Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CZYM JEST LOKALNE ORP? Wzorzec instytucji o charakterze obserwacyjnym,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CZYM JEST LOKALNE ORP? Wzorzec instytucji o charakterze obserwacyjnym,"— Zapis prezentacji:

1 Analiza założeń ORP „Projekt 50+ doświadczenie” Toruń, dnia 4 listopada 2011 roku

2 CZYM JEST LOKALNE ORP? Wzorzec instytucji o charakterze obserwacyjnym,
którego głównym zadaniem jest wymiana informacji między instytucjami rynku pracy a pracodawcami, w celu wspierania strategii zarządzania personelem w organizacjach działających na terenie dwóch powiatów województwa kujawsko - pomorskiego. Tworzona instytucja będzie zarazem platformą komunikacji jak również siecią współpracy instytucji rynku pracy i pracodawców.

3 CZYM POWINNO SIĘ ZAJMOWAĆ ORP?
Centrum (platforma) wymiany informacji Diagnozowane potrzeb szkoleniowych lokalnego rynku pracy Instytucja wspierania nawiązywania i utrzymywania współpracy instytucji zajmującymi się problemami lokalnego rynku pracy

4 ORP JAKO PLATFORMA WYMIANY INFORMACJI
ORP docelowo będzie pełniło funkcję centrum przepływu informacji dotyczących sytuacji osób 50+ na lokalnym rynku pracy. Dane te powinny być dostarczane do ORP w sposób systematyczny przez lokalne instytucje rynku pracy, pracodawców i ośrodki uczelniane i powinny zawierać informację poruszające m.in. następującą problematykę:

5 ORP JAKO PLATFORMA WYMIANY INFORMACJI
poziom i struktura zatrudnienia oraz bezrobocia osób powyżej 50 lat, potencjał zawodowo-kwalifikacyjny grupy zawodowej 50+, jak i niedobory kwalifikacyjne, analiza czynników zachęcających i zniechęcających do dalszej aktywności zawodowej pracowników 50+, źródło informacji dotyczącej przedstawianych oraz pożądanych kierunków szkoleń i przekwalifikowań zawodowych.

6 DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH
Potrzeba szczegółowej diagnozy wynika z tego, że obecne pokolenie jest formalnie gorzej wykształcone, gdyż miało w okresie młodości mniejsze szanse edukacyjne. W celu określania potencjału starszych pracowników i ich niedostatków kwalifikacyjnych przewidziany jest sondaż wśród pracodawców i starszych pracowników.

7 DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH
Aby osiągnąć założony cel, ORP posłuży się następującymi instrumentami: a) badania i analizy lokalnych instytucji szkoleniowych, agencji zatrudnienia itp. b) badania i analizy prowadzone przez publiczne służby zatrudnienia, c) badania i analizy ośrodków akademickich, urzędów statystycznych, doradców zawodowych i pozostałych specjalistów

8 DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH
d) sporządzenie ankiety dla pracodawców badającej kierunki i zapotrzebowanie na wsparcie szkoleniowe, e) sporządzenie ankiety dla pracowników / osób bezrobotnych badającej kierunki i zapotrzebowanie na wsparcie szkoleniowe, f) zapotrzebowania zgłaszane przez lokalnych pracodawców zgłaszane na bieżąco.

9 UTRZYMYWANIE WSPÓŁPRACY NA LOKALNYM RYNKU PRACY
ORP jako centrum wymiany informacji umożliwi zarówno nawiązywanie wielostronnych kontaktów między podmiotami, budowanie sieci instytucji wymieniających informacyjnej między sobą, jak i prowadzanie konsultacji na temat aktywizacji zawodowej osób 50+. Analiza danych uzyskanych w trakcie wywiadów telefonicznych z  instytucjami i partnerami rynku pracy wskazywała, że istnieje powszechna świadomość potrzeby współpracy na rzecz osób starszych. - Cykliczne (co najmniej raz na miesiąc) spotkania interesariuszy ORP - Funkcjonowanie strony internetowej ORP.

10 INSTYTUCJE ZRZESZONE W PARTNERSTWIE
Publiczne służby zatrudnienia, Agencje zatrudnienia, Instytucje szkoleniowe, Instytucje dialogu społecznego, Instytucje partnerstwa lokalnego, Zrzeszenia przedsiębiorców, Związki zawodowe, Przedstawiciele władz samorządowych,

11 REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH ORP
CELE KRÓTKOOKRESOWE stworzenie modelu instytucji o charakterze ORP, przekonanie i pozyskanie interesariuszy, opracowanie strony internetowej ORP, gromadzenie materiału statystycznego, CELE DŁUGOOKRESOWE przeprowadzenie badań sondażowych wśród pracodawców, upowszechnienie strony inetrnetowej ORP, diagnoza niedoborów kwalifikacyjnych 50 +, ulepszanie metod komunikacji, dalsze funkcjonowanie ORP jako partnerstwa lokalnego

12 EFEKTY DZIAŁALNOŚCI ORP
Nawiązanie współpracy firm szkoleniowych z lokalnymi pracodawcami, Comiesięczne spotkania interesariuszy, Utworzenie dyżurów punktu konsultacyjnego Izby Przemysłowo-Handlowej w Grudziądzu Stworzenie strony internetowej ORP Nawiązanie współpracy ORP z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego, Pozyskiwanie, gromadzenie i analiza danych statystycznych dotykających problemu zatrudnienia 50+

13 EFEKTY DZIAŁANOŚCI ORP
Przeprowadzenie sondażu wśród pracodawców i pracowników po 50 roku życia, Stworzenie i upowszechnienie ankiety potrzeb szkoleniowych dla pracodawców z terenów powiatów toruńskiego i grudziądzkiego Stworzenie i upowszechnienie ankiety potrzeb szkoleniowych dla pracowników 50 + Pozyskanie danych z PUP w Grudziądzu dotyczących potrzeb szkoleniowych wśród osób bezrobotnych i poszukujących pracy Pozyskanie grona zainteresowanych partnerów lokalnego rynku pracy

14 ZAKŁADANE REZULTATY Zbudowanie siatki realnych potrzeb szkoleniowych lokalnych pracodawców, Kompleksowe zdiagnozowanie potrzeb szkoleniowych pracowników 50 + oraz osób bezrobotnych, Uściślenie istniejącej współpracy pomiędzy partnerami ORP, Przekształcenie po etapie testowania ORP w Grudziądzkie Partnerstwo na Rzecz Rynku Pracy, Promowanie modelu obserwatorium w pozostałych powiatach woj. Kujawsko-pomorskiego,

15 STRONA INTERNETOWA ORP

16 STRONA INTERNETOWA ORP

17 STRONA INTERNETOWA ORP

18 STRONA INTERNETOWA ORP

19 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !!! Tomasz Groszewski Moderator ORP
tel Biuro projektu: Grudziądzkie Centrum Caritas Grudziądz; ul. Klasztorna 6 tel. 56/


Pobierz ppt "CZYM JEST LOKALNE ORP? Wzorzec instytucji o charakterze obserwacyjnym,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google