Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013."— Zapis prezentacji:

1 1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013

2 2 Narodowa Strategia Spójności NSS, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia to dokument strategiczny określający priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007–13.

3 3 NSRR Strategie sektorowe Strategia Rozwoju Województwa KPZKSWW Strategia lizbońska/ götteborska Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007 - 2013 Sektorowe Programy Operacyjne Regionalne Programy Operacyjne Inne Programy Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Narodowy Plan Rozwoju system wdrażania

4 4 Programy operacyjne PO Infrastruktura i Środowisko – 41,3% całości środków (27,8 mld euro), 16 Regionalnych Programów Operacyjnych – 23,8% całości środków (15,9 mld euro), PO Kapitał Ludzki – 14,4% całości środków (9,7 mld euro), PO Innowacyjna Gospodarka –12,3% całości środków (8,3 mld euro), PO Rozwój Polski Wschodniej – 3,4% całości środków (2,3 mld euro), PO Pomoc Techniczna - 0,8% całości środków (0,5 mld euro) Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej - (0,7 mld euro) Pozostałe środki finansowe zostaną przeznaczone na utworzenie krajowej rezerwy wykonania (3% czyli 1,967 mld euro).

5 5 Okres programowania 2007-2013 Nie będzie uzupełnień programu,Nie będzie uzupełnień programu, Programy jednofunduszowe,Programy jednofunduszowe, Nie ma działań,Nie ma działań, Dofinansowanie może wynosić maksymalnie do 85% na poziomie programu,Dofinansowanie może wynosić maksymalnie do 85% na poziomie programu, VAT kwalifikowalny,VAT kwalifikowalny, Mieszkalnictwo,Mieszkalnictwo, n+3 (do 2010 r.).n+3 (do 2010 r.).

6 6 Wstęp Diagnoza społeczno - gospodarcza Województwa Spójność RPO z dokumentami strategicznymi Priorytety i działania Tabele finansowe System wdrażania Struktura treści RPO

7 7 Cel główny RPO Stymulowanie dynamicznego rozwoju przy wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu

8 8 Plan finansowy PRIORYTETY ALOKACJA (mln EUR) % ALOKACJI Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość 346,1621 Społeczeństwo informacyjne190,7712 Turystyka63,594 Kultura63,594 Środowisko257,9616 Zrównoważony rozwój miast158,9810 Transport270,2617 Edukacja79,495 Zdrowie i rekreacja63,594 Pomoc techniczna47,693 Rezerwa programowa47,693 Razem Razem 1 589,79 mln EUR

9 9 System wdrażania Zarząd Województwa Instytucją Zarządzającą RPO: Zarząd Województwa Instytucją Zarządzającą RPO: Przygotowanie programu i wykładnia zapisów, Przygotowanie programu i wykładnia zapisów, Ocena i wybór wniosków, Ocena i wybór wniosków, Podpisywanie umów i płatności, Podpisywanie umów i płatności, Audyt i kontrola realizacji projektów, Audyt i kontrola realizacji projektów, Monitoring. Monitoring.

10 10 Regionalne dokumenty programowe Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2020,Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2020, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Podręcznik wdrażania RPO,Podręcznik wdrażania RPO, Wytyczne konkursowe.Wytyczne konkursowe.

11 11 Priorytety RPO Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość Społeczeństwo informacyjne Turystyka Kultura Środowisko Zrównoważony rozwój miast Transport Infrastruktura edukacyjna Zdrowie i rekreacja

12 12 I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość Cel szczegółowy programu: Wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki opartej na wiedzy

13 13 II. Społeczeństwo informacyjne Cel szczegółowy programu: Stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie

14 14 III.Turystyka Cel szczegółowy programu: Wzrost konkurencyjności turystycznej regionu

15 15 IV. Kultura Cel szczegółowy programu: Wzrost znaczenia kultury jako czynnika rozwoju społeczno-gospodarczego

16 16 V. Środowisko Cel szczegółowy programu: Ochrona i poprawa jakości środowiska

17 17 VI. Zrównoważony rozwój miast Cel szczegółowy programu: Wzrost konkurencyjności przestrzeni miejskiej województwa

18 18 VII. Transport Cel szczegółowy programu: Ukształtowanie efektywnego, zintegrowanego systemu transportowego

19 19 VIII. Infrastruktura edukacyjna Cel szczegółowy programu: Stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa o wysokich kwalifikacjach zawodowych, poszukiwanych na rynku pracy

20 20 IX. Zdrowie i rekreacja Cel szczegółowy programu: Poprawa stanu zdrowia mieszkańców

21 21 X. Pomoc techniczna Cel szczegółowy programu: Skuteczna absorpcja środków w ramach RPO Województwa Śląskiego

22 22 Ścieżka oceny i wyboru projektów (konkursowa) Preselekcja (zgodność z dokumentami strategicznymi, zapisami RPO, Fiszka projektowa) Ocena projektu (formalna i merytoryczna) Wybór projektu i podpisywanie umów (Zarząd Województwa)

23 23 Ścieżka oceny i wyboru projektów (Zintegrowane Subregionalne Programy Rozwoju) Złożenie programu Ocena programu (formalna i merytoryczna) Negocjacje/ uzgadnianie programu Przyjęcie programu przez Zarząd Województwa Wsparcie UMWŚ przy przygotowaniu dokumentacji projektowej i realizacji projektów Odpowiedzialność za przygotowanie i realizację projektów spoczywa na Beneficjentach

24 24 Projekty kluczowe (pozakonkursowa) Wybór projektów kluczowych przez Zarząd Wsparcie dla przygotowania i realizacji projektów (UMWŚ)

25 25 Ścieżka oceny i wyboru projektów MSP (konkursowa) Preselekcja Wniosek projektowy Ocena projektu (formalna i merytoryczna) Wybór projektu i podpisywanie umów (Zarząd Województwa)

26 26 Rekomendacje Wizyta na stronie www i rejestracja na liście wysyłkowej, Zgłoszenie projektów do bazy PARTNER II, Udział w konsultacjach społecznych, Stały kontakt z Wydziałem Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich.

27 27 Urząd Marszałkowski Strona internetowa poświęcona RPO - www.rpo.silesia-region.pl Kontakt - Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego 40 – 037 Katowice, ul. Ligonia 46 tel. +48 32 207 83 83 rpo@silesia-region.pl


Pobierz ppt "1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google