Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZASTRZEŻONE Egz. pojedynczy www.10bkpanc.mil.pl 10 BRYGADA KAWALERII PANCERNEJ im. gen. broni Stanisława MACZKA Referent Prawny kpt. Wioletta Wdowczyk-Fedorowska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZASTRZEŻONE Egz. pojedynczy www.10bkpanc.mil.pl 10 BRYGADA KAWALERII PANCERNEJ im. gen. broni Stanisława MACZKA Referent Prawny kpt. Wioletta Wdowczyk-Fedorowska."— Zapis prezentacji:

1 ZASTRZEŻONE Egz. pojedynczy 10 BRYGADA KAWALERII PANCERNEJ im. gen. broni Stanisława MACZKA Referent Prawny kpt. Wioletta Wdowczyk-Fedorowska Zmiany w uprawnieniach związanych z rodzicielstwem żołnierzy zawodowych.

2 ZASTRZEŻONE Egz. pojedynczy 10 BRYGADA KAWALERII PANCERNEJ im. gen. broni Stanisława MACZKA Ustawa z dnia 28 maja 2013r. O zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. z 2013r. Poz. 675) W ustawie z dnia 11 września 2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych wprowadzono zmianę art. 65, gdzie ustęp 1 otrzymał brzmienie: Żołnierzowi zawodowemu przysługuje urlop macierzyński, dodatkowy urlop macierzyński, urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlop ojcowski oraz urlop rodzicielski na zasadach i w wymiarze określonych w przepisach ustawy Kodeks Pracy.

3 ZASTRZEŻONE Egz. pojedynczy 10 BRYGADA KAWALERII PANCERNEJ im. gen. broni Stanisława MACZKA URLOPY ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM Urlop macierzyński. 20 tygodni przy urodzeniu 1 dziecka; Dodatkowy urlop macierzyński. 6 tygodni przy urodzeniu 1 dziecka; Urlop rodzicielski. 26 tygodni; Urlop wychowawczy. 3 lata; Na wniosek złożony nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu.

4 ZASTRZEŻONE Egz. pojedynczy 10 BRYGADA KAWALERII PANCERNEJ im. gen. broni Stanisława MACZKA Urlop ojcowski. 2 tygodnie; Na wniosek złożony nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 12 – go miesiąca życia.

5 ZASTRZEŻONE Egz. pojedynczy 10 BRYGADA KAWALERII PANCERNEJ im. gen. broni Stanisława MACZKA Urlop macierzyński. jedno dziecko przy jednym porodzie – 20 tygodni dwoje dzieci przy jednym porodzie – 31 tygodni troje dzieci przy jednym porodzie – 33 tygodni czworo dzieci przy jednym porodzie – 35 tygodni pięcioro i więcej dzieci przy jednym porodzie - 37 tygodni Nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego może przypadać przed datą porodu.

6 ZASTRZEŻONE Egz. pojedynczy 10 BRYGADA KAWALERII PANCERNEJ im. gen. broni Stanisława MACZKA Kobieta żołnierz po wykorzystaniu co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego może zrezygnować z wykorzystania pozostałej części, wtedy ojcu dziecka udziela się (na jego wniosek) niewykorzystaną część urlopu macierzyńskiego.

7 ZASTRZEŻONE Egz. pojedynczy 10 BRYGADA KAWALERII PANCERNEJ im. gen. broni Stanisława MACZKA Kobieta żołnierz, nie później niż 14 dni po porodzie, może złożyć pisemny wniosek o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze a bezpośrednio po takim urlopie – urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. W takim przypadku żołnierz przez cały okres przebywania na ww. urlopach otrzymuje 80% uposażenia. Dowódca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownicy.

8 ZASTRZEŻONE Egz. pojedynczy 10 BRYGADA KAWALERII PANCERNEJ im. gen. broni Stanisława MACZKA Dodatkowy urlop macierzyński. Jedno dziecko przy jednym porodzie – 6 tygodni Dwoje więcej dzieci przy jednym porodzie - 8 tygodni Może zostać wykorzystany bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Dodatkowy urlop macierzyński jest udzielany jednorazowo albo w dwóch częściach przypadających jedna po drugiej – w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności. Dodatkowego urlopu macierzyńskiego udziela się na pisemny wniosek żołnierza, złożony w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Dowódca obowiązany jest uwzględnić wniosek żołnierza.

9 ZASTRZEŻONE Egz. pojedynczy 10 BRYGADA KAWALERII PANCERNEJ im. gen. broni Stanisława MACZKA Urlop rodzicielski. 26 tygodni niezależnie od ilości urodzonych dzieci; Bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze. Udzielany jednorazowo albo nie więcej niż w trzech częściach jedna po drugiej, z których żadna nie może być krótsza niż 8 tygodni. Z urlopu rodzicielskiego mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice dziecka. W takim przypadku łączny wymiar urlopu nie może przekroczyć 26 tygodni.

10 ZASTRZEŻONE Egz. pojedynczy 10 BRYGADA KAWALERII PANCERNEJ im. gen. broni Stanisława MACZKA We wniosku należy podać termin zakończenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a w przypadku gdy wniosek dotyczy kolejnej części urlopu rodzicielskiego – termin zakończenia poprzedniej części oraz okres dotychczas wykorzystanego urlopu. W okresie urlopu rodzicielskiego żołnierz otrzymuje 60 % uposażenia. Wyjątek – jeśli żołnierz, złoży pisemny wniosek o udzielenie, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze a bezpośrednio po takim urlopie – urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. W takim przypadku żołnierz przez cały okres przebywania na ww. urlopach otrzymuje 80% uposażenia.

11 ZASTRZEŻONE Egz. pojedynczy 10 BRYGADA KAWALERII PANCERNEJ im. gen. broni Stanisława MACZKA Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego a także urlop rodzicielski przysługują także żołnierzowi, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej.

12 ZASTRZEŻONE Egz. pojedynczy 10 BRYGADA KAWALERII PANCERNEJ im. gen. broni Stanisława MACZKA Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "ZASTRZEŻONE Egz. pojedynczy www.10bkpanc.mil.pl 10 BRYGADA KAWALERII PANCERNEJ im. gen. broni Stanisława MACZKA Referent Prawny kpt. Wioletta Wdowczyk-Fedorowska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google