Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PLAN EWAULACJI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Toruń, 15 grudnia 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PLAN EWAULACJI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Toruń, 15 grudnia 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 PLAN EWAULACJI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Toruń, 15 grudnia 2015 r.

2 Plan ewaluacji – wymogi prawne Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Artykuł 56 1.Instytucja zarządzająca lub państwo członkowskie sporządza plan ewaluacji, który może obejmować więcej niż jeden program. Plan ten jest przedkładany zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych funduszy. Artykuł Plan ewaluacji jest sporządzany przez instytucję zarządzającą lub państwo członkowskie dla jednego lub kilku programów operacyjnych. Plan ewaluacji przedstawiany jest Komitetowi Monitorującemu nie później niż rok po przyjęciu programu operacyjnego. Wytyczne w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata (Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 września 2015 r.) 2

3 Procedura zatwierdzania Planu ewaluacji RPO WK-P na lata

4 Zawartość planu ewaluacji Przedmiot ewaluacji Organizacja procesu ewaluacji i budowa potencjału ewaluacyjnego Podmioty zaangażowane w proces ewaluacji Sposób realizacji badań Sposoby zapewnienia odpowiedniego zakresu danych na użytek planowanych ewaluacji Strategia rozpowszechniania i wykorzystania wyników procesu ewaluacji Budowa potencjału ewaluacyjnego Funkcjonalna niezależność procesu ewaluacji Zasoby niezbędne do realizacji planu ewaluacji Planowane do realizacji badania ewaluacyjne Karty poszczególnych badań Monitoring realizacji planu ewaluacji

5 Zestawienie propozycji badań ewaluacyjnych Łącznie 34 badania34 badania Średnio w roku do wykonania 3-4 badania Najwięcej badań zaplanowano na lata 2019, 2021 (po 6 badań)

6 Obligatoryjne badania ewaluacyjne 1.Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WK-P na lata Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WK-P dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania 3.Ocena realizacji celów polityk horyzontalnych w RPO WK-P Ewaluacja wpływu RPO WK-P na rozwój społeczny województwa i realizacji celów Strategii EUROPA Ewaluacja podsumowująca system realizacji RPO WK-P Ewaluacja podsumowująca postęp rzeczowy i rezultaty RPO WK-P Ewaluacja wskaźników rezultatu długoterminowego EFS (9 wskaźników) – 10 badań 8.Ewaluacje wpływu wdrażanej interwencji na realizację celów każdej osi priorytetowej – łącznie nawet kilkanaście ewaluacjiłącznie nawet kilkanaście ewaluacji 9.Ewaluacja ex-ante RPO WK-P

7 Inne działania ewaluacyjne zawarte Planie ewaluacji Szkolenia dla pracowników i członków GSE RPO WK-P zaangażowanych w proces ewaluacji Szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Organizacja 2 konferencji tematycznych dotyczących ewaluacji Publikacje książkowe, newsletterów, broszur i innych materiałów Prowadzenie strony internetowej poświęconej ewaluacji

8 Plan finansowy na lata ROK Szacowana alokacja ogółem na rok w zł Alokacja na badania ewaluacyjne Alokacja na pozostałe zadania ewaluacyjne w zł zł Liczba planowanych badań , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , * ,00 30,00 badania ad-hoc ,00 nd suma , ,0034, ,00 Alokacja obejmuje montaż finansowy 85% z EFS i 15% z budżetu województwa. *Środki finansowe na przeprowadzenie badań w roku 2024 będą pochodziły z regionalnego programu operacyjnego na kolejną perspektywę lub z budżetu województwa.

9 Plan Ewaluacji - system monitorowania i aktualizacji planu Plan Ewaluacji RPO WK-P (PE RPO ) PRZEGLĄD PE RPO konsultacje aktualności badań ewaluacyjnych I kwartał roku AKTUALIZACJA PE RPO WK-P w przypadku propozycji zmian w dokumencie II kwartał roku Komitet Monitorujący RPO WK-P Jednostki zaangażowane w realizację RPO WK-P Opiniowanie aktualizowanego PE RPO WK-P przez KJE Przekazanie aktualizowanego planu KM RPO WK-P do zatwierdzenia Przekazanie zatwierdzonego zaktualizowanego PE RPO WK-P do KJE w celu upublicznienia Grupa Sterująca Ewaluacją RPO WK-P

10 Zmiany w projekcie Planu Ewaluacji na podstawie uwag zgłoszonych podczas konsultacji z członkami KM RPO WK-P W rozdziale 3.4. doprecyzowano zapis dot. konieczności zawierania w raportach końcowych streszczeń w języku angielskim. W rozdziale 3.7. zweryfikowano szacunkowy podział alokacji na działania w zakresie ewaluacji w latach – tab. 7. (pomniejszono kwotę na badania ad-hoc), ponadto uzupełniono informacje dot. zasobów kadrowych JE, rozszerzono plan szkoleń o szkolenia z zakresu metod i technik badawczych (zaznaczono, że szkolenia powinny być zawsze dostosowane do potrzeb JE). W celu zachowania spójności z kartami badań w rozdziale 4. zamieszczono tabelę z chronologicznym wykazem badań na wykresie Gantt'a, z zaznaczeniem badań cyklicznych. W kartach badań dokonano przeglądu wszystkich celów badań pod kątem celów PI, które będą objęte zakresem badania, a także zweryfikowano/ uzupełniono pytania/obszary badawcze.

11 Zmiany w projekcie Planu Ewaluacji cd. Do planu badań dodano ewaluacje ex post dla RPO WK-P (w 2016 r.) oraz RPO WK-P (w 2023 r.) W przypadku badań dla dwóch funduszy (8 badań) dodano zapis o zobowiązaniu wykonawcy do zapewnienia interdyscyplinarnego zespołu badawczego składającego się m.in. z ekspertów w zakresie funduszy EFRR oraz EFS. Dodano rozdział poświęcony potencjalnym ryzykom w realizacji planu ewaluacji. Prośba do członków KM w odpowiedzi na rekomendację KE: - zgłoszenie przedstawicieli sektora NGO jako stałych członków Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WK-P

12 Dziękuję za uwagę Jolanta Rudnicka Wydział Analiz i Ewaluacji Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego tel. (56)


Pobierz ppt "PLAN EWAULACJI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Toruń, 15 grudnia 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google