Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Formy organizacyjno – prawne przedsiębiorstw dr inż. Krystian Zawadzki Gdańsk, 2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Formy organizacyjno – prawne przedsiębiorstw dr inż. Krystian Zawadzki Gdańsk, 2008 r."— Zapis prezentacji:

1 Formy organizacyjno – prawne przedsiębiorstw dr inż. Krystian Zawadzki Gdańsk, 2008 r.

2 Przedsiębiorstwo Państwowe Przedsiębiorstwo posiadające osobowość prawną: - samodzielne, - samorządne, - samofinansujące się.

3 Przedsiębiorstwo Państwowe Finansowanie majątku: fundusz założycielski, fundusz przedsiębiorstwa, fundusz z aktualizacji wyceny środków trwałych.

4 Przedsiębiorstwo Państwowe FUNDUSZ ZAŁOŻYCIELSKI kredyty sfinansowane przez budżet państwa dotacje budżetowe na cele rozwojowe dotacje budżetowe na inwestycje Nieodpłatne przejęcie składników majątkowych i darowizny Fundusz statutowy w środkach trwałych Fundusz statutowy w środkach obrotowych

5 SPÓŁDZIELNIA Dobrowolne, samorządne, o nieograniczonej liczbie członków i o zmiennym funduszu udziałowym, zrzeszenie powołane do prowadzenia w sposób samodzielny działalności gospodarczej. Organy spółdzielni: -Rada Nadzorcza, -Zarząd.

6 Spółdzielnia - członkowie: nie mniej niż 10 osób fizycznych, lub 3 osoby prawne. -popularna forma działalności w latach 70-tych,

7 - członkowie nie muszą dysponować minimalnym kapitałem założycielskim, - spółdzielca może w każdej chwili wystąpić ze spółdzielni i nie musi w tym celu - tak jak w spółkach - szukać nabywcy na swoje udziały. Spółdzielnia

8 Fundusz udziałowyFundusz zasobowy udziały członkowskie Odpisy z nadwyżki bilansowej majątek sfinansowany ze środków własnych wartości majątkowe otrzymane nieodpłatnie Zwrot udziałów Strata bilansowa Umorzenie środków trwałych Nieodpłatne przekazanie środków trwałych

9 Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - wpis do ewidencji działalności gospodarczej. - nie posiada osobowości prawnej.

10 Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - wpis - Miejsce dokonania wpisu: Urząd Gminy, - Określenie miejsca prowadzenia działalności, jej zakresu oraz podanie nazwy firmy, - Opłata za składany wniosek

11 Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – numer statystyczny - Miejsce uzyskania numeru statystycznego REGON – Urząd Statystyczny, - Czas na wydanie zaświadczenia o nadaniu numeru – 14 dni.

12 Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – rejestracja w U.S. -Rejestracja i uzyskanie NIP-u (można posiadać tylko jeden NIP), -Wybór formy opodatkowania: -Decyzja w sprawie Podatku od towarów i usług - (Podatku VAT)

13 Karta podatkowa Na kwotę płaconego podatku ma wpływ: - rodzaj i zakres prowadzonej działalności, - liczba mieszkańców miejscowości, w której działalność jest prowadzona, - liczba zatrudnionych w firmie pracowników.

14 Pełna księgowość Najbardziej zaawansowana i sformalizowana forma ewidencji księgowej. Dotyczy: spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego,

15 Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – ZUS -Zgłoszenie danych osób ubezpieczonych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz osób zatrudnionych, -Uzyskanie formularzy rozliczeniowych, -Uzyskanie aktualnej wersji programu PŁATNIK.

16 Spółka cywilna - wyróżnia się spośród innych spółek tym, iż jej wspólnicy dążą do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego, -- nie określa wysokości kapitału własnego, - wspólnicy za zobowiązania spółki odpowiadają solidarnie, nie tylko majątkiem wspólnym, ale również bez ograniczeń majątkiem osobistym

17 Spółki handlowe Spółka jawna Majątkiem spółki jest wniesiony do niej wkład wspólników oraz mienie nabyte przez spółkę w czasie prowadzenia przez nią działalności, Kodeks nie stanowi o wysokości kapitału oraz wysokości udziałów wspólników, sprawy te regulowane są umową spółki, Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki wobec wierzycieli całym swoim majątkiem, solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką.

18 Spółki handlowe Spółka komandytowa Spółka osobowa mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. W spółce komandytowej występują dwie kategorie wspólników: komplementariusz komandytariusz.

19 Spółki handlowe Spółka komandytowo-akcyjna Spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem.

20 Spółki handlowe Spółka partnerska -Spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą.

21 Spółki handlowe Spółki kapitałowe mogą występować jako: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne.

22 Spółki handlowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną lub więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym. Spółka posiada osobowość prawną. Dopuszcza się używania w obrocie handlowym skrótu spółka z o.o. lub sp. z o.o.. Warunkiem powstania spółki jest wniesienie przez wspólników kapitału zakładowego (założycielskiego), który stanowi majątek założycielski spółki z o.o.

23 Spółki handlowe Spółka akcyjna Spółkę akcyjną może zawiązywać jedna bądź więcej osób, nie może jej zawiązywać wyłącznie jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Założycielami spółki akcyjnej (S.A.) są osoby podpisujące statut. Statut spółki powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego.

24 Obowiązki ewidencyjne polskich przedsiębiorstw Zasady ogólneRyczałtKarta podatkowa Księga przychodów i rozchodówEwidencja przychodówKsiążka kontroli Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Ewidencja zatrudnienia Ewidencja wyposażenia Imienne karty przychodów pracowników Książka kontroli Ewidencja kupna i sprzedaży wartości dewizowych Ewidencja pożyczek i zastawionych rzeczy Ewidencja sprzedaży


Pobierz ppt "Formy organizacyjno – prawne przedsiębiorstw dr inż. Krystian Zawadzki Gdańsk, 2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google