Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Giełda papierów wartościowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Giełda papierów wartościowych."— Zapis prezentacji:

1 Giełda papierów wartościowych

2 Giełda papierów wartościowych
Jest to instytucja publiczna mająca na celu zapewnienie możliwości obrotu papierami wartościowymi dopuszczonymi do obrotu giełdowego. Wymiana taka regulowana jest przez regulamin giełdy. Najwyższym organem tej instytucji jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Prawo do udziału w walnym zgromadzeniu mają wszyscy akcjonariusze giełdy. Do kompetencji zgromadzenia należy m.in. dokonywanie zmian w statucie oraz wybór członków Rady Giełdy.

3 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA) to naczelny organ spółki akcyjnej, który stanowi o najważniejszych sprawach dotyczących istnienia i działalności spółki akcyjnej. Kompetencje Walnego Zgromadzenia są określane przez przepisy kodeksu spółek handlowych oraz przez statut spółki.

4 Kto to jest makler ? Makler jest to osoba zajmująca się zawodowo
pośrednictwem w transakcjach kupna i sprzedaży towarów i usług w zamian za prowizję. Najważniejszymi dziedzinami obejmującymi pracę maklera są przewozy morskie i obrót papierami wartościowymi.

5 Indeksy giełdowe : Indeks giełdowy – jest to wartość obliczona na podstawie wyceny akcji wybranych spółek giełdowych. Indeks jest miarą statystyczną pokazującą w jaki sposób zmieniają się ceny grupy wyselekcjonowanych spółek w określonym czasie oraz w istotny sposób wpływającą na zachowanie się inwestorów giełdowych.

6 Indeksy giełdowe w Polsce :
WIG WIG20 TECHWIG mWIG40 sWIG80

7 Obserwując zmiany wartości indeksu można bez
analizowania cen akcji poszczególnych spółek ocenić poziom zwrotu na rynku oraz określić kierunek ruchu cen.

8 Co to jest zysk ? Zysk to dodatni wynik finansowy
przedsiębiorstwa, oznacza, że ma ono wyższe przychody niż koszty ich uzyskania. Jest jednym z najważniejszych wskaźników pozwalającym określić, czy działalność gospodarcza przedsiębiorstwa jest opłacalna, czy nie.

9 Kim jest inwestor ? Inwestor to podmiot lokujący swój kapitał w celu
osiągnięcia zysku lub dochodu, może to być osoba fizyczna lub osoba prawna. Główny inwestor w danym przedsiębiorstwie, który ma największą władzę w podejmowaniu decyzji gospodarczych, zwany jest inwestorem strategicznym.

10 hossa i bessa : Hossa to wzrost kursu papierów
wartościowych lub cen towarów notowanych na giełdzie, utrzymująca się przez dłuższy okres.

11 Bessa to długotrwały spadek kursów papierów wartościowych lub cen towarów notowanych na giełdzie. Może doprowadzić do załamania się rynku.

12 Giełda papierów wartościowych w Warszawie
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie została założona przez Skarb Państwa jako spółka akcyjna. Warszawska giełda jest głównym elementem rynku wtórnego i dzieli się na rynek podstawowy i rynek równoległy.

13 Handel na rynku wtórnym odbywa się za
pośrednictwem domów maklerskich lub banków prowadzących działalność maklerską. Najważniejszymi indeksami giełdy warszawskiej są WIG oraz WIG20 i mWIG40.

14 Na czym polega różnica między akcją a obligacją?
Akcja polega na tym, że posiadacz akcji jest posiadaczem kapitału spółki akcyjnej, czyli ma w niej udziały. Uprawnia go to do udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki , na którym ma prawo głosu w ważnych sprawach dotyczących danego przedsiębiorstwa.

15 Jego zysk lub strata pieniędzy uwarunkowane są tylko
notowaniami akcji spółki na giełdzie papierów wartościowych, czyli od rynkowej gry popytu i podaży. Inaczej jest z obligacjami, gdzie posiadacz zyskuje pieniądze z oprocentowania z tytułu udzielonej pożyczki. Obligacja może być przedmiotem obrotu giełdowego lub pozagiełdowego.

16 Dziękuję za uwagę

17 Źródła: sciaGA.pl Encyklopedia Zarządzania pl. Wikipedia pl.

18


Pobierz ppt "Giełda papierów wartościowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google