Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwój systemu ratownictwa medycznego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwój systemu ratownictwa medycznego"— Zapis prezentacji:

1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego
Miłosz Bubnow Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego Toruń, 18 marca 2008 r.

2 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 12.1 Rozwój systemu ratownictwa medycznego Cel: Obniżenie poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań powstających w wyniku wypadków I innych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego.

3 Rodzaje projektów: 1. Zakup specjalistycznych środków transportu
sanitarnego (ambulansów) wraz z wyposażeniem na potrzeby specjalistycznych i podstawowych zespołów ratownictwa medycznego. 2. Rozbudowa, remont i wyposażenie centrów urazowych.

4 Rodzaje projektów: 3. Przebudowa, rozbudowa i remont obiektów
związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia w zakresie ratownictwa medycznego w taki sposób, aby dostosować je do wymogów obowiązujących w przepisach prawa. 4. Zakup wyrobów medycznych służących do diagnostyki lub terapii, w tym dostosowanie stanu technicznego istniejącej infrastruktury do użytkowania zakupionych wyrobów.

5 Rodzaje projektów: 5. Budowa i remont baz Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego. 6. Budowa i remont lądowisk dla helikopterów służących dostępności do szpitalnych oddziałów ratunkowych. 7. Budowa i wyposażenie wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego.

6 Minimalne wartości projektów:
PLN 1. Zakup ambulansów 280 tys. 3. Przebudowa, rozbudowa i remont obiektów infrastruktury ochrony zdrowia 1 mln 4. Zakup wyrobów medycznych 400 tys. 6. Budowa i remont lądowisk dla helikopterów 200 tys.

7 Nie ustalono wartości maksymalnych dla
projektów konkursowych. Jednak regulamin konkursu może przewidywać wartości maksymalne dofinansowania projektów.

8 Beneficjenci konkursowi:
Niepubliczne oraz publiczne zakłady opieki zdrowotnej, udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego, posiadające umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem wojewódzkim NFZ albo udzielające świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów, lub ich organy założycielskie. Zakres wsparcia powinien odpowiadać zakresowi działalności podmiotu w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej.

9 Finansowanie: Alokacja finansowa na działanie ogółem: 235,29 mln euro
Wkład ze środków unijnych na działanie: 200,00 mln euro Wkład ze środków publicznych krajowych na działanie: 23,53 mln euro

10 Maksymalny udział środków UE w
wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu (%) : 85% Minimalny wkład własny beneficjenta (%) : 15%

11 Projekty oceniane są: w oparciu o kryteria formalne
w oparciu o kryteria merytoryczne I stopnia Powyższe kryteria szczegółowo opisane są w Kryteriach Wyboru Projektów z marca 2008 r.

12 Ocena formalna: jest oceną 0/1, co oznacza, że
weryfikacja dokonywana będzie pod kątem spełnienia bądź niespełnienia danego kryterium.

13 Ocena merytoryczna: polega na przyznaniu punktów za dane
kryterium oraz przemnożeniu przyznanej liczby punktów przez odpowiednią dla danego kryterium wagę.

14 Kryteria formalne dla:
Zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego (ambulansów) wraz z wyposażeniem na potrzeby specjalistycznych i podstawowych zespołów ratownictwa medycznego.

15 Kryteria formalne: Ujęcie zespołu ratownictwa medycznego w Wojewódzkim Planie Działania Systemu. Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Stan techniczny ambulansu podlegającego wymianie (przebieg min km lub liczy min. 5 lat). Jakość zakupionego ambulansu (norma PN/EN 1789 U).

16 II. Kryteria formalne dla projektów zakładających: - przebudowę, rozbudowę i remont obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia w zakresie ratownictwa medycznego - zakup wyrobów medycznych do diagnostyki i terapii - budowę i remont lądowisk dla helikopterów

17 Kryteria formalne: Infrastruktura techniczna na potrzeby aparatury medycznej. Kadra medyczna do obsługi aparatury medycznej. Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ujęcie szpitalnego oddziału ratunkowego w Wojewódzkim Planie Działania Systemu. Zakres inwestycji objętych projektem (dostosowanie SOR do wymagań technicznych zawartych w obowiązujących przepisach). Zakres inwestycji w zakresie lądowisk dla helikopterów.

18 Kontakt do Instytucji Pośredniczącej:
Ministerstwo Zdrowia Pani Agnieszka Tuderek (22) Pani Agnieszka Kister (22)

19 Planowany termin ogłoszenia konkursów:
KWIECIEŃ / MAJ 2008 r. Zgodnie z harmonogramem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

20 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia

21 2.3.2 Doskonalenie zawodowe kadr medycznych

22 2.3.2.1 Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych
Cel: Przeprowadzenie cyklu 142 kursów specjalizacyjnych w ramach procesu specjalizacji z dziedzin: kardiologii, onkologii (onkologii klinicznej, radioterapii onkologicznej, chirurgii onkologicznej, ginekologii onkologicznej oraz onkologii i hematologii dziecięcej) oraz medycyny pracy. Beneficjent/ Projektodawca - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego

23 2.3.2.2 Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych, w szczególności w ramach studiów pomostowych
Cel: Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych, w szczególności w ramach studiów pomostowych Beneficjent/ Projektodawca - Minister właściwy ds. zdrowia – Departament Pielęgniarek i Położnych.

24 Szkolenia kadry zarządzającej szpitali, posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem wojewódzkim NFZ albo udzielające świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów oraz dysponentów środków publicznych w sektorze ochrony zdrowia tj. kadry zarządzającej NFZ. Beneficjent/ Projektodawca – Narodowy Fundusz Zdrowia

25 Dziękuję za uwagę. Miłosz Bubnow Departament Polityki Regionalnej Biuro Koordynacji Funduszy UE tel


Pobierz ppt "Rozwój systemu ratownictwa medycznego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google