Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 (Stan wg KSI SIMIK na dzień 15.12.2009 r.) Departament Zarządzania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 (Stan wg KSI SIMIK na dzień 15.12.2009 r.) Departament Zarządzania."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 (Stan wg KSI SIMIK na dzień 15.12.2009 r.) Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax. (0-89) 521-96-09 1Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

2 Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na realizację RPO WiM wynosi 1 619 380 528 EUR, w tym środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 036 542 041 EUR. Podział środków EFRR na priorytety w mln EUR: 2Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

3 3 Oś Priorytetowa Liczba konkursów Alokacja na konkursy (PLN) Przedsiębiorczość9467 051 133,81 Turystyka483 734 681,37 Infrastruktura społeczna2158 645 402,23 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast2131 856 324,99 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna3150 701 061,00 Środowisko Przyrodnicze251 562 957,00 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego5160 348 095,68 Razem271 203 899 656,08 Konkursy ogłoszone w 2009 r.

4 4Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Od początku uruchomienia Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 odbyło się 45 konkursów, na łączną alokację: 1 893 316 319,58 PLN. Do końca 2009 r. ogłoszone zostaną jeszcze 3 konkursy w ramach Osi priorytetowych: - Przedsiębiorczość (2) - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego (1) z łączną alokacją 10 973 799,96 EUR.

5 5Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wnioski po ocenie formalnej

6 6Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wartość złożonych wniosków (w PLN)

7 7Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (PLN) Przedsiębiorczość 1.1.5. Wsparcie MŚP – promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska 3153 546 621,0319 831 644,29 1.1.7. Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii 102232 909 462,4091 478 504,90 1.1.9. Inne inwestycje w przedsiębiorstwa 174211 175 552,7185 173 167,89 1.1.10. Przygotowanie terenów pod inwestycje dla MŚP 114 609 261,756 234 542,11 1.2.2. Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe 2106 412 500,00 1.2.3. System obsługi inwestora na poziomie regionalnym 17 767 747,786 537 876,81 Razem 311626 421 145,67315 668 236,00 Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013

8 8Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (PLN) Turystyka 2.1.1. Baza noclegowa i gastronomiczna 26295 547 837,6595 571 892,07 2.1.3. Infrastruktura sportowo- rekreacyjna 7249 635 861,44110 224 148,86 2.1.4. Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna 1518 474 340,1113 378 994,53 2.1.6. Infrastruktura kultury 3101 835 406,0468 494 940,43 Razem 51665 493 445,24287 669 975,89 Infrastruktura społeczna 3.1. Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną 4682 025 359,1760 719 422,04 3.2.1. Infrastruktura ochrony zdrowia 23223 759 339,16151 222 725,05 3.2.2. Pozostała infrastruktura społeczna 116 958 844,1214 294 296,18 Razem 70322 743 542,45226 236 443,27 Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013

9 9Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (PLN) Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna 5.1.2. Tabor kolejowy 128 265 874,0018 220 182,38 5.1.4. Infrastruktura portowa 119 998 999,999 403 520,09 5.1.6. Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny 25234 375 262,96162 884 192,42 5.2.1. Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny 23138 316 028,0284 981 007,87 Razem 50420 956 164,97275 488 902,76 Środowisko przyrodnicze 6.1.1. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi 114 949 660,509 478 258,12 6.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa 784 405 852,5955 721 049,56 6.2.1. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 32 191 968,161 090 440,07 6.2.2. Bezpieczeństwo ekologiczne 3125 947 846,2919 292 363,50 Razem 42127 495 327,5485 582 111,25 Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013

10 10Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (PLN) Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 7.2.1. Usługi i aplikacje dla obywateli 1439 574 277,3633 269 024,64 7.2.2. Usługi i aplikacje dla MŚP 31 444 331,16616 907,58 7.2.3. Kształcenie kadr dla informatyki 1313 999,98266 899,98 Razem 1841 332 608,5034 152 832,20 Pomoc techniczna 8.1. Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 627 366 176,8127 366 174,72 8.2.1. Działania informacyjne i promocyjne RPO WiM 63 088 227,77 8.2.2. Ewaluacja RPO WiM 2922 000,00 Razem 1431 376 404,5831 376 402,49 Łącznie5562 235 818 638,951 256 174 903,86 Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013

11 11Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wartość dofinansowania podpisanych umów (w PLN)

12 12Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zestawienie projektów kluczowych – podpisane umowy PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ LPTytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania (PLN) 1Dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych i poręczeniowych Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Działdowska Agencja Rozwoju S.A. 106 412 500,00

13 13Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zestawienie projektów kluczowych – podpisane umowy TURYSTYKA LPTytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania (PLN) 1 Budowa nowej siedziby Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie. W-M Filharmonia47 121 787,59 2 Budowa Wodnego Centrum Rekreacyjno- Sportowego w Olsztynie. Gmina Olsztyn43 473 937,19 3 Grunwald- zespół działań inwestycyjno-remontowo- konserwatorskich i muzealnych związanych z kompleksowym zagospodarowaniem Pól Grunwaldu. Muzeum Warmii i Mazur19 135 457,99 4 Przebudowa kompleksu sportowo -rekreacyjnego przy ulicy 3 Maja w Ostródzie Gmina Ostróda21 876 292,66 SUMA131 607 475,43

14 14Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zestawienie projektów kluczowych – podpisane umowy TURYSTYKA Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” LPTytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania (PLN) 1 Zagospodarowanie turystyczne nabrzeży lokalnych akwenu w Iławie- etap II. Budowa centrum turystyczno- rekreacyjnego. Gmina Miejska Iława11 035 806,25 2 Zagospodarowanie turystyczne nabrzeży lokalnych akwenu w Iławie- etap III. Budowa sceny i zadaszenia amfiteatru. Gmina Miejska Iława2 247 761,95 3 Odbudowa i budowa ścieżek rowerowych z ciągiem spacerowym wzdłuż Kanału Elbląskiego Gmina Miłomłyn835 947,53 4 Urządzenie ogólnodostępnych plaż w miejscowościach Kątno, Stare Jabłonki, Warlity Wielkie, gm. Ostróda. Gmina Ostróda243 188,44 5 Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż wschodniego brzegu jeziora Jeziorak Gmina Iława1 562 776,80 SUMA15 925 480,97

15 15Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zestawienie projektów kluczowych – podpisane umowy INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA LPTytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania (PLN) 1 Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno - hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych - Zespół Szkół nr 2 im. J. Śniadeckiego w Szczytnie Powiat Szczycieński6 602 748,72 2 Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno - hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych - Zespół Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku Powiat Ełcki13 794 780,95 3 Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno - hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych - Zespół Szkół Gastronomiczno - Spożywczych w Olsztynie Gmina Miasto Olsztyn10 952 797,76 4 Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno - hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych - Zespół Szkół Gospodarczych w Elblągu Gmina Miasto Elbląg5 870 066,10 SUMA 37 220 393,53

16 16Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zestawienie projektów kluczowych – podpisane umowy TRANSPORT Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” LPTytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania (PLN) 1Budowa Obwodnicy Północnej w IławieGmina Miejska Iława8 090 022,98 2 Przebudowa drogi powiatowej nr 1329 w Iławie, ulice Dąbrowskiego i ul. Zalewskiej Powiat Iławski2 699 446,11 3Przebudowa drogi gminnej Miłomłyn-WiniecGmina Miłomłyn523 674,00 4Budowa drogi gminnej Szałkowo - Tynwałd - MakowoGmina Iława4 157 768,22 SUMA15 470 911,31

17 17Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zestawienie projektów kluczowych – podpisane umowy ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE Program pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich" LPTytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania (PLN) 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Ryn Gmina Ryn15 290 900,67 2 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Gołdap Gmina Gołdap7 643 500,34 SUMA22 934 401,01

18 Zestawienie wniosków o płatność 18Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Oś Priorytetowa Liczba wniosków o płatność Kwota wnioskowana (PLN) Kwota zatwierdzona do wypłaty (PLN) Kwota wypłacona (PLN) Przedsiębiorczość 441177 781 230,67153 044 414,64149 364 827,99 Turystyka 2920 072 234,2914 673 387,9214 499 428,02 Infrastruktura społeczna 397 354 269,456 221 616,583 614 942,73 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast 0000 Infrastruktura drogowa regionalna i lokalna 5243 363 718,2140 011 408,8128 611 126,12 Środowisko przyrodnicze 203 451 544,982 972 556,631 691 395,88 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 137 228,3027 999,00 Pomoc techniczna 2222 104 483,54 Suma604274 164 709,44239 055 867,12219 914 203,28

19 19Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 1. Skrócenie terminów oceny wniosków o dofinansowanie: - ocena formalna: 50 dni (było 60 dni), - ocena merytoryczna: 45 dni (było 50), - ocena strategiczna: 20 dni (było 25). Łączny czas trwania oceny: maksymalnie 115 dni. Najistotniejsze zmiany w procedurach wdrażania RPO WiM (wprowadzone w 2009 r.)

20 20Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Najistotniejsze zmiany w procedurach wdrażania RPO WiM (wprowadzone w roku 2009) 2. Ograniczenie liczby składanych poprawek do wniosków o dofinansowanie: - ocena formalna: 1) w przypadku IP i IP II: 1 poprawka (były 2), 2) w przypadku IZ: 2 poprawki, - ocena merytoryczna: 1 poprawka (były 2).

21 21Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Najistotniejsze zmiany w procedurach wdrażania RPO WiM (wprowadzone w roku 2009) 3. Skrócenie terminów na dokonywanie poprawek: a) we wnioskach o dofinansowanie: - ocena formalna: 5 i 3 dni (było 7 i 5 dni), - ocena merytoryczna: 10 dni (było 10 i 5 dni). b) we wnioskach o płatność: - 7 dni (było 14 dni)

22 22Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Najistotniejsze zmiany w procedurach wdrażania RPO WiM (wprowadzone w roku 2009) 4. Przyspieszenie ogłaszania konkursów: Zwiększenie ilości konkursów oraz łącznej alokacji dostępnej w 2009 r. poprzez: 1) przeniesienie części konkursów zaplanowanych na lata 2010-2013, 2) przeniesienie części konkursów z II na I półrocze 2009 r., 3) zwiększenie alokacji w części konkursów na 2009 r.

23 23Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Najistotniejsze zmiany w procedurach wdrażania RPO WiM (wprowadzone w roku 2009) 5. Wprowadzenie systemu zaliczek 6. Skrócenie terminu przekazywania płatności Beneficjentom: - do 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność (było do 3 miesięcy od stwierdzenia, że złożony wniosek o płatność jest poprawny)

24 Dziękuję za uwagę Jacek Protas Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego 24Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie


Pobierz ppt "Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 (Stan wg KSI SIMIK na dzień 15.12.2009 r.) Departament Zarządzania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google