Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DANE NIEJAWNE Dyrektor generalny (zastępca) Komendant główny (zastępca) Szef (zastępca) Zastępca komendanta oddziału Szef oddziału Komendant.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DANE NIEJAWNE Dyrektor generalny (zastępca) Komendant główny (zastępca) Szef (zastępca) Zastępca komendanta oddziału Szef oddziału Komendant."— Zapis prezentacji:

1

2

3 DANE NIEJAWNE

4

5

6

7 Dyrektor generalny (zastępca) Komendant główny (zastępca) Szef (zastępca) Zastępca komendanta oddziału Szef oddziału Komendant wojewódzki Komendant szkoły Dyrektor biura Dyrektor biura Komendant szkoły Dyrektor okręgowy Dyrektor biura Komendant szkoły Pułkownik Komandor Generał Komendant główny (zastępca) Komendant główny (zastępca)

8

9

10 SG Testy identyczne. Normy zróżnicowane. BOR Inne rodzaje testów dla kobiet i mężczyzn POLICJA Testy identyczne. Normy identyczne PSP Testy identyczne. Normy identyczne. SW Testy identyczne. Normy zróżnicowane. WP Testy zróżnicowane.

11 SG Funkcjonariuszowi przysługują uprawnienia pracownika związane z rodzicielstwem określone w KP, z wyjątkiem art. 1867, jeżeli przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej. Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie są funkcjonariuszami albo jedno z nich jest funkcjonariuszem a drugie jest zatrudnione, z uprawnień może korzystać jedno z nich BOR - POLICJA Obniżenie wymiaru czasu służby w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego Zwolnienie ze służby w porze nocnej oraz niedziele i święta kobiety w ciąży, opiekuna dziecka do lat 8 lub opiekuna osoby wymagającej stałej opieki Zwolnienie od zajęć służbowych w razie konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8 lub chorym dzieckiem do ukończenia 14 lat. Ustawa o Policji. Rozporządzenie Ministra MSWiA w sprawie rozkładu czasu służby policjantów. Rozporządzenie Ministra MSW w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów. PSP - SW - WP -

12 SG BRAK Zadania częściowo realizuje Pełnomocnik ds. Ochrony Praw Człowieka i Równego Traktowania BOR BRAK Zadania realizuje Pełnomocnik ds. Równego Traktowania POLICJA BRAK Zadania realizuje Pełnomocnik KGP ds. Ochrony Praw Człowieka PSP BRAK Został wyznaczony Pełnomocnik ds. Równego Traktowania SW BRAK W związku z brakiem osoby zajmującej się sprawami kobiet zadania społecznie realizuje Rada ds. Kobiet Służby Więziennej WP Pełnomocnik MON ds. Wojskowej Służby Kobiet -

13 SG Badania - wewnętrznie - nie. Zewnętrznie - w październiku 2013. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przeprowadziło ogólnopolskie badanie dotyczące zjawiska naruszania zasady równego traktowania w podległych służbach. Statystyki – nie. Raporty - wewnętrznie - nie. zewnętrznie - w październiku 2013 r. przygotowano wkład do raportu dla Pełnomocnika Ministra do Spraw Równego Traktowania w Służbach Mundurowych Podległych albo Nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych BOR NIE Trwają prace przygotowawcze do wprowadzenia pełnego systemu monitorowania i analizowania zjawiska równego traktowania POLICJA Systematycznie monitorowana jest realizacja zasady równego traktowania oraz zjawisko mobbingu, a także przemocy w rodzinach policyjnych. Nie akcentuje się kwestii którejkolwiek z płci. PSP NIE Biuro Kadr i Organizacji prowadzi bieżącą statystykę dotycząca funkcjonariuszy PSP z podziałem na kobiety i mężczyzn. SW NIE Biuro Kadr i Szkolenia Funkcjonariuszy Służby Więziennej prowadzi bieżącą statystykę dotycząca funkcjonariuszy z podziałem na kobiety i mężczyzn. WP TAK Badania-okresowo realizowane przez Wojskowe Biuro Badań Społecznych (ankiety) Statystyki – roczne i kwartalnie sporządzane przez Pełnomocnika MON ds. wojskowej służby kobiet wg danych Departamentu Kadr MON /upublicznianie w Internecie na stronie Rady ds. Kobiet w SZ RP (www.wojsko-polskie.pl) Raporty- sporządzane dla NATO roczne raporty na temat równouprawnienia w wojsku wg ściśle określonych pytań oraz na temat implementacji UNSCR 1325 w Siłach Zbrojnych RP

14 SG NIE - BOR NIE Planowane jest opracowanie systemu szkoleń kadry kierowniczej oraz funkcjonariuszek i funkcjonariuszy. POLICJA TAK Problematyka gender jako kwestia płci społeczno – kulturowej zapisana została w dokumencie strategicznych Kierunku rozwoju systemu ochrony praw człowieka w Policji na lata 2013 – 2015. W ramach tych kierunków problematyka perspektywy płci wprowadzona jest do szkoleń, debat, itp. W 2013 roku wydano w Policji poradnik antydyskryminacyjny, które uwzględnia perspektywę płci w służbie. PSP NIE - SW Szkolenia - nie. Materiały edukacyjno-informacyjne – tak. Rada ds. Kobiet wydaje foldery informacyjne o kobietach w Służbie Więziennej na każdą z organizowanych przez siebie konferencji. Na V Kongres Kobiet wydany został folder Kobiety w służbach mundurowych. Sukcesy. Perspektywy. Partnerstwo. W 2013 r. Rada ds. Kobiet SW wydała poradnik NIE dla Przemocy cz. 1 Przemoc domowa. Trwają prace nad opracowaniem drugiej części NIE dla przemocy. Przemoc w pracy. WP Szkolenia – nie. Materiały edukacyjno-informacyjne - tak Wydawnictwa dotyczące wojskowej służby kobiet -2012r. Promocja służby (1-3): Kobiety w Wojsku Polskim DVD, Kobiety w Wojsku Polskim – album, Kobiety w Wojsku Polskim – wystawa, Udział polskich kobiet w misjach pokojowych i stabilizacyjnych-folder jęz. pol. –ang., Wydawnictwo pokonferencyjne Kobiety- Pokój- Bezpieczeństwo. Udział żołnierzy-kobiet w misjach poza granicami kraju, Gender ma sens, Dowodzenie w środowisku zróżnicowanym płciowo.

15

16 SG chor. SG Karolina Miklaszewska tel. kom. 502070465 karolmik@interia.eu BOR płk Ewa Wawryka tel. 22 606 51 51; e.wawryka@bor.gov.pl POLICJA mł. insp. Anna Kuźnia tel. kom. 604 495 426 anna.kuznia@policja.gov.pl PSP st. kpt. mgr inż. Małgorzata Romanowska tel. 22 523 31 10 tel. kom. 507 118 923 mromanowska@kgpsp.gov.pl SW płk Anna Osowska-Rembecka, tel. 22 640 82 51, tel. kom. 601 20 84 43 ania.osowska@gmail.comania.osowska@gmail.com, radakobiet@sw.gov.pl radakobiet@sw.gov.pl WP MON-kmdr Bożena Szubińska tel. 22 6874203, tel. kom. 602431894; bszubinska@mon.gov.plbszubinska@mon.gov.pl, bozenaszubinska@gmail.com bozenaszubinska@gmail.com

17


Pobierz ppt "DANE NIEJAWNE Dyrektor generalny (zastępca) Komendant główny (zastępca) Szef (zastępca) Zastępca komendanta oddziału Szef oddziału Komendant."

Podobne prezentacje


Reklamy Google