Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Formy organizacyjno – prawne przedsiębiorstw

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Formy organizacyjno – prawne przedsiębiorstw"— Zapis prezentacji:

1 Formy organizacyjno – prawne przedsiębiorstw
dr inż. Krystian Zawadzki Gdańsk, r.

2 Przedsiębiorstwo Państwowe
Przedsiębiorstwo posiadające osobowość prawną: samodzielne, samorządne, samofinansujące się.

3 Przedsiębiorstwo Państwowe
Finansowanie majątku: fundusz założycielski, fundusz przedsiębiorstwa, fundusz z aktualizacji wyceny środków trwałych.

4 Przedsiębiorstwo Państwowe
Nieodpłatne przejęcie składników majątkowych i darowizny Fundusz statutowy w środkach trwałych Fundusz statutowy w środkach obrotowych FUNDUSZ ZAŁOŻYCIELSKI dotacje budżetowe na cele rozwojowe dotacje budżetowe na inwestycje kredyty sfinansowane przez budżet państwa

5 SPÓŁDZIELNIA Dobrowolne, samorządne, o nieograniczonej liczbie członków i o zmiennym funduszu udziałowym, zrzeszenie powołane do prowadzenia w sposób samodzielny działalności gospodarczej. Organy spółdzielni: Rada Nadzorcza, Zarząd.

6 Spółdzielnia członkowie: nie mniej niż 10 osób fizycznych, lub 3 osoby prawne. popularna forma działalności w latach 70-tych,

7 Spółdzielnia członkowie nie muszą dysponować minimalnym kapitałem założycielskim, spółdzielca może w każdej chwili wystąpić ze spółdzielni i nie musi w tym celu - tak jak w spółkach - szukać nabywcy na swoje udziały.

8 Spółdzielnia Fundusz udziałowy Fundusz zasobowy Odpisy z nadwyżki
bilansowej majątek sfinansowany ze środków własnych wartości majątkowe otrzymane nieodpłatnie udziały członkowskie Fundusz udziałowy Fundusz zasobowy Strata bilansowa Umorzenie środków trwałych Nieodpłatne przekazanie środków trwałych Zwrot udziałów

9 Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
- wpis do ewidencji działalności gospodarczej. - nie posiada osobowości prawnej.

10 Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - wpis
- Miejsce dokonania wpisu: Urząd Gminy, - Określenie miejsca prowadzenia działalności, jej zakresu oraz podanie nazwy firmy, - Opłata za składany wniosek

11 Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – numer statystyczny
- Miejsce uzyskania numeru statystycznego REGON – Urząd Statystyczny, - Czas na wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru – 14 dni.

12 Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – rejestracja w U.S.
Rejestracja i uzyskanie NIP-u (można posiadać tylko jeden NIP), Wybór formy opodatkowania: Decyzja w sprawie Podatku od towarów i usług - (Podatku VAT)

13 Karta podatkowa Na kwotę płaconego podatku ma wpływ:
rodzaj i zakres prowadzonej działalności, liczba mieszkańców miejscowości, w której działalność jest prowadzona, liczba zatrudnionych w firmie pracowników.

14 Pełna księgowość Najbardziej zaawansowana i sformalizowana forma ewidencji księgowej. Dotyczy: spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego,

15 Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – ZUS
Zgłoszenie danych osób ubezpieczonych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz osób zatrudnionych, Uzyskanie formularzy rozliczeniowych, Uzyskanie aktualnej wersji programu PŁATNIK.

16 Spółka cywilna - nie określa wysokości kapitału własnego,
- wyróżnia się spośród innych spółek tym, iż jej wspólnicy dążą do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego, - nie określa wysokości kapitału własnego, - wspólnicy za zobowiązania spółki odpowiadają solidarnie, nie tylko majątkiem wspólnym, ale również bez ograniczeń majątkiem osobistym

17 Spółki handlowe Spółka jawna
·        Majątkiem spółki jest wniesiony do niej wkład wspólników oraz mienie nabyte przez spółkę w czasie prowadzenia przez nią działalności, ·        Kodeks nie stanowi o wysokości kapitału oraz wysokości udziałów wspólników, sprawy te regulowane są umową spółki, ·        Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki wobec wierzycieli całym swoim majątkiem, solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką.

18 Spółki handlowe Spółka komandytowa
Spółka osobowa mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. W spółce komandytowej występują dwie kategorie wspólników: ·        komplementariusz ·        komandytariusz. Spółki handlowe

19 Spółki handlowe Spółka komandytowo-akcyjna
Spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem.

20 Spółki handlowe Spółka partnerska
-Spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą.

21 Spółki handlowe Spółki kapitałowe mogą występować jako:
Spółki kapitałowe mogą występować jako: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ·        spółki akcyjne.

22 Spółki handlowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną lub więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym. Spółka posiada osobowość prawną. Dopuszcza się używania w obrocie handlowym skrótu „spółka z o.o.” lub „sp. z o.o.”. ·Warunkiem powstania spółki jest wniesienie przez wspólników kapitału zakładowego (założycielskiego), który stanowi majątek założycielski spółki z o.o.

23 Spółki handlowe Spółka akcyjna
Spółkę akcyjną może zawiązywać jedna bądź więcej osób, nie może jej zawiązywać wyłącznie jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ·        Założycielami spółki akcyjnej (S.A.) są osoby podpisujące statut. Statut spółki powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego.

24 Obowiązki ewidencyjne polskich przedsiębiorstw
Zasady ogólne Ryczałt Karta podatkowa Księga przychodów i rozchodów Ewidencja przychodów Książka kontroli Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Ewidencja zatrudnienia Ewidencja wyposażenia Imienne karty przychodów pracowników Ewidencja kupna i sprzedaży wartości dewizowych Ewidencja pożyczek i zastawionych rzeczy Ewidencja sprzedaży


Pobierz ppt "Formy organizacyjno – prawne przedsiębiorstw"

Podobne prezentacje


Reklamy Google