Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I NSTRUMENTY DAJĄCE PRAWA KONWERSJI LUB NABYCIA AKTYWU. Barbara Opęchowska, Małgorzata Kołkowska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I NSTRUMENTY DAJĄCE PRAWA KONWERSJI LUB NABYCIA AKTYWU. Barbara Opęchowska, Małgorzata Kołkowska."— Zapis prezentacji:

1 I NSTRUMENTY DAJĄCE PRAWA KONWERSJI LUB NABYCIA AKTYWU. Barbara Opęchowska, Małgorzata Kołkowska

2 I NSTRUMENTY FINANSOWE DAJĄCE PRAWO KONWERSJI LUB NABYCIA AKTYWÓW : Prawo pierwszeństwa Prawo poboru Warrant subskrypcyjny Obligacje zamienne

3 P RAWO P IERWSZEŃSTWA Uprawnienie do nabycia z pierwszeństwem akcji nowej emisji, dla uprawnionej osoby po określonej cenie emisyjnej. Nierozdzielne (dodatkowa klauzula umowna) Odłączne (mogą być przedmiotem obrotu jako samodzielne papiery wartościowe)

4 E UROCASH S.A. Emisja obligacji z prawem pierwszeństwa Program motywacyjny dla osób zarządzających, członków kadry kierowniczej i osób mających podstawowe znaczenie dla działalności Spółki Spółka wyemitowała,niezabezpieczone, nie oprocentowane i zdematerializowane obligacje imienne o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 0,01 PLN 3 serie: -415.000 obligacji serii C w, każda z prawem subskrybowania 2 akcji zwykłych na okaziciela serii D -63.871 obligacji serii D każda z prawem do subskrybowania 25 akcji zwykłych na okaziciela serii E -179.212 obligacje serii E każda z prawem do subskrybowania 3 akcji zwykłych na okaziciela serii F

5 P RAWO POBORU : Pozwala akcjonariuszom zachować proporcjonalny udział w kapitale spółki po przeprowadzeniu nowej emisji. Przeciwdziała efektowi rozwodnienia kapitału akcyjnego.

6 C ECHY PRAWA POBORU : Dobrowolność wykonania Zbywalność Terminowość Warunkowość - uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego - posiadanie akcji w dniu uchwały - dokonanie zapisu - wniesienie wkładu

7 T EORETYCZNA WARTOŚĆ PRAWA POBORU. J AK TO DZIAŁA ? Spółka X podjęła uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.. Każdy akcjonariusz posiadający akcje starej emisji otrzymywał jedno prawo poboru, które uprawniało go do zakupu 5 akcji po cenie emisyjnej 5zł. Cena rynkowa akcji wynosiła 35zł. P=(35-5)/(0,2+1) = 25  teoretyczna wartość prawa poboru

8 PHARMENA S.A Akcje serii D zostały zaoferowane w ramach prawa poboru dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki. Dzień ustalenia prawa poboru: 8 stycznia 2013 r. Cztery prawa poboru upoważniały do objęcia jednej akcji serii D ( 4:1 ) Notowanie praw poboru: 5 czerwca 2013 r. - 14 czerwca 2013 r. Przyjmowanie zapisów: 5 czerwca 2013 r. - 19 czerwca 2013 r. Cena emisyjna: 7,50 zł Przydział akcji : 8 lipca 2013 r.

9 LEŚNE RUNO S.A. Akcje serii E zostały zaoferowane w ramach prawa poboru dotychczasowym Akcjonariuszom Spółki. Dzień ustalenia prawa poboru: 19 listopada 2012 r. Pięć praw poboru upoważnia do objęcia jednej akcji serii E (5:1) Przyjmowanie zapisów: 23 stycznia 2013 r. - 31 stycznia 2013 r. Cena emisyjna: 1,00 PLN Przydział akcji : 11 lutego 2013 r.

10 W ARRANT S UBSKRYPCYJNY Papiery wartościowe imienne lub na okaziciela emitowane przez spółkę akcyjną Uprawniają właściciela do zapisu lub objęcia akcji, z wyłączeniem prawa poboru, które przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom Uchwała o emisji warrantów subskrypcyjnych zawiera: uprawnionych do objęcia warrantów, cenę emisyjną lub sposób jej ustalenia, ilość akcji przypadających na warrant oraz kiedy można wykonać prawa wynikające z nich prawa (max.10 lat)

11 Z ASTOSOWANIE W ARRANTÓW Podwyższenie kapitału zakładowego Programy motywacyjne Restrukturyzacja Zabezpieczenie kredytu

12 T ESGAS S.A Program motywacyjny Emisja 300.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A. Jeden warrant subskrypcyjny uprawnił do objęcia jednej akcji serii C po cenie emisyjnej 1,00 PLN. Warranty subskrypcyjne były podzielone na trzy transze i mogły być obejmowane przez osoby uprawnione w latach 2009 – 2011 Program zakończył się sukcesem

13 M EDIATEL S.A. Cofnięcie wniosku z 16 lipca 2013 roku o ogłoszenie upadłości układowej spółki Przejęcie 65,97% udziałów w spółce przez Hawe "Hawe zawarła z Mediatel umowę objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Mediatel. Na podstawie Umowy spółka objęła nieodpłatnie 21.669.363 warranty subskrypcyjne o numerach od 00000001 do 21669363 uprawniające do objęcia 21.669.363 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,20 zł"

14 O BLIGACJE Z AMIENNE Papiery wartościowe uprawniające posiadacza do zamiany ich na akcje w określonym terminie (charakter hybrydowy) zamiana na akcje stanowi możliwość, ale nie jest obowiązkowa ( z wyjątkiem obligacji mandatowych) Z polskich spółek giełdowych emisję obligacji zamiennych po raz pierwszy przeprowadził w 1996 roku Optimus. Wartość emisji wyniosła 30 mln dolarów, okres zapadalności obligacji wynosił 5 lat, a oprocentowanie 3 proc

15 W ADY I Z ALETY O BLIGACJI Z AMIENNYCH WADYZALETY Niepewność co do wielkości podniesienia kapitału Pozyskanie taniego kapitału obcego Możliwa konieczność emisji akcji o małej wartości przy niekorzystnej zmianie rynkowej Odłożenie emisji akcji na późniejszy termin Odłożenie w czasie efektu rozwodnienia Brak konieczności zwrotu pozyskanego kapitału

16 M IRACULUM S.A. Cel: zmniejszenie zadłużenia Uchwała w sprawie emisji obligacji zamiennych serii Z3 na akcje zwykłe na okaziciela serii M2 o łącznej wartości 13,5 mln PLN. Obligacje będą zamieniane na akcje po cenie emisyjnej 0.09 zł za jedną akcję. Parytet wymiany wynosi 10.000 akcji za jedną obligację.

17 MARVIPOL S.A. Spółka deweloperska Marvipol przydzieliła 3- letnie obligacje na okaziciela serii D, zamienne na akcje na okaziciela serii G. Wartość emisji wyniosła 30.791 tys. zł, a pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup działek budowlanych w Warszawie w celu realizacji nowych projektów deweloperskich oraz zasilenie kapitału obrotowego, poinformowała spółka w komunikacie. Jest to już trzecia emisja obligacji Grupy Kapitałowej Marvipol w 2011 r. W wyniku zakończonych sukcesem dwóch poprzednich tegorocznych emisji, spółka pozyskała w styczniu i kwietniu br. 60 mln zł

18 W ARIMPEX Zamiana lub objęcie do 9 mln akcji na okaziciela Termin zapadalności- 3 lata o ile wcześniej nie zostaną zamienione na akcje za 100% nominalnej wartości wraz z naliczonymi i niezapłaconymi do terminu zapadalności odsetkami Emisja niepubliczna skierowana do kwalifikowanych inwestorów, szczególnie z Polski i spoza USA, Kanady, Australii Środki pozyskane z nowej emisji mają posłużyć do refinansowania zobowiązań krótkoterminowych oraz dla sfinansowania nowych projektów.

19 M EDIOLAN I STUTTGART Banca Carige 2003-2013 Cv 1.5% Banca Intermobiliare 2005-2015 Cv 1.50% Banco Popolare Cv 4.75% 2010-2014 Cogeme Set 2014 Cv Eukedos 3% Cv 2012-2016 Frendy Energy Cv 2013-2018 Sias 2005-2017 Cv 2,625% Te Wind 6% Cv 2013-2018 ArcelorMittal S.A. EO-Convertible Bonds 2009(14) Global PVQ Netherlands B.V. EO-Convertible Bonds 2009(14) Flossbach von Storch FCP

20 P ODSUMOWANIE Instrumenty finansowe dające prawo konwersji lub zbycia aktywu są wykorzystywane przede wszystkim do: zwiększenia kapitału spółki restrukturyzacji rozwojowej przeciwdziałania rozwodnieniu kapitału redukcji zadłużenia

21 B IBLIOGRAFIA J. Kudła, „Instrumenty finansowe i ich zastosowania”, Keytext, Warszawa 2009 www.gpw.pl http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,10303865,Marvipol_prz ydzielil_obligacje__pozyskal_30_79_mln.html http://www.tvncnbc.pl/obligacjezamienne,234215.html http://tesgas.pl/relacje-inwestorskie/program- motywacyjny.html www.gpwcatalyst.pl http://wiadomosci.stockwatch.pl/warimpex-rusza-z-nowa- emisja-obligacji-zamiennych-na-akcje,akcje,81874 https://www.boerse-stuttgart.de/rd/en/search/

22 D ZIĘKUJEMY Z A U WAGĘ !!!


Pobierz ppt "I NSTRUMENTY DAJĄCE PRAWA KONWERSJI LUB NABYCIA AKTYWU. Barbara Opęchowska, Małgorzata Kołkowska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google