Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwój systemu ratownictwa medycznego Miłosz Bubnow Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Toruń, 18 marca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwój systemu ratownictwa medycznego Miłosz Bubnow Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Toruń, 18 marca."— Zapis prezentacji:

1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego Miłosz Bubnow Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Toruń, 18 marca 2008 r.

2 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego Cel: Obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku wypadków I innych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

3 Rodzaje projektów: 1. Zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego (ambulansów) wraz z wyposażeniem na potrzeby specjalistycznych i podstawowych zespołów ratownictwa medycznego. 2. Rozbudowa, remont i wyposażenie centrów urazowych.

4 Rodzaje projektów: 3. Przebudowa, rozbudowa i remont obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia w zakresie ratownictwa medycznego w taki sposób, aby dostosować je do wymogów obowiązujących w przepisach prawa. 4. Zakup wyrobów medycznych służących do diagnostyki lub terapii, w tym dostosowanie stanu technicznego istniejącej infrastruktury do użytkowania zakupionych wyrobów.

5 Rodzaje projektów: 5. Budowa i remont baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 6. Budowa i remont lądowisk dla helikopterów służących dostępności do szpitalnych oddziałów ratunkowych. 7. Budowa i wyposażenie wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego.

6 Minimalne wartości projektów:PLN 1. Zakup ambulansów280 tys. 3. Przebudowa, rozbudowa i remont obiektów infrastruktury ochrony zdrowia 1 mln 4. Zakup wyrobów medycznych400 tys. 6. Budowa i remont lądowisk dla helikopterów 200 tys.

7 Nie ustalono wartości maksymalnych dla projektów konkursowych. Jednak regulamin konkursu może przewidywać wartości maksymalne dofinansowania projektów.

8 Beneficjenci konkursowi: Niepubliczne oraz publiczne zakłady opieki zdrowotnej, udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego, posiadające umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem wojewódzkim NFZ albo udzielające świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów, lub ich organy założycielskie. Zakres wsparcia powinien odpowiadać zakresowi działalności podmiotu w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej.

9 Finansowanie: Alokacja finansowa na działanie ogółem: 235,29 mln euro Wkład ze środków unijnych na działanie: 200,00 mln euro Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie: 23,53 mln euro

10 Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%) : 85% Minimalny wkład własny beneficjenta (%) : 15%

11 Projekty oceniane są: -w oparciu o kryteria formalne -w oparciu o kryteria merytoryczne I stopnia Powyższe kryteria szczegółowo opisane są w Kryteriach Wyboru Projektów z marca 2008 r.

12 Ocena formalna: -jest oceną 0/1, co oznacza, że weryfikacja dokonywana będzie pod kątem spełnienia bądź niespełnienia danego kryterium.

13 Ocena merytoryczna: -polega na przyznaniu punktów za dane kryterium oraz przemnożeniu przyznanej liczby punktów przez odpowiednią dla danego kryterium wagę.

14 I.Zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego (ambulansów) wraz z wyposażeniem na potrzeby specjalistycznych i podstawowych zespołów ratownictwa medycznego. Kryteria formalne dla:

15 Kryteria formalne: 1.Ujęcie zespołu ratownictwa medycznego w Wojewódzkim Planie Działania Systemu. 2.Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 3.Stan techniczny ambulansu podlegającego wymianie (przebieg min. 300 000 km lub liczy min. 5 lat). 4.Jakość zakupionego ambulansu (norma PN/EN 1789 U).

16 II. Kryteria formalne dla projektów zakładających: - przebudowę, rozbudowę i remont obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia w zakresie ratownictwa medycznego - zakup wyrobów medycznych do diagnostyki i terapii - budowę i remont lądowisk dla helikopterów

17 Kryteria formalne: 1.Infrastruktura techniczna na potrzeby aparatury medycznej. 2.Kadra medyczna do obsługi aparatury medycznej. 3.Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 4.Ujęcie szpitalnego oddziału ratunkowego w Wojewódzkim Planie Działania Systemu. 5.Zakres inwestycji objętych projektem (dostosowanie SOR do wymagań technicznych zawartych w obowiązujących przepisach). 6.Zakres inwestycji w zakresie lądowisk dla helikopterów.

18 Kontakt do Instytucji Pośredniczącej: Ministerstwo Zdrowia e-mail: dep-fs@mz.gov.pldep-fs@mz.gov.pl Pani Agnieszka Tuderek (22) 860 68 87 Pani Agnieszka Kister(22) 860 68 86

19 Planowany termin ogłoszenia konkursów: KWIECIEŃ / MAJ 2008 r. Zgodnie z harmonogramem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

20 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia

21 2.3.2 Doskonalenie zawodowe kadr medycznych

22 2.3.2.1 Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych Cel: Przeprowadzenie cyklu 142 kursów specjalizacyjnych w ramach procesu specjalizacji z dziedzin: kardiologii, onkologii (onkologii klinicznej, radioterapii onkologicznej, chirurgii onkologicznej, ginekologii onkologicznej oraz onkologii i hematologii dziecięcej) oraz medycyny pracy. Beneficjent/ Projektodawca - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

23 2.3.2.2 Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych, w szczególności w ramach studiów pomostowych Cel: Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych, w szczególności w ramach studiów pomostowych Beneficjent/ Projektodawca - Minister właściwy ds. zdrowia – Departament Pielęgniarek i Położnych.

24 2.3.3.2 Szkolenia kadry zarządzającej szpitali, posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem wojewódzkim NFZ albo udzielające świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów oraz dysponentów środków publicznych w sektorze ochrony zdrowia tj. kadry zarządzającej NFZ. Beneficjent/ Projektodawca – Narodowy Fundusz Zdrowia

25 Dziękuję za uwagę. Miłosz Bubnow Departament Polityki Regionalnej Biuro Koordynacji Funduszy UE m.bubnow@kujawsko-pomorskie.pl m.burdziej@kujawsko-pomorskie.pl tel. 056 656 11 21


Pobierz ppt "Rozwój systemu ratownictwa medycznego Miłosz Bubnow Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Toruń, 18 marca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google