Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rzecz Rodziny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rzecz Rodziny."— Zapis prezentacji:

1 Działania Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rzecz Rodziny

2 2 Główne problemy rodzin w Województwie Warmińsko-Mazurskim będące przyczyną obejmowania osób i rodzin świadczeniami z tytułu pomocy społecznej w 2003 roku: bezrobocie – 13,60 % ludności województwa (194.230 osób), co stanowi 136 osób/1000 mieszkańców województwa, ubóstwo - 10,43 % ludności województwa (148.909 osób), co stanowi 104 osoby/1000 mieszkańców województwa, Ubóstwo, jako samodzielna przesłanka udzielania świadczeń pomocy społecznej nie występuje. Łącznie z ubóstwem musi wystąpić inna przyczyna udzielenia pomocy. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego - 6,38 % ludności województwa (91.150 osób), co stanowi 64 osoby/1000 mieszkańców województwa, niepełnosprawność– 5,15 % ludności województwa (73.615 osób), co stanowi 52 osoby/1000 mieszkańców województwa.

3 3 Programy realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego na podstawie uchwał Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego: Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 1999-2003. Uchwała Nr VI/71/99 z dn. 28 maja 1999 r. Program Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z Organizacjami Pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz rozwiązywania problemów uzależnień w latach 1999-2003. Uchwała Nr XI/159/99 z dn. 2 grudnia 1999 r. Wojewódzki Program na Rzecz Poprawy Warunków Życia Społecznego i Zawodowego Osób Niepełnosprawnych na lata 1999-2003. Uchwała Nr XI/160/99 z dn. 2 grudnia 1999 r.

4 4 Programy realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego na podstawie uchwał Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego: Wojewódzki Program Prorodzinnej Polityki Społecznej na lata 1999-2003. Uchwała Nr XII/177/99 z dn. 28 grudnia 1999 r. Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2000-2004. Uchwała Nr XIV/224/00 z dn. 14 marca 2000 r. Poprawa szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego w latach 2000-2005. Uchwała Nr XIV/227/00 z dn. 14 marca 2000 r.

5 5 Programy realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego na podstawie uchwał Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego: Aktywizacja społeczna i zawodowa długotrwale bezrobotnych świadczeniobiorców pomocy społecznej w powiatach: bartoszyckim, działdowskim, kętrzyńskim, ostródzkimi szczycieńskim w latach 2000- 2001. Uchwała Nr XV/234/00 z dnia 17 kwietnia 2000 r. Aktywizacja społeczna i zawodowa długotrwale bezrobotnych świadczeniobiorców pomocy społecznej w powiatach: ełckim, giżyckim, olecko-gołdapskim i piskim w latach 2000-2001. Uchwała Nr XVIII/280/00 z dnia 24 lipca 2000 r.

6 6 Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Uchwała Nr XVIII/272/00 Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 24 lipca 2000 r.

7 7 Sytuacja rodzin w województwie warmińsko – mazurskim. Problemy i zagrożenia. Raport z badań. Olsztyn, 2001 r.

8 8 Strategia polityki społecznej województwa warmińsko- mazurskiego do 2015 roku Uchwała Nr XXX/444/01 Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 9 października 2001 r.

9 9 Główne obszary Strategii polityki społecznej województwa warmińsko – mazurskiego do 2015 roku: 1) Kryzys rodziny. 2) Marginalizacja grup społecznych. 3) Długotrwałe bezrobocie. 4) Wykorzystanie potencjału partnerów społecznych. 5) Kształtowanie świadomości w sferze pomocy społecznej.

10 10 Programy realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego na podstawie uchwał Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego: Program opieki nad rodziną i dzieckiem oraz utworzenia poradnictwa specjalistycznego w województwie warmińsko – mazurskim na lata 2002 – 2005. Uchwała Nr XXX/531/02 z dn. 23 kwietnia 2002 r. Projekt pilotażowy Szkolenie językowe bezrobotnych pochodzących ze środowisk popegeerowskich w powiatach: ostródzkim, mrągowskim, nidzickim i szczycieńskim zwiększające szanse bezrobotnych na podjęcie zatrudnienia

11 11 Coroczny monitoring programów wojewódzkich. Sprawozdania z realizacji przedstawiane na Sesji Sejmiku Województwa Warmińsko -Mazurskiego

12 12 Coroczny raport z monitoringu Strategii polityki społecznej województwa warmińsko-mazurskiego do 2015 roku po przyjęciu przez Zarząd Województwa umieszczany jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego: www.wm.24.pl

13 13 Rada ds. Rodzin Województwa Warmińsko – Mazurskiego – powołana w lipcu 1999 r. przez Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego

14 14 Hasła Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny 1999-2004: Z rodziną w III tysiąclecie -2000 r. Jaka rodzina – taka przyszłość-2001 r. Czas wolny mojego dziecka – 2002 r. Ojciec w rodzinie – 2003 r. Rodzina wielopokoleniowa – 2004 r. Plan 2005 rok Wychowanie w rodzinie, szkole i środowisku

15 15 Biuletyn Rady ds. Rodzin Województwa Warmińsko – Mazurskiego

16 16 Rola organizacji pozarządowych w tworzeniu polityki społecznej na rzecz rodziny: Współpraca przy opracowywaniu strategii, programów i projektów, Współudział przy wdrażaniu i monitorowaniu strategii, programów i projektów, Inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów lokalnych, Aktywizacja środowisk lokalnych, Współorganizowanie szkoleń, konferencji, spotkań

17 17 Efekty współpracy z organizacjami pozarządowymi Współpraca, Wspólne opracowywanie dokumentów programowych/ projektów i ich wdrażanie, Aktywizacja mieszkańców regionu wokół problemów społecznych / w tym rozwój wolontariatu/, Skuteczniejsze pozyskiwania środków finansowych na programy i projekty, Podpisanie porozumienia na rzecz rozwoju Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

18 18 Programy realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego na podstawie uchwał Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego: Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2004- 2007 Uchwała Nr XV/207/03 z dn. 30 grudnia 2003 r. Wojewódzki Program Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz rozwiązywania problemów uzależnień na lata 2004 – 2008. Uchwała Nr XV/210/03 z dn. 30 grudnia 2003 r. Wojewódzki Program Polityki Prorodzinnej na lata 2004 – 2007. Uchwała Nr XV/211/03 z dn. 30 grudnia 2003 r.

19 19 Programy realizowane w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego na podstawie uchwał Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego: Wojewódzki program wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych na lata 2004 – 2007. Uchwała Nr XVI/221/04 z dn. 3 lutego 2004 r. Wojewódzki program współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2004. Uchwała Nr XVII/233/04 z dn. 9 marca 2004 r.


Pobierz ppt "Działania Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rzecz Rodziny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google