Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RÓWNOŚĆ SZANS W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RÓWNOŚĆ SZANS W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH"— Zapis prezentacji:

1 RÓWNOŚĆ SZANS W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH
Warszawa, 6 marca 2014 roku

2 SKĄD PRZYCHODZIMY POLICJA SŁUŻBA WIĘZIENNA STRAŻ GRANICZNA
WOJSKO POLSKIE PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA BIURO OCHRONY RZĄDU

3 LICZEBNOŚĆ FORMACJI DANE NIEJAWNE

4 UDZIAŁ KOBIET W FORMACJI [%]

5 KOBIETY NA STANOWISKACH DECYZYJNYCH I SZCZEBLA [%]

6 KOBIETY NA STANOWISKACH DECYZYJNYCH II SZCZEBLA [%]

7 GRANICE AWANSU KOBIET Komendant główny (zastępca) Komendant główny
Dyrektor generalny (zastępca) Szef (zastępca) Generał Zastępca komendanta oddziału Szef oddziału Komendant wojewódzki Komendant szkoły Dyrektor biura Dyrektor biura Komendant szkoły Dyrektor okręgowy Dyrektor biura Komendant szkoły Pułkownik Komandor

8 KOBIETY NA KURSACH OFICERSKICH [%]

9 REKRUTACJA DO SŁUŻB W ROKU 2013 – UDZIAŁ KOBIET [%]

10 WARUNKI REKRUTACJI EGZAMINY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
SG Testy identyczne. Normy zróżnicowane. BOR Inne rodzaje testów dla kobiet i mężczyzn POLICJA Testy identyczne. Normy identyczne PSP Testy identyczne. Normy identyczne. SW WP Testy zróżnicowane.

11 REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE RODZICIELSTWA – INNE NIŻ KP
SG Funkcjonariuszowi przysługują uprawnienia pracownika związane z rodzicielstwem określone w KP, z wyjątkiem art. 1867, jeżeli przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej. Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie są funkcjonariuszami albo jedno z nich jest funkcjonariuszem a drugie jest zatrudnione, z uprawnień może korzystać jedno z nich BOR - POLICJA Obniżenie wymiaru czasu służby w trakcie korzystania z urlopu wychowawczego Zwolnienie ze służby w porze nocnej oraz niedziele i święta kobiety w ciąży, opiekuna dziecka do lat 8 lub opiekuna osoby wymagającej stałej opieki Zwolnienie od zajęć służbowych w razie konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8 lub chorym dzieckiem do ukończenia 14 lat. Ustawa o Policji. Rozporządzenie Ministra MSWiA w sprawie rozkładu czasu służby policjantów. Rozporządzenie Ministra MSW w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów. PSP SW WP wszyscy nie wojsko tak

12 ETATOWY KOORDYNATOR DS. KOBIET?
SG BRAK Zadania częściowo realizuje Pełnomocnik ds. Ochrony Praw Człowieka i Równego Traktowania BOR Zadania realizuje Pełnomocnik ds. Równego Traktowania POLICJA Zadania realizuje Pełnomocnik KGP ds. Ochrony Praw Człowieka PSP Został wyznaczony Pełnomocnik ds. Równego Traktowania SW W związku z brakiem osoby zajmującej się sprawami kobiet zadania społecznie realizuje Rada ds. Kobiet Służby Więziennej WP Pełnomocnik MON ds. Wojskowej Służby Kobiet - wszyscy nie wojsko tak

13 CZY JEST SYSTEMATYCZNIE MONITOROWANA SŁUŻBA KOBIET?
SG CZĘŚCIOWO Badania - wewnętrznie - nie. Zewnętrznie - w październiku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przeprowadziło ogólnopolskie badanie dotyczące zjawiska naruszania zasady równego traktowania w podległych służbach. Statystyki – nie. Raporty - wewnętrznie - nie. zewnętrznie - w październiku 2013 r. przygotowano wkład do raportu dla Pełnomocnika Ministra do Spraw Równego Traktowania w Służbach Mundurowych Podległych albo Nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych BOR NIE Trwają prace przygotowawcze do wprowadzenia pełnego systemu monitorowania i analizowania zjawiska równego traktowania POLICJA Systematycznie monitorowana jest realizacja zasady równego traktowania oraz zjawisko mobbingu, a także przemocy w rodzinach policyjnych. Nie akcentuje się kwestii którejkolwiek z płci. PSP Biuro Kadr i Organizacji prowadzi bieżącą statystykę dotycząca funkcjonariuszy PSP z podziałem na kobiety i mężczyzn. SW Biuro Kadr i Szkolenia Funkcjonariuszy Służby Więziennej prowadzi bieżącą statystykę dotycząca funkcjonariuszy z podziałem na kobiety i mężczyzn. WP TAK Badania-okresowo realizowane przez Wojskowe Biuro Badań Społecznych (ankiety) Statystyki – roczne i kwartalnie sporządzane przez Pełnomocnika MON ds. wojskowej służby kobiet wg danych Departamentu Kadr MON /upublicznianie w Internecie na stronie Rady ds. Kobiet w SZ RP ( Raporty- sporządzane dla NATO roczne raporty na temat równouprawnienia w wojsku wg ściśle określonych pytań oraz na temat implementacji UNSCR 1325 w Siłach Zbrojnych RP wszyscy nie wojsko tak

14 DZIAŁALNOSĆ INFORMACUJNO-SZKOLENIOWA NT
DZIAŁALNOSĆ INFORMACUJNO-SZKOLENIOWA NT. OCHRONY PRAW KOBIET I PROBLEMATYKI RÓWNOŚCI PŁCI? SG NIE - BOR Planowane jest opracowanie systemu szkoleń kadry kierowniczej oraz funkcjonariuszek i funkcjonariuszy. POLICJA TAK Problematyka gender jako kwestia płci społeczno – kulturowej zapisana została w dokumencie strategicznych Kierunku rozwoju systemu ochrony praw człowieka w Policji na lata 2013 – W ramach tych kierunków problematyka perspektywy płci wprowadzona jest do szkoleń, debat, itp. W 2013 roku wydano w Policji poradnik antydyskryminacyjny, które uwzględnia perspektywę płci w służbie. PSP SW CZĘŚCIOWO Szkolenia - nie. Materiały edukacyjno-informacyjne – tak. Rada ds. Kobiet wydaje foldery informacyjne o kobietach w Służbie Więziennej na każdą z organizowanych przez siebie konferencji. Na V Kongres Kobiet wydany został folder Kobiety w służbach mundurowych. Sukcesy. Perspektywy. Partnerstwo. W 2013 r. Rada ds. Kobiet SW wydała poradnik NIE dla Przemocy cz. 1 Przemoc domowa. Trwają prace nad opracowaniem drugiej części NIE dla przemocy. Przemoc w pracy. WP Szkolenia – nie. Materiały edukacyjno-informacyjne - tak Wydawnictwa dotyczące wojskowej służby kobiet -2012r. Promocja służby (1-3): Kobiety w Wojsku Polskim DVD, Kobiety w Wojsku Polskim –album, Kobiety w Wojsku Polskim – wystawa, Udział polskich kobiet w misjach pokojowych i stabilizacyjnych-folder jęz. pol. –ang. , Wydawnictwo pokonferencyjne „Kobiety- Pokój- Bezpieczeństwo. Udział żołnierzy-kobiet w misjach poza granicami kraju”, „Gender ma sens”, „Dowodzenie w środowisku zróżnicowanym płciowo”. wszyscy nie wojsko tak

15 WNIOSKI Stworzenie platformy kobiet służb mundurowych pod patronatem pełnomocnika rządu ds. równego traktowania 1 Stworzenie w służbach etatowych stanowisk pełnomocników ds. kobiet 2 Wprowadzenie zagadnienia problematyki równości płci i ochrony praw kobiet do doskonalenia zawodowego kadry kierowniczej i systemu szkolnictwa 3 Opracowanie jednolitego narzędzia do monitorowania sytuacji kobiet w służbach mundurowych 4 5 Organizacja szkoleń kobiet służb mundurowych podnoszących ich kompetencje przywódcze

16 KONTAKTY SG BOR POLICJA PSP SW WP chor. SG Karolina Miklaszewska
tel. kom BOR płk Ewa Wawryka tel. 22  ; POLICJA mł. insp. Anna Kuźnia tel. kom. 604  PSP st. kpt. mgr inż. Małgorzata Romanowska tel. 22  tel. kom. 507 118 923 SW płk Anna Osowska-Rembecka, tel. 22  , tel. kom WP MON-kmdr Bożena Szubińska tel , tel. kom ; , wszyscy nie wojsko tak

17 RÓWNOŚĆ SZANS W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH
Warszawa, 6 marca 2014 roku


Pobierz ppt "RÓWNOŚĆ SZANS W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google