Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rzecz Rodziny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rzecz Rodziny"— Zapis prezentacji:

1 Działania Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rzecz Rodziny
Przekonywanie do swoich pomysłów to stawianie wyzwań. Najpierw musisz doprowadzić do tego, aby Twoi słuchacze zgodzili się z Tobą w kwestiach zasadniczych. Potem musisz nakłonić ich do działania. Trzymając się wzoru postępowania zawartego w dokumencie Dale Carnegie Training®: Dowód – Działanie – Korzyść, przeprowadź motywującą, przedstawiającą możliwe działania prezentację.

2 Główne problemy rodzin w Województwie Warmińsko-Mazurskim będące przyczyną obejmowania osób i rodzin świadczeniami z tytułu pomocy społecznej w 2003 roku: bezrobocie – 13,60 % ludności województwa ( osób), co stanowi 136 osób/1000 mieszkańców województwa, ubóstwo - 10,43 % ludności województwa ( osób), co stanowi 104 osoby/1000 mieszkańców województwa, Ubóstwo, jako samodzielna przesłanka udzielania świadczeń pomocy społecznej nie występuje. Łącznie z ubóstwem musi wystąpić inna przyczyna udzielenia pomocy. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego - 6,38 % ludności województwa ( osób), co stanowi 64 osoby/1000 mieszkańców województwa, niepełnosprawność– 5,15 % ludności województwa ( osób), co stanowi 52 osoby/1000 mieszkańców województwa. Rozpocznij prezentację od wydarzenia, który przykuje uwagę słuchaczy. Wybierz wydarzenie, które w jakiś sposób odnosi się do nich. Ma ono być dowodem na poparcie proponowanego działania oraz płynących z niego korzyści. Rozpoczynając od motywującego przykładu, przygotujesz słuchaczy do następnej fazy, którą jest opisanie samego działania.

3 Programy realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego na podstawie uchwał Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego: „Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata ”. Uchwała Nr VI/71/99 z dn. 28 maja 1999 r. „Program Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z Organizacjami Pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz rozwiązywania problemów uzależnień w latach ”. Uchwała Nr XI/159/99 z dn. 2 grudnia 1999 r. „Wojewódzki Program na Rzecz Poprawy Warunków Życia Społecznego i Zawodowego Osób Niepełnosprawnych na lata ”. Uchwała Nr XI/160/99 z dn. 2 grudnia 1999 r. Następnie przedstaw środki zaradcze. Przedstaw je konkretnie, jasno i krótko. Upewnij się, że potrafisz wyobrazić sobie swoich słuchaczy podejmujących proponowane przez Ciebie działania. Jeśli Ty nie potrafisz, oni też nie będą potrafili. Musisz wierzyć w swoje propozycje, w ten sposób łatwiej uda Ci się nakłonić słuchaczy do działania.

4 Programy realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego na podstawie uchwał Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego: „Wojewódzki Program Prorodzinnej Polityki Społecznej na lata ”. Uchwała Nr XII/177/99 z dn. 28 grudnia 1999 r. „Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata ”. Uchwała Nr XIV/224/00 z dn. 14 marca 2000 r. „Poprawa szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego w latach ”. Uchwała Nr XIV/227/00 z dn. 14 marca 2000 r. Zgodnie z zasadą dokumentu Dale Carnegie Training®: Dowód – Działanie – Korzyść po przedstawieniu proponowanych działań przejdź do wyliczenia korzyści dla słuchaczy. Weź pod uwagę ich interesy, potrzeby oraz preferencje. Argumentację uzasadniaj, przedstawiając np. dane statystyczne, wykazy, świadectwa, analogiczne przypadki, dokumenty. Uzyskasz wtedy większe zaufanie słuchaczy.

5 Programy realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego na podstawie uchwał Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego: „Aktywizacja społeczna i zawodowa długotrwale bezrobotnych świadczeniobiorców pomocy społecznej w powiatach: bartoszyckim, działdowskim, kętrzyńskim, ostródzkimi szczycieńskim w latach ”. Uchwała Nr XV/234/00 z dnia 17 kwietnia 2000 r. „Aktywizacja społeczna i zawodowa długotrwale bezrobotnych świadczeniobiorców pomocy społecznej w powiatach: ełckim, giżyckim, olecko-gołdapskim i piskim w latach ”. Uchwała Nr XVIII/280/00 z dnia 24 lipca 2000 r.

6 „Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Województwa Warmińsko – Mazurskiego”. Uchwała Nr XVIII/272/00 Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 24 lipca 2000 r. Na zakończenie przedstaw ponownie proponowane działania oraz płynące z nich korzyści. Mów z przekonaniem i pewnością siebie, wtedy uda Ci się przekonać innych do swoich pomysłów.

7 Sytuacja rodzin w województwie warmińsko – mazurskim.
Problemy i zagrożenia. Raport z badań. Olsztyn, 2001 r.

8 „Strategia polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego do 2015 roku”
Uchwała Nr XXX/444/01 Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 9 października 2001 r.

9 Główne obszary Strategii polityki społecznej województwa warmińsko – mazurskiego do 2015 roku:
1) Kryzys rodziny. 2) Marginalizacja grup społecznych. 3) Długotrwałe bezrobocie. 4) Wykorzystanie potencjału partnerów społecznych. 5) Kształtowanie świadomości w sferze pomocy społecznej.

10 Programy realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego na podstawie uchwał Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego: „Program opieki nad rodziną i dzieckiem oraz utworzenia poradnictwa specjalistycznego w województwie warmińsko – mazurskim na lata 2002 – 2005”. Uchwała Nr XXX/531/02 z dn. 23 kwietnia 2002 r. Projekt pilotażowy „Szkolenie językowe bezrobotnych pochodzących ze środowisk popegeerowskich w powiatach: ostródzkim, mrągowskim, nidzickim i szczycieńskim zwiększające szanse bezrobotnych na podjęcie zatrudnienia”

11 Coroczny monitoring programów wojewódzkich.
Sprawozdania z realizacji przedstawiane na Sesji Sejmiku Województwa Warmińsko -Mazurskiego

12 Coroczny raport z monitoringu „Strategii polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego do 2015 roku” po przyjęciu przez Zarząd Województwa umieszczany jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego:

13 Rada ds. Rodzin Województwa Warmińsko – Mazurskiego – powołana w lipcu 1999 r. przez Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego

14 Hasła Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny 1999-2004:
„Z rodziną w III tysiąclecie” r. „Jaka rodzina – taka przyszłość”-2001 r. „Czas wolny mojego dziecka” – 2002 r. „Ojciec w rodzinie” – 2003 r. „Rodzina wielopokoleniowa” – 2004 r. Plan 2005 rok „ Wychowanie w rodzinie, szkole i środowisku”

15 Biuletyn Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko – Mazurskiego

16 Rola organizacji pozarządowych w tworzeniu polityki społecznej na rzecz rodziny:
Współpraca przy opracowywaniu strategii, programów i projektów, Współudział przy wdrażaniu i monitorowaniu strategii, programów i projektów, Inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów lokalnych, Aktywizacja środowisk lokalnych, Współorganizowanie szkoleń, konferencji, spotkań

17 Efekty współpracy z organizacjami pozarządowymi
Współpraca, Wspólne opracowywanie dokumentów programowych/ projektów i ich wdrażanie, Aktywizacja mieszkańców regionu wokół problemów społecznych / w tym rozwój wolontariatu/, Skuteczniejsze pozyskiwania środków finansowych na programy i projekty, Podpisanie porozumienia na rzecz rozwoju Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

18 Programy realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego na podstawie uchwał Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego:  „Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata ” Uchwała Nr XV/207/03 z dn. 30 grudnia 2003 r. „Wojewódzki Program Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz rozwiązywania problemów uzależnień na lata 2004 – 2008”. Uchwała Nr XV/210/03 z dn. 30 grudnia 2003 r. „Wojewódzki Program Polityki Prorodzinnej na lata 2004 – 2007”. Uchwała Nr XV/211/03 z dn. 30 grudnia 2003 r.

19 Programy realizowane w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego na podstawie uchwał Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego: „Wojewódzki program wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych na lata 2004 – 2007”. Uchwała Nr XVI/221/04 z dn. 3 lutego 2004 r. „Wojewódzki program współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2004”. Uchwała Nr XVII/233/04 z dn. 9 marca 2004 r.


Pobierz ppt "Działania Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rzecz Rodziny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google