Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy prawne działalności przedsiębiorców na rynku Polsko –Białorusko- Ukraińskim (praktyka działania) . Krzysztof Kocur.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy prawne działalności przedsiębiorców na rynku Polsko –Białorusko- Ukraińskim (praktyka działania) . Krzysztof Kocur."— Zapis prezentacji:

1 Podstawy prawne działalności przedsiębiorców na rynku Polsko –Białorusko- Ukraińskim (praktyka działania) . Krzysztof Kocur

2 BIAŁORUŚ

3 Podstawowe informacje
Powierzchnia – 207,6 tys. km², ludność – 9,7 mln mieszkańców, stolica – Mińsk (1,7 mln), waluta: rubel białoruski Typ państwa: republika parlamentarno-prezydencka. Białoruś jest członkiem Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP). Posiada dwustronne umowy o wolnym handlu z krajami WNP. Od 1999 roku tworzy z Federacją Rosyjską Państwo Związkowe z unią celną. Od 6 lipca 2010 roku jest członkiem Unii Celnej Białoruś-Rosja-Kazachstan oraz wchodzi w skład Wspólnego Obszaru Gospodarczego, utworzonego przez wymienione kraje, który zaczął funkcjonować od 1 stycznia 2012 r. Jest również członkiem organizacji międzynarodowych takich jak m.in. ONZ, MFW, BŚ, UNIDO. Wyraża także zainteresowanie wznowieniem procesu akcesyjnego do WTO.

4 Formy organizacyjno-prawne podmiotów gospodarczych
Na Białorusi w charakterze osób prawnych występują następujące podmioty gospodarcze: - spółka akcyjna typu otwartego, - spółka akcyjna typu zamkniętego, - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, - spółka z dodatkową odpowiedzialnością, - spółka komandytowa, - przedsiębiorstwo unitarne - jest to przedsiębiorstwo, które nie jest właścicielem mienia ujętego w jego bilansie. Majątek wnoszony do przedsiębiorstwa unitarnego w charakterze kapitału zakładowego pozostaje własnością założyciela. Jednak organizacje z udziałem zagranicznym mogą być tworzone tylko w formie spółki akcyjnej (typu otwartego lub zamkniętego), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub dodatkową odpowiedzialnością, prywatnego zagranicznego przedsiębiorstwa unitarnego.

5 System podatkowy System podatkowy oraz zasady opodatkowania na Białorusi reguluje kodeks podatkowy Republiki Białoruś. Na system podatkowy składają się podatki powszechne (państwowe), podatki lokalne i inne opłaty obowiązkowe. Podatki państwowe i obligatoryjne opłaty obowiązują na terytorium całego kraju i wpływają do budżetu państwa lub państwowych funduszy pozabudżetowych. Podatki lokalne obowiązują tylko na terenie określonej jednostki administracyjno- terytorialnej i zasilają jej budżet.

6 - podatek dochodowy od osób fizycznych ; - podatek dochodowy od osób prawnych i od dywidend ; - podatek od towarów i usług (VAT) ; - podatek akcyzowy ; - podatek od zysku ; - podatek od nieruchomości i podatek gruntowy ;

7 Rejestracja firm Państwowa rejestracja osoby prawnej
Utworzenie oddziału (przedstawicielstwa) zagranicznej osoby prawnej Uznawanie dokumentów

8 Polityka gospodarcza Wolne Strefy Ekonomiczne Regulacje celne

9 Bazy aktów prawnych Akty prawne Republiki Białoruś publikowane są w „Narodowym Rejestrze Aktów Prawnych Republiki Białoruś", który ukazuje się od 1999 roku. Miesięcznie ukazuje się 26 wydań Rejestru. Internetowa wersja Rejestru dostępna jest pod adresem Ponadto informacje o aktach prawnych Republiki Białoruś można uzyskać na poniższych stronach internetowych: Zrzeszenie Białoruskich Prawników Gospodarczych

10 UKRAINA

11 Podstawowe informacje, sytuacja gospodarcza
Powierzchnia: 603,7 tys. km2  Ludność: ,6 tys. (wg stanu na 1 stycznia 2012 r.) Stolica: Kijów Waluta – hrywna, Kurs walutowy UAH/USD – 7,989 (30 grudnia 2012 r.) Ukraina jest członkiem Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP). Posiada dwustronne umowy o wolnym handlu z krajami WNP. Jest także członkiem organizacji międzynarodowych i regionalnych takich jak m.in. ONZ, MFW, BŚ, IFC, FAO UNICTAD, UNIDO, GUAM, BSEC. 16 maja 2008 r. Ukraina została członkiem WTO, przyjmując szereg zobowiązań, m.in. w zakresie liberalizacji dostępu do rynku. Ukraina zakończyła z UE negocjacje nt. nowej umowy stowarzyszeniowej, której integralną częścią ma być umowa o strefie wolnego handlu.

12 Polityka gospodarcza stworzenie bazowych warunków dla wzrostu gospodarczego poprzez zapewnienie niskiego poziomu inflacji, ustabilizowanie finansów publicznych i systemu finansowego; poprawa efektywności i stabilności systemu ochrony socjalnej oraz jakości świadczonych usług (edukacja, ochrona zdrowia); stworzenie maksymalnie sprzyjających warunków dla rozwoju biznesu poprzez zmniejszenie roli państwa w gospodarce, zmniejszenie barier administracyjnych, udoskonalenia systemu podatkowego i pogłębienia międzynarodowej integracji gospodarczej Ukrainy; modernizacja infrastruktury i podstawowych sektorów gospodarki – reforma energetyki, przemysłu węglowego, sektora naftowo- gazowego, gospodarki komunalnej, infrastruktury transportowej i rynku ziemi, w tym poprzez przejście od dotacji do samofinansowania. 

13 Dostęp do rynku Bariery systemowe
brak przejrzystości i dużą zmienność ukraińskich przepisów prawnych, powodujących dowolność interpretacyjną; skomplikowane i niejasne procedury stosowane urzędników; wysoki poziom korupcji w różnych sferach życia gospodarczego; niedostateczny poziom sądownictwa, brak możliwości sprawnego i obiektywnego rozstrzygania sporów gospodarczych, niestosowanie się do wyroków sądowych. Ograniczenia taryfowe cła eksportowe dodatkowe cła Ograniczenia pozataryfowe Obowiązkowa certyfikacja importowanych towarów licencje i kontyngenty ustanawiane corocznie certyfikaty weterynaryjne na import mięsa wieprzowego sankcje w obrocie gospodarczym za granicą państwowa atestacja i rejestracja określonych towarów rejestracja kontraktów dot. Określonych rodzajów operacji w handlu zagranicznym zakazy eksportu/importu towarów przez określone podmioty

14 Rejestracja działalności gospodarczej na Ukrainie
informacje wstępne ; procedura rejestracji osoby prawnej ; procedura rejestracji osoby fizycznej prowadzącej własną działalność gospodarczą rejestracja przedstawicielstw zagranicznych podmiotów gospodarczych rejestracja umów o wspólnej działalności inwestycyjnej

15 Formy prowadzenia działalności gospodarczej przez zagraniczne podmioty
spółka akcyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka z rozszerzoną odpowiedzialnością spółka pełna spółka komandytowa

16 Państwowa regulacja działalności gospodarczej na Ukrainie
Ogólne ograniczenia podejmowania działalności gospodarczej przez podmioty prywatne / podmioty z kapitałem zagranicznym Licencjonowanie działalności gospodarczej. Koncesjonowanie działalności gospodarczej. Zezwolenia handlowe (ukr.: „торговий патент”) Inne dokumenty uprawniające do prowadzenia określonych rodzajów działalności gospodarczej

17 Ulgi i preferencje dla inwestorów zagranicznych
Ulgi i preferencje adresowane do zagranicznych inwestorów Ogólne ulgi i preferencje obowiązujące przy realizacji projektów inwestycyjnych na terytorium Ukrainy

18 Obciążenia fiskalne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej na Ukrainie
ogólne informacje na temat ukraińskiego systemu podatkowego. podatek od dochodów osób fizycznych (PIT) podatek od dochodów przedsiębiorstw (CIT) podatek od wartości dodanej (VAT) akcyza uproszczony system opodatkowania na Ukrainie (podatek jednolity). zryczałtowany podatek rolny (ukr.: фіксований сільськогосподарський податок). składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne ochrona przed podwójnym opodatkowaniem

19 Prawo celne Ukraińska Klasyfikacja Towarów Zagranicznej Działalności Gospodarczej cła i inne obowiązkowe opłaty związane z odprawą celną ulgi celne stosowane przy imporcie wybranych towarów na Ukrainę. pozataryfowe ograniczenia stosowane w zagranicznym obrocie handlowym z Ukrainą wyznaczanie wartości celnej importowanych na Ukrainę towarów

20 Bazy aktów prawnych (podstawowe)

21 Uwagi końcowe przekraczanie granicy partnerzy biznesowi
rejestracja firmy (adres , notariusz , bank – przelewy , umowy , statuty , tłumaczenia , stanowiska kierownicze : dyrektor – księgowy , biuro)


Pobierz ppt "Podstawy prawne działalności przedsiębiorców na rynku Polsko –Białorusko- Ukraińskim (praktyka działania) . Krzysztof Kocur."

Podobne prezentacje


Reklamy Google