Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Rozwoju Regionalnego XLVI Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2007-2013 Pełnomocnik Zarządu ds. Zrównoważonego Rozwoju Edward.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Rozwoju Regionalnego XLVI Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2007-2013 Pełnomocnik Zarządu ds. Zrównoważonego Rozwoju Edward."— Zapis prezentacji:

1 Departament Rozwoju Regionalnego XLVI Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2007-2013 Pełnomocnik Zarządu ds. Zrównoważonego Rozwoju Edward Reszkowski Toruń, 2015 r.

2 Departament Rozwoju Regionalnego Sprawozdanie z zakresu wypełniania zasady zrównoważonego rozwoju w ramach RPO WK-P za 2014 rok

3 Departament Rozwoju Regionalnego Łącznie w zakresie przestrzegania procedury oceny formalnej dotyczącej oddziaływania projektów na środowisko do końca 2014 roku oceniono 1.872 projekty {podpisano 2.346 umów}: w tym kwalifikujące się do przedsięwzięć:  mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko /Aneks I Dyrektywy Rady 2011/92/UE - 1 projekt  mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko /Aneks II Dyrektywy Rady 2011/92/UE - 434 projektów  dla których przeprowadzono ocenę oddziaływania na środowisko 59 projektów, w tym 25 indywidualnych projektów kluczowych  dla których odstąpiono od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 375 projektów, w tym 44 indywidualne projekty kluczowye  przedsięwzięcia poza Dyrektywą, dla których przeprowadzenie procedury nie było wymagane – 1.437 projektów, w tym 39 indywidualne projekty kluczowe

4 Departament Rozwoju Regionalnego Przedsięwzięcia mogące wywierać wpływ na obszar Natura 2000  projekty, dla których odstąpiono od przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 (Postanowienie RDOŚ) 3 projekty, w tym 1 indywidualny projekt kluczowy  projekty, dla których przeprowadzono ocenę oddziaływania na obszar Natura 2000 2 projekty, w tym 2 indywidualne projekty kluczowe Monitorowanie osiągania wskaźników środowiskowych na poziomie projektów:

5 Departament Rozwoju Regionalnego w 2014 oceniono 868 projektów złożonych w tym: 6 projektów - z przeprowadzoną oceną oddziaływania na środowisko {ooś} 244 projekty - uzyskały stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko {ooś} 618 projektów - poza dyrektywą {ooś} 13 projekty do realizacji na obszarach chronionych 660 projektów w których wykazywano pozytywny wpływ na środowisko 208 projektów w których wykazywano neutralny wpływ na środowisko

6 Departament Rozwoju Regionalnego Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa: 84 projekty Działanie 1.4. Infrastruktura portu lotniczego: 12 projektów Działanie 2.2. Gospodarka odpadami: 5 projektów Działanie 2.3.Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza: 111 Działanie 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku: 4 Działanie 2.5. Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska: 5 projektów Działanie 2.6.Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych: 10 projekty Działanie 3.1.Rozwój infrastruktury edukacyjnej: 4 projekty Działanie 3.2. Rozwój infastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej: 24 Działanie 3.3. Rozwój infrastruktury kultury: 5 projektów Działanie 4.1. Rozwój infrastruktury ICT: 5 projektów Działanie 5.1. Rozwój instytucji otoczenia biznesu: 8 projektów Działanie 5.2.1. Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw, Schemat 4 wzmocnienie konkurencyjności: 361 projektów Działanie 5.2.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Schemat: wsparcie dla przedsiębiorstw produkcyjnych współpracujących ze szkołami zawodowymi: 134 Dziaąnie 5.3. Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska: 58 projektów Działanie 5.4. wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii: 7 Działanie 5.6. kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje: 9 projektów Działanie 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych: 1 projekt Działanie 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast: 21 projekty

7 Departament Rozwoju Regionalnego W Projekty konkursowe w 2014 roku: - ogłoszono 21 konkursów {łącznie narastająco -133} - liczba złożonych wniosków - 554{łącznie narastająco -5.328} - podpisano 494 umów{łącznie narastająco -2.346} Projekty kluczowe w 2014 roku: - w 2014 roku liczba podpisanych umów projektów kluczowych - 6 - łącznie narastająco - 108

8 Departament Rozwoju Regionalnego W UWAGI w zakresie oddziaływania na środowisko {procedury ooś} do wniosków składanych do RPO 1.korzystanie/zaniechanie korzystania z procedury screening’u - czyli badanie przesiewowe, czy dany projekt jest w załączniku I lub II grupy i czy należy przeprowadzić procedurę ooś {na podstawie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia }. Często powinno się to zakończyć wydaniem postanowienia i następnie decyzji o braku potrzeby przeprowadzenia oceny ooś. (scoping - to badanie, uzgadnianie zakresu raportu lub prognozy). 2.problemowe: dzielenie przedsięwzięć, oddziaływanie skumulowane, powiązania technologiczne {gdzie powinno być jedno postępowanie a dla powiązań funkcjonalnych nie ma takiego obowiązku (tylko w określonych przypadkach)}, brak w procedurze ooś czy badano efekty skumulowane danego przedsięwzięcia. 3.informacja czy badano wpływ planowanego przedsięwzięcia na bioróżnorodność to znaczy wpływ na florę i faunę w szczególności na chronione porosty, grzyby, rośliny, owady, ptaki, nietoperze?.

9 Departament Rozwoju Regionalnego DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Departament Rozwoju Regionalnego XLVI Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2007-2013 Pełnomocnik Zarządu ds. Zrównoważonego Rozwoju Edward."

Podobne prezentacje


Reklamy Google