Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy analizy fundamentalnej spółki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy analizy fundamentalnej spółki"— Zapis prezentacji:

1 Podstawy analizy fundamentalnej spółki

2 Analiza techniczna Prognoza zachowania się cen akcji
Narzędzie do podejmowania decyzji inwestycyjnych w papiery wartościowe Wykresy zwane formacjami technicznymi – wzory kształtowania się cen Wskaźniki agregujące informacje z przeszłości

3 Analiza fundamentalna
Wybór i ocena spółki na podstawie danych ekonomicznych Analiza makroekonomiczna Analiza sektorowa Analiza sytuacyjna spółki Analiza finansowa spółki Wycena akcji

4 Analiza sytuacyjna (jakościowa) spółki
Analiza wnętrza i otoczenia spółki Otoczenie: Bariery wejścia na rynek Stan konkurencji Siła nabywców Siła dostawców

5 Analiza wnętrza spółki
Technologia Ludzie Kapitał Klienci Kultura organizacyjna

6 Analiza finansowa Sprawozdanie finansowe Bilans
Rachunek zysków i strat Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych Informacja dodatkowa

7 Finansowa analiza wskaźnikowa
Analiza pionowa i pozioma bilansu Wskaźniki: Płynności Zadłużenia Aktywności Rentowności

8 Analiza wskaźników rynku kapitałowego
Zysk na akcję: EPS=zysk netto/ liczba akcji Dywidenda na akcję: DPS=dywidenda/liczba akcji Cena do zysku: P/E=cena akcji/EPS Stopa dywidendy: DY=DPS/P Cena do wartości księgowej: P/BV=P/BVPS Cena do przepływu gotówki: P/CF=P/CFPS Wskaźnik wypłaty dywidendy: PR=Dywidenda/zysk netto Wskaźnik pokrycia dywidendy: CR=zysk_netto/dywidenda

9 Efektywność rynku Rynek jest efektywny jeśli wszystkie dostępne informacje o akcji są natychmiast w sposób prawidłowy odzwierciedlane w cenie akcji

10 Typy efektywności Słaba forma efektywności Średnia forma efektywności
Mocna forma efektywności

11 Rynki nie są efektywne, ponieważ:
Informacja nie dociera do wszystkich inwestorów w tym samym czasie Czas analizowania informacji jest różny dla różnych inwestorów Na podstawie tych samych informacji inwestorzy mogą podjąć różne decyzje

12 Rodzaje informacji Informacje wtórne Informacje pierwotne
Informacje giełdowe Informacje o otoczeniu spółki Informacje o spółce

13 Obowiązki informacyjne spółek publicznych
Prospekt emisyjny Informacje przekzywane są w pierwszej kolejności KPWiG i GPW (lub CeTO), a następnie podawane są do publicznej wiadomości Informacje mogą być „zwyczajne” lub „nadzwyczajne”

14 Akty prawne Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, art. 81 Rozporządzenie RM z dnia 16 października 2001 w sprawie szczegółowych warunków jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrypt prospektu Rozporządzenie RM z dnia 16 października 2001 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

15 Spółki mają obowiązek informowania o:
Akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% lub 10% na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, zbywających lub nabywających akcje spółki Zmianach, co każde 2%, w liczbie posiadanych głosów ponad 10% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy

16 Prospekt emisyjny spółki
Prospekt emisyjny jest to dokument udostępniany przez spółkę w związku z planowaną emisją akcji

17 Prospekt emisyjny zawiera:
Wstęp Podsumowanie i czynniki ryzyka Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie Dane o emisji Dane o emitencie Dane o działalności emitenta Oceny i perspektywy rozwoju emitenta Dane o organizacji emitenta, osobach zarządzających, osobach nadzorujących oraz znacznych akcjonariuszach Sprawozdania finansowe Informacje dodatkowe Załączniki

18 Raport bieżący Nabycie, zbycie lub utrata aktywów o znacznej wartości
Zawarcie lub wypowiedzenie znaczącej umowy Duże transakcje z podmiotami powiązanymi Zmiany w kapitale akcyjnym Zmiany w strukturze akcjonariatu Zmiana osób w zarządzie lub radzie nadzorczej Decyzja o połączeniu z innym podmiotem Zmiana formy prawnej spółki Decyzja o emisji obligacji Decyzja o umorzeniu akcji Prognozy wyników finansowych

19 Raporty okresowe Raport kwartalny (SA-Q) Raport półroczny (SA-P)
Raport roczny (SA-R) Skonsolidowany raport kwartalny (SA-QS) Skonsolidowany raport półroczny (SA-PS) Skonsolidowany raport roczny (SA-RS)

20 Raport kwartalny (również skonsolidowany)
Bilans Rachunek zysków i strat Rachunek przepływu środków pieniężnych Zestawienie zmian w kapitale własnym Komentarz Dane powinny dotyczyć danego kwartału Dane narastająco za wszystkie kwartały danego roku

21 Raport półroczny Półroczne sprawozdanie finansowe
Komentarz zarządu na temat działalności gospodarczej spółki Raport biegłego rewidenta

22 Raport roczny Pismo prezesa zarządu do akcjonariuszy
Roczne sprawozdanie finansowe Komentarz zarządu na temat działalności gospodarczej emitenta Opinia i raport biegłego rewidenta

23 Zasady przekazywania raportów
Przekazanie raportu w dniu sesji na ktorej notowany jest walor Do godz i po 16.10– jeśli papiery notowane są w systemie notowań ciągłych Do godz oraz w godz – i po – jeśli papiery notowane są w systemie kursu jednolitego


Pobierz ppt "Podstawy analizy fundamentalnej spółki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google