Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Stan na dzień 29.10.2010 wg KSI SIMIK Urząd Marszałkowski Województwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Stan na dzień 29.10.2010 wg KSI SIMIK Urząd Marszałkowski Województwa."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Stan na dzień 29.10.2010 wg KSI SIMIK Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego Ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn Tel. (0-89) 521-91-00, Fax. (0-89) 521-91-09 1Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

2 2 Wartość środków EFRR przeznaczona na realizację RPO WiM wynosi 6,48 % całkowitej alokacji tego funduszu w ramach 16 RPO Regionalne Programy Operacyjne dla województw wkład Wspólnotowy (w euro) Dolnośląskie 1 213 144 879 Kujawsko-Pomorskie 951 003 820 Lubelskie 1 155 854 549 Lubuskie 439 173 096 Łódzkie 1 006 380 910 Małopolskie 1 290 274 402 Mazowieckie 1 831 496 698 Opolskie 427 144 813 Podkarpackie 1 136 307 823 Podlaskie 636 207 883 Pomorskie 885 065 762 Śląskie 1 712 980 303 Świętokrzyskie 725 807 266 Warmińsko-Mazurskie 1 036 542 041 Wielkopolskie 1 272 792 644 Zachodniopomorskie 835 437 299 Ogółem 16 RPO 16 555 614 188

3 3Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Oprócz środków UE zakładany jest także udział: krajowych środków publicznych: 199 329 736 EUR innych środków finansowych, w tym prywatnych: 383 508 751 EUR Łączna kwota środków planowanych na realizację RPO WiM wynosi: 1 619 380 528 EUR

4 4Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Procentowy podział środków między poszczególne priorytety

5 5Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Konkursy ogłoszone w ramach RPO WiM Oś Priorytetowa Liczba konkursów Alokacja na konkursy (PLN) 1. Przedsiębiorczość341 128 217 890,74 2. Turystyka10248 211 650,03 3. Infrastruktura społeczna5216 766 019,73 4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast7282 464 023,10 5. Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna181 036 739 655,88 6. Środowisko przyrodnicze12294 038 942,42 7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego12352 818 601,75 983 559 256 783,65

6 6Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (PLN) Przedsiębiorczość 1.1.1 Inwestycje w infrastrukturę badawczą instytucji B+RT oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych 11 723 086,521 464 623,54 1.1.2 Tworzenie parków technologicznych, przemysłowych i inkubatorów przedsiębiorczości 111 579 962,785 382 690,93 1.1.4 Budowa i rozbudowa klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym 33 570 433,432 510 222,33 1.1.5 Wsparcie MŚP - promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska 4571 372 410,8427 001 799,86 1.1.6 Wsparcie na nowe inwestycje dla dużych przedsiębiorstw21147 624 653,8659 392 112,91 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii 128278 560 152,91110 359 353,81 1.1.8 Wsparcie przedsiębiorstw przemysłowo-naukowych19 759 997,563 999 999,00 1.1.9 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa450587 592 818,11228 089 246,86 1.1.10 Przygotowywanie stref przedsiębiorczości1168 677 940,2342 107 640,97 1.2.1 Instytucje otoczenia biznesu1505 778,04429 911,33 1.2.2 Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe2106 412 500,00 1.2.3 System obsługi inwestora na poziomie regionalnym17 484 263,676 296 915,32 1.3 Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych1918 660 614,2014 375 140,92 Razem6841 313 524 612,15607 822 157,78

7 7Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (PLN) Turystyka 2.1.1 Baza noclegowa i gastronomiczna29411 623 505,54117 528 617,65 2.1.2 Infrastruktura uzdrowiskowa447 890 090,8340 661 824,89 2.1.3 Infrastruktura sportowo - rekreacyjna9203 148 130,8872 196 165,04 2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna34104 140 494,0163 253 161,34 2.1.5 Dziedzictwo kulturowe712 757 415,335 409 179,72 2.1.6 Infrastruktura kultury10128 500 656,2580 206 810,24 2.2 Promocja województwa i jego oferty turystycznej2134 006 256,3627 382 310,91 Razem114942 066 549,20406 638 069,79

8 8Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś Priorytetowa Działanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (PLN) Infrastruktura społeczna 3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną65121 651 821,0492 996 286,36 3.2.1 Infrastruktura ochrony zdrowia24212 660 967,73140 086 194,23 3.2.2 Pozostała infrastruktura społeczna217 799 220,6314 719 139,34 Razem91352 112 009,40247 801 619,93 Rewitalizacja 4.2 Rewitalizacja miast52226 885 485,84144 144 835,50 4.3 Restrukturyzacja terenów powojskowych i poprzemysłowych 6 77 053 485,2748 916 107,09 Razem58303 938 971,11193 060 942,59

9 9Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (PLN) Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna 5.1.1 Infrastruktura kolejowa1188 003 598,20112 509 366,42 5.1.2 Tabor kolejowy128 261 811,5318 217 563,72 5.1.4 Infrastruktura portowa 219 568 407,308 980 019,51 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny39300 732 187,76205 732 778,08 5.2.1 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny45166 256 619,56104 722 800,00 5.2.2 Infrastruktura energii elektrycznej13 050 000,001 250 000,00 Razem89705 872 624,35451 412 527,73

10 10Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (PLN) Środowisko Przyrodnicze 6.1.1 Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi274 979 926,8533 426 866,51 6.1.2 Gospodarka wodno - ściekowa18184 325 459,27119 004 789,32 6.1.3 System odbioru nieczystości z łodzi na jeziorach517 871 993,869 452 313,68 6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii1022 010 395,3616 885 377,34 6.2.2 Bezpieczeństwo ekologiczne3325 704 093,4218 052 514,91 Razem68324 891 868,76196 821 861,76

11 11Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM 2007 - 2013 Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (PLN) Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 886 572 889,9172 709 026,70 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli 2353 338 490,2744 579 159,41 7.2.2. Usługi i aplikacje dla MŚP 84 645 398,501 917 452,81 7.2.3. Kształcenie kadr dla informatyki 84 037 899,753 163 809,97 Razem 47148 594 678,43122 369 448,89 Pomoc techniczna 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WiM 7 40 475 018,6240 475 016,53 8.2.1 Działania informacyjne i promocyjne RPO WiM 73 975 506,88 8.2.2 Ewaluacja RPO WiM 32 400 649,00 Razem 1746 851 174,5046 851 172,41 Łącznie11684 137 852 487,902 272 777 800,88

12 12Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wartość zawartych umów w podziale na powiaty

13 13Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wartość dofinansowania podpisanych umów (w PLN) 2 272 777 800,88

14 14Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wartość dofinansowania podpisanych umów w podziale na instytucje 2 272 777 800,88

15 15Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Kwota zatwierdzona do wypłaty (PLN)- w podziale na osie 736 079 002,53

16 16Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Kwota zatwierdzona do wypłaty w podziale na instytucje (w PLN) 736 079 002,53

17 17Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Projekty kluczowe to projekty o strategicznym znaczeniu dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013, które umiejscowione są w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WiM. Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WiM zawiera 17 przedsięwzięć, w ramach których realizowanych będzie 5 Programów oraz Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego (łącznie 84 projekty). Alokacja przewidziana na dofinansowanie projektów kluczowych środkami EFRR – 371,80 mln EUR.

18 18Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego – Związek Gmin Kanału Ostródzko – Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego w Ostródzie Oś Priorytetowa WnioskiUmowy planowane do złożenia trwa ocena planowane do zawarcia zawarte Turystyka4--11 Rewitalizacja11-2 Transport1--9 Środowisko przyrodnicze--1- Razem61122

19 19Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Stan wdrażania projektów z Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych RPO WiM na lata 2007 – 2013 Oś Priorytetowa WnioskiUmowy planowane do złożenia trwa ocena planowane do zawarcia zawarte Przedsiębiorczość---3 Turystyka5--15 Infrastruktura społeczna---4 Rewitalizacja11-2 Transport151-9 Środowisko przyrodnicze35414 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego---2 Razem247449

20 20Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie UMOWY O DOFINANSOWANIE ZAWARTE W RAMACH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH

21 21Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ LPTytuł projektu Beneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 1. Dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych na Warmii i Mazurach Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 63 847 500,00 2. Dokapitalizowanie funduszy poręczeniowych na Warmii i Mazurach Działdowska Agencja Rozwoju S.A. 42 565 000,00

22 22Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ LPTytuł projektu Beneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 3.Rozbudowa Techno – Parku w EłkuGmina Miasto Ełk5 382 690,93

23 23Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 1. Grunwald – zespół działań inwestycyjno-remontowo- konserwatorskich i muzealnych związanych z kompleksowym zagospodarowaniem Pól Grunwaldu Muzeum Warmii i Mazur17 605 157,53

24 24Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 2. Budowa Wodnego Centrum Rekreacyjno – Sportowego w Olsztynie Gmina Olsztyn9 052 855,22

25 25Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 3. Budowa nowej siedziby Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie W-M Filharmonia44 714 140,37

26 26Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 4. Przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy 3 Maja w Ostródzie Gmina Ostróda19 725 700,44

27 27Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 1. Zagospodarowanie turystyczne nabrzeży lokalnych akwenu w Iławie- etap III. Budowa sceny i zadaszenia amfiteatru w Iławie Gmina Miejska Iława2 231 012,18

28 28Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 2. Odbudowa i budowa ścieżek rowerowych wraz z ciągiem spacerowym wzdłuż Kanału Elbląskiego Gmina Miłomłyn458 014,83

29 29Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 3. Zagospodarowanie turystyczne nabrzeży lokalnych akwenu w Iławie- etap II. Budowa centrum turystyczno- rekreacyjnego w Iławie Gmina Miejska Iława7 900 269,17

30 30Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 4. Urządzenie ogólnodostępnych plaż w miejscowościach Kątno, Stare Jabłonki, gm. Ostróda Gmina Ostróda213 673,04

31 31Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 5. Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż wschodniego brzegu jeziora Jeziorak Gmina Iława1 683 662,49

32 32Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 6. Uzdrowisko w Siemianach - I etap - budowa ścieżek rowerowych Gmina Iława635 991,75

33 33Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 7. Budowa bazy rekreacyjno - biwakowej przy pochylni w Buczyńcu, gm. Pasłęk Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu 1 074 144,39

34 34Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 8. Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego 2 657 820,00

35 35Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 9. Zwiększenie oferty turystycznej żeglugi ostródzko – elbląskiej w Ostródzie Gmina Miejska Ostróda1 732 704,00

36 36Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 10. Zagospodarowanie turystyczne nabrzeża jeziora Drwęckiego w Ostródzie – etap II Gmina Miejska Ostróda22 595 335,79

37 37Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie TURYSTYKA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 11.Kultura Mennonicka na Żuławach – dawniej i dziśGmina Gronowo Elbląskie484 209,33

38 38Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 1. Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno - hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych - Zespół Szkół nr 2 im. J. Śniadeckiego w Szczytnie Powiat Szczycieński6 167 522,69

39 39Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 2. Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno - hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych - Zespół Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku Powiat Ełcki11 151 298,57

40 40Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 3. Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno - hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych - Zespół Szkół Gospodarczych w Elblągu Gmina Miasto Elbląg5 583 681,71

41 41Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 4. Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno - hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych - Zespół Szkół Gastronomiczno - Spożywczych w Olsztynie Gmina Miasto Olsztyn7 594 493,55

42 42Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie REWITALIZACJA Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 1. Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego Starego Miasta w Pasłęku Gmina Pasłęk3 555 427,90

43 43Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie REWITALIZACJA Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 2.Remont murów obronnych w PasłękuGmina Pasłęk1 984 213,15

44 44Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 1.Budowa Obwodnicy Północnej w IławieGmina Miejska Iława27 785 453,09

45 45Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 2.Przebudowa drogi gminnej Miłomłyn-WiniecGmina Miłomłyn2 005 822,32

46 46Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 1329 w Iławie, ulice Dąbrowskiego i ul. Zalewskiej Powiat Iławski7 039 330,86

47 47Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 4.Budowa drogi gminnej Szałkowo - Tynwałd - MakowoGmina Iława2 743 398,76

48 48Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 5. Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni ulepszonej Dziśnity (trasa E7) – Szymonówko Gmina Małdyty Gmina Małdyty989 547,67

49 49Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 6. Przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i drogowej przy nabrzeżu jeziora Drwęckiego w Ostródzie Gmina Miasto Ostróda7 187 479,58

50 50Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA REGIONALNA I LOKALNA LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” 7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1103N Bielnik Drugi - Jegłownik - Gronowo Elbląskie - Stare Dolno - Marwica na odcinku Stare Dolno - Powodowo - Wysoka od km 21+048 do km 23+248 o dł. 2,2, km, gm. Rychliki Powiat Elbląski5 494 279,15 8. Przebudowa drogi powiatowej NR 1179N Drulity – Marzewo – Sambród – Małdyty – droga NR 7 Powiat Ostródzki8 891 668,98 9. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 526 na odcinku Śliwica – Kąty wraz z przebudową mostu Województwo Warmińsko - Mazurskie 6 002 650,41

51 51Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Program pn. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich" 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Gołdap Gmina Gołdap3 479 792,54

52 52Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Program pn. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich" 2. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Ryn Gmina Ryn15 290 900,67

53 53Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Program pn. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich" 3. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Mikołajki Gmina Mikołajki8 853 521,95

54 54Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Program pn. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich" 4. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Świętajno Gmina Świętajno6 386 191,13 5. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Wydminy Gmina Wydminy5 739 372,04 6. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Pozezdrze Gmina Pozezdrze 4 474 978,26 7. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich- Gmina Ruciane Nida Gmina Ruciane Nida 12 094 645,91 8. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich- Gmina Piecki Gmina Piecki 13 406 740,89 9. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Biała Piska Gmina Biała Piska10 020 007,73

55 55Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) Program pn. „Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko - mazurskiego" 1. Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej nad Jeziorem Jeziorak w Iławie Gmina Miejska Iława2 404 066,57 2. Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko – mazurskiego – Gmina Mikołajki Gmina Mikołajki812 316,50 3. Zapobieganie degradacji środowiska mazurskich jezior poprzez modernizację zaplecza technicznego jednostek wodnych Policji Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie 1 252 891,20 4. Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z z systemami odbioru i segregacji odpadów – PTTK Wilkasy PTTK Warszawa2 151 350,00 ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 1. Regionalny system gospodarki odpadami Ochrona Wielkich Jezior Mazurskich poprzez stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami w Giżycku 20 356 378,33

56 56Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 1. Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w województwie warmińsko- mazurskim Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego 17 170 242,35

57 57Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO LPTytuł projektuBeneficjent Wartość dofinansowania (PLN) 2.Budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w ElbląguGmina Miasto Elbląg36 430 656,17

58 58Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie W ramach Projektów kluczowych zawarto 49 umów na łączną wartość dofinansowania 509 060 202,09 PLN

59 Dziękuję za uwagę Bożena Wrzeszcz - Zwada Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00, Fax. (0-89) 521-96-09 www.rpo.warmia.mazury.pl e-mail: prr@warmia.mazury.pl 59Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie


Pobierz ppt "Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Stan na dzień 29.10.2010 wg KSI SIMIK Urząd Marszałkowski Województwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google