Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Katarzyna Zawada PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Katarzyna Zawada PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"— Zapis prezentacji:

1 Katarzyna Zawada PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw Katarzyna Zawada PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

2 Przedsiębiorstwo indywidualne Spółki Spółka cywilna
Spółka prawa handlowego Spółka osobowa: -jawna -partnerska -komandytowa -komandytowo-akcyjna Spółka kapitałowa: - akcyjna -z ograniczoną odpowiedzialnością Spółdzielnie Przedsiębiorstwa państwowe

3 Przedsiębiorstwa indywidualne
Jest to przedsiębiorstwo prowadzone przez jednego właściciela. Powołane do życia na podstawie ustawy o działalności gospodarczej oraz przepisów kodeksu cywilnego. Nazwa firmy musi zawierać imię i nazwisko właściciela. Przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem wobec wierzycieli.

4 Spółki Są to umowne związki osób i ich kapitałów, działających dla osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. W Polsce od 2001 roku przepisy wyróżniają spółki cywilne , których działalność reguluje kodeks cywilny oraz spółki prawa handlowego, których działanie reguluje kodeks spółek handlowych.

5 Spółka cywilna Do jej założenia wystarczy umowa pisemna między wspólnikami. Wspólnicy muszą zarejestrować spółkę jako samodzielne osoby, zaznaczające we wniosku, że działalność ma formę spółki cywilnej. W nazwie spółki muszą być ujawnione nazwiska właścicieli. Wspólnicy odpowiadają całymi swoimi majątkami.

6 Spółki prawa handlowego
Wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Wyróżniamy spółki: Osobowe Kapitałowe

7 Spółka osobowa Spółki osobowe mogą we własnym imieniu prowadzić przedsiębiorstwo, nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać do sądu i być do niego pozywane. Podstawą ich istnienia jest wspólne działanie osób uczestniczących w spółce.

8 Partnerska -Partnerami mogą być przedstawiciele wolnych zawodów np. adwokaci, architekci, doradcy podatkowi, lekarze, pielęgniarki, radcy prawni, tłumacze przysięgli. -Pobierają honoraria indywidualnie, część zysków przekazują na utrzymanie spółki. -Umowa między partnerami powinna mieć formę aktu notarialnego. Jawna -Wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. -Zyski dzielone zależnie od wkładu pracy i kapitału. -Obowiązek wpisu do rejestru przedsiębiorców. -W nazwie musi być nazwisko przynajmniej jednego wspólnika

9 Komandytowa -Za zobowiązania spółki odpowiada w sposób nieograniczony odpowiada komplementariusz. -Drugi ze wspólników – komandytariusz – odpowiada do wysokości sumy komandytowe określonej w umowie. -Wymagane jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego i wpisanie do rejestru przedsiębiorców. Komandytowo-akcyjna -Kapitał zakładowy to minimum 50tys. Zł. -Jeden ze wspólników jest akcjonariuszem tzn. posiada jej akcje-nie odpowiada za zobowiązania spółki. -Przynajmniej jeden z komplementariuszy odpowiada bez ograniczenia za zobowiązania spółki. -Wymagany jest statut w formie aktu notarialnego.

10 Spółki kapitałowe Mają osobowość prawną.
Członkowie spółki muszą powołać odpowiednie organy, które nią zarządzają i ją reprezentują Podstawą jej działania jest zgromadzony przez wspólników lub akcjonariuszy kapitał.

11 -Wymagany jest akt notarialny zawarcia spółki.
Spółka akcyjna -Akcjonariusze wnosząc kapitał otrzymują akcje, które mogą być notowane na giełdzie. -Posiadacze akcji mają prawo do dywidend i decydowania o losach spółki na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. -Wymagany jest akt notarialny zawarcia spółki. -Kapitał zakładowy wynosi minimum 500tys. zł -Istnieje obowiązek publicznego udostępniania informacji na temat wyników działania spółki. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością -Wymagana jest umowa w formie aktu notarialnego. -Minimalny kapitała zakładowy wynosi 50tys. zł, a jeden udział 50zł. - Właściciele odpowiadają za zobowiązania spółki do wysokości wniesionych wkładów.

12 Spółdzielnie Zrzesza osoby fizyczne lub prawne.
Jej członkowie nie odpowiadają osobiście za zobowiązania spółdzielni. Występuje duża liczba członków o małej, indywidualnej sile ekonomicznej. W spółdzielnie łączą się drobni rzemieślnicy, kupcy, rolnicy, mieszkańcy.

13 Przedsiębiorstwo państwowe
Może być utworzone jako: Przedsiębiorstwo działające na zasadach ogólnych, mające na celu osiągnięcie zysku. Przedsiębiorstwo użyteczności publicznej, którego zadaniem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb ludności.

14 Połącz w pary nazwy spółek i ich cechy ich dotyczące
Ćwiczenie Połącz w pary nazwy spółek i ich cechy ich dotyczące

15 CECHA OKREŚLAJĄCA SPÓŁKĘ
X NAZWA SPÓŁKI CECHA OKREŚLAJĄCA SPÓŁKĘ 1. Cywilna A. Minimalna wysokość kapitała zakładowego określonego dla tej spółki to 50tys. zł 2. Jawna B. Najważniejszym organem spółki jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 3. Partnerska C. Spółkę tworzą najczęściej przedstawiciele wybranych zawodów 4. Komandytowa D. Każdy wspólnik tej spółki ma obowiązek zarejestrowania samodzielnej działalności gospodarczej 5. Komandytowo-akcyjna E. Jest to jedyna spółka handlowa, przy zakładaniu której nie jest wymagany udział notariusza 6. Za ograniczoną odpowiedzialnością F. Niektórzy wspólnicy spółki odpowiadają za jej zobowiązania całym swoim majątkiem, inni tylko do wysokości określonej w umowie kwoty. 7. Akcyjna G. Uczestnikami spółki są akcjonariusze, ale pozostali jej udziałowcy odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem.


Pobierz ppt "Katarzyna Zawada PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google