Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spółdzielnia socjalna Twoją szansą Seminarium Różne oblicze pomocy społecznej Opole, 06.02.2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spółdzielnia socjalna Twoją szansą Seminarium Różne oblicze pomocy społecznej Opole, 06.02.2014."— Zapis prezentacji:

1 Spółdzielnia socjalna Twoją szansą Seminarium Różne oblicze pomocy społecznej Opole, 06.02.2014

2 POKL.07.02.02-16-002/13 -Priorytetu VII Promocja integracji społecznej -Działania 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej -Poddziałania 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej

3 Zespół projektowy: Krystian Warzecha: koordynator projektu i dyrektor OWES, Andrzej Świerczek: specjalista ds. ekonomii społecznej i kierownik OWES, Magdalena Szul – Fryda: specjalistka ds. partnerstw, Honorata Świerczek: specjalistka ds. partnerstw, Beata Rymaszewska: specjalistka ds. organizacji i rozliczeń.

4 Partnerstwo Lider Miejski Klub Sportowy SUPLES Krapkowice Partnerzy: - Powiat Krapkowicki - Żarska Spółdzielnia Socjalna z Żar (od 2007r.) - Stowarzyszenie Głubczycki Klub Abstynenta z Głubczyc

5 Okres realizacji 04.11.2013-30.09.2015 roku Subregion Południowy, obejmuje powiaty: -Głubczyce -Kędzierzyn – Koźle -Krapkowice -Strzelce Opolskie

6 Cel główny projektu: Rozwój ekonomii społecznej poprzez praktyczną realizację strategii rozwoju ekonomii społecznej województwa opolskiego w latach 2013-20 i utworzenie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Krapkowicach świadczącego kompleksowe i komplementarne usługi szkolno-doradcze, wsparcie finansowe stymulujące rozwój podmiotów ekonomii społecznej (spółdzielni socjalnych) w okresie listopad 2013 – wrzesień 2015 na terenie Subregionu Południowego województwa.

7 Cele szczegółowe: Zwiększenie społecznego wsparcia i kompetencji w zakresie rozwoju ekonomii społecznej poprzez: -promocję, -szkolenia, -Doradztwo Docelowo projekt ma objąć: -133 kobiety i 87 mężczyzn -30 Jednostek Samorządu Terytorialnego: 4 starostwa, 22 gminy i 4 Powiatowe Urzędu Pracy -III sektor w tym 6 spółdzielni socjalnych i 18 organizacji pozarządowych Jednym z celów jest animowanie 4 partnerstw lokalnych pomiędzy III (NGO) a I (JST) Sektorem rozwijających współpracę w obszarze ekonomii społecznej.

8 Cele szczegółowe: -Założenia 4 spółdzielni socjalnych -Rozwój 2 spółdzielni socjalnej -Udzielenie wsparcia finansowego umożliwiające trwałe zatrudnienie w spółdzielniach 18 kobiet i 12 mężczyzn z terenu Subregionu Południowego

9 Grupa docelowa Osoby fizyczne: szkoleniem na rzecz rozwoju podmiotów ekonomii społecznej obejmie się łącznie 220 osób bez względu na wykształcenie, którzy mieszkają/pracują/uczą na terenie Subregionu Południowego (w tym po ok ¼ z każdego powiatu). Osoby prawne: szkoleniem na rzecz rozwoju partnerstw pomiędzy organizacjami pozarządowymi a Jednostkami Samorządu Terytorialnego z terenu Subregionu Południowego.

10 Grupa docelowa Wsparciem obejmie się: -140 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które są uprawnione do założenia/zatrudnienia w spółdzielniach socjalnych -40 osób zaangażowanych w działalność organizacji pozarządowych -40 osób pracujących w JST i zajmujących się obszarem ekonomii społecznej W tym co najmniej 34 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

11 Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym: 1) Bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, 2) Uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego, 3) Uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie lecznictwa odwykowego, 4) Chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,

12 Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym: 5) Zwalniani z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem, 6) Uchodźcy, realizujące indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, 7) Bezrobotni zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 8) Osoby niepełnosprawne zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

13 Grupa docelowa w projekcie: Przyczyny uprawniające do uzyskania świadczeń z pomocy społecznej określa art. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, j.t.). Zgodnie z ww. art. są to: ubóstwo; sieroctwo; bezdomność; bezrobocie; niepełnosprawność; długotrwała lub ciężka choroba; przemoc w rodzinie; potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze; trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizm lub narkomania; zdarzenia losowe i sytuacja kryzysowa; klęska żywiołowa lub ekologiczna.

14 Tematy szkoleń w projekcie: Ekonomia społeczna szansą na dziś Partnerstwo lokalne szansą regionu Zakładanie spółdzielni socjalnej Rozwój lokalny poprzez ekonomię społeczną i spółdzielnie socjalne Spółdzielnia socjalna i co dalej (seminarium dla spółdzielców) Oraz wsparcie: prawnika, doradcy księgowego i ekspertów z dziedzin: ekonomia, zarządzanie, w tym praktyków z obszaru spółdzielczości.

15 Wymierne wsparcie finansowe: Osoba uprawniona może otrzymać: -jednorazowo 20.000,00 zł dotacji inwestycyjnej (maksimum 200 tyś zł na spółdzielnię) oraz - do 11 miesięcznych wsparć pomostowych w wysokości do 1680 zł/uprawnioną osobę (6 miesięcy wsparcia podstawowego i do 5 przedłużonego).

16 Dotacja inwestycyjna: Może być przeznaczona na: -Zakup środków trwałych i wyposażenia, -Koszty prac remontowych, -Aktywa obrotowe ale do 50% dotacji, -Zakup wartości niematerialnych i prawnych, -Koszty informacji i promocji, -Koszty szkoleń w celu uzyskania licencji (10%), -Pokrycie innych niezbędnych kosztów z wyłączeniem kosztów, które można ponosić w ramach wsparcia pomostowego.

17 Wsparcie pomostowe: Specjalistyczne wsparcie doradczo – szkoleniowe Wsparcie finansowe, jako bezzwrotna pomoc w formie comiesięcznej dotacji, które może zostać przeznaczone na: - koszty ZUS i ubezpieczenia osób/mienia; - czynsz za lokal/leasing maszyn, urządzeń - opłaty za media (prąd, ogrzewanie, woda, itp.), - podatek od nieruchomości, - zakup usług pocztowych, telefonicznych/internetu, kolportaż reklamy, - usługi księgowe i prawne.

18 Wartość projektu: 2.100.782,25 PLN (w tym 15% budżetu Państwa) w tym na: -Dotacje jednorazowe: 600.000,00 -Wsparcie pomostowe jednorazowe: 302.400,00 Wsparcie pomostowe przedłużone: 252.000,00 Wsparcie doradcze w ramach de minimis: 223.400,00 Razem na bezpośrednie wsparcie 1.377.800,00 zł tj. 66% wartości projektu (koszty zarządzania ok 11%)

19 Wartość projektów 7.2.2 w okresie 2007-13: W ramach konkursów (plus projekt ROPS) w okresie 2007-15 zrealizuje się 16 projektów na łączną kwotę ok 15,3 mln PLN. W tym okresie zarejestrowano w KRS 14 spółdzielni socjalnych, z tego 3 w Byczynie, gdzie na dziś jest łącznie ich 5 – dlaczego??? Współpraca lokalnego samorządu (Gmina) z obywatelską inicjatywą.

20 Informacje o spółdzielniach socjalnych www.ozrss.plwww.ozrss.pl 15 stycznia 2014 zawiera 857 wpisów o SpSo: Najwięcej jest w woj. łódzkie (74) i dolnośląskie (70), najmniej w opolskim (19), porównywalne woj. lubuskie (26) i świętokrzyskie (29). 1 Spółdzielnia socjalna POMOCNA DŁOŃ 47-300 Dąbrowa Górna, ul. Stawowa 5B 0000456596 2013-03-29 6 Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna STUDIO DOBREGO SMAKU 48-100 Głubczyce, Boguchwałów 92 0000378034 2011-02-09 8 Strzelecka Spółdzielnia Socjalna 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Wyszyńskiego 10 0000375280 2011-01-05 12 Strzelecka Spółdzielnia Socjalna SYDORAJ 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Krakowska 4 0000266738 2006-10-30 15 Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna OGNIWO 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Matejki 29/1 0000236687 2005-06-22

21 Dane porównawcze regionu: Województwo Listopad 2013Grudzień 2013 50 460 bezrobotnych51 636 bezrobotnych 14,0%14,3%* Powiaty Liczba bezrobotnych według stanu na 30 listopada 2013 Liczba bezrobotnych według stanu na 31 grudnia 2013 Stopa bezrobocia* (%) Wzrost/spadek bezrobocia (31.12.2013 do 30.11.2013) Dynamika bezrobocia (31.12.2013 do 30.11.2013) Głubczycki 3 0403 21619,1176105,8 Kędzierzyńsko- Kozielski 4 9964 98014,6-1699,7 Krapkowicki 2 4742 59110,6117104,7 Strzelecki 2 2842 49210,8208109,1

22 Dane Dane statystyczne subregionu południowego powiat krapkowcki powiat kędzierzyńsko- kozielskigłubczyckistrzelecki ludność - stan na 2012r.65 39097 87947 89676 548 ludność - stan na 1995r.73 892111 25954 13787 061 zmiana ludności w liczbach 1995-2012 -8 502-13 380-6 241-10 513 zmiana w latach 1995- 2012 w % 88,4987,9788,4787,92 wydatki budżetu powiatu na 2014r.554021101103502236000000067832534 na jedną osobę w PLN84711271253886 dane GUS W ciągu 17 lat ubyło łącznie 38.636 osób, to tak jakby całkowicie zniknęły Krapkowice i Strzelce Opolskie

23 Wielkie zmiany w dofinansowaniach z PFRON w 2014 r. Budżet będzie o 421 mln zł mniejszy niż w 2013 roku na wsparcie pracodawców w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Czy z tego powodu zwiększy się liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych?

24 Dane kontaktowe: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) w Krapkowicach: ul. Damrota 2/2, 47-303 Krapkowice telefon: 77 5466303 fax: 775466093 www.owes.krapkowice.pl e-mail: biuro@owes.krapkowice.plbiuro@owes.krapkowice.pl Dziękuję za uwagę

25 Krystian Warzecha autor: Ekonomia społeczna – dla Ciebie i dla regionu, wyrównanie szans, POKL.07.02.02-16-008/08, WTWzK Opole, w okresie 02.02.2009 – 31.06.2010, wartość 740 tyś zł. Ekonomia społeczna szansą dla Ciebie i dla regionu, POKL.07.02.02-16-007/10, okres 01.02.2011 – 31.09.2012, wartość 660 tyś zł. W ww projektach zgodnie z DK nie było możliwości dofinansowania miejsc pracy, zmieniło się to dopiero w 2012 roku.


Pobierz ppt "Spółdzielnia socjalna Twoją szansą Seminarium Różne oblicze pomocy społecznej Opole, 06.02.2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google