Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja z realizacji działań Biura Ewaluacji RPO w 2013 r. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja z realizacji działań Biura Ewaluacji RPO w 2013 r. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO."— Zapis prezentacji:

1 Informacja z realizacji działań Biura Ewaluacji RPO w 2013 r. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

2 Działania ewaluacyjne podjęte w roku 2013 W roku 2013 zrealizowano następujące badania ewaluacyjne: Ewaluacja osiągnięcia założonych celów RPO WK-P na lata 2007-2013 (strategicznego i szczegółowych) Badanie wykonała firma Pracownia Badań SOMA z Torunia w okresie od 24.10.2012 do 18.04.2013. Głównym celem badania była ocena stopnia realizacji założonego celu strategicznego oraz celów szczegółowych programu poprzez pryzmat osiągniętych wartości wskaźników, statystyk publicznych oraz w oparciu o opinie beneficjentów i mieszkańców regionu. Przeprowadzona analiza pozwoliła również na ocenę relacji między poniesionymi nakładami w ramach programu a uzyskanymi efektami, w oparciu o które przedstawione zostały także czynniki wpływające na efektywność podjętych działań (definiowane przez badanych ekspertów), zależne od Instytucji Zarządzającej i od niej niezależne. Ostatecznym rezultatem realizacji badania była identyfikacja problemów i zagrożeń w realizacji celów RPO WK-P na lata 2007-2013. Ewaluacja wpływu projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej obszarów objętych rewitalizacją Badanie wykonała firma Pracownia Badań i Doradztwa Re-Source z Poznania w okresie od 24.01.2013 do 17.05.2013. Głównym celem badania była analiza wpływu projektów rewitalizacyjnych realizowanych / zrealizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 na jakość życia mieszkańców miast, w tym szczególnie z obszarów wytypowanych do rewitalizacji w ramach Lokalnych Programów Rewitalizacji. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

3 Działania ewaluacyjne podjęte w roku 2013 - badania ewaluacyjne W roku 2013 zrealizowano następujące badania ewaluacyjne: Analiza wsparcia przedsiębiorczości w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 Badanie wykonała firma Agrotec Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w okresie od 25.02.2013 r. do 18.06.2013 r. Głównym celem badania było określenie skuteczności i efektywności zaangażowania środków RPO WK-P na dofinansowanie projektów, skierowanych na bezpośrednie i pośrednie wsparcie przedsiębiorczości w regionie. W ramach badania przeanalizowano m.in. na ile realizacja projektów RPO WK-P przez przedsiębiorców wpłynęła na ich sytuację ekonomiczną. Dokonano tego poprzez porównanie kondycji ekonomicznej dwóch grup firm: będących beneficjentami RPO oraz tych, którzy nie skorzystali ze wsparcia (tzw. grupa kontrfaktyczna). Wszystkie raporty końcowe z zaprezentowanych badań ewaluacyjnych znajdują się na stronie www.mojregion.eu w zakładce RPO - Ewaluacja www.mojregion.eu Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

4 Działania ewaluacyjne podjęte w roku 2013 - badania ewaluacyjne Obecnie realizowane są następujące badania ewaluacyjne: Ewaluacja ex-ante kujawsko-pomorskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2014- 2020 W dniu 10.06.2013 r., w ramach trwającego procesu programowania perspektywy 2014-2020, rozpoczęła się realizacja ewaluacji ex-ante K-P RPO na lata 2014-2020. Wykonawcą usługi jest konsorcjum firm Agrotec Polska Sp. z o.o. i Ecorys Sp. z o.o. z Warszawy. Realizacja zobowiązań wynikających z dyrektyw UE w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez działania współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Badanie wykonuje firma ASM- Centrum Badań i Analiz Rynku z siedzibą w Kutnie. Realizacja ewaluacji potrwa od 30.10.2013 do 4.03.2014. Głównym celem badania jest określenie wpływu projektów współfinansowanych z RPO WK-P na działania związane z ochroną środowiska i ochroną przyrody. Badanie pozwoli ocenić jak, oraz w jakim stopniu program operacyjny realizuje zobowiązania wynikające z dyrektyw UE w obszarze ochrony środowiska, ochrony przyrody, gospodarki wodnej i odpadowej oraz w zakresie zrównoważonego rozwoju. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

5 Pozostałe działania ewaluacyjne podjęte przez Jednostkę Ewaluacyjną w roku 2013 Międzyregionalna Konferencja Ewaluacyjna W dniach 25-26 czerwca 2013 r. zorganizowano i przeprowadzono Międzyregionalną Konferencję Ewaluacyjną pn. Ewaluacja programów operacyjnych - wyzwania, inspiracje, przyszłość. Podczas konferencji poruszone zostały takie zagadnienia jak: związki między ewaluacją, a analizą polityk publicznych, społeczne uwarunkowania procesu ewaluacji, rozwój badań ewaluacyjnych, a także metodologia procesów i badań ewaluacyjnych. Ponadto przeprowadzona została debata nad przyszłością i rolą ewaluacji w nowym okresie programowania 2014-2020. Adresatami konferencji byli przedstawiciele Jednostek Ewaluacyjnych RPO poszczególnych województw, administracji samorządowej i rządowej, środowiska akademickiego, a także firm badawczo-konsultingowych, beneficjentów Programu i innych zainteresowanych tematyką ewaluacji. W konferencji udział wzięło blisko 100 uczestników. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

6 Pozostałe działania ewaluacyjne podjęte przez Jednostkę Ewaluacyjną w roku 2013 Wydruk publikacji pokonferencyjnej i raportów ewaluacyjnych Aktualnie w Biurze Ewaluacji RPO zakończyło się przygotowywanie dokumentacji do wydruku publikacji pokonferencyjnej pt. Ewaluacja programów operacyjnych - wyzwania, inspiracje, przyszłość. Publikacja zawiera referaty i artykuły przedstawiające zagadnienia poruszone na tegorocznej Konferencji Ewaluacyjnej. Ponadto, w związku z planowanym wydrukiem zlecona została usługa recenzji tejże publikacji, której dokonał Pan Krzysztof Piątek profesor w Zakładzie Polityki Społecznej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Równocześnie trwały prace nad przygotowywaniem dokumentacji na wydruk raportów z 5 zrealizowanych badań ewaluacyjnych: Analiza potrzeb rozwojowych województwa kujawsko- pomorskiego w kontekście nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020, Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych, Ewaluacja wpływu projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej obszarów objętych rewitalizacją, Ewaluacja osiągnięcia założonych celów RPO WK-P na lata 2007-2013 (strategicznego i szczegółowych oraz Analiza wsparcia przedsiębiorczości w ramach RPO WK-P na lata 2007 – 2013. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

7 Dziękuję za uwagę Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO


Pobierz ppt "Informacja z realizacji działań Biura Ewaluacji RPO w 2013 r. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google