Finansowanie spójności społeczno-gospodarczej będzie kontynuowane w ramach funduszy strukturalnych.

8 Program PHARE W latach projekty spójności społeczno gospodarczej będą realizowane równolegle do projektów finansowanych z funduszy strukturalnych. Dotyczy to tych przedsięwzięć, które są finansowane z rocznych budżetów programów Phare

9 Program PHARE Spośród obecnych krajów kandydujących Rumunia i Bułgaria korzystać będą z programów Phare, Sapard i ISPA do 2006 r. (kontraktowanie). Chorwacja korzysta obecnie z programu CARDS natomiast Turcja ze specjalnego programu pomocy przeznaczonego dla tego kraju. Po roku 2006 planuje się utworzenie jednego programu tzw. Instrumentu Przedakcesyjnego (IPA) – adresowanego do Turcji, Chorwacji oraz państw Zachodnich Bałkanów. IPA zastąpi dotychczasowe instrumenty takie jak PHARE, ISPA, SAPARD, CARDS;

10 ISPA – Instrument for Structural Policies for Preaccession ;ujednolicenie poziomu rozwoju infrastruktury technicznej w zakresie: OCHRONY ŚRODOWISKA Zwalczanie problemów spowodowanych zanieczyszczeniem, wód i powietrza Pomoc w zakresie utylizacji odpadów Wsparcie wdrażania acquis communautaire w zakresie ochrony środowiska TRANSPORT Rozwój infrastruktury transportowej Połączenie systemów komunikacyjnych z infrastrukturą krajów członkowskich UE Budowa trans-europejskich sieci transportowych

11 Fundusz ISPA Obejmuje wsparcie działań w zakresie środowiska naturalnego, oraz dostosowania sieci transportowych do standardów europejskich; wzorowany na Funduszu Spójności, przeznaczony jest dla dużych projektów inwestycyjnych (powyżej 5 mln EURO).

12 Fundusz ISPA Projekty funduszu ISPA z dniem stały się projektami Funduszu Spójności. Oznacza to, że wszelkie nowe zobowiązania dotyczące finansowania tych projektów będą pochodziły z tego funduszu. Z funduszu ISPA będą realizowane zobowiązania podjęte w latach

13 SAPARD – Specjalny Program Akcesyjny Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich
DZIAŁANIE 1 restrukturyzacja przetwórstwa i poprawa marketingu artykułów rolnych i rybnych DZIAŁANIE 2 inwestycje w gospodarstwach rolnych DZIAŁANIE 3 rozwój i poprawa infrastruktury DZIAŁANIE 4 różnicowanie działalności gospodarczej

14 SAPARD – Specjalny Program Akcesyjny Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich
DZIAŁANIE 5 programy rolnośrodowiskowe i zalesianie DZIAŁANIE 6 szkolenia zawodowe

15 Program SAPARD Środki z programu SAPARD mogą być wydatkowane do 2006 r. Jednak uruchomienie środków z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej było możliwe dopiero po rozdysponowaniu środków SAPARD pomiędzy złożone wnioski. Nastąpiło to z końcem sierpnia ub. roku.

16 SAPARD – Informacje, dokumenty

17 Fundusze przedakcesyjne a Fundusze Strukturalne
ERDF Europejskie Fundusz Rozwoju Regionalnego PHARE 2 ESF Europejski Fundusz Społeczny ISPA Fundusz Spójności SAPARD EAGGF Europejski Fundusz Gwarancji i Orientacji Rolnej FIFG Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa

18 Programy pomocy przedakcesyjnej

19 Co to są fundusze strukturalne?
Fundusze strukturalne są Instrumentami Polityki Strukturalnej Unii Europejskiej. Ich zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów UE. Wpływają przez to na zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej Unii. Fundusze są kierowane do tych sektorów gospodarki i regionów, które bez pomocy finansowej nie są w stanie dorównać do średniego poziomu ekonomicznego w UE.

20 Fundusze strukturalne
Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa Fundusz Spójności (instrument polityki strukturalnej)

21 ORIENTACJI I GWARANCJI
EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY (EIB) EUROPEJSKI FUNDUSZ ORIENTACJI I GWARANCJI ROLNEJ (EAGGF-FEOGA) EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO (ERDF) FUNDUSZE STRUKTURALNE EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY (ESF) FINANSOWY INSTRUMENT WSPIERANIA RYBOŁÓWSTWA (FIFG) FUNDUSZ SPÓJNOŚCI (CF)

22 Inicjatywy Wspólnoty INTERREG - ERDF Współpraca LEADER - EAGGF
przygraniczna, międzynarodowa, międzyregionalna LEADER - EAGGF Rozwój wsi Wspólnotowa wartość dodana URBAN - ERDF EQUAL - ESF Międzynarodowe działania zwalczające nierówność na rynkach pracy Rewitalizacja obszarów miejskich

23 Środki funduszy strukturalnych dla Polski na lata 2004-2006
Fundusze strukturalne: 7,635 mld euro (67,2%): EFRR: ,652 mld euro (60,9%). EFS: ,748 mld euro (22,9%). EFOiGR: 1,055 mld euro (13,8%) IFUR: ,178 mld euro (2,4%). Fundusz Spójności: 3,733 mld euro (32,8%) Razem ze środkami krajowymi: 14,891 mld euro

24 Programowanie – przygotowanie do wykorzystania funduszy strukturalnych
Dokumenty programowe: Narodowy Plan Rozwoju Podstawy Wsparcia Wspólnoty Jednolity Dokument Programowania Programy Operacyjne (regionalne i sektorowe) Uzupełnienie Programu

25 Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006
Narodowy Plan Rozwoju (NPR) jest dokumentem programowym, przygotowywanym przez dane państwo członkowskie. Stanowi on podstawę planowania poszczególnych działań interwencyjnych z funduszy strukturalnych, a także wieloletnich programów o charakterze horyzontalnym i regionalnym. Jest to dokument, na podstawie którego państwo członkowskie prowadzi uzgodnienia z KE w zakresie Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW)

26 Podstawy Wsparcia Wspólnoty
Dokument Podstawy Wsparcia Wspólnoty/ Community Support Framework (PWW/CSF) określa kierunki i wysokość wsparcia ze strony funduszy strukturalnych na realizację zamierzeń rozwojowych i stanowi podstawę interwencji z Funduszu Spójności. PWW wdrażane są poprzez programy operacyjne . Przyjmowany jest przez KE w porozumieniu z krajem członkowskim . Dokument PWW przygotowano w oparciu o NPR na lata Decyzją KE z dnia 22 czerwca 2004 r. zostały zatwierdzone PWW pomocy strukturalnej Wspólnoty w regionach spełniających kryteria Celu1 w Polsce.

27

28 Programowanie – przygotowanie do wykorzystania funduszy strukturalnych
Programy operacyjne: SOP Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw– ERDF SOP Rozwój Zasobów Ludzkich – ESF SOP Transport – ERDF SOP Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich – EAGGF SOP Rybołówstwo i przetwórstwo – FIFG Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – ERDF, ESF

29 PROGRAM AKTYWIZACJI OBSZARÓW WIEJSKICH ,Podkomponent B-1
PROGRAM REORIENTACJI/PRZEKWALIFIKOWAŃ

30 Usługi realizowane w ramach Programu Reorientacji/Przekwalifikowań (PAOW,B-1)
USŁUGI W ZAKRESIE SZKOLEŃ USŁUGI W ZAKRESIE OKRESOWEGO ZATRUDNIENIA USŁUGI ZATRUDNIENIOWE CENTRA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PLANOWANIE ROZWOJU LOKALNEGO

31 Kto może być wykonawcą ? ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
FIRMY PRYWATNE (Z PRZYNAJMNIEJ 51% UDZIAŁAMI SEKTORA PRYWATNEGO) PUBLICZNE INSTYTUCJE SZKOLENIOWE

32 Wybór wykonawców WYKONAWCY ZOSTANĄ WYŁONIENI W DRODZE POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO ZGODNIE Z PROCEDURAMI OKREŚLONYMI PRZEZ BANK ŚWIATOWY. (nie stosuje się przepisów ustawy o zamówieniach publicznych) W WYNIKU KONKURSU OFERT ZAMAWIAJĄCY MOŻE ZAWRZEĆ WIĘCEJ NIŻ JEDNĄ UMOWĘ W RAMACH TEGO SAMEGO POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO, DO WYCZERPANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEWIDZIANYCH NA REALIZACJĘ DANEJ USŁUGI.

33 BENEFICJENCI OSOBY BEZROBOTNE OSOBY ZAGROŻONE UTRATĄ PRACY Z PRZYCZYN ZMIAN TECHNOLOGICZNYCH PRYWATYZACYJNYCH I EKONOMICZNYCH W ZAKŁADZIE PRACY ROLNICY PROWADZĄCY GOSPODARSTWO ROLNE O POWIERZCHNI PONIŻEJ 3 ha PRZELICZENIOWYCH OSOBY UBOGIE (def. przez pomoc społeczną i służby zatrudnienia) MŁODZIEŻ (16-24 lat) MIESZKAJĄCA I PROWADZĄCA Z NIMI (dot.pkt.1-3)WSPÓLNE GOSPODARSTWO DOMOWE MALI PRZEDSIĘBIORCY (zamieszkali lub mający siedzibę na terenie gmin wiejskich, miejsko - wiejskich, lub miastach do 20 tys. mieszkańców) jeśli prowadzą działalność gospodarczą nie dłużej niż 1 rok w momencie przystąpienia do korzystania z usług i którzy przed rozpoczęciem działalności gospodarczej spełniali kryteria wymienione w pkt dotyczy usługi Centra Wspierania Przedsiębiorczości i Inkubatory Przedsiębiorczości

34 Kryteria oceny Zgodność z „zakresem zadań” Wkład wnioskodawcy
Jakość personelu Doświadczenie wnioskodawcy w proponowanej działalności Jakość planu realizacji (np. biznes plan, plan szkoleniowy, itp.) Jednostkowy koszt na jedno miejsce pracy lub jedną zatrudnioną osobę Kreatywność oferty Uwarunkowania specjalne Bezrobocie w powiecie przekracza średnią w województwie Prawdopodobieństwo samowystarczalności po zakończeniu etapu I PAOW (dot. inkubatora przedsiębiorczości, centrum wspierania przedsiębiorczości)

35 PROGRAM AKTYWIZACJI OBSZARÓW WIEJSKICH ,Komponent A
MIKROPOŻYCZKI

36 Mikropożyczki Mikropożyczki są udzielane w złotych polskich do równowartości USD liczonej wg kursu średniego z dnia złożenia kompletnego wniosku pożyczkowego Mogą być udzielane na okres 36 miesięcy (wliczając w to okres karencji w spłacie rat kapitałowych pożyczki nie przekraczający 12 miesięcy) Oprocentowanie pożyczek jest preferencyjne i podlega weryfikacji raz na pół roku. Oprocentowanie w okresie obowiązywania umowy jest stałe. Od dnia 1 stycznia 2004 roku wynosi 7,22% Przy udzielaniu pożyczek nie pobierane są żadne prowizje i opłaty dodatkowe

37 Podmioty uprawnione do ubiegania się o mikropożyczkę
O mikropożyczkę mogą ubiegać się osoby, które od minimum 12 miesięcy są na stałe zameldowane w gminie wiejskiej, miejsko-wiejskiej lub mieście do 20 tys. mieszkańców oraz jednocześnie spełniają jeden z poniższych warunków:

38 Podmioty uprawnione do ubiegania się o mikropożyczkę
Osoby bezrobotne, gotowe rozpocząć pozarolniczą działalność gospodarczą na własny rachunek Rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne do 10 ha przeliczeniowych Aktualnie działający przedsiębiorcy zatrudniający na stałe 5 osób, chcący rozwinąć swoją działalność Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, gotowi rozpocząć pozarolniczą działalność gospodarczą na własny rachunek

39 Jednorazowe dotacje inwestycyjne
Osoby, które prowadzą swą działalność gospodarczą nie dłużej niż 12 miesięcy i otrzymały pożyczkę w ramach PAOW będą mogły skorzystać z jednorazowych dotacji inwestycyjnych na zakup środków trwałych w wysokości zł.

40 Gdzie szukać informacji o PAOW?
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Tel. (012) (dot.B-1) W Małopolsce zakończyło się składanie wniosków do Programu PAOW

41 EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ, ROZWOJU TECHNICZNEGO I DEMONSTRACJI
6 PROGRAM RAMOWY EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ, ROZWOJU TECHNICZNEGO I DEMONSTRACJI

42 Priorytetowe obszary tematyczne
Genomika i biotechnologia dla zdrowia Technologie Społeczeństwa Informacyjnego Nanotechnologie i nanonauka, wielofunkcyjne materiały oraz nowe procesy i urządzenia produkcyjne Aeronautyka i przestrzeń kosmiczna Jakość i bezpieczeństwo żywności Zrównoważony rozwój, globalne zmiany i ekosystemy Obywatele i rządzenie w społeczeństwie opartym na wiedzy

43 Kto może uczestniczyć ? Grupa badawcza na wyższej uczelni lub instytucie badawczym – główna grupa docelowa w 6 PR Przedsiębiorstwo zamierzające wprowadzać innowacje – bądź jako uczestnicy działalności badawczej, bądź jako instytucja przyjmująca stypendystów i organizująca akcje szkoleniowe Małe lub średnie przedsiębiorstwo (MŚP) nie posiadające własnego zaplecza badawczego Stowarzyszenie przemysłowe reprezentujące MŚP Administracja publiczna Student początkowych lat studiów – stypendia finansowane z programów edukacyjnych UE, takich jak Sokrates – Erasmus i inne Indywidualny, doświadczony pracownik naukowy (posiadający stopień doktora lub udokumentowany dorobek naukowy) Naukowcy o uznanym w świecie dorobku Instytucja z zapleczem badawczym, gdzie prowadzone są badania o wadze międzynarodowej

44 Ważne w 6PR strony www

45 Źródła informacji o funduszach i programach pomocowych aktywnych
Dla organizacji pozarządowych Dla jednostek samorządu terytorialnego Dla przedsiębiorców Dla wszystkich


Pobierz ppt "Opracowanie: Małgorzata Rudnicka Luty 2004"

Podobne prezentacje


Reklamy Google