Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Unijna recepta dla służby zdrowia w Lubuskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007 – 2013 Zastępca Dyrektora Departamentu Lubuskiego Regionalnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Unijna recepta dla służby zdrowia w Lubuskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007 – 2013 Zastępca Dyrektora Departamentu Lubuskiego Regionalnego."— Zapis prezentacji:

1 Unijna recepta dla służby zdrowia w Lubuskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007 – 2013 Zastępca Dyrektora Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Beata Neckar

2 Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 Lubuski Regionalny Program Operacyjny jest jednym z 16 Programów Regionalnych funkcjonujących w ramach Narodowej Strategii Spójności. Finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 439 mln euro oraz ze środków krajowych: publicznych i prywatnych 150 mln euro łącznie na realizację LRPO przeznaczono 589 mln euro

3 Priorytety merytoryczne w ramach LRPO 2007-2013 1.Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu 2.Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego 3.Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego 4.Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej 5.Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej

4 Wsparcie dla sektora ochrony zdrowia w ramach LRPO Zadania związane stricte z rozwojem infrastruktury ochrony zdrowia realizowane będą w ramach Priorytetu IV Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej, Działania 4.1 Rozwój i modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia Alokacja w ramach Działania 4.1 to ponad 13 mln euro O środki ulokowane w Działaniu 4.1 będzie można występować w ramach konkursów zamkniętych (ogłoszenie pierwszych konkursów przewidziano na koniec II kwartału 2008 roku) W ramach Działania 4.1 realizowane będą dwa Poddziałania: –4.1.1 Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury ochrony zdrowia –4.1.2 Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury ochrony zdrowia

5 Kto może aplikować o środki w ramach Działania 4.1? Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego (JST), związki, porozumienia i stowarzyszenia JST, jednostki organizacyjne JST, posiadające osobowość prawną, publiczne zakłady opieki zdrowotnej:  dla których organami założycielskimi nie są: minister, centralny organ administracji rządowej, publiczna uczelnia medyczna, publiczna uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych,  niezadłużone, tzn. nieposiadające zaległości w spłacie bieżących zobowiązań, tj.: zobowiązania wobec pracowników (ZFP i ZFŚS), zobowiązania publiczno-prawne (w tym ZUS, FP),

6 Kto może aplikować o środki w ramach Działania 4.1? Beneficjenci: niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej nie spełniające kryterium MŚP, ośrodki pomocy społecznej, jednostki sektora finansów publicznych (inne niż JST), posiadające osobowość prawną, organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe.

7 Jakie inwestycje można realizować w ramach Działania 4.1? modernizacja obiektów, związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia, w taki sposób, aby dostosować je do wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa, szczególnie w odniesieniu do wymagań, jakie powinny spełniać pod względem technicznym i sanitarnym pomieszczenia oraz urządzenia zakładów opieki zdrowotnej (część projektu infrastrukturalnego może stanowić termomodernizacja Uwaga! projekty związane z samą termomodernizacją realizowane będą w Działaniu 3.2 Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii), dostosowanie obiektów do potrzeb pacjentów, w szczególności osób niepełnosprawnych, zakup urządzeń medycznych (m.in. sprzętu do diagnostyki, terapii i rehabilitacji) oraz środków transportu sanitarnego (z zastrzeżeniem: na potrzeby inne niż ratownictwo medyczne, np. przewóz chorych osób na badania specjalistyczne, dializy itp.),

8 Jakie inwestycje można realizować w ramach Działania 4.1? dostosowanie istniejącej infrastruktury do zainstalowania i użytkowania sprzętu medycznego, modernizacja i wyposażenie obiektów społecznych, w szczególności obiektów opieki nad dziećmi (żłobki) oraz ośrodków pomocy społecznej (domy i centra pomocy społecznej). W ramach LRPO nie będą wspierane projekty: - w zakresie ratownictwa medycznego (infrastruktura zintegrowanych systemów ratownictwa: budynki, sprzęt medyczny, środki transportu sanitarnego i lądowiska) - prowadzące do zwiększenia bazy łóżkowej.

9 Kiedy można rozpocząć realizację inwestycji? Dzień rozpoczęcia kwalifikowalności wydatków 1 stycznia 2007 r. (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną udzielaną podmiotom na podstawie art. 87 ust. 2 TWE), data wydania przez IZ LRPO pisemnego potwierdzenia, że inwestycja spełnia warunki uzyskania pomocy i kwalifikuje się do objęcia pomocą (w przypadku projektów objętych pomocą publiczną)

10 Maksymalny poziom dofinansowania max 85% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu - poziom dofinansowania liczony będzie metodą luki finansowej (dla której podstawą będzie 85% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu), max 50% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu w przypadku projektów realizowanych przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej nie spełniające kryteriów MŚP, zgodnie ze schematem pomocy publicznej (w przypadku pozostałych projektów objętych pomocą publiczną). W przypadku gdy Beneficjentem jest JST lub jednostka organizacyjna JST posiadająca osobowość prawną – środki finansowe przeznaczone na wkład własny muszą w wysokości min. 1% pochodzić ze środków własnych lub pożyczek.

11 Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej w ramach Działania 4.1 O środki w ramach Działania 4.1 może ubiegać się NZOZ, który nie spełnia kryterium MŚP czyli…  w którym przynajmniej 25% udziałów posiada np. Jednostka Samorządu Terytorialnego NZOZ nie spełniający kryterium MŚP (będący Beneficjentem Działania) może liczyć na dofinansowanie w wysokości maksymalnie 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu NZOZ, których 100% właścicielem jest podmiot prywatny bądź udział procentowy JST jest niższy niż 25% może ubiegać się o dofinansowanie w ramach Priorytetu II Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmacnianie potencjału innowacyjnego

12 Wsparcie dla NZOZ spełniających warunki MŚP W ramach Priorytetu II NZOZ spełniające warunki MŚP mogą ubiegać się o środki w ramach:  Działania 2.1 Mikroprzedsiębiorstwa  Działania 2.2 Poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje W ramach Działania 2.1 występują dwa rodzaje dotacji: –Mała dotacja inwestycyjna do 200 tys. PLN –Duża dotacja inwestycyjna do 2 mln PLN (Pierwszy konkurs w ramach Działania 2.1 ogłoszony zostanie 14 maja 2008) W ramach Działania 2.2 występują dwa rodzaje dotacji: –Mała dotacja inwestycyjna do 200 tys. PLN –Duża dotacja inwestycyjna do 4 mln PLN Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu

13 Pozostałe możliwości pozyskiwania środków przez ZOZ w ramach LRPO 2007-2013 Działanie 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego W ramach Działania 1.3 wsparcie mogą uzyskać projekty w zakresie: wewnętrznych systemów informacyjnych związanych z elektronicznym obiegiem dokumentów, elektroniczną archiwizacją dokumentów systemów związanych z elektronicznym przekazywaniem i obróbką wyników badań elektronicznych baz danych systemów elektronicznych usług dla pacjentów, np. system rejestracji elektronicznej Beneficjenci: ZOZ, JST Poziom dofinansowania: Max 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu (poziom dofinansowania liczony będzie metodą luki finansowej) Max 50% dla NZOZ będących Beneficjentami Działania, czyli nie spełniających kryteria MŚ

14 Pozostałe możliwości pozyskiwania środków przez ZOZ w ramach LRPO 2007-2013 Działanie 3.2 Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (Działanie wdrażane przez WFOŚIGW w Zielonej Górze) Beneficjentem środków dostępnych dla służby zdrowia w ramach Działania 3.2 mogą być wyłącznie Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej (także JST) Kwalifikujące się do wsparcia projekty: w zakresie termomodernizacji budynków (w oparciu o audyt energetyczny) – maksymalna wartość projektu do 10 mln PLN dotyczące odnawialnych źródeł energii (budowa i przebudowa źródeł do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych - maksymalna wartość projektu do 20 mln PLN

15 Pozostałe możliwości pozyskiwania środków przez ZOZ w ramach LRPO 2007-2013 Poziom dofinansowania w Działaniu 3.2 Max 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu wyliczone indywidualnie dla każdego projektu na podstawie obowiązujących wytycznych (projekty nie objęte pomocą publiczną) Zgodnie ze schematami pomocy publicznej (projekty objęte pomocą publiczną) Bliższe informacje odnośnie inwestycji realizowanych w ramach Działania 3.2 uzyskać można w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze www.wfosigw.zgora.pl

16 Dziękuję za uwagę Więcej informacji na stronie: Dzwoniąc pod numer: 068 45 65 328 Bądź pisząc na: informacja@lrpo.lubuskie.plinformacja@lrpo.lubuskie.pl


Pobierz ppt "Unijna recepta dla służby zdrowia w Lubuskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007 – 2013 Zastępca Dyrektora Departamentu Lubuskiego Regionalnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google