Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spółdzielnia socjalna Twoją szansą Seminarium Różne oblicze pomocy społecznej Opole, 06.02.2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spółdzielnia socjalna Twoją szansą Seminarium Różne oblicze pomocy społecznej Opole, 06.02.2014."— Zapis prezentacji:

1 Spółdzielnia socjalna Twoją szansą Seminarium Różne oblicze pomocy społecznej Opole,

2 POKL /13 -Priorytetu VII Promocja integracji społecznej -Działania 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej -Poddziałania Wsparcie ekonomii społecznej

3 Zespół projektowy: Krystian Warzecha: koordynator projektu i dyrektor OWES, Andrzej Świerczek: specjalista ds. ekonomii społecznej i kierownik OWES, Magdalena Szul – Fryda: specjalistka ds. partnerstw, Honorata Świerczek: specjalistka ds. partnerstw, Beata Rymaszewska: specjalistka ds. organizacji i rozliczeń.

4 Partnerstwo Lider Miejski Klub Sportowy SUPLES Krapkowice Partnerzy: - Powiat Krapkowicki - Żarska Spółdzielnia Socjalna z Żar (od 2007r.) - Stowarzyszenie Głubczycki Klub Abstynenta z Głubczyc

5 Okres realizacji roku Subregion Południowy, obejmuje powiaty: -Głubczyce -Kędzierzyn – Koźle -Krapkowice -Strzelce Opolskie

6 Cel główny projektu: Rozwój ekonomii społecznej poprzez praktyczną realizację strategii rozwoju ekonomii społecznej województwa opolskiego w latach i utworzenie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Krapkowicach świadczącego kompleksowe i komplementarne usługi szkolno-doradcze, wsparcie finansowe stymulujące rozwój podmiotów ekonomii społecznej (spółdzielni socjalnych) w okresie listopad 2013 – wrzesień 2015 na terenie Subregionu Południowego województwa.

7 Cele szczegółowe: Zwiększenie społecznego wsparcia i kompetencji w zakresie rozwoju ekonomii społecznej poprzez: -promocję, -szkolenia, -Doradztwo Docelowo projekt ma objąć: -133 kobiety i 87 mężczyzn -30 Jednostek Samorządu Terytorialnego: 4 starostwa, 22 gminy i 4 Powiatowe Urzędu Pracy -III sektor w tym 6 spółdzielni socjalnych i 18 organizacji pozarządowych Jednym z celów jest animowanie 4 partnerstw lokalnych pomiędzy III (NGO) a I (JST) Sektorem rozwijających współpracę w obszarze ekonomii społecznej.

8 Cele szczegółowe: -Założenia 4 spółdzielni socjalnych -Rozwój 2 spółdzielni socjalnej -Udzielenie wsparcia finansowego umożliwiające trwałe zatrudnienie w spółdzielniach 18 kobiet i 12 mężczyzn z terenu Subregionu Południowego

9 Grupa docelowa Osoby fizyczne: szkoleniem na rzecz rozwoju podmiotów ekonomii społecznej obejmie się łącznie 220 osób bez względu na wykształcenie, którzy mieszkają/pracują/uczą na terenie Subregionu Południowego (w tym po ok ¼ z każdego powiatu). Osoby prawne: szkoleniem na rzecz rozwoju partnerstw pomiędzy organizacjami pozarządowymi a Jednostkami Samorządu Terytorialnego z terenu Subregionu Południowego.

10 Grupa docelowa Wsparciem obejmie się: -140 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które są uprawnione do założenia/zatrudnienia w spółdzielniach socjalnych -40 osób zaangażowanych w działalność organizacji pozarządowych -40 osób pracujących w JST i zajmujących się obszarem ekonomii społecznej W tym co najmniej 34 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

11 Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym: 1) Bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, 2) Uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego, 3) Uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie lecznictwa odwykowego, 4) Chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,

12 Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym: 5) Zwalniani z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem, 6) Uchodźcy, realizujące indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, 7) Bezrobotni zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 8) Osoby niepełnosprawne zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

13 Grupa docelowa w projekcie: Przyczyny uprawniające do uzyskania świadczeń z pomocy społecznej określa art. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, j.t.). Zgodnie z ww. art. są to: ubóstwo; sieroctwo; bezdomność; bezrobocie; niepełnosprawność; długotrwała lub ciężka choroba; przemoc w rodzinie; potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze; trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizm lub narkomania; zdarzenia losowe i sytuacja kryzysowa; klęska żywiołowa lub ekologiczna.

14 Tematy szkoleń w projekcie: Ekonomia społeczna szansą na dziś Partnerstwo lokalne szansą regionu Zakładanie spółdzielni socjalnej Rozwój lokalny poprzez ekonomię społeczną i spółdzielnie socjalne Spółdzielnia socjalna i co dalej (seminarium dla spółdzielców) Oraz wsparcie: prawnika, doradcy księgowego i ekspertów z dziedzin: ekonomia, zarządzanie, w tym praktyków z obszaru spółdzielczości.

15 Wymierne wsparcie finansowe: Osoba uprawniona może otrzymać: -jednorazowo ,00 zł dotacji inwestycyjnej (maksimum 200 tyś zł na spółdzielnię) oraz - do 11 miesięcznych wsparć pomostowych w wysokości do 1680 zł/uprawnioną osobę (6 miesięcy wsparcia podstawowego i do 5 przedłużonego).

16 Dotacja inwestycyjna: Może być przeznaczona na: -Zakup środków trwałych i wyposażenia, -Koszty prac remontowych, -Aktywa obrotowe ale do 50% dotacji, -Zakup wartości niematerialnych i prawnych, -Koszty informacji i promocji, -Koszty szkoleń w celu uzyskania licencji (10%), -Pokrycie innych niezbędnych kosztów z wyłączeniem kosztów, które można ponosić w ramach wsparcia pomostowego.

17 Wsparcie pomostowe: Specjalistyczne wsparcie doradczo – szkoleniowe Wsparcie finansowe, jako bezzwrotna pomoc w formie comiesięcznej dotacji, które może zostać przeznaczone na: - koszty ZUS i ubezpieczenia osób/mienia; - czynsz za lokal/leasing maszyn, urządzeń - opłaty za media (prąd, ogrzewanie, woda, itp.), - podatek od nieruchomości, - zakup usług pocztowych, telefonicznych/internetu, kolportaż reklamy, - usługi księgowe i prawne.

18 Wartość projektu: ,25 PLN (w tym 15% budżetu Państwa) w tym na: -Dotacje jednorazowe: ,00 -Wsparcie pomostowe jednorazowe: ,00 Wsparcie pomostowe przedłużone: ,00 Wsparcie doradcze w ramach de minimis: ,00 Razem na bezpośrednie wsparcie ,00 zł tj. 66% wartości projektu (koszty zarządzania ok 11%)

19 Wartość projektów w okresie : W ramach konkursów (plus projekt ROPS) w okresie zrealizuje się 16 projektów na łączną kwotę ok 15,3 mln PLN. W tym okresie zarejestrowano w KRS 14 spółdzielni socjalnych, z tego 3 w Byczynie, gdzie na dziś jest łącznie ich 5 – dlaczego??? Współpraca lokalnego samorządu (Gmina) z obywatelską inicjatywą.

20 Informacje o spółdzielniach socjalnych 15 stycznia 2014 zawiera 857 wpisów o SpSo: Najwięcej jest w woj. łódzkie (74) i dolnośląskie (70), najmniej w opolskim (19), porównywalne woj. lubuskie (26) i świętokrzyskie (29). 1 Spółdzielnia socjalna POMOCNA DŁOŃ Dąbrowa Górna, ul. Stawowa 5B Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna STUDIO DOBREGO SMAKU Głubczyce, Boguchwałów Strzelecka Spółdzielnia Socjalna Strzelce Opolskie, ul. Wyszyńskiego Strzelecka Spółdzielnia Socjalna SYDORAJ Strzelce Opolskie, ul. Krakowska Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna OGNIWO Kędzierzyn-Koźle, ul. Matejki 29/

21 Dane porównawcze regionu: Województwo Listopad 2013Grudzień bezrobotnych bezrobotnych 14,0%14,3%* Powiaty Liczba bezrobotnych według stanu na 30 listopada 2013 Liczba bezrobotnych według stanu na 31 grudnia 2013 Stopa bezrobocia* (%) Wzrost/spadek bezrobocia ( do ) Dynamika bezrobocia ( do ) Głubczycki , ,8 Kędzierzyńsko- Kozielski ,6-1699,7 Krapkowicki , ,7 Strzelecki , ,1

22 Dane Dane statystyczne subregionu południowego powiat krapkowcki powiat kędzierzyńsko- kozielskigłubczyckistrzelecki ludność - stan na 2012r ludność - stan na 1995r zmiana ludności w liczbach zmiana w latach w % 88,4987,9788,4787,92 wydatki budżetu powiatu na 2014r na jedną osobę w PLN dane GUS W ciągu 17 lat ubyło łącznie osób, to tak jakby całkowicie zniknęły Krapkowice i Strzelce Opolskie

23 Wielkie zmiany w dofinansowaniach z PFRON w 2014 r. Budżet będzie o 421 mln zł mniejszy niż w 2013 roku na wsparcie pracodawców w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Czy z tego powodu zwiększy się liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych?

24 Dane kontaktowe: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) w Krapkowicach: ul. Damrota 2/2, Krapkowice telefon: fax: Dziękuję za uwagę

25 Krystian Warzecha autor: Ekonomia społeczna – dla Ciebie i dla regionu, wyrównanie szans, POKL /08, WTWzK Opole, w okresie – , wartość 740 tyś zł. Ekonomia społeczna szansą dla Ciebie i dla regionu, POKL /10, okres – , wartość 660 tyś zł. W ww projektach zgodnie z DK nie było możliwości dofinansowania miejsc pracy, zmieniło się to dopiero w 2012 roku.


Pobierz ppt "Spółdzielnia socjalna Twoją szansą Seminarium Różne oblicze pomocy społecznej Opole, 06.02.2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google