Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Bożena Cebulska Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Warszawa, dn. 18.04.2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Bożena Cebulska Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Warszawa, dn. 18.04.2010."— Zapis prezentacji:

1 1 Bożena Cebulska Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Warszawa, dn. 18.04.2010

2 2 PLAN WYSTĄPIENIA 1. MŚP w województwie warmińsko-mazurskim 2. Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 – Priorytet: Przedsiębiorczość 3. Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 – Priorytet: Środowisko Przyrodnicze 4. Regionalny Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

3 3 MŚP W WARMIŃSKO-MAZURSKIM W województwie warmińsko-mazurskim aż 98,9% firm należy do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to wynik dorównujący rozwiniętym gospodarkom rynkowym. MŚP cechuje elastyczność działania w zmieniającym się otoczeniu i rozwinięta przedsiębiorczość w realizacji przyjętych celów. W rezultacie są one bardziej efektywne niż przedsiębiorstwa duże, jeśli miarą tej efektywności jest rentowność. Należy docenić rolę mikro, małych i średnich przedsiębiorstw również jako pracodawców. Na Warmii i Mazurach ten sektor zatrudnia około 335 tys. osób, czyli 82,5% ogółu pracujących. Główne sektory gospodarki regionu Warmii i Mazur to przemysł rolno- spożywczy (żywność wysokiej jakości), drzewny i meblarski, turystyczny, a także produkcja wyrobów z gumy oraz sprzętu sportowego. Wśród małych przedsiębiorstw najwięcej działa w sektorze usług rynkowych, natomiast podmiotów średnich najwięcej jest w sektorze przemysł i budownictwo oraz w sektorze usług nierynkowych.

4 4 WARMIA I MAZURY DANE PODSTAWOWE PolskaWojewództwo Warmińsko-mazurskie Powierzchnia312 685 km 2 24 173 km 2 Liczba ludności38,1 mln1,43 mln (7,7% ludności kraju) Gęstość zaludnienia122 os/km²59 os/km² Stopa bezrobocia12,9 %21,1% Liczba przedsiębiorstw3,76 mln115,5 tyś Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw 3493,42 PLN2723,86 PLN

5 5 UDZIAŁ MŚP W GOSPODARCE WARMIŃSKO-MAZURSKIE Źródło: UStat w Olsztynie 2009

6 6 MAŁEŚREDNIEDUŻE STRUKTURA PRZEDSIĘBIORSTW WG SEKTORÓW GOSPODARCZYCH WARMIŃSKO-MAZURSKIE POLSKA Źródło: UStat w Olsztynie 2009

7 7 PRACUJĄCY W MŚP Źródło: UStat w Olsztynie 2009

8 8 38,8 NAKŁADY INWESTYCYJNE Źródło: UStat w Olsztynie 2009 Udział MŚP w gospodarce woj. warmińsko-mazurskiego jest większy od udziału MŚP w gospodarce całego kraju (pracujący, przychody, nakłady inwestycyjne), jednakże wartość nakładów inwestycyjnych w przeliczeniu na 1 podmiot MŚP w województwie warmińsko-mazurskim należy do najniższych w kraju.

9 9 Warmia i Mazury dysponują znaczącymi w skali europejskiej walorami turystyczno-przyrodniczymi. Atrakcją tych terenów jest krajobraz, lasy, jeziora oraz czyste środowisko przyrodnicze, dlatego ważne jest, aby rozwój sektora małych, średnich przedsiębiorstw przebiegał w sposób zrównoważony i bezpieczny dla środowiska. Przedsiębiorcy z województwa warmińsko-mazurskiego mogą liczyć na wsparcie projektów inwestycyjnych mających na uwadze ochronę środowiska i ubiegać się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007- 20013 oraz programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ A ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

10 10 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY 2007-2013 I Oś Priorytetowa Przedsiębiorczość Działanie: 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Poddziałanie: 1.1.5 Wsparcie MŚP - promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska VI Oś priorytetowa Środowisko Przyrodnicze Działanie: 6.1 Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska Poddziałanie 6.1.1 Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Poddziałanie 6.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa Działanie: 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami Poddziałanie 6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

11 11 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw obejmujące: 1.dokonywanie zasadniczych zmian produkcji, procesu produkcyjnego lub zmianę w zakresie świadczenia usług w zakresie ochrony środowiska, 2.zakup urządzeń niezbędnych do unowocześnienia i rozwoju działalności przedsiębiorstwa w zakresie ochrony środowiska. RPO WiM 2007-2013 1.1.5 WSPARCIE MŚP – PROMOCJA PRODUKTÓW I PROCESÓW PRZYJAZNYCH DLA ŚRODOWISKA RPO WiM 2007-2013 1.1.5 WSPARCIE MŚP – PROMOCJA PRODUKTÓW I PROCESÓW PRZYJAZNYCH DLA ŚRODOWISKA

12 12 Forma wsparcia Maksymalny poziom dofinansowania - max. 50% (w tym 85% EFRR i 15% budżet państwa). Maksymalna wartość projektu: 8 000 000 zł. Minimalna kwota wsparcia: 20 000 zł. Maksymalna kwota wsparcia: 2 000 000 zł. Alokacja finansowa: 46 446 280 zł. RPO WiM 2007-2013 1.1.5 WSPARCIE MŚP – PROMOCJA PRODUKTÓW I PROCESÓW PRZYJAZNYCH DLA ŚRODOWISKA RPO WiM 2007-2013 1.1.5 WSPARCIE MŚP – PROMOCJA PRODUKTÓW I PROCESÓW PRZYJAZNYCH DLA ŚRODOWISKA Instytucja Pośrednicząca II stopnia: Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie ROKLICZBA WNIOSKÓW LICZBA PODPISANYCH UMÓW KWOTA DOFINANSOWANIA 2008553119 902 690 200940189 836 221

13 13 Przewidziane rodzaje projektów: 1. dotyczące kompleksowych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach rejonów gospodarki odpadami wyznaczonych w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2007-2010; 2. dotyczące działań na rzecz likwidacji zagrożeń wynikających ze składowania odpadów i dostosowania istniejących składowisk odpadów do obowiązujących przepisów, o ile wynika to z Wojewódzkiego Programu Gospodarki Odpadami i stanowi element systemu gospodarowania odpadami w ramach Rejonu Gospodarki Odpadami; 3. dotyczące budowy i modernizacji instalacji do unieszkodliwiania odpadów komunalnych z odzyskiem energii, o ile wynika to z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami i stanowi element systemu gospodarowania odpadami w ramach Rejonu Gospodarki Odpadami. RPO WiM 2007-2013 6.1.1 GOSPODARKA ODPADAMI I OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI RPO WiM 2007-2013 6.1.1 GOSPODARKA ODPADAMI I OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI

14 14 Maksymalny poziom dofinansowania dla MŚP wynosi 50% wydatków kwalifikowanych. Alokacja finansowa na poddziałanie ogółem - 15 920 000 EUR RPO WiM 2007-2013 6.1.1 GOSPODARKA ODPADAMI I OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI RPO WiM 2007-2013 6.1.1 GOSPODARKA ODPADAMI I OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

15 15 Przewidziane do wsparcia typy projektów: 1.budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych, 2.budowa i modernizacja systemów kanalizacji zbiorczej, 3.budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej o ile przyczyni się do wdrożenia dyrektywy 91/271/EWG, (tylko w uzasadnionych przypadkach jako element kompleksowego projektu, realizowanego łącznie z systemami odbioru ścieków), 4.budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę (tylko w uzasadnionych przypadkach jako element kompleksowego projektu, realizowanego łącznie z systemami odbioru ścieków). RPO WiM 2007-2013 6.1.2 GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA RPO WiM 2007-2013 6.1.2 GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

16 16 Maksymalny poziom dofinansowania dla MŚP wynosi 50% wydatków kwalifikowanych. Alokacja finansowa na poddziałanie ogółem - 65 084 461 EUR RPO WiM 2007-2013 6.1.2 GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA RPO WiM 2007-2013 6.1.2 GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

17 17 Przewidziane do wsparcia rodzaje projektów: 1. inwestycje w infrastrukturę wytwarzania, magazynowania i przesyłu energii odnawialnej, np.: budowa lub modernizacja jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu, zgodnie z wymogami dla wysokosprawnej kogeneracji określonymi w dyrektywie 2004/8/WE z wykorzystaniem biomasy; 2.zakup urządzeń i linii technologicznych do przetwarzania biomasy, jako element kompleksowego projektu; 3.kompleksowa modernizacja systemów grzewczych dla obiektów użyteczności publicznej z zastosowaniem OZE, obejmująca źródło-przesył- odbiór; 4.inwestycje wykorzystujące nowoczesne technologie oraz know-how w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii; W ramach poddziałania nie mogą być realizowane projekty, które wykorzystują w 100% wytworzoną energię na potrzeby własne, z wyłączeniem energii słonecznej, geotermalnej oraz obiektów użyteczności publicznej. RPO WiM 2007-2013 6.2.1 WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII RPO WiM 2007-2013 6.2.1 WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

18 18 Alokacja finansowa: 37 009 124 EUR Zadanie nr 1 - Energia odnawialna: słoneczna Maksymalna wartość projektu - 20 mln PLN. Zadanie nr 2 - Energia odnawialna: biomasa Maksymalna wartość projektu - 10 mln PLN Zadanie nr 3 - Energia odnawialna: geotermiczna Maksymalna wartość projektu - 20 mln PLN. RPO WiM 2007-2013 6.2.1 WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII RPO WiM 2007-2013 6.2.1 WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

19 19 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MŚP ubiegać się mogą o dotację z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Priorytetu IV: Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska na projekty, których realizacja spowoduje zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, w tym emitowanych do powietrza, odprowadzanych ze ściekami oraz redukujące ilość wytwarzanych odpadów i zwiększające udział odpadów poddawanych procesom odzysku, w szczególności recyklingu oraz prowadzące do ograniczenia poziomu hałasu ze źródeł do obowiązujących norm.

20 20 Poszczególne działania: Oś Priorytetowa: 4 Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska Działanie: 4.2 Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach. Działanie: 4.3 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT) Działanie: 4.4 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej Działanie: 4.5 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

21 21 W ramach Priorytetu 10, Działanie 10.3 Rozwój przemysłu dla odnawialnych źródeł energii MŚP wsparcie mogą uzyskać na inwestycje polegające na budowie zakładów produkujących urządzenia do wytwarzania: 1.energii elektrycznej z wiatru, wody w małych elektrowniach wodnych do 10 MW, biogazu i biomasy, 2.ciepła przy wykorzystaniu biomasy oraz energii geotermalnej i słonecznej, 3.energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji przy wykorzystaniu wyłącznie biomasy lub energii geotermalnej, 4.biokomponentów oraz biopaliw ciekłych, stanowiących samoistne paliwa, z wyłączeniem urządzeń do produkcji biopaliw stanowiących mieszanki z paliwami ropopochodnymi, produkcji bioetanolu z produktów rolnych oraz czystego oleju roślinnego. Alokacja ogółem: 109,60 mln EUR Minimalna wartość projektu - 20 mln PLN Maksymalnie kwota wsparcia 30 mln PLN PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

22 22 Plac Bema 3 10-516 Olsztyn Tel. 89 521 12 50 www.wmarr.olsztyn.pl


Pobierz ppt "1 Bożena Cebulska Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Warszawa, dn. 18.04.2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google