Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Spółdzielnia socjalna Twoją szansą”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Spółdzielnia socjalna Twoją szansą”"— Zapis prezentacji:

1 „Spółdzielnia socjalna Twoją szansą”
Seminarium „Różne oblicze pomocy społecznej” Opole,

2 POKL.07.02.02-16-002/13 Priorytetu VII Promocja integracji społecznej
Działania 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałania Wsparcie ekonomii społecznej

3 Zespół projektowy: Krystian Warzecha: koordynator projektu i dyrektor OWES, Andrzej Świerczek: specjalista ds. ekonomii społecznej i kierownik OWES, Magdalena Szul – Fryda: specjalistka ds. partnerstw, Honorata Świerczek: specjalistka ds. partnerstw, Beata Rymaszewska: specjalistka ds. organizacji i rozliczeń.

4 Partnerstwo Lider Miejski Klub Sportowy SUPLES Krapkowice Partnerzy: - Powiat Krapkowicki - Żarska Spółdzielnia Socjalna z Żar (od 2007r.) - Stowarzyszenie Głubczycki Klub Abstynenta z Głubczyc

5 Okres realizacji 04.11.2013-30.09.2015 roku
Subregion Południowy, obejmuje powiaty: Głubczyce Kędzierzyn – Koźle Krapkowice Strzelce Opolskie

6 Cel główny projektu: Rozwój ekonomii społecznej poprzez praktyczną realizację strategii rozwoju ekonomii społecznej województwa opolskiego w latach i utworzenie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Krapkowicach świadczącego kompleksowe i komplementarne usługi szkolno-doradcze, wsparcie finansowe stymulujące rozwój podmiotów ekonomii społecznej (spółdzielni socjalnych) w okresie listopad 2013 – wrzesień 2015 na terenie Subregionu Południowego województwa.

7 Cele szczegółowe: Zwiększenie społecznego wsparcia i kompetencji w zakresie rozwoju ekonomii społecznej poprzez: promocję, szkolenia, Doradztwo Docelowo projekt ma objąć: 133 kobiety i 87 mężczyzn 30 Jednostek Samorządu Terytorialnego: 4 starostwa, 22 gminy i 4 Powiatowe Urzędu Pracy III sektor w tym 6 spółdzielni socjalnych i 18 organizacji pozarządowych Jednym z celów jest animowanie 4 partnerstw lokalnych pomiędzy III (NGO) a I (JST) Sektorem rozwijających współpracę w obszarze ekonomii społecznej.

8 Cele szczegółowe: Założenia 4 spółdzielni socjalnych Rozwój 2 spółdzielni socjalnej Udzielenie wsparcia finansowego umożliwiające trwałe zatrudnienie w spółdzielniach 18 kobiet i 12 mężczyzn z terenu Subregionu Południowego

9 Grupa docelowa Osoby fizyczne: szkoleniem na rzecz rozwoju podmiotów ekonomii społecznej obejmie się łącznie 220 osób bez względu na wykształcenie, którzy mieszkają/pracują/uczą na terenie Subregionu Południowego (w tym po ok ¼ z każdego powiatu). Osoby prawne: szkoleniem na rzecz rozwoju partnerstw pomiędzy organizacjami pozarządowymi a Jednostkami Samorządu Terytorialnego z terenu Subregionu Południowego.

10 Grupa docelowa Wsparciem obejmie się: 140 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które są uprawnione do założenia/zatrudnienia w spółdzielniach socjalnych 40 osób zaangażowanych w działalność organizacji pozarządowych 40 osób pracujących w JST i zajmujących się obszarem ekonomii społecznej W tym co najmniej 34 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

11 Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym:
1) Bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, 2) Uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego, 3) Uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie lecznictwa odwykowego, 4) Chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,

12 Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym:
5) Zwalniani z zakładów karnych, mający trudności w integracji ze środowiskiem, 6) Uchodźcy, realizujące indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, 7) Bezrobotni zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 8) Osoby niepełnosprawne zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

13 Grupa docelowa w projekcie:
Przyczyny uprawniające do uzyskania świadczeń z pomocy społecznej określa art. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, j.t.). Zgodnie z ww. art. są to: ubóstwo; sieroctwo; bezdomność; bezrobocie; niepełnosprawność; długotrwała lub ciężka choroba; przemoc w rodzinie; potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze; trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizm lub narkomania; zdarzenia losowe i sytuacja kryzysowa; klęska żywiołowa lub ekologiczna.

14 Tematy szkoleń w projekcie:
„Ekonomia społeczna szansą na dziś” „Partnerstwo lokalne szansą regionu” „Zakładanie spółdzielni socjalnej” „Rozwój lokalny poprzez ekonomię społeczną i spółdzielnie socjalne” „Spółdzielnia socjalna i co dalej” (seminarium dla spółdzielców) Oraz wsparcie: prawnika, doradcy księgowego i ekspertów z dziedzin: ekonomia, zarządzanie, w tym praktyków z obszaru spółdzielczości.

15 Wymierne wsparcie finansowe:
Osoba uprawniona może otrzymać: jednorazowo ,00 zł dotacji inwestycyjnej (maksimum 200 tyś zł na spółdzielnię) oraz - do 11 miesięcznych wsparć pomostowych w wysokości do 1680 zł/uprawnioną osobę (6 miesięcy wsparcia podstawowego i do 5 przedłużonego).

16 Dotacja inwestycyjna:
Może być przeznaczona na: Zakup środków trwałych i wyposażenia, Koszty prac remontowych, Aktywa obrotowe ale do 50% dotacji, Zakup wartości niematerialnych i prawnych, Koszty informacji i promocji, Koszty szkoleń w celu uzyskania licencji (10%), Pokrycie innych niezbędnych kosztów z wyłączeniem kosztów, które można ponosić w ramach wsparcia pomostowego.

17 Wsparcie pomostowe: Specjalistyczne wsparcie doradczo – szkoleniowe
Wsparcie finansowe, jako bezzwrotna pomoc w formie comiesięcznej dotacji, które może zostać przeznaczone na: koszty ZUS i ubezpieczenia osób/mienia; czynsz za lokal/leasing maszyn, urządzeń opłaty za media (prąd, ogrzewanie, woda, itp.), podatek od nieruchomości, zakup usług pocztowych, telefonicznych/internetu, kolportaż reklamy, usługi księgowe i prawne.

18 Wartość projektu: 2.100.782,25 PLN (w tym 15% budżetu Państwa)
w tym na: Dotacje jednorazowe: ,00 Wsparcie pomostowe jednorazowe: ,00 Wsparcie pomostowe przedłużone: ,00 Wsparcie doradcze w ramach de minimis: ,00 Razem na bezpośrednie wsparcie ,00 zł tj. 66% wartości projektu (koszty zarządzania ok 11%)

19 Wartość projektów 7.2.2 w okresie 2007-13:
W ramach konkursów (plus projekt ROPS) w okresie zrealizuje się 16 projektów na łączną kwotę ok 15,3 mln PLN. W tym okresie zarejestrowano w KRS 14 spółdzielni socjalnych, z tego 3 w Byczynie, gdzie na dziś jest łącznie ich 5 – dlaczego??? Współpraca lokalnego samorządu (Gmina) z obywatelską inicjatywą.

20 Informacje o spółdzielniach socjalnych www.ozrss.pl
15 stycznia 2014 zawiera 857 wpisów o SpSo: Najwięcej jest w woj. łódzkie (74) i dolnośląskie (70), najmniej w opolskim (19), porównywalne woj. lubuskie (26) i świętokrzyskie (29). 1 Spółdzielnia socjalna „POMOCNA DŁOŃ” Dąbrowa Górna, ul. Stawowa 5B 6 Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „STUDIO DOBREGO SMAKU” Głubczyce, Boguchwałów 92 8 Strzelecka Spółdzielnia Socjalna Strzelce Opolskie, ul. Wyszyńskiego 10 12 Strzelecka Spółdzielnia Socjalna „SYDORAJ” Strzelce Opolskie, ul. Krakowska 4 15 Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „OGNIWO” Kędzierzyn-Koźle, ul. Matejki 29/1

21 Dane porównawcze regionu:
Województwo Listopad 2013 Grudzień 2013 50 460 bezrobotnych 51 636 bezrobotnych 14,0% 14,3%* Powiaty Liczba bezrobotnych według stanu na 30 listopada 2013 Liczba bezrobotnych według stanu na 31 grudnia 2013 Stopa bezrobocia* (%) Wzrost/spadek bezrobocia ( do ) Dynamika bezrobocia ( do ) Głubczycki 3 040 3 216 19,1 176 105,8 Kędzierzyńsko-Kozielski 4 996 4 980 14,6 -16 99,7 Krapkowicki 2 474 2 591 10,6 117 104,7 Strzelecki 2 284 2 492 10,8 208 109,1

22 Dane statystyczne subregionu południowego
powiat krapkowcki powiat kędzierzyńsko-kozielski głubczycki strzelecki ludność - stan na 2012r. 65 390 97 879 47 896 76 548 ludność - stan na 1995r. 73 892 54 137 87 061 zmiana ludności w liczbach -8 502 -6 241 zmiana w latach w % 88,49 87,97 88,47 87,92 wydatki budżetu powiatu na 2014r. na jedną osobę w PLN 847 1127 1253 886 dane GUS W ciągu 17 lat ubyło łącznie osób, to tak jakby całkowicie zniknęły Krapkowice i Strzelce Opolskie

23 Wielkie zmiany w dofinansowaniach z PFRON w 2014 r
Wielkie zmiany w dofinansowaniach z PFRON w 2014 r. Budżet będzie o 421 mln zł mniejszy niż w 2013 roku na wsparcie pracodawców w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Czy z tego powodu zwiększy się liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych?

24 Dane kontaktowe: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) w Krapkowicach: ul. Damrota 2/2, Krapkowice telefon: fax: Dziękuję za uwagę

25 Krystian Warzecha autor:
„Ekonomia społeczna – dla Ciebie i dla regionu, wyrównanie szans”, POKL /08, WTWzK Opole, w okresie – , wartość 740 tyś zł. „Ekonomia społeczna szansą dla Ciebie i dla regionu”, POKL /10, okres – , wartość 660 tyś zł. W ww projektach zgodnie z DK nie było możliwości dofinansowania miejsc pracy, zmieniło się to dopiero w 2012 roku.


Pobierz ppt "„Spółdzielnia socjalna Twoją szansą”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google