Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdawczość w ramach RPO Sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WK- P za II półrocze 2009 roku Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko –

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdawczość w ramach RPO Sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WK- P za II półrocze 2009 roku Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko –"— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdawczość w ramach RPO Sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WK- P za II półrocze 2009 roku Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013 Toruń, 12 marca 2010 roku Departament Polityki Regionalnej / Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 1

2 2 Podstawy prawne Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, Rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Ustawa z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009r. Nr 84 poz. 712 z późn. zm.), Wytyczne MRR w zakresie sprawozdawczości MRR/H/4/(3)/06/2009 z dnia 9 czerwca 2009r.

3 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 3 Sprawozdawczość odbywa się systematycznie i terminowo przez cały okres programowania. Realizowana jest na wszystkich poziomach instytucjonalnych wdrażania programu oraz przez wszystkich beneficjentów. Monitorowanie programu służy zagwarantowaniu realizacji celów strategicznych i cząstkowych określonych w programie. Prawidłowy przebieg procesu monitorowania pozwala m.in. na bieżąco śledzić postęp finansowy i rzeczowy programu.

4 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 4 Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego MRR/H/4(3)06/2009 w zakresie sprawozdawczości z dnia 9 czerwca 2009 roku na Instytucje Zarządzające RPO został nałożony obowiązek sprawozdawczości, który obejmuje zbieranie informacji dotyczących realizacji programu operacyjnego z uwzględnieniem działań/grup operacji, osi priorytetowych, w postaci danych liczbowych, finansowych, w tym wskaźników rzeczowych i finansowych. Sprawozdawczość realizowana jest na wszystkich poziomach instytucjonalnych wdrażania programu.

5 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 5 IZ RPO zobowiązana jest sporządzić i przekazać sprawozdanie okresowe do wiadomości IK RPO oraz IPOC w terminie do 60 dni kalendarzowych po upływie okresu sprawozdawczego. Nie ogranicza to prawa do opiniowania sprawozdania przez przedstawicieli tych instytucji, uczestniczących w pracach Komitetu Monitorującego RPO.

6 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 6 Sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WK-P za II półrocze 2009 roku przekazane zostało do IK RPO oraz IPOC pismem o sygnaturze PRO.II.0232-2-3/10 z dnia 26 lutego 2010r. oraz drogą e-mailową w dniu 26 lutego 2010r.

7 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 7 Sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WK-P za II półrocze 2009 roku zawiera informacje dotyczące: - postępu fizycznego i finansowego programu, - odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację programu, - zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów, - analizy jakościowej: opis zmian w dokumentach programowych (Uszczegółowienie RPO), procedurach wewnętrznych instytucji (Opis Systemu Zarządzania i Kontroli, Instrukcja Wykonawcza), wytycznych obowiązujących w ramach programu, - informacje nt. przygotowywania i zmian wzorów dokumentów dla beneficjentów, prac nad kryteriami wyboru projektów,

8 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 8 -postępu rzeczowego i finansowego, analizy jakościowej w zakresie poszczególnych Osi Priorytetowych, - analizę stopnia osiągnięcia wskaźników fizycznych i finansowych, - informacje dot. listy projektów kluczowych oraz jej weryfikacji, - informacje dotyczące ewaluacji, - napotkanych problemów we wdrażaniu wraz z opisem podjętych działań zaradczych, - informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli realizacji programu, kontrolach podjętych przez inne instytucje (np. NIK), informacje o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów według Osi Priorytetowych, - informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach,

9 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 9 - informacje nt. zgodności realizowanego Programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych, - informacje nt. zgodności programu z zasadami pomocy publicznej wraz z danymi finansowymi dotyczącymi wielkości zakontraktowanej (umowy/decyzje) i przekazanej (wypłaconej) pomocy publicznej oraz pomocy de minimis od uruchomienia programu w podziale na działania i podstawę udzielenia pomocy, - informacje nt. wykorzystania pomocy technicznej oraz wypełnienia zobowiązań w zakresie promocji i informacji.

10 OKRES SPRAWOZDAWCZY 1 lipiec - 31 grudzień 2009 W ramach RPO WK-P został wykazany postęp finansowy oraz rzeczowy. W okresie sprawozdawczym kontynuowane były prace nad dokumentacją, warunkującą sprawne i efektywne wdrażanie RPO w województwie kujawsko-pomorskim oraz ogłaszanie kolejnych naborów wniosków w ramach poszczególnych działań Programu. W tym miejscu wymienić należy między innymi: - działania w zakresie zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WK-P na lata 2007-2013, - zmiany Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli, - zmiany w procedurach wewnętrznych instytucji - Instrukcji Wykonawczej RPO, - zmiany wytycznych obowiązujących w ramach programu, - opracowywanie i zmiany wzorów dokumentów dla beneficjentów (wniosek o dofinansowanie projektu, umowa o dofinansowanie, wniosek o płatność). Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 10

11 W drugim półroczu 2009 roku ogłoszono 9 konkursów w ramach następujących działań: 1.1 Infrastruktura drogowa - Drogi powiatowe (bez powiatów grodzkich), 1.1 Infrastruktura drogowa – Drogi gminne poza obszarami wiejskimi (bez miast grodzkich), 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu (fundusze pożyczkowe i poręczeniowe), 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu (pozostałe instytucje otoczenia biznesu), 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw (dla przedsiębiorców, którzy planują realizację projektu w gminach, w których dotychczas nie udzielono wsparcia w ramach Osi 5 RPO WK-P), 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw (dla przedsiębiorców, którzy planują realizację projektu w gminach, w których dotychczas udzielono wsparcia w ramach Osi 5 RPO WK-P), 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast (projekty, w których nie występuje pomoc publiczna), 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast. Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 11

12 W II półroczu 2009r. miało miejsce 8 naborów wniosków: 1.1 Infrastruktura drogowa - Drogi powiatowe (bez powiatów grodzkich): nabór otwarty od 30.11.2009r. 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku:13-24.07.2009r. 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej (schemat: pomoc społeczna, w tym opiekuńczo-wychowawcza): 21.09-02.10.2009r. 5.1 Rozwój instytucji otoczenia biznesu (fundusze pożyczkowe i poręczeniowe): 14-25.09.2009r. 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw: nabór otwarty od 10.08.2009r., zakończony 05.10.2009r. 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska: 21.09-02.10.2009r. 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów: nabór otwarty od 06.04.2009r., zakończony 30.09.2009r. 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast (projekty, w których nie występuje pomoc publiczna): nabór otwarty od 01.09.2009r. Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 12

13 Od uruchomienia programu do końca grudnia 2009r. w ramach RPO WK-P ogłoszono łącznie 25 naborów wniosków, z czego 11 konkursów zostało zakończonych (Zarząd Województwa zatwierdził do dofinansowani projekty, które wcześniej przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną). W II półroczu 2009r. podpisano 253 umowy/decyzje o dofinansowanie projektów, co łącznie daje liczbę 473 umów/wydanych decyzji. Wartość umów wynosi 1 909 005 005,88 zł, w tym wydatki kwalifikowane 1 792 499 178,26 zł, dofinansowanie ze środków publicznych 991 715 980,12 zł, w tym dofinansowanie z UE 965 464 868,35 zł. Wydatki wykazane przez beneficjentów we wnioskach o płatność zweryfikowanych przez właściwe instytucje od uruchomienia Programu wynoszą 492 606 117,93 zł (wydatki kwalifikowane), w tym dofinansowanie z UE równa się kwocie 285 526 928,07 zł. Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 13

14 Do dnia 31 grudnia 2009r. na rzecz beneficjentów przekazano w części odpowiadającej dofinansowaniu z EFRR 255 842 479,06 zł. Łącznie planowane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dla całego RPO WK-P wynosi 951 003 820 euro. Umowy zawarto na 24,61% alokacji, natomiast beneficjentom przekazano 6,52 % przyznanej alokacji. Najbardziej zaawansowana jest realizacja Osi Priorytetowej 1, 5, 3 i 8, najmniej 2, 6, 7 i 4. Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 14

15 Na dzień 31 grudnia 2009r. osiągnięto następujące wskaźniki (w nawiasach wskazano odpowiednio: szacowaną realizację wskaźników na podstawie podpisanych umów/wydanych decyzji na dzień 28.02.2010r. oraz wartość docelową określoną w dokumentach programowych): wskaźniki produktu: - Liczba projektów z zakresu infrastruktury transportu – 33 szt. (124 szt., 30 szt.), - Liczba projektów z zakresu transportu kolejowego – 1 szt. (1 szt., 3 szt.), - Liczba zakupionych jednostek taboru kolejowego – 5 szt. (5 szt., 5 szt.), - Długość wybudowanych dróg gminnych - 11,07 km (23,45 km; 4,07 km), -Długość przebudowanych dróg gminnych - 59,67 km (104,8 km; 90 km), -Długość przebudowanych dróg powiatowych - 46,19 km (109,01 km; 125 km), -Długość przebudowanych dróg wojewódzkich - 27,04 km (226,6 km;183 km), Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 15

16 - Liczba projektów z zakresu: gospodarki wodno-ściekowej - 2 szt. (16 szt., 80 szt.), -Długość wybudowanej sieci wodociągowej - 5,29 km (30,23 km; 11 km), -Długość wybudowanej sieci wodociągowej w ramach kompleksowego projektu - 0,15 km (1,33 km; 35 km), -Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej - 48,59 km (166,65 km; 80 km), -Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w ramach kompleksowego projektu - 8,20 km (17,85 km; 40 km), -Długość zmodernizowanej sieci wodociągowej w ramach kompleksowego projektu - 0,65 km (0,66 km; 7 km), - Liczba projektów z zakresu zdrowia - 3 szt. (25 szt., 70 szt.), - Liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowia – 3 szt. (20 szt., 35 szt.). Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 16

17 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 17 - Liczba projektów w zakresie bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MŚP (Dz.5.2) - 47 szt. (277 szt., 800 szt.), - Liczba utworzonych miejsc pracy finansowanych ze środków programu (Oś 8) - 123 etatomiesiące (511 etatom., 110 etatom.), - Liczba zakupionych zestawów komputerowych – 100 szt. (144 szt., 110 szt.), - Liczba ocen, ekspertyz, analiz, studiów, opracowań i koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych – 5 szt. (12 szt., 12 szt.), - Liczba zorganizowanych konferencji, spotkań, seminariów – 27 szt. (10 szt., 20 szt.), - Liczba przeprowadzonych szkoleń, warsztatów, treningów, wizyt studyjnych – 59 szt. (124 szt., 140 szt.).

18 rezultatu: - Oszczędność czasu na nowych i przebudowanych drogach w przewozach pasażerskich i towarowych - 3 624 657,98 zł (22 872 084 zł, wartość docelowa – nieoszacowana), - Liczba osób przyłączonych do kanalizacji w wyniku realizacji projektów – 1 927 osób (14 335 os., 33 600 os.) - Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów – 66 osób (1 882 os., 4 500 os.), - Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych, które zostaną wykonane zakupionym sprzętem – 5 119 szt./rok (1 500 044 szt./rok, 1 500 szt./rok), - Liczba utworzonych miejsc pracy brutto w pełnym wymiarze (Dz.5.2.) - 38 szt. (1 048, 2 470), - Liczba wspartych przedsiębiorstw (Dz.5.2) – 47 szt. (280 szt., 560 szt.), - Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw (Dz.5.2) – 46 szt. (166 szt., 300szt.), - Liczba przeszkolonych osób – 3 192 osoby (10 674 os., 14 000 os.). Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 18

19 Projekty kluczowe W II półroczu 2009r. kontynuowane było wdrażanie projektów kluczowych oraz dokonano zmian w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych współfinansowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013. Uchwałą Nr 55/872/09 z dnia 16 lipca 2009r. Zarząd Województwa ogłosił nabór propozycji projektowych do umieszczenia w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych. Od 11 sierpnia do 11 września 2009r. trwały konsultacje społeczne dwóch projektów zgłoszonych w ramach naboru z Działania 1.1 Infrastruktura drogowa. Uchwałą Nr 69/1156/09 Zarządu Województwa z dnia 15 września 2009r. wprowadzone zostały zmiany do Indykatywnego Wykazu Projektów Kluczowych, polegające na dodaniu dwóch projektów w Działaniu 1.1, usunięciu jednego projektu z Działania 1.3, dwóch projektów z Działania 5.1 oraz czterech projektów z Działania 5.6. Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 19

20 Uchwałą Nr 93/1649/09 z dnia 16 grudnia 2009r. Zarząd Województwa wprowadził do Indykatywnego Wykazu Projektów Kluczowych zmiany polegające między innymi na usunięciu z niego trzech projektów oraz aktualizacji danych dotyczących dróg wojewódzkich w zakresie zmiany kwot dofinansowania w związku ze zwiększeniem dopuszczalnego poziomu dofinansowania w Działaniu 1.1 z 50 % do 85 %. Stan wdrażania projektów kluczowych realizowanych w ramach RPO WK-P do końca grudnia 2009r. : - złożono 81 wniosków o dofinansowanie, - dokonano oceny formalnej i merytorycznej 48 projektów, - wybrano 48 wniosków do dofinansowania, - podpisano 90 pre-umów, - podpisano 43 umowy/decyzje o dofinansowanie (wartość całkowita – 1 012 363 462,95 zł, dofinansowanie z EFRR – 526 220 043,56 zł) Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 20

21 W II półroczu 2009 roku kontynuowane były prace nad dokumentacją, warunkującą sprawne i efektywne wdrażanie RPO w województwie kujawsko- pomorskim. Prace nad dokumentacją dotyczyły: - zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WK-P, - zmian Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli, - zmian w procedurach wewnętrznych instytucji – Instrukcji Wykonawczej RPO WK-P, - opracowywania i zmian wytycznych obowiązujących w ramach programu, - opracowywania i zmian wzorów dokumentów dla beneficjentów (karty oceny formalnej i merytorycznej, umowy o dofinansowanie, wniosku o płatność). Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 21

22 Ponadto, trwały prace nad kryteriami wyboru projektów. Instytucja Zarządzająca przygotowywała propozycje kryteriów w ramach poszczególnych Osi Priorytetowych, które następnie były przedstawiane i akceptowane w drodze uchwał Komitetu Monitorującego RPO. W II półroczu 2009r. odbyły się 3 posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WK-P w dniu 9 września, 15 października oraz 3 grudnia. W celu uniknięcia problemów, które mogą pojawić się lub pojawiły się we wdrażaniu RPO WK-P powołane zostały następujące grupy: - Grupa robocza do spraw kryteriów wyboru projektów, - Grupa robocza do spraw uproszczeń w systemie realizacji RPO WK-P, - Grupa do spraw samorządu terytorialnego. Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 22

23 W II półroczu 2009r. na rzecz beneficjentów przekazano zaliczki w wysokości 101 916 346,08 zł, od początku realizacji programu w wysokości 139 364 645,18 zł. Wartość środków przekazanych beneficjentom w formie zaliczki, a następnie przedstawionych do rozliczenia i uznanych za kwalifikowalne wyniosła w II półroczu 2009r. 110 061 189,66 zł, od początku realizacji programu 120 987 592,18 zł. W okresie sprawozdawczym zidentyfikowano nieprawidłowości w trakcie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, o których informacje przekazane zostały do Ministerstwa Finansów i Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji: -za III kwartał 2009r. – raport kwartalny - nieprawidłowość dotyczyła projektu realizowanego w Poddziałaniu 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw, - za IV kwartał 2009r. – zestawienie kwartalne - nieprawidłowość dotyczyła projektu realizowanego w Działaniu 1.1 Infrastruktura drogowa. Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 23

24 Kontrole - w dniach od 2 listopada do 15 grudnia 2009r. przeprowadzone zostało przez audytora wewnętrznego zadanie audytowe – „Ocena systemu monitoringu i sprawozdawczości w obszarze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”, - od 24 grudnia 2009r. trwa przeprowadzane przez audytora wewnętrznego zadanie audytowe – „Ocena systemu w zakresie identyfikowania nieprawidłowości i ich raportowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”, - od 19 października do 5 listopada 2009r. została przeprowadzona przez IPOC kontrola planowa - sprawdzająca funkcjonowanie systemu zarządzania i kontroli w Instytucji Zarządzającej RPO WK-P oraz stosowanie procedur zawartych w Instrukcji Wykonawczej, w tym poprawności sporządzania dokumentów dotyczących zadeklarowanych do Komisji Europejskiej wydatków, na próbie dokumentacji znajdującej się w IZ, Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 24

25 - od 5 sierpnia do 16 października 2009r. Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy przeprowadził kontrolę celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej i wywiązywania się z warunków finansowania pomocy w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (audyt systemu, art.62 ust.1 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006), - w II półroczu 2009r. zostały przeprowadzone przez Instytucję kontrolującą 104 kontrole, w tym 95 kontroli planowych, 3 kontrole doraźne oraz 6 wizyt monitorujących. Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 25

26 Pomoc techniczna W okresie sprawozdawczym realizowanych było 7 projektów. Łącznie od początku realizacji Programu realizowanych było 11 projektów: Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania RPO WK-P w 2007 roku” wartość dofinansowania 1 139 462,38 zł, Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania RPO WK-P w 2008 roku”, wartość dofinansowania 11 899 532,50 zł, „Promocja i Informacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego w 2008 roku” wartość dofinansowania 2 198 100,00 zł, „Oceny, ekspertyzy i badania ewaluacyjne RPO WK-P w 2008 roku”, 425 000,00 zł, „Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania RPO WK-P w 2009 roku” wartość dofinansowania 3 200017,95 zł, Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 26

27 „Zatrudnienie osób zaangażowanych we wdrażanie, zarządzanie, promocję i informację RPO WK-P w 2009 roku”, wartość dofinansowania 7 460 058,00 zł, „Oceny, ekspertyzy i badania ewaluacyjne RPO WK-P w 2009 roku”, wartość dofinansowania 520 249,75 zł, „Wynajem samochodów wraz z kosztami paliwa na potrzeby realizacji RPO WK-P na lata 2009-2012”, wartość dofinansowania 369 750,00 zł, „Studia podyplomowe i dokształcanie pracowników w latach 2009-2010, wartość dofinansowania 170 000,00 zł, „Modernizacja i adaptacja budynku przy ul. Bechiego 2 we Włocławku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2007- 2009”, wartość dofinansowania 273 772,20 zł, „Promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego w 2009 roku”, wartość dofinansowania 1 978 749,85 zł. Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 27

28 Powyższe projekty realizowane są na podstawie zaakceptowanego Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2009. Łącznie w ramach Osi priorytetowej 8 do realizacji wybrano 11 projektów na łączną kwotę dofinansowania 23 295 420,94 zł. Zaplanowany wkład ze środków unijnych na Oś 8 wynosi 28 530 115 euro. Alokacja jest wykorzystana w 19,79%. Od uruchomienia programu beneficjenci Osi priorytetowej 8 wykazali wydatki we wnioskach o płatność (w części odpowiadającej wkładowi wspólnotowemu) na kwotę 15 386 197,59 zł. Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 28

29 Informacja i promocja Przeprowadzone były liczne działania mające na celu: - promocję Unii Europejskiej i RPO WK-P, a także podniesienie poziomu wiedzy oraz świadomości ogółu społeczeństwa w regionie na temat możliwości korzystania z Funduszy Europejskich w ramach RPO WK-P, - ukazanie roli UE w rozwoju społecznym i gospodarczym regionu i kraju, - upowszechnianie w świadomości społecznej korzyści płynących z członkostwa w Unii Europejskiej i z wykorzystania środków unijnych, - upowszechnianie informacji o projektach realizowanych w ramach RPO WK-P. Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 29

30 Prowadzone działania koncentrowały się na sześciu głównych obszarach: -informacja (Punkty informacyjne, konsultacja, spotkania, publikacje), -promocja (współpraca z mediami, materiały informacyjno- promocyjne w formie drukowanej – plakaty i ulotki, gadżety promocyjne, targi, ekspozycje projektów, eventy), -edukacja (szkolenia, konkursy), -internet (serwis internetowy, biuletyn elektroniczny, newsletter), -ewaluacja, -wymiana doświadczeń. Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 30

31 Departament Polityki Regionalnej/ Wydział Zarządzania RPO/ Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO 31 Dziękuję Państwu za uwagę Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej


Pobierz ppt "Sprawozdawczość w ramach RPO Sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WK- P za II półrocze 2009 roku Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko –"

Podobne prezentacje


Reklamy Google