Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwo Przedsiębiorstwo indywidualne Spółki Spółka cywilna Spółka prawa handlowego Spółka osobowa:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwo Przedsiębiorstwo indywidualne Spółki Spółka cywilna Spółka prawa handlowego Spółka osobowa:"— Zapis prezentacji:

1 Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw

2 Przedsiębiorstwo Przedsiębiorstwo indywidualne Spółki Spółka cywilna Spółka prawa handlowego Spółka osobowa: -jawna -partnerska -komandytowa -komandytowo- akcyjna Spółka kapitałowa: - akcyjna -z ograniczoną odpowiedzialnością Spółdzielnie Przedsiębiorstwa państwowe

3 Przedsiębiorstwa indywidualne Jest to przedsiębiorstwo prowadzone przez jednego właściciela. Powołane do życia na podstawie ustawy o działalności gospodarczej oraz przepisów kodeksu cywilnego. Nazwa firmy musi zawierać imię i nazwisko właściciela. Przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem wobec wierzycieli.

4 Spółki Są to umowne związki osób i ich kapitałów, działających dla osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. W Polsce od 2001 roku przepisy wyróżniają spółki cywilne, których działalność reguluje kodeks cywilny oraz spółki prawa handlowego, których działanie reguluje kodeks spółek handlowych.

5 Spółka cywilna Do jej założenia wystarczy umowa pisemna między wspólnikami. Wspólnicy muszą zarejestrować spółkę jako samodzielne osoby, zaznaczające we wniosku, że działalność ma formę spółki cywilnej. W nazwie spółki muszą być ujawnione nazwiska właścicieli. Wspólnicy odpowiadają całymi swoimi majątkami.

6 Spółki prawa handlowego Wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Wyróżniamy spółki: - Osobowe - Kapitałowe

7 Spółka osobowa Spółki osobowe mogą we własnym imieniu prowadzić przedsiębiorstwo, nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać do sądu i być do niego pozywane. Podstawą ich istnienia jest wspólne działanie osób uczestniczących w spółce.

8 Jawna -Wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. -Zyski dzielone zależnie od wkładu pracy i kapitału. -Obowiązek wpisu do rejestru przedsiębiorców. -W nazwie musi być nazwisko przynajmniej jednego wspólnika Partnerska -Partnerami mogą być przedstawiciele wolnych zawodów np. adwokaci, architekci, doradcy podatkowi, lekarze, pielęgniarki, radcy prawni, tłumacze przysięgli. -Pobierają honoraria indywidualnie, część zysków przekazują na utrzymanie spółki. -Umowa między partnerami powinna mieć formę aktu notarialnego.

9 Komandytowa -Za zobowiązania spółki odpowiada w sposób nieograniczony odpowiada komplementariusz. -Drugi ze wspólników – komandytariusz – odpowiada do wysokości sumy komandytowe określonej w umowie. -Wymagane jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego i wpisanie do rejestru przedsiębiorców. Komandytowo-akcyjna -Kapitał zakładowy to minimum 50tys. Zł. -Jeden ze wspólników jest akcjonariuszem tzn. posiada jej akcje-nie odpowiada za zobowiązania spółki. -Przynajmniej jeden z komplementariuszy odpowiada bez ograniczenia za zobowiązania spółki. -Wymagany jest statut w formie aktu notarialnego.

10 Spółki kapitałowe Mają osobowość prawną. Członkowie spółki muszą powołać odpowiednie organy, które nią zarządzają i ją reprezentują Podstawą jej działania jest zgromadzony przez wspólników lub akcjonariuszy kapitał.

11 Spółka akcyjna -Akcjonariusze wnosząc kapitał otrzymują akcje, które mogą być notowane na giełdzie. -Posiadacze akcji mają prawo do dywidend i decydowania o losach spółki na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. -Wymagany jest akt notarialny zawarcia spółki. -Kapitał zakładowy wynosi minimum 500tys. zł -Istnieje obowiązek publicznego udostępniania informacji na temat wyników działania spółki. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością -Wymagana jest umowa w formie aktu notarialnego. -Minimalny kapitała zakładowy wynosi 50tys. zł, a jeden udział 50zł. - Właściciele odpowiadają za zobowiązania spółki do wysokości wniesionych wkładów.

12 Spółdzielnie Zrzesza osoby fizyczne lub prawne. Jej członkowie nie odpowiadają osobiście za zobowiązania spółdzielni. Występuje duża liczba członków o małej, indywidualnej sile ekonomicznej. W spółdzielnie łączą się drobni rzemieślnicy, kupcy, rolnicy, mieszkańcy.

13 Przedsiębiorstwo państwowe Może być utworzone jako: - Przedsiębiorstwo działające na zasadach ogólnych, mające na celu osiągnięcie zysku. - Przedsiębiorstwo użyteczności publicznej, którego zadaniem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb ludności.

14 Ćwiczenie Połącz w pary nazwy spółek i ich cechy ich dotyczące

15 XNAZWA SPÓŁKIXCECHA OKREŚLAJĄCA SPÓŁKĘ 1.CywilnaA.Minimalna wysokość kapitała zakładowego określonego dla tej spółki to 50tys. zł 2.JawnaB.Najważniejszym organem spółki jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 3.PartnerskaC.Spółkę tworzą najczęściej przedstawiciele wybranych zawodów 4.KomandytowaD.Każdy wspólnik tej spółki ma obowiązek zarejestrowania samodzielnej działalności gospodarczej 5.Komandytowo-akcyjnaE.Jest to jedyna spółka handlowa, przy zakładaniu której nie jest wymagany udział notariusza 6.Za ograniczoną odpowiedzialnością F.Niektórzy wspólnicy spółki odpowiadają za jej zobowiązania całym swoim majątkiem, inni tylko do wysokości określonej w umowie kwoty. 7.AkcyjnaG.Uczestnikami spółki są akcjonariusze, ale pozostali jej udziałowcy odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem.


Pobierz ppt "Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwo Przedsiębiorstwo indywidualne Spółki Spółka cywilna Spółka prawa handlowego Spółka osobowa:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google