Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Referent Prawny kpt. Wioletta Wdowczyk-Fedorowska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Referent Prawny kpt. Wioletta Wdowczyk-Fedorowska"— Zapis prezentacji:

1 Referent Prawny kpt. Wioletta Wdowczyk-Fedorowska
Zmiany w uprawnieniach związanych z rodzicielstwem żołnierzy zawodowych. Referent Prawny kpt. Wioletta Wdowczyk-Fedorowska

2 Ustawa z dnia 28 maja 2013r. O zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.
(Dz. U. z 2013r. Poz. 675) W ustawie z dnia 11 września 2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych wprowadzono zmianę art. 65 , gdzie ustęp 1 otrzymał brzmienie: Żołnierzowi zawodowemu przysługuje urlop macierzyński, dodatkowy urlop macierzyński, urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlop ojcowski oraz urlop rodzicielski na zasadach i w wymiarze określonych w przepisach ustawy Kodeks Pracy.

3 URLOPY ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM
Urlop macierzyński. 20 tygodni przy urodzeniu 1 dziecka; Na wniosek złożony nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Dodatkowy urlop macierzyński. 6 tygodni przy urodzeniu 1 dziecka; Na wniosek złożony nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Urlop rodzicielski. 26 tygodni; Na wniosek złożony nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Urlop wychowawczy. 3 lata;

4 Nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 12 – go
Na wniosek złożony nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Urlop ojcowski. 2 tygodnie; Nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 12 – go miesiąca życia.

5 Urlop macierzyński. jedno dziecko przy jednym porodzie – 20 tygodni dwoje dzieci przy jednym porodzie – 31 tygodni troje dzieci przy jednym porodzie – 33 tygodni czworo dzieci przy jednym porodzie – 35 tygodni pięcioro i więcej dzieci przy jednym porodzie tygodni Nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego może przypadać przed datą porodu.

6 Kobieta żołnierz po wykorzystaniu co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego może zrezygnować z wykorzystania pozostałej części, wtedy ojcu dziecka udziela się (na jego wniosek) niewykorzystaną część urlopu macierzyńskiego.

7 Dowódca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownicy.
Kobieta żołnierz, nie później niż 14 dni po porodzie, może złożyć pisemny wniosek o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze a bezpośrednio po takim urlopie – urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. W takim przypadku żołnierz przez cały okres przebywania na ww. urlopach otrzymuje 80% uposażenia. Dowódca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownicy.

8 Dodatkowy urlop macierzyński.
Jedno dziecko przy jednym porodzie – 6 tygodni Dwoje więcej dzieci przy jednym porodzie - 8 tygodni Może zostać wykorzystany bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Dodatkowy urlop macierzyński jest udzielany jednorazowo albo w dwóch częściach przypadających jedna po drugiej – w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności. Dodatkowego urlopu macierzyńskiego udziela się na pisemny wniosek żołnierza, złożony w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Dowódca obowiązany jest uwzględnić wniosek żołnierza.

9 Urlop rodzicielski. 26 tygodni niezależnie od ilości urodzonych dzieci; Bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze. Udzielany jednorazowo albo nie więcej niż w trzech częściach jedna po drugiej, z których żadna nie może być krótsza niż 8 tygodni. Z urlopu rodzicielskiego mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice dziecka. W takim przypadku łączny wymiar urlopu nie może przekroczyć 26 tygodni.

10 W okresie urlopu rodzicielskiego żołnierz otrzymuje 60 % uposażenia.
We wniosku należy podać termin zakończenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a w przypadku gdy wniosek dotyczy kolejnej części urlopu rodzicielskiego – termin zakończenia poprzedniej części oraz okres dotychczas wykorzystanego urlopu. W okresie urlopu rodzicielskiego żołnierz otrzymuje 60 % uposażenia. Wyjątek – jeśli żołnierz, złoży pisemny wniosek o udzielenie, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze a bezpośrednio po takim urlopie – urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. W takim przypadku żołnierz przez cały okres przebywania na ww. urlopach otrzymuje 80% uposażenia.

11 Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego a także urlop rodzicielski przysługują także żołnierzowi, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.

12 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Referent Prawny kpt. Wioletta Wdowczyk-Fedorowska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google