Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza założeń ORP Projekt 50+ doświadczenie Toruń, dnia 4 listopada 2011 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza założeń ORP Projekt 50+ doświadczenie Toruń, dnia 4 listopada 2011 roku."— Zapis prezentacji:

1 Analiza założeń ORP Projekt 50+ doświadczenie Toruń, dnia 4 listopada 2011 roku

2 CZYM JEST LOKALNE ORP? Wzorzec instytucji o charakterze obserwacyjnym, którego głównym zadaniem jest wymiana informacji między instytucjami rynku pracy a pracodawcami, w celu wspierania strategii zarządzania personelem w organizacjach działających na terenie dwóch powiatów województwa kujawsko - pomorskiego. Tworzona instytucja będzie zarazem platformą komunikacji jak również siecią współpracy instytucji rynku pracy i pracodawców.

3 CZYM POWINNO SIĘ ZAJMOWAĆ ORP? - Centrum (platforma) wymiany informacji - Diagnozowane potrzeb szkoleniowych lokalnego rynku pracy - Instytucja wspierania nawiązywania i utrzymywania współpracy instytucji zajmującymi się problemami lokalnego rynku pracy

4 ORP JAKO PLATFORMA WYMIANY INFORMACJI ORP docelowo będzie pełniło funkcję centrum przepływu informacji dotyczących sytuacji osób 50+ na lokalnym rynku pracy. Dane te powinny być dostarczane do ORP w sposób systematyczny przez lokalne instytucje rynku pracy, pracodawców i ośrodki uczelniane i powinny zawierać informację poruszające m.in. następującą problematykę:

5 ORP JAKO PLATFORMA WYMIANY INFORMACJI a) poziom i struktura zatrudnienia oraz bezrobocia osób powyżej 50 lat, b) potencjał zawodowo-kwalifikacyjny grupy zawodowej 50+, jak i niedobory kwalifikacyjne, c) analiza czynników zachęcających i zniechęcających do dalszej aktywności zawodowej pracowników 50+, d) źródło informacji dotyczącej przedstawianych oraz pożądanych kierunków szkoleń i przekwalifikowań zawodowych.

6 DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH Potrzeba szczegółowej diagnozy wynika z tego, że obecne pokolenie 50+ jest formalnie gorzej wykształcone, gdyż miało w okresie młodości mniejsze szanse edukacyjne. W celu określania potencjału starszych pracowników i ich niedostatków kwalifikacyjnych przewidziany jest sondaż wśród pracodawców i starszych pracowników.

7 DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH Aby osiągnąć założony cel, ORP posłuży się następującymi instrumentami: a) badania i analizy lokalnych instytucji szkoleniowych, agencji zatrudnienia itp. b) badania i analizy prowadzone przez publiczne służby zatrudnienia, c) badania i analizy ośrodków akademickich, urzędów statystycznych, doradców zawodowych i pozostałych specjalistów

8 DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH d) sporządzenie ankiety dla pracodawców badającej kierunki i zapotrzebowanie na wsparcie szkoleniowe, e) sporządzenie ankiety dla pracowników 50 + / osób bezrobotnych badającej kierunki i zapotrzebowanie na wsparcie szkoleniowe, f) zapotrzebowania zgłaszane przez lokalnych pracodawców zgłaszane na bieżąco.

9 UTRZYMYWANIE WSPÓŁPRACY NA LOKALNYM RYNKU PRACY - ORP jako centrum wymiany informacji umożliwi zarówno nawiązywanie wielostronnych kontaktów między podmiotami, budowanie sieci instytucji wymieniających informacyjnej między sobą, jak i prowadzanie konsultacji na temat aktywizacji zawodowej osób Analiza danych uzyskanych w trakcie wywiadów telefonicznych z instytucjami i partnerami rynku pracy wskazywała, że istnieje powszechna świadomość potrzeby współpracy na rzecz osób starszych. - Cykliczne (co najmniej raz na miesiąc) spotkania interesariuszy ORP - Funkcjonowanie strony internetowej ORP.

10 INSTYTUCJE ZRZESZONE W PARTNERSTWIE a) Publiczne służby zatrudnienia, b) Agencje zatrudnienia, c) Instytucje szkoleniowe, d) Instytucje dialogu społecznego, e) Instytucje partnerstwa lokalnego, f) Zrzeszenia przedsiębiorców, g) Związki zawodowe, h) Przedstawiciele władz samorządowych,

11 REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH ORP CELE DŁUGOOKRESOWE - przeprowadzenie badań sondażowych wśród pracodawców, - upowszechnienie strony inetrnetowej ORP, - diagnoza niedoborów kwalifikacyjnych 50 +, - ulepszanie metod komunikacji, - dalsze funkcjonowanie ORP jako partnerstwa lokalnego CELE KRÓTKOOKRESOWE - stworzenie modelu instytucji o charakterze ORP, - przekonanie i pozyskanie interesariuszy, - opracowanie strony internetowej ORP, - gromadzenie materiału statystycznego,

12 EFEKTY DZIAŁALNOŚCI ORP a) Nawiązanie współpracy firm szkoleniowych z lokalnymi pracodawcami, b) Comiesięczne spotkania interesariuszy, c) Utworzenie dyżurów punktu konsultacyjnego Izby Przemysłowo-Handlowej w Grudziądzu d) Stworzenie strony internetowej ORP e) Nawiązanie współpracy ORP z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego, f) Pozyskiwanie, gromadzenie i analiza danych statystycznych dotykających problemu zatrudnienia 50+

13 EFEKTY DZIAŁANOŚCI ORP g) Przeprowadzenie sondażu wśród pracodawców i pracowników po 50 roku życia, h) Stworzenie i upowszechnienie ankiety potrzeb szkoleniowych dla pracodawców z terenów powiatów toruńskiego i grudziądzkiego i) Stworzenie i upowszechnienie ankiety potrzeb szkoleniowych dla pracowników 50 + j) Pozyskanie danych z PUP w Grudziądzu dotyczących potrzeb szkoleniowych wśród osób bezrobotnych i poszukujących pracy k) Pozyskanie grona zainteresowanych partnerów lokalnego rynku pracy

14 ZAKŁADANE REZULTATY a) Zbudowanie siatki realnych potrzeb szkoleniowych lokalnych pracodawców, b) Kompleksowe zdiagnozowanie potrzeb szkoleniowych pracowników 50 + oraz osób bezrobotnych, c) Uściślenie istniejącej współpracy pomiędzy partnerami ORP, d) Przekształcenie po etapie testowania ORP w Grudziądzkie Partnerstwo na Rzecz Rynku Pracy, e) Promowanie modelu obserwatorium w pozostałych powiatach woj. Kujawsko-pomorskiego,

15 STRONA INTERNETOWA ORP

16

17

18

19 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !!! Tomasz Groszewski Moderator ORP tel Biuro projektu: Grudziądzkie Centrum Caritas Grudziądz; ul. Klasztorna 6 tel. 56/


Pobierz ppt "Analiza założeń ORP Projekt 50+ doświadczenie Toruń, dnia 4 listopada 2011 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google