Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją RPO Toruń, 08.11.2013 r. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją RPO Toruń, 08.11.2013 r. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją RPO Toruń, 08.11.2013 r. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

2 Cel spotkania: informacja z realizacji działań Biura Ewaluacji w 2013 r., omówienie propozycji tematów badań na 2014r., przedstawienie postępu prac nad ewaluacją ex-ante K-P RPO na lata 2014-2020, założenia do badania ewaluacyjnego dotyczącego działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013, inne kwestie bieżące. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO

3 Propozycje tematów badań do OPE na 2014r. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Zgodnie z Instrukcją Wykonawczą do 20 grudnia każdego roku Jednostka Ewaluacyjna przygotowuje Okresowy Plan Ewaluacji na dany rok przyjęty Decyzją Marszałka. Następnie do 31 grudnia przyjęty Okresowy Plan Ewaluacji przesyła do Krajowej Jednostki Ewaluacyjnej

4 Propozycje tematów badań do OPE na 2014r. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO W okresie od 18 września 2013r. do 2 października 2013r. były zbierane tematy do Okresowego Planu Ewaluacji na 2014r. Zapytania wysłano do: Członków GSE RPO Komitetu Monitorującego Innych jednostek zainteresowanych Otrzymano łącznie 8 tematów. Ponadto 3 tematy zostały zidentyfikowane i przeniesione z ubiegłych lat.

5 1.Weryfikacja i ocena wpływu otrzymania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości na rzeczywisty wzrost konkurencyjności firmy. 2.Weryfikacja i ocena problemów z jakimi spotykali się przedsiębiorcy aplikujący o dotację, a także realizujący i rozliczający uzyskane wsparcie. 3.Ocena efektywności nakładów poniesionych (z budżetu RPO) na infrastrukturę techniczną i społeczną z punktu widzenia: - wpływu na inwestycje gospodarcze kreujące nowe miejsca pracy, - na poprawę stanu środowiska (przyrodniczego), - na poprawę jakości życia ludności w przekroju terytorialnym powiatów województwa kujawsko-pomorskiego. 4.Identyfikacja (i ocena) barier w sięganiu po środki RPO ( i innych PO NSRO 2007-2013) przez JST i MŚP. 5.Ocena oddziaływania poszczególnych interwencji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Propozycje tematów badań do OPE na 2014r.

6 6.Wpływ realizacji projektów zrealizowanych w ramach RPO WK-P w latach 2007-2013 na zatrudnienie w województwie kujawsko-pomorskim 7.Badanie ewaluacyjne dotyczące problematyki efektywności zrealizowanych projektów na cele RPO WK-P. 8.Ewaluacja efektów realizacji inwestycji drogowych dofinansowanych z RPO WK-P i komplementarności z budową dróg w ramach POIiŚ, ZPORR, SPOT. 9.Czy wszystkie projekty kluczowe przyczyniają się do rozwoju ekonomicznego regionu? 10.Wzrost jakości i ilości usług dla ludności w szpitalach wnioskujących o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej RPO WK-P na lata 2007-2013. 11.Badanie działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Propozycje tematów badań do OPE na 2014r.

7 1.Badanie działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 – obligatoryjne ze Strategii Komunikacji I kw.2014 2.Czy wszystkie projekty kluczowe przyczyniają się do rozwoju ekonomicznego regionu? – III kw. 2014 lub I kw. 2015 3.Wpływ realizacji projektów zrealizowanych w ramach RPO WK-P w latach 2007-2013 na zatrudnienie w województwie kujawsko-pomorskim Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Tematy wstępnie zaakceptowane do OPE na 2014r.

8 1.Weryfikacja i ocena wpływu otrzymania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości na rzeczywisty wzrost konkurencyjności firmy. – badanie dotyczące przedsiębiorczości było realizowane w 2012r. 2.Badanie ewaluacyjne dotyczące problematyki efektywności zrealizowanych projektów na cele RPO WK-P – badanie celów RPO WK-P było realizowane w 2013r. 3.Ocena oddziaływania poszczególnych interwencji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – w dużej części zakres tego tematu realizowały badania z lat 2012/2013, tzn. badania dotyczące przedsiębiorczości i analiza celów RPO. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Tematy odrzucone

9 1.Wzrost jakości i ilości usług dla ludności w szpitalach wnioskujących o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej RPO WK-P na lata 2007-2013. – propozycja całkowitej rezygnacji z tematu. 2.Weryfikacja i ocena problemów z jakimi spotykali się przedsiębiorcy aplikujący o dotację, a także realizujący i rozliczający uzyskane wsparcie oraz Identyfikacja (i ocena) barier w sięganiu po środki RPO ( i innych PO NSRO 2007-2013) przez JST i MŚP – połączone 2 tematy. 3.Ocena efektywności nakładów poniesionych (z budżetu RPO) na infrastrukturę techniczną i społeczną z punktu widzenia: wpływu na inwestycje gospodarcze kreujące nowe miejsca pracy, na poprawę stanu środowiska (przyrodniczego), na poprawę jakości życia ludności, w przekroju terytorialnym powiatów województwa kujawsko-pomorskiego oraz Ewaluacja efektów realizacji inwestycji drogowych dofinansowanych z RPO WK-P i komplementarności z budową dróg w ramach POIiŚ, ZPORR, SPOT – połączone 2 tematy. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Tematy do dyskusji

10 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Ewaluacja działań informacyjnych i promocyjnych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013

11 Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Zrealizowane badania Info-Promo 2009 - Ocena dotychczasowych działań informacyjno- promocyjnych prowadzonych przez IZ RPO WK-P 2011 - Ewaluacja działań informacyjno-promocyjnych realizowanych w ramach RPO WK-P oraz nowego portalu o funduszach - www.mojregion.euwww.mojregion.eu

12 Z czego wynika konieczność realizacji badania: 1. Zgodnie z art. 4 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006r. sprawozdanie końcowe z realizacji Strategii komunikacji zawiera rozdział poświęcony ocenie rezultatów działań informacyjnych i promocyjnych pod kątem efektywności ścieżek dotarcia i skuteczności w budowaniu świadomości społecznej o programach operacyjnych oraz o roli odgrywanej przez Wspólnotę. 2.Zapisy Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej strategii Spójności na lata 2007-2014 (w szczególności pkt. 12.2) nakładają na IZ PO/RPO obowiązek przeprowadzenia ewaluacji strategicznej na potrzeby sprawozdania końcowego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Założenia do badania ewaluacyjnego dotyczącego działań informacyjnych i promocyjnych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013

13 Warunki brzegowe przeprowadzenia ewaluacji strategicznej działań informacyjno-promocyjnych na potrzeby sprawozdania końcowego: 1.Należy uwzględnić specyfikę RPO oraz zapisy Planu komunikacji, w tym system wskaźników. 2.Uwzględnienie w ewaluacji strategicznej kryteriów ewaluacyjnych dla ewaluacji ex-post, tj. skuteczności, efektywności, użyteczności i trwałości działań informacyjno-promocyjnych. 3.Na potrzeby ewaluacji IZ powinna pozyskać dane pierwotne z badań grup docelowych komunikacji uwzględnionych w Planie komunikacji RPO. Na potrzeby IK NSRO przebadane muszą być następujące grupy: ogół społeczeństwa, potencjalni beneficjenci oraz beneficjenci. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Założenia do badania ewaluacyjnego dotyczącego działań informacyjnych i promocyjnych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013

14 Pozostałe informacje dotyczące przeprowadzenia ewaluacji strategicznej działań informacyjno-promocyjnych: 1. Badanie należy przeprowadzić w I lub II kwartale 2014r. 2. Decyzja dotycząca terminu przeprowadzenia badania powinna uwzględniać stan realizacji programów, planowane zakończenie ostatnich projektów realizowanych w perspektywie 2007-2013, jak również działań skierowanych do różnych typów beneficjentów. 3.Termin przeprowadzenia badania powinien być związany z zapisami Planu komunikacji RPO i koniecznością pomiaru wartości wskaźników monitoringowych. 4. IZ RPO może rozszerzyć zakres badania z zachowaniem wymaganych warunków wskazanych przez MRR. 5. IK NSRO w I kw. 2014r. przeprowadzi cykliczne badanie ogółu społeczeństwa reprezentatywne również dla województw. Wyniki badania będą mogły być wykorzystane przez IZ RPO. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO Założenia do badania ewaluacyjnego dotyczącego działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013

15 Dziękujemy za uwagę Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO


Pobierz ppt "Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją RPO Toruń, 08.11.2013 r. Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi, Wydział Zarządzania RPO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google