Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 (Stan wg KSI SIMIK na dzień 20.04.2010 r.) Departament Zarządzania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 (Stan wg KSI SIMIK na dzień 20.04.2010 r.) Departament Zarządzania."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 (Stan wg KSI SIMIK na dzień r.) Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Kościuszki 83, Olsztyn Tel. (0-89) , Fax. (0-89) Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

2 Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na realizację RPO WiM wynosi EUR, w tym środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: EUR. Podział środków EFRR na priorytety w mln EUR: 2Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

3 3 Konkursy ogłoszone w 2008 r. Oś Priorytetowa Liczba konkursów Alokacja na konkursy (PLN) Przedsiębiorczość ,00 Turystyka ,00 Infrastruktura społeczna ,50 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna ,00 Środowisko przyrodnicze ,00 Razem ,50

4 4Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Oś Priorytetowa Liczba konkursów Alokacja na konkursy (PLN) Przedsiębiorczość ,81 Turystyka ,37 Infrastruktura społeczna ,23 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast ,99 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna ,00 Środowisko przyrodnicze ,00 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego ,68 Razem ,08 Konkursy ogłoszone w 2009 r.

5 5Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Konkursy ogłoszone w 2010 r. Oś Priorytetowa Liczba konkursów Alokacja na konkursy (PLN) Przedsiębiorczość ,00 Turystyka ,66 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast ,00 Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna ,11 Środowisko przyrodnicze ,05 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego ,28 Razem ,10

6 6Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Od początku uruchomienia Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 ogłoszono 64 konkursy, na łączną alokację: ,68 PLN.

7 7Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie OśDziałaniePoddziałanie Termin ogłoszenia Alokacja Przedsiębiorczość 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Budowa i rozbudowa klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym 21 maja ,2 € Przygotowanie stref przedsiębiorczości 20 maja ,66 € Regionalny System Wspierania Innowacji 21 maja ,58 € 1.2 Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu Instytucje otoczenia biznesu20 maja ,00 € Rewitalizacja 4.1 Humanizacja blokowisk Poprawa warunków technicznych budynków zrealizowanych w technologii z wielkiej płyty 29 kwietnia ,11 zł Wzmocnienie funkcji społecznych29 kwietnia ,00 zł 4.2 Rewitalizacja miast 27 maja ,00 € Środowisko przyrodnicze 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi 16 czerwca ,85 € Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 7.2 Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych Usługi i aplikacje dla obywateli10 maja ,57 € Usługi i aplikacje dla MŚP29 kwietnia ,99 zł Kształcenie kadr dla informatyki29 kwietnia ,56 zł Konkursy planowane do ogłoszenia w 2010 r.

8 8Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (PLN) Przedsiębiorczość Budowa i rozbudowa klastrów o znaczeniu lokalnym i regionalnym , , Wsparcie MŚP - promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska , , Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii , , Wsparcie przedsiębiorstw przemysłowo-naukowych , , Inne inwestycje w przedsiębiorstwa , , Przygotowywanie stref przedsiębiorczości , , Fundusze poręczeniowe i pożyczkowe , System obsługi inwestora na poziomie regionalnym , , Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych , ,67 Razem , ,62

9 9Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (PLN) Turystyka Baza noclegowa i gastronomiczna , , Infrastruktura uzdrowiskowa , , Infrastruktura sportowo - rekreacyjna , , Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna , , Infrastruktura kultury , , Promocja województwa i jego oferty turystycznej , ,43 Razem , ,54

10 10Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (PLN) Infrastruktura społeczna 3.1 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną , , Infrastruktura ochrony zdrowia , , Pozostała infrastruktura społeczna , ,90 Razem , ,14 Rewitalizacja4.2 Rewitalizacja miast , ,14 Razem , ,30

11 11Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (PLN) Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna Tabor kolejowy , , Infrastruktura portowa , , Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny , , Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny , ,18 Razem , ,18

12 12Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (PLN) Środowisko przyrodnicze Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi , , Gospodarka wodno - ściekowa , , Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii , , Bezpieczeństwo ekologiczne , ,85 Razem , ,64

13 13Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Umowy zawarte w ramach RPO WiM Oś PriorytetowaDziałanie/Poddziałanie Liczba zawartych umów Wartość ogółem (PLN) Dofinansowanie (PLN) Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego , , Usługi i aplikacje dla obywateli , , Usługi i aplikacje dla MŚP , , Kształcenie kadr dla informatyki , ,98 Razem , ,69 Pomoc techniczna 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WiM , , Działania informacyjne i promocyjne RPO WiM , Ewaluacja RPO WiM ,00 Razem , ,41 Łącznie , ,52

14 14Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wartość dofinansowania podpisanych umów (w PLN)

15 15Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Liczba wniosków o płatność

16 16Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wnioski o płatność – wnioskowana kwota

17 17Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wnioski o płatność - kwota zatwierdzona do wypłaty

18 18Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wnioski o płatność – wypłacona kwota

19 19Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Projekty kluczowe to projekty o strategicznym znaczeniu dla realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013, które umiejscowione są w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WiM.

20 20Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WiM zawiera 17 przedsięwzięć, w ramach których realizowane są 4 Programy oraz Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego (łącznie 82 projekty). Zestawienie projektów kluczowych PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ LPTytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania Status wniosku 1.Rozbudowa Techno-Parku w EłkuGmina Miasto Ełk ,35 zł Wniosek w trakcie oceny formalnej

21 21Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zestawienie projektów kluczowych TURYSTYKA Lp.Tytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania Status wniosku 1.Termy warmińskieLidzbark Warmiński ,00 € Planowany termin złożenia wniosku grudzień 2010 r. Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” Lp.Tytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania Status wniosku 1. Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego Samorząd Województwa Warmińsko Mazurskiego ,00 zł Podjęta uchwała w sprawie dofinansowania projektu własnego 2. Zagospodarowanie turystyczne nabrzeży jeziora Drwęckiego w Ostródzie. Etap III Gmina Miejska Ostróda ,68 € Planowany termin złożenia wniosku czerwiec 2010 r. 3. Budowa bazy do obsługi indywidualnego ruchu turystyki wodnej w Miłomłynie Gmina Miłomłyn ,61 € Planowany termin złożenia wniosku - styczeń 2011 r. 4. Zagospodarowanie turystyczne nabrzeży lokalnych akwenu w Iławie- etap I. Zagospodarowanie turystyczne brzegów rzeki Iławki i jeziora Jeziorak Gmina Miejska Iława ,78 złwycofany

22 22Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zestawienie projektów kluczowych Lp.Tytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania Status wniosku 5. Rewaloryzacja i kontynuacja rewitalizacji zamku krzyżackiego w Ostródzie. Rozbudowa przestrzenna i organizacyjna Muzeum w Ostródzie Gmina Miejska Ostróda ,66 € Planowany termin złożenia wniosku - styczeń 2011 r. 6.Odbudowa Ratusz Staromiejskiego w Elblągu Gmina miejska Elbląg ,46 zł Projekt będzie przekazany do notyfikacji KE 7.Kultura Mennonicka na Żuławach - dawniej i dziś G. Gronowo Elbląskie, G. Elblag, G. Markusy ,89 zł W trakcie oceny formalnej

23 23Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zestawienie projektów kluczowych REWITALIZACJA Lp.Tytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania Status wniosku 1. Rewitalizacja centrum miasta - rozwój funkcji turystycznych Elbląga Gmina Miejska Elbląg ,83 zł Planowany termin złożenia wniosku czerwiec 2010 r. 2. Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego Starego Miasta w Pasłęku Gmina Pasłęk ,35 zł Planowany termin złożenia wniosku maj 2010 r. 3.Rewitalizacja pomieszczenia zamkowego w PasłękuGmina Pasłęk ,90 zł Planowany termin złożenia wniosku przed grudniem 2010 r. 4.Remont murów obronnych w PasłękuGmina Pasłęk ,75 zł Planowany termin złożenia wniosku maj 2010 r.

24 24Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zestawienie projektów kluczowych TRANSPORT Program usprawnienia powiązania komunikacyjnego w południowo-zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego Lp.Tytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania Status wniosku 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku granica województwa - Susz Zarząd Dróg Wojewódzkich ,00 € planowany termin złożenia wniosku - grudzień 2010 r. 2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Susz - Iława Zarząd Dróg Wojewódzkich ,00 € planowany termin złożenia wniosku - grudzień 2010 r. 3. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 536 na odcinku Iława - Sampława Zarząd Dróg Wojewódzkich ,00 € planowany termin złożenia wniosku - lipiec 2010 r. 4. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku Lubawa - Lidzbark ze zmianą przebiegu w m. Lubawa Zarząd Dróg Wojewódzkich ,00 € planowany termin złożenia wniosku - październik 2010 r.

25 25Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zestawienie projektów kluczowych Lp.Tytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania Status wniosku 5. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Lidzbark - Działdowo z obejściem na terenie Lidzbarka Zarząd Dróg Wojewódzkich ,00 € Planowany termin złożenia wniosku - październik 2010 r. 6. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 545 na odcinku Działdowo - Nidzica (do skrzyżowania z DK 7) Zarząd Dróg Wojewódzkich ,00 € Planowany termin złożenia wniosku - październik 2010 r. 7. Przebudowa dróg wojewódzkich nr 545 (od skrzyżowania z DK 7) i 604 z przebudową 2 skrzyżowań w m. Nidzica Zarząd Dróg Wojewódzkich ,00 € Planowany termin złożenia wniosku - październik 2010 r.

26 26Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zestawienie projektów kluczowych Program usprawnienia powiązania komunikacyjnego w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego Lp.Tytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania Status wniosku 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 592 w ciągu ulicy Kętrzyńskiej i Bohaterów Warszawy w m. Bartoszyce Zarząd Dróg Wojewódzkich ,00 € Planowany termin złożenia wniosku - czerwiec 2010 r. 2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pasłęk - Orneta wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pasłęka Zarząd Dróg Wojewódzkich ,00 € Planowany termin złożenia wniosku - lipiec 2010 r. 3. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Orneta - Lidzbark Warmiński Zarząd Dróg Wojewódzkich ,00 € Planowany termin złożenia wniosku - wrzesień 2010 r. 4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1725N na odcinku Stara Różanka - Srokowo Zarząd Dróg Wojewódzkich ,00 € Planowany termin złożenia wniosku - wrzesień 2010 r.

27 27Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zestawienie projektów kluczowych Lp.Tytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania Status wniosku 5. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Srokowo - Węgorzewo Zarząd Dróg Wojewódzkich ,00 € Planowany termin złożenia wniosku - wrzesień 2010 r. 6. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Węgorzewo - Banie Mazurskie Zarząd Dróg Wojewódzkich ,00 € Planowany termin złożenia wniosku - lipiec2010 r. 7. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 650 na odcinku Banie Mazurskie - Boćwinka i Grabowo - Gołdap wraz ze wschodnim wylotem Gołdapi (ul. Paderewskiego) Zarząd Dróg Wojewódzkich ,00 € Planowany termin złożenia wniosku - lipiec 2010 r.

28 28Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zestawienie projektów kluczowych Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” Lp.Tytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania Status wniosku 1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Jelonki-Rychliki - 8,315 km z przebudową i remontem 4 mostów Województwo Warmińsko- Mazurskie ,81 € Planowany termin złożenia wniosku - lipiec 2010 r. 2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 526 na odcinku Śliwice - Kąty - 2,4 km z przebudową mostu Województwo Warmińsko- Mazurskie ,19 € Planowany termin złożenia wniosku - kwiecień 2010 r. 3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179N Drulity - Marzewo - Sambród - Małdyty - droga Nr 7 Powiat Ostródzki ,94 € Planowany termin złożenia wniosku - maj 2010 r. 4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1103N Bielnik Drugi - Jegłownik - Gronowo Elbląskie - Stare Dolno - Marwica na odcinku Stare Dolno - Powodowo - Wysoka od km do km o dł. 2,2, km, gm. Rychliki Powiat Elbląski ,17 € Planowany termin złożenia wniosku – maj 2010 r. 5. Przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej i drogowej przy nabrzeżu jeziora Drwęckiego w Ostródzie Gmina Miasto Ostróda ,58 zł Wniosek w trakcie oceny merytorycznej

29 29Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zestawienie projektów kluczowych Projekt Duży Lp.Tytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania Status wniosku 1.Regionalny Port Lotniczy Olsztyn – Mazury Samorząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego ,00 € W trakcie ustalania zapisów pre-umowy

30 30Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zestawienie projektów kluczowych ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE Lp.Tytuł projektu Projektodawca beneficjent Wartość dofinansowania Status wniosku 1. Regionalny system gospodarki odpadami Ochrona Wielkich Jezior Mazurskich poprzez stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami Mazurski Związek Międzygminny - Gospodarka Odpadami w Giżycku ,00 zł Planowany termin złożenia wniosku: kwiecień 2010 r.

31 31Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zestawienie projektów kluczowych Program pn. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich" Lp.Tytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania Stratus wniosku 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Pozezdrze Gmina Pozezdrze ,00 zł Planowany termin złożenia wniosku: kwiecień 2010 r. 2. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Świętajno Gmina Świętajno ,80 zł Wniosek w trakcie oceny merytorycznej

32 32Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zestawienie projektów kluczowych LPTytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania Status wniosku 3. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Biała Piska Gmina Biała Piska ,73 zł Podpisanie umowy maj Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Stare Juchy Gmina Stare Juchy ,00 € Planowany termin złożenia wniosku: listopad 2010 r. 5. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Piecki Gmina Piecki ,00 zł Planowany termin złożenia wniosku: kwiecień 2010 r. 6. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Dźwierzuty Gmina Dźwierzuty ,00 zł Planowany termin złożenia wniosku: maj 2010 r. 7. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno- ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich- Gmina Wydminy Gmina Wydminy ,04 zł Podpisanie umowy maj 2010 r. 8. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno- ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich- Gmina Ruciane-Nida Gmina Ruciane Nida ,91 Wniosek w trakcie oceny formalnej

33 33Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zestawienie projektów kluczowych Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. "Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego" Lp.Tytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania Status wniosku 1. Budowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Miłomłyn, etap II-VI Gmina Miłomłyn ,26 zł Podpisanie umowy maj 2010 Program pn. "Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego" 1. Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego - Gmina Miejska Mrągowo Gmina Miejska Mrągowo ,00 zł Planowany termin złożenia wniosku: czerwiec 2010 r. 2. Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego - Gmina Węgorzewo Gmina Węgorzewo ,00 zł Planowany termin złożenia wniosku: kwiecień 2010 r. 3. Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego - Gmina Zalewo Gmina Zalewo ,00 Planowany termin złożenia wniosku: czerwiec 2010 r.

34 34Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zestawienie projektów kluczowych Lp.Tytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania Status wniosku 4. Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego - Gmina Orzysz Gmina Orzysz ,00 zł Planowany termin złożenia wniosku: maj 2010 r. 5. Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego - Gmina Pisz Gmina Pisz ,00 zł Planowany termin złożenia wniosku: czerwiec 2010 r. 6. Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego - Gmina Iława Gmina Iława ,00 zł Planowany termin złożenia wniosku: czerwiec 2010 r. 7. Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego - PTTK Kamień Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Warszawa ,00 zł Planowany termin złożenia wniosku: czerwiec 2010 r.

35 35Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zestawienie projektów kluczowych Lp.Tytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania Status wniosku 8. Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego - PTTK Wilkasy Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Warszawa ,00 zł Wniosek w trakcie oceny merytorycznej 9. Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej nad Jeziorem Jeziorak w Iławie Gmina Miejska Iława ,00 zł Wniosek w trakcie oceny merytorycznej 10. Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego - Gmina Mikołajki Gmina Mikołajki ,00 zł Wniosek w trakcie oceny merytorycznej 11. Zapobieganie degradacji środowiska mazurskich jezior poprzez modernizację zaplecza technicznego jednostek wodnych Policji Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie ,20 zł Wniosek w trakcie oceny merytorycznej

36 36Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zestawienie projektów kluczowych INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Lp.Tytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowaniaStatus wniosku 1. Rozbudowa szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP -ów w woj. Warmińsko-mazurskim Samorząd Województwa Warminsko- Mazurskiego ,35 zł Projekt własny podjęcie przez Zarząd WWM Uchwały nr 10/172/10/III z dnia r.w sprawie dofinansowania projektu

37 37Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zestawienie projektów kluczowych – podpisane umowy PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ LPTytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania (PLN) 1.Dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych na Warmii i Mazurach Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Działdowska Agencja Rozwoju S.A ,00 2.Dokapitalizowanie funduszy poręczeniowych na Warmii i Mazurach Działdowska Agencja Rozwoju S.A ,00 SUMA ,00

38 38Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zestawienie projektów kluczowych – podpisane umowy TURYSTYKA LPTytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania (PLN) 1 Budowa nowej siedziby Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie. W-M Filharmonia ,40 2 Budowa Wodnego Centrum Rekreacyjno- Sportowego w Olsztynie. Gmina Olsztyn ,22 3 Grunwald- zespół działań inwestycyjno-remontowo- konserwatorskich i muzealnych związanych z kompleksowym zagospodarowaniem Pól Grunwaldu. Muzeum Warmii i Mazur ,99 4 Przebudowa kompleksu sportowo -rekreacyjnego przy ulicy 3 Maja w Ostródzie Gmina Ostróda ,87 SUMA ,48

39 39Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zestawienie projektów kluczowych – podpisane umowy TURYSTYKA Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” LPTytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania (PLN) 1 Zagospodarowanie turystyczne nabrzeży lokalnych akwenu w Iławie- etap II. Budowa centrum turystyczno- rekreacyjnego. Gmina Miejska Iława ,63 2 Zagospodarowanie turystyczne nabrzeży lokalnych akwenu w Iławie- etap III. Budowa sceny i zadaszenia amfiteatru. Gmina Miejska Iława ,18 3 Odbudowa i budowa ścieżek rowerowych z ciągiem spacerowym wzdłuż Kanału Elbląskiego Gmina Miłomłyn ,83 4 Urządzenie ogólnodostępnych plaż w miejscowościach Kątno, Stare Jabłonki, Warlity Wielkie, gm. Ostróda. Gmina Ostróda ,44 5 Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż wschodniego brzegu jeziora Jeziorak. Gmina Iława ,00 6 Uzdrowisko w Siemianach- I etap- budowa ciągów pieszych. Gmina Iława ,16 7 Budowa bazy rekreacyjno - biwakowej przy pochylni w Buczyńcu, gm. Pasłek Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu ,39

40 40Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zestawienie projektów kluczowych – podpisane umowy TURYSTYKA Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” LPTytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania (PLN) 8. Zwiększenie oferty turystycznej żeglugi ostródzko-elbląskiej w Ostródzie Gmina Miejska Ostróda ,94 9. Zagospodarowanie turystyczne nabrzeży jeziora Drwęckiego.Etap II Gmina Miejska Ostróda ,79 SUMA ,36

41 41Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zestawienie projektów kluczowych – podpisane umowy INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA LPTytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania (PLN) 1 Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno - hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych - Zespół Szkół nr 2 im. J. Śniadeckiego w Szczytnie Powiat Szczycieński ,72 2 Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno - hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych - Zespół Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku Powiat Ełcki ,25 3 Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno - hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych - Zespół Szkół Gastronomiczno - Spożywczych w Olsztynie Gmina Miasto Olsztyn ,55 4 Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno - hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych - Zespół Szkół Gospodarczych w Elblągu Gmina Miasto Elbląg ,10 SUMA ,62

42 42Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zestawienie projektów kluczowych – podpisane umowy TRANSPORT Zintegrowany projekt rozwoju lokalnego pt. „Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego” LPTytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania (PLN) 1Budowa Obwodnicy Północnej w IławieGmina Miejska Iława ,09 2 Przebudowa drogi powiatowej nr 1329 w Iławie, ulice Dąbrowskiego i ul. Zalewskiej Powiat Iławski ,86 3Przebudowa drogi gminnej Miłomłyn-WiniecGmina Miłomłyn ,32 4Budowa drogi gminnej Szałkowo - Tynwałd - MakowoGmina Iława ,76 5 Przebudowa drogi gminnej o nawierzchni ulepszonej Dziśnity ( trasa E7) - Szymonówko Gmina Małdyty ,17 SUMA ,20

43 43Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zestawienie projektów kluczowych – podpisane umowy ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE Program pn. "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich" LPTytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania (PLN) 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Mikołajki Gmina Mikołajki ,08 2. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Ryn Gmina Ryn ,67 3. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich - MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich - Gmina Gołdap Gmina Gołdap ,34 SUMA ,09

44 44Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Zestawienie projektów kluczowych – podpisane umowy INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO LPTytuł projektu Projektodawca (beneficjent) Wartość dofinansowania (PLN) 1Budowa miejskiej sieci szerokopasmowej w ElbląguGmina Miejska Elbląg ,47 SUMA ,47 W ramach projektów kluczowych zawarto dotychczas 28 umów na łączną kwotę dofinansowania ,22 PLN

45 Dziękuję za uwagę Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Ul. Kościuszki 83, Olsztyn Tel. (0-89) , Fax. (0-89) Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie


Pobierz ppt "Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 (Stan wg KSI SIMIK na dzień 20.04.2010 r.) Departament Zarządzania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google