Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Stan na dzień 29.10.2010 wg KSI SIMIK Urząd Marszałkowski Województwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Stan na dzień 29.10.2010 wg KSI SIMIK Urząd Marszałkowski Województwa."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata Stan na dzień wg KSI SIMIK Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego Ul. Emilii Plater 1, Olsztyn Tel. (0-89) , Fax. (0-89) Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

2 2 Wartość środków EFRR przeznaczona na realizację RPO WiM wynosi 6,48 % całkowitej alokacji tego funduszu w ramach 16 RPO Regionalne Programy Operacyjne dla województw wkład Wspólnotowy (w euro) Dolnośląskie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Ogółem 16 RPO

3 3Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Oprócz środków UE zakładany jest także udział: krajowych środków publicznych: EUR innych środków finansowych, w tym prywatnych: EUR Łączna kwota środków planowanych na realizację RPO WiM wynosi: EUR

4 4Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Procentowy podział środków między poszczególne priorytety

5 5Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Konkursy ogłoszone w ramach RPO WiM Oś Priorytetowa Liczba konkursów Alokacja na konkursy (PLN) 1. Przedsiębiorczość ,74 2. Turystyka ,03 3. Infrastruktura społeczna ,73 4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast ,10 5. Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna ,88 6. Środowisko przyrodnicze ,42 7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego , ,65

6 6Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (PLN) Przedsiębiorczość Inwestycje w infrastrukturę badawczą instytucji B+RT oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych , , Tworzenie parków technologicznych, przemysłowych i inkubatorów przedsiębiorczości , , Budowa i rozbudowa klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym , , Wsparcie MŚP - promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska , , Wsparcie na nowe inwestycje dla dużych przedsiębiorstw , , Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii , , Wsparcie przedsiębiorstw przemysłowo-naukowych , , Inne inwestycje w przedsiębiorstwa , , Przygotowywanie stref przedsiębiorczości , , Instytucje otoczenia biznesu , , Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe , System obsługi inwestora na poziomie regionalnym , , Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych , ,92 Razem , ,78

7 7Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (PLN) Turystyka Baza noclegowa i gastronomiczna , , Infrastruktura uzdrowiskowa , , Infrastruktura sportowo - rekreacyjna , , Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna , , Dziedzictwo kulturowe , , Infrastruktura kultury , , Promocja województwa i jego oferty turystycznej , ,91 Razem , ,79

8 8Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM Oś Priorytetowa Działanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (PLN) Infrastruktura społeczna 3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną , , Infrastruktura ochrony zdrowia , , Pozostała infrastruktura społeczna , ,34 Razem , ,93 Rewitalizacja 4.2 Rewitalizacja miast , , Restrukturyzacja terenów powojskowych i poprzemysłowych , ,09 Razem , ,59

9 9Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (PLN) Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna Infrastruktura kolejowa , , Tabor kolejowy , , Infrastruktura portowa , , Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny , , Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny , , Infrastruktura energii elektrycznej , ,00 Razem , ,73

10 10Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (PLN) Środowisko Przyrodnicze Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi , , Gospodarka wodno - ściekowa , , System odbioru nieczystości z łodzi na jeziorach , , Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii , , Bezpieczeństwo ekologiczne , ,91 Razem , ,76

11 11Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (PLN) Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego , , Usługi i aplikacje dla obywateli , , Usługi i aplikacje dla MŚP , , Kształcenie kadr dla informatyki , ,97 Razem , ,89 Pomoc techniczna 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WiM , , Działania informacyjne i promocyjne RPO WiM , Ewaluacja RPO WiM ,00 Razem , ,41 Łącznie , ,88

12 12Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wartość zawartych umów w podziale na powiaty

13 13Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wartość dofinansowania podpisanych umów (w PLN) ,88

14 14Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wartość dofinansowania podpisanych umów w podziale na instytucje ,88

15 15Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Kwota zatwierdzona do wypłaty (PLN)- w podziale na osie ,53

16 16Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Kwota zatwierdzona do wypłaty w podziale na instytucje (w PLN) ,53

17 17Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Projekty kluczowe to projekty o strategicznym znaczeniu dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013, które umiejscowione są w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WiM. Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WiM zawiera 17 przedsięwzięć, w ramach których realizowanych będzie 5 Programów oraz Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego (łącznie 84 projekty). Alokacja przewidziana na dofinansowanie projektów kluczowych środkami EFRR – 371,80 mln EUR.

18 18Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego – Związek Gmin Kanału Ostródzko – Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego w Ostródzie Oś Priorytetowa WnioskiUmowy planowane do złożenia trwa ocena planowane do zawarcia zawarte Turystyka4--11 Rewitalizacja11-2 Transport1--9 Środowisko przyrodnicze--1- Razem61122

19 19Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Stan wdrażania projektów z Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych RPO WiM na lata 2007 – 2013 Oś Priorytetowa WnioskiUmowy planowane do złożenia trwa ocena planowane do zawarcia zawarte Przedsiębiorczość---3 Turystyka5--15 Infrastruktura społeczna---4 Rewitalizacja11-2 Transport151-9 Środowisko przyrodnicze35414 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego---2 Razem247449

20 20Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie UMOWY O DOFINANSOWANIE ZAWARTE W RAMACH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH

21 21Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ LPTytuł projektu Beneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 1. Dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych na Warmii i Mazurach Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie ,00 2. Dokapitalizowanie funduszy poręczeniowych na Warmii i Mazurach Działdowska Agencja Rozwoju S.A ,00

22 22Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ LPTytuł projektu Beneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 3.Rozbudowa Techno – Parku w EłkuGmina Miasto Ełk ,93

23 23Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 1. Grunwald – zespół działań inwestycyjno-remontowo- konserwatorskich i muzealnych związanych z kompleksowym zagospodarowaniem Pól Grunwaldu Muzeum Warmii i Mazur ,53

24 24Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 2. Budowa Wodnego Centrum Rekreacyjno – Sportowego w Olsztynie Gmina Olsztyn ,22

25 25Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 3. Budowa nowej siedziby Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie W-M Filharmonia ,37

26 26Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 4. Przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy 3 Maja w Ostródzie Gmina Ostróda ,44

27 27Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 1. Zagospodarowanie turystyczne nabrzeży lokalnych akwenu w Iławie- etap III. Budowa sceny i zadaszenia amfiteatru w Iławie Gmina Miejska Iława ,18

28 28Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 2. Odbudowa i budowa ścieżek rowerowych wraz z ciągiem spacerowym wzdłuż Kanału Elbląskiego Gmina Miłomłyn ,83

29 29Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 3. Zagospodarowanie turystyczne nabrzeży lokalnych akwenu w Iławie- etap II. Budowa centrum turystyczno- rekreacyjnego w Iławie Gmina Miejska Iława ,17

30 30Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 4. Urządzenie ogólnodostępnych plaż w miejscowościach Kątno, Stare Jabłonki, gm. Ostróda Gmina Ostróda ,04

31 31Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 5. Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż wschodniego brzegu jeziora Jeziorak Gmina Iława ,49

32 32Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 6. Uzdrowisko w Siemianach - I etap - budowa ścieżek rowerowych Gmina Iława ,75

33 33Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 7. Budowa bazy rekreacyjno - biwakowej przy pochylni w Buczyńcu, gm. Pasłęk Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu ,39

34 34Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 8. Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego ,00

35 35Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 9. Zwiększenie oferty turystycznej żeglugi ostródzko – elbląskiej w Ostródzie Gmina Miejska Ostróda ,00

36 36Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 10. Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Drwęckiego w Ostródzie – etap II Gmina Miejska Ostróda ,79

37 37Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 11.Kultura Mennonicka na Żuławach – dawniej i dziśGmina Gronowo Elbląskie ,33

38 38Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 1. Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno - hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych - Zespół Szkół nr 2 im. J. Śniadeckiego w Szczytnie Powiat Szczycieński ,69

39 39Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 2. Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno - hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych - Zespół Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku Powiat Ełcki ,57

40 40Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 3. Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno - hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych - Zespół Szkół Gospodarczych w Elblągu Gmina Miasto Elbląg ,71

41 41Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 4. Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno - hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych - Zespół Szkół Gastronomiczno - Spożywczych w Olsztynie Gmina Miasto Olsztyn ,55

42 42Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie REWITALIZACJA Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 1. Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego Starego Miasta w Pasłęku Gmina Pasłęk ,90

43 43Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie REWITALIZACJA Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 2.Remont murów obronnych w PasłękuGmina Pasłęk ,15

44 44Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 1.Budowa Obwodnicy Północnej w IławieGmina Miejska Iława ,09

45 45Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 2.Przebudowa drogi gminnej Miłomłyn-WiniecGmina Miłomłyn ,32

46 46Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1329 w Iławie, ulice Dąbrowskiego i ul. Zalewskiej Powiat Iławski ,86

47 47Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 4.Budowa drogi gminnej Szałkowo - Tynwałd - MakowoGmina Iława ,76

48 48Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 5. Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni ulepszonej Dziśnity (trasa E7) – Szymonówko Gmina Małdyty Gmina Małdyty ,67

49 49Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 6. Przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i drogowej przy nabrzeżu jeziora Drwęckiego w Ostródzie Gmina Miasto Ostróda ,58

50 50Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1103N Bielnik Drugi - Jegłownik - Gronowo Elbląskie - Stare Dolno - Marwica na odcinku Stare Dolno - Powodowo - Wysoka od km do km o dł. 2,2, km, gm. Rychliki Powiat Elbląski ,15 8. Przebudowa drogi powiatowej NR 1179N Drulity – Marzewo – Sambród – Małdyty – droga NR 7 Powiat Ostródzki ,98 9. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 526 na odcinku Śliwica – Kąty wraz z przebudową mostu Województwo Warmińsko - Mazurskie ,41

51 51Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Program pn. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich" 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Gołdap Gmina Gołdap ,54

52 52Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Program pn. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich" 2. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Ryn Gmina Ryn ,67

53 53Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Program pn. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich" 3. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Mikołajki Gmina Mikołajki ,95

54 54Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Program pn. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich" 4. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Świętajno Gmina Świętajno ,13 5. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Wydminy Gmina Wydminy ,04 6. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Pozezdrze Gmina Pozezdrze ,26 7. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich- Gmina Ruciane Nida Gmina Ruciane Nida ,91 8. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich- Gmina Piecki Gmina Piecki ,89 9. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Biała Piska Gmina Biała Piska ,73

55 55Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Program pn. „Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko - mazurskiego" 1. Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej nad Jeziorem Jeziorak w Iławie Gmina Miejska Iława ,57 2. Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko – mazurskiego – Gmina Mikołajki Gmina Mikołajki ,50 3. Zapobieganie degradacji środowiska mazurskich jezior poprzez modernizację zaplecza technicznego jednostek wodnych Policji Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie ,20 4. Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z z systemami odbioru i segregacji odpadów – PTTK Wilkasy PTTK Warszawa ,00 ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 1. Regionalny system gospodarki odpadami Ochrona Wielkich Jezior Mazurskich poprzez stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami w Giżycku ,33

56 56Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 1. Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w województwie warmińsko- mazurskim Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego ,35

57 57Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 2.Budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w ElbląguGmina Miasto Elbląg ,17

58 58Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie W ramach Projektów kluczowych zawarto 49 umów na łączną wartość dofinansowania ,09 PLN

59 Dziękuję za uwagę Bożena Wrzeszcz - Zwada Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 83, Olsztyn Tel. (0-89) , Fax. (0-89) Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie


Pobierz ppt "Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Stan na dzień 29.10.2010 wg KSI SIMIK Urząd Marszałkowski Województwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google