Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Giełda papierów wartościowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Giełda papierów wartościowych"— Zapis prezentacji:

1 Giełda papierów wartościowych
Rynek, na którym maklerzy dokonują na rachunek klientów transakcji kupna-sprzedaży akcji, obligacji (skarbowych i korporacyjnych), warrantów, opcji i certyfikatów inwestycyjnych

2 Papiery wartościowe i ich rodzaje
Papiery wartościowe są dokumentami stwierdzającymi istnienie określonych praw majątkowych. Realizacja tych praw możliwa jest jedynie na podstawie okazania tych dokumentów bądź ich zwrotu. Papiery wartościowe są z reguły dokumentami o finansowym charakterze . Do najczęściej spotykanych należą: - akcje - obligacje - czeki - weksle - bony pieniężne NBP - bony skarbowe

3 Akcje Z łaciny „actio”; są to papiery wartościowe, które emitowane przez spółkę akcyjną jako dokumenty, stwierdzają ułamkową własność kapitału akcyjnego oraz ogół praw i obowiązków przynależnych akcjonariuszom, czyli osobom nabywającym akcje. W powyższym znaczeniu, akcje stanowią formę finansowania działalności gospodarczej przedsiębiorstw z jednej strony, a z drugiej formę inwestowania własnych oszczędności w aktywny sposób.

4 Z czego sa zbudowane? Dokument akcji powinien być sporządzony na piśmie i zawierać następujące dane: 1. firmę, siedzibę i adres spółki, 2. oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru, 3. datę zarejestrowania spółki i wystawienia akcji, 4. wartość nominalną, serię i numer, rodzaj danej akcji i uprawnienia szczególne akcji, 5. wysokość dokonanej wpłaty w przypadku akcji imiennych, 6. ograniczenia co do rozporządzania akcją, 7. postanowienia statutu o związanych z akcją obowiązkach wobec spółki.(ART.328§1KSH)

5 Obligacje Obligacje są formą pożyczki przez nabywcę obligacji ich emitentowi. Emitentami obligacji mogą być: skarb państwa, związki samorządowe lub duże przedsiębiorstwa. Obligacja ma wartość nominalną, równą zazwyczaj kwocie pożyczki oraz realną (kurs) , jeśli jest przedmiotem obrotu giełdowego lub pozagiełdowego w okresie pomiędzy datą emisji a datą wykupu. Posiadaczowi obligacji przysługuje wynagrodzenie w formie oprocentowania. Oprocentowanie może być wypłacane posiadaczowi obligacji jednorazowo w momencie ich wykupu lub sukcesywnie. Obligacja jako papier wartościowy może być przedmiotem obrotu na giełdzie, co umożliwia posiadaczowi obligacji odzyskanie pożyczonych pieniędzy przed terminem ich płatności. Wahania rynkowe cen powodują ,że inwestor może zyskać lub stracić pieniądze, jeżeli sprzeda swoje obligacje przed terminem wykupu.

6 Prawa akcjonariuszy PRAWO DO UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU. Walne zgromadzenie jest najwyższym organem władzy w spółce akcyjnej. Prawo do udziału w walnym zgromadzeniu oznacza prawo głosu, a więc możliwość wpływania na najważniejsze decyzje spółki dotyczące kierunków jej rozwoju, wyborów władz, sposobu zagospodarowania wypracowanego zysku. Oczywiście waga tego głosu zależy od ilości posiadanych akcji. PRAWO DO UDZIAŁU W ZYSKACH (DYWIDENDY) Jest to najważniejsze prawo majątkowe akcjonariusza, wynikające z potrzeby osiągnięcia korzyści z zainwestowania pieniędzy w akcje przedsiębiorstwa. Wysokość dywidendy przypadającej na każdą akcję zależy od wielkości wypracowanego zysku i od tego, jaka jego część walne zgromadzenia akcjonariuszy przeznaczy na dywidendę. PRAWO POBORU NOWYCH AKCJI Prawo to ma zastosowanie w przypadku nowej emisji akcji przez spółkę. Oznacza ono przywilej pierszeństwa przy zakupie nowych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. Prawo to jest o tyle istotne, że w przypadku objęcia takiej emisji przez nowy krąg akcjonariuszy nastąpiłoby tak zwane rozwodnienie kapitału czyli procentowe zmniejszenie udziału dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do całkowitej sumy kapitału akcyjnego. Korzystając z prawa poboru maja oni możliwość zachowania dotychczasowego stanu posiadania w spółce akcyjnej.

7 Weksle Weksel jest dokumentem, w którym ktoś zobowiązuje się do zapłaty pewnej kwoty pieniędzy innej osobie. Treść i formę tego dokumentu dokładnie opisuje ustawa. Zazwyczaj jest on wręczany przez dłużnika swojemu kontrahentowi w związku z umową. Należy jednak pamiętać, że weksel jest zobowiązaniem samodzielnym i niezależnym od umowy. Oznacza to, że jeżeli znajdzie się on w rękach osoby innej niż kontrahent dłużnika ( a tak się dzieje zazwyczaj), dłużnik będzie musiał tej osobie zapłacić bez względu na to, czy umowa, którą zabezpieczył wekslem, została prawidłowo zawarta albo czy kontrahent jej dotrzymał. Aby zobowiązanie do zapłaty w formie weksla było ważne (tzn., aby można było żądać zapłaty od dłużnika), w dokumencie muszą się znaleźć wszystkie konieczne elementy formalne. Są one różne dla różnych rodzajów weksli. Możemy wyróżnić : · weksel własny · weksel trasowany

8 Dokument powiniem zgodnie z wymaganiami zawierać:
- nazwę „weksel” w samym tekscie; - polecenie lub przyrzeczenie (zależnie od rodzaju weksla) bezwarunkowej zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej; - oznaczenie osoby, która ma zapłacić (trasat); - termin i miejsce płatności; - nazwisko osoby, na której rzecz lub zlecenie zapłata powionna być dokonana; - date i miejsce wystawienia weksla; - pospis wystawcy.

9 Czeki Bardzo często w obrocie bezgotówkowym pojawia się czek, który również jest jednym z rodzajów papieru wartościowego. Zastępuje on w obrocie pieniądz gotówkowy. Czek jest pisemnym zleceniem bezwzględnego wypłacenia określonej kwoty, wydanym bankowi przez posiadacza rachunku bankowego. Zależnie od sposobu zapłaty rozróżnia się czeki: · kasowe (gotówkowe), zlecające bankowi wypłatę gotówki; · rozrachunkowe, służące wyłącznie do rozliczeń bezgotówkowych.

10

11 Bony Bon skarbowy jest krótkookresowym (zazwyczaj 3-12 miesięcy) papierem wartościowym, emitowanym przez rząd. Potwierdza on zobowiązanie skarbu państwa z tytułu zaciągniętego kredytu w formie pieniężnej. Za ich pomocą można regulować zobowiązania wobec państwa. Bon oszczędnościowy ,bon lokacyjny jest dokumentem potwierdzającym założenie w banku wkładu oszczędnościowego o określonej wartości. Może być dokumentem imiennym lub na okaziciela. Oprocentowany jest w różnej wysokości w zależności od okresu i warunków, na jakich ulokowane zostały oszczędności.

12 Dom maklerski (biuro maklerskie)
Dom maklerski (biuro maklerskie) - instytucja będąca członkiem giełdy papierów wartościowych i posiadająca możliwość prowadzenia na niej transakcji kupna oraz sprzedaży papierów wartościowych. Najczęściej powiązana finansowo z bankiem. Dom maklerski umożliwia swoim klientom założenie rachunku inwestycyjnego, na którym przechowywane są informacje o posiadanych przez niego środkach pieniężnych oraz papierach wartościowych. Klient moze dokonywać zleceń transakcji kupna oraz sprzedaży, które dom maklerski wykona w jego imieniu. W domach maklerkich zatrudnieni są maklerzy, którzy są upoważnieni przez dany dom do dokonywania transakcji na giełdzie.

13 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawi
instytucja publiczna mająca na celu zapewnienie możliwości obrotu papierami wartościowymi (takimi jak akcje, obligacje, prawa poboru, itp.) dopuszczonymi do obrotu giełdowego. Wymiana taka regulowana jest przez regulamin giełdy, Komisję Papierów Wartościowych i Giełd oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005: o obrocie instrumentami finansowymi, o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o nadzorze nad rynkiem kapitałowym. Warszawska giełda jest głównym elementem rynku wtórnego i dzieli się na rynek podstawowy i rynek równoległy. Handel na rynku wtórnym odbywa się za pośrednictwem domów maklerskich lub banków prowadzących działalność maklerską. Najważniejszymi indeksami giełdy warszawskiej są WIG oraz WIG20 i MIDWIG. Prezesem giełdy od 1991 roku był Wiesław Rozłucki, w 2006 zastąpił go Ludwik Sobolewski.

14 Struktura GPW w W-wie Władzami spółki GPW w Warszawie S.A. są:
Walne Zgromadzenie – organ najwyższy Rada Nadzorcza zwana Radą Giełdy Zarząd zwany Zarządem Giełdy

15 No i chyba … Starczy !!!


Pobierz ppt "Giełda papierów wartościowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google