Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kraków, 13 kwietnia 2016 r. Wsparcie przedsiębiorczości w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kraków, 13 kwietnia 2016 r. Wsparcie przedsiębiorczości w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa."— Zapis prezentacji:

1 Kraków, 13 kwietnia 2016 r. Wsparcie przedsiębiorczości w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego

2 Wprowadzenie do tematyki Funduszy Europejskich

3 Wysokość środków dla Polski (w euro) 82,5 mld – polityka spójności 8,6 mld – polityka rolna 0,5 mld – polityka rybacka

4 Poziom krajowy: Umowa partnerstwa (UP) Ustawa wdrożeniowa Kontrakt terytorialny Programy operacyjne Szczegółowe opisy programów Wytyczne konkursowe, w tym wzory dokumentów Harmonogramy konkursów Dokumenty Strategia Rozwoju Kraju 2020 + strategie zintegrowane i regionalne Strategia Europa 2020 Poziom unijny: Wspólne Ramy Strategiczne Rozporządzenie ogólne (1303/2013) Rozporządzenia wykonawcze

5 Umowa Partnerstwa Umowa Partnerstwa, czyli rodzaj kontraktu pomiędzy Polską a Komisją Europejską, w którym nasz kraj wskazuje, w jaki sposób dzięki funduszom unijnym, chce zrealizować swoje cele rozwojowe. Została podpisana 23 maja 2014 roku. Dokument określa m.in.: cele i kierunki wsparcia Funduszy Europejskich, strukturę programów operacyjnych na poziomie krajowym i regionalnym, mechanizmy działania instrumentów terytorialnych, zarys finansowania środkami europejskimi, zarys systemu wdrażania Umowy Partnerstwa. Umowa Partnerstwa jest głównym dokumentem strategicznym na poziomie krajowym. Umowa musi zostać przyjęta przez Radę Ministrów, a następnie jest negocjowana z Komisją Europejską. Programy operacyjne muszą być zgodne z Umową Partnerstwa.

6 Cele tematyczne – obszary wsparcia 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji 2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych 3.Podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury 4. Wspieranie przejścia na gospodarką niskoemisyjną we wszystkich sektorach 5. Promowanie dostosowania do zmiany klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem 6. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystywania zasobów 7. Promocja zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych 8. Promocja zatrudnienia i mobilności pracowników 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem 10. Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie 11. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej

7 Koncentracja tematyczna – podział celów

8 www.metropoliakrakowska.pl 236 236 mln euro ZIT w Małopolsce – Metropolia Krakowska

9 Subregiony w Małopolsce www.subregiony.malopolska.pl 521,5 mln euro

10 Infrastruktura i Środowisko Inteligentny Rozwój Wiedza Edukacja Rozwój Polska Cyfrowa Polska Wschodnia Pomoc Techniczna Europejska Współpraca Terytorialna i Europejski Instrument Sąsiedztwa Programy Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 Programy Operacyjne 2014-2020 Infrastruktura i Środowisko Innowacyjna Gospodarka Kapitał Ludzki Rozwój Polski Wschodniej Pomoc Techniczna Europejska Współpraca Terytorialna Programy Regionalne

11 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2,878 mld euro

12 REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE Podział środków pomiędzy regionalne programy operacyjne w mln euro MAŁOPOLSKIE – 2,878 mld euro

13 1. GOSPODARKA WIEDZY 250 018 348 EUR 2. CYFROWA MAŁOPOLSKA 140 000 000 EUR 3. PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA 240 000 000 EUR 4. REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA 420 000 000 EUR 5. OCHRONA ŚRODOWISKA 138 000 000 EUR 6. DZIEDZICTWO REGIONALNE 169 069 362 EUR 7. INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA 390 500 000 EUR 8. RYNEK PRACY 270 764 148 EUR 9. REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE 232 000 000 EUR 10. WIEDZA I KOMPETENCJE 204 930 638 EUR 11. REWITALIZACJA PRZESTRZENI REGIONALNEJ 170 000 000 EUR 12. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 151 000 000 EUR SCHEMAT RPO WM 2014-2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO (12 osi merytorycznych + PT) RPO WM – podział na Osie priorytetowe EFS EFRREFRR

14 Dofinansowanie dla przedsiębiorców z RPO WM 2014 – 2020

15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 System e-RPO lokalny systemem informatyczny wspierającym wdrażanie RPO WM na lata 2014-2020 korzystanie z Systemu e-RPO wymaga uprzedniej rejestracji w celu założenia konta System e-RPO umożliwia w szczególności: wprowadzanie, przechowywanie, modyfikowanie danych; aplikowanie o wsparcie finansowe (wniosek aplikacyjny); rozliczenie projektu w ramach RPO WM (wniosek o płatność/ postępowania kontrolne); monitorowanie trwałości projektu; prowadzenie wszelkiej korespondencji pomiędzy IZ lub IP a Wnioskodawcą/ Beneficjentem.

16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 System e-RPO Składanie przez Wnioskodawcę/Beneficjenta wniosku aplikacyjnego, wniosku o płatność, załączników, oświadczeń, wszelkiej korespondencji możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem Systemu e-RPO z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego z ważnym certyfikatem kwalifikowalnym. Wygaśnięcie ważności certyfikatu może uniemożliwić przesłanie korespondencji przez System e-RPO Rejestracja w Systemie e-RPO możliwa jest pod adresem: erpo.malopolska.pl Użytkownik/ Wnioskodawca/ Beneficjent wprowadza wymagane dane i informacje za pomocą formularza rejestracji Wymagane dane: imię, nazwisko, adres e-mail oraz potwierdzenie zapoznaniu się z zapisami Regulaminu korzystania z systemu e-RPO.

17 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 System e-RPO W systemie e-RPO będzie tworzone jedno konto dla danego Użytkownika/Wnioskodawcy/ Beneficjenta. Posiadający konto w systemie e-RPO, ma możliwość udostępniania danego Konta innym, wybranym przez siebie Użytkownikom pośrednim. Użytkownik/ Wnioskodawca/ Beneficjent ponosi pełną odpowiedzialność za dane wprowadzone przez Użytkowników pośrednich, którym udostępnił konto.

18 Oś 1 Gospodarka wiedzy Oś 3 Przedsiębiorcza Małopolska Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej w RPO WM 2014-2020 Projekty badawczo -rozwojowe Wdrożenie wyników prac B+R Bon na innowacje Infrastruktura badawczo- rozwojowa

19 INNOWACJA - wprowadzenie do praktyki w gospodarce nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji* RODZAJE INNOWACJI: innowacja produktowa - wprowadzenie na rynek przez firmę nowego towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia innowacja procesowa - wprowadzenie do praktyki w firmie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy innowacja marketingowa - zastosowanie nowej metody marketingowej obejmującej znaczące zmiany w wyglądzie produktu, jego opakowaniu, pozycjonowaniu, promocji, polityce cenowej lub modelu biznesowym, wynikającej z nowej strategii marketingowej firmy innowacja organizacyjna - zastosowanie w firmie nowej metody organizacji działalności biznesowej, nowej organizacji miejsc pracy lub nowej organizacji relacji zewnętrznych Innowacja, czyli co?

20 Nauki o życiu Energia zrównoważona Technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK) Chemia Produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych Elektrotechnika i przemysł maszynowy Przemysły kreatywne i czasu wolnego www.malopolskie.pl Inteligentne specjalizacje Małopolski

21 Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach – 160 mln EUR Poddziałanie 1.2.1 Projekty B+R przedsiębiorstw – 100 mln EUR Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw – 40 mln EUR Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje – 20 mln EUR Zasady otrzymania wsparcia: zgodność z Regionalną Strategią Innowacji WM wysoki potencjał do zastosowania wyników projektu w działalności gospodarczej koncentracja wsparcia na sektorze mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) Gospodarka Wiedzy

22 Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Beneficjenci: przedsiębiorstwa, w szczególności MŚP konsorcja przedsiębiorstw z udziałem MŚP konsorcja przedsiębiorstw z udziałem jednostek naukowych, uczelni, organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu (IOB) przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji, włącznie z uruchomieniem pierwszej produkcji i przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej Gospodarka Wiedzy

23 badania przemysłowe - badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych. eksperymentalne prace rozwojowe - oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług. * Definicje wg Rozporządzenia Komisji nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2015 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu Rodzaje prac B+R* 23

24 Poziom I — zaobserwowano i opisano podstawowe zasady danego zjawiska — najniższy poziom gotowości technologii, oznaczający rozpoczęcie badań naukowych w celu wykorzystania ich wyników w określonych branżach. Zalicza się do nich między innymi badania naukowe nad podstawowymi właściwościami technologii. Poziom II — określono koncepcję technologii lub jej przyszłe zastosowanie. Oznacza to rozpoczęcie procesu poszukiwania potencjalnego zastosowania technologii. Od momentu zaobserwowania podstawowych zasad opisujących nową technologię można postulować praktyczne jej zastosowanie, które jest oparte na przewidywaniach. Nie istnieje jeszcze żaden dowód lub szczegółowa analiza potwierdzająca przyjęte założenia. Poziom III — potwierdzono analitycznie i eksperymentalnie krytyczne funkcje lub koncepcje technologii. Oznacza to przeprowadzenie badań analitycznych i laboratoryjnych, mających na celu potwierdzenie przewidywań badań naukowych wybranych elementów technologii. Zalicza się do nich komponenty, które nie są jeszcze zintegrowane w całość lub też nie są reprezentatywne dla całej technologii. Poziom IV — zweryfikowano komponenty technologii lub podstawowe jej podsystemy w warunkach laboratoryjnych. Proces ten oznacza, że podstawowe komponenty technologii zostały zintegrowane. Zalicza się do nich zintegrowane „ad hoc” modele w laboratorium. Uzyskano ogólne odwzorowanie docelowego systemu w warunkach laboratoryjnych. Poziom V — zweryfikowano komponenty lub podstawowe podsystemy technologii w środowisku zbliżonym do rzeczywistego. Podstawowe komponenty technologii są zintegrowane z rzeczywistymi elementami wspomagającymi. Technologia może być przetestowana w symulowanych warunkach operacyjnych. Poziomy gotowości technologicznej 24

25 Poziom VI — dokonano demonstracji prototypu lub modelu systemu albo podsystemu technologii w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Oznacza to, że przebadano reprezentatywny model lub prototyp systemu, który jest znacznie bardziej zaawansowany od badanego na poziomie V, w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Do badań na tym poziomie zalicza się badania prototypu w warunkach laboratoryjnych odwzorowujących z dużą wiernością warunki rzeczywiste lub w symulowanych warunkach operacyjnych. Poziom VII — dokonano demonstracji prototypu technologii w warunkach operacyjnych. Prototyp jest już prawie na poziomie systemu operacyjnego. Poziom ten reprezentuje znaczący postęp w odniesieniu do poziomu VI i wymaga zademonstrowania, że rozwijana technologia jest możliwa do zastosowania w warunkach operacyjnych. Do badań na tym poziomie zalicza się badania prototypów na tzw. platformach badawczych. Poziom VIII — zakończono badania i demonstrację ostatecznej formy technologii. Oznacza to, że potwierdzono, że docelowy poziom technologii został osiągnięty i technologia może być zastosowana w przewidywanych dla niej warunkach. Praktycznie poziom ten reprezentuje koniec demonstracji. Przykłady obejmują badania i ocenę systemów w celu potwierdzenia spełnienia założeń projektowych, włączając w to założenia odnoszące się do zabezpieczenia logistycznego i szkolenia. Poziom IX — sprawdzenie technologii w warunkach rzeczywistych odniosło zamierzony efekt. Wskazuje to, że demonstrowana technologia jest już w ostatecznej formie i może zostać zaimplementowana w docelowym systemie. Chodzi m.in. o wykorzystanie opracowanych systemów w warunkach rzeczywistych. 25 Poziomy gotowości technologicznej c.d.

26 Maksymalny poziom dofinansowania: 1. badania przemysłowe: - mikro i małe przedsiębiorstwa – 70% - średnie przedsiębiorstwa – 60% - pozostali beneficjenci – 50% 2. eksperymentalne prace rozwojowe: - mikro i małe przedsiębiorstwa – 45% - średnie przedsiębiorstwa – 35% - pozostali beneficjenci – 25% 3. studium wykonalności: - mikro i małe przedsiębiorstwa – 70% - średnie przedsiębiorstwa – 60% - pozostali beneficjenci – 50% Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Gospodarka Wiedzy Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych – 25 000 000 PLN Minimalna kwota wsparcia – 100 000 PLN

27 Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw (c.d.) Zakres wspieranych przedsięwzięć : nabycie wyników badań lub prac rozwojowych przygotowanie prototypów doświadczalnych tworzenie instalacji demonstracyjnych i pilotażowych walidacja danego rozwiązania uruchomienie pierwszej produkcji wsparcie przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej (jako uzupełniający komponent projektu badawczego) w zakresie obejmującym w szczególności:  badania rynku dla nowego lub istotnie ulepszonego rozwiązania  opracowanie procedur związanych z wykorzystaniem rynkowym danego rozwiązania  działania związane z certyfikacją, ochroną własności intelektualnej, wzornictwem  nabycie usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji Gospodarka Wiedzy

28 Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw (c.d.) przedmiotem oceny jest każdorazowo całościowa koncepcja projektu, tj. zarówno prace B+R, jak i założenia dotyczące dalszego wdrożenia: poziom naukowy i innowacyjność proponowanych rozwiązań oraz możliwość dokonania wdrożenia pod względem technicznym i ekonomicznym Zasady uzyskania wsparcia: wsparcie może być udzielane pod warunkiem zobowiązania się wnioskodawcy do wdrożenia wyników prac B+R – w okresie trwałości projektu, przy czym wdrożenie może być sfinansowane ze środków własnych lub innego, zewnętrznego źródła finansowania np. w ramach 3.4.3 i 3.4.4 RPO WM przedsiębiorca dokonuje wyboru modelu realizacji projektu (samodzielna realizacja prac B+R lub zlecenie, partnerstwo z innymi podmiotami lub wspólna realizacja prac B+R z innym przedsiębiorcą) Gospodarka Wiedzy

29 Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw Beneficjenci : przedsiębiorstwa, w szczególności MŚP konsorcja przedsiębiorstw z udziałem MŚP A. inwestycje w aparaturę badawczą oraz innego typu infrastrukturę niezbędną do prowadzenia działalności B+R, w tym infrastrukturę służącą badaniu jakości wytwarzanych przez dane przedsiębiorstwo produktów, procesów lub usług B. inwestycje w infrastrukturę centrów badawczo-rozwojowych Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: typ A. 10 000 000 PLN typ B. 25 000 000 PLN Warunkiem wsparcia będzie przedstawienie planu dotyczącego prac badawczo-rozwojowych Gospodarka Wiedzy

30 Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw mikro i małe przedsiębiorstwa – 55% średnie przedsiębiorstwa – 45% pozostali beneficjenci – 35% Maksymalny poziom dofinansowania: Gospodarka Wiedzy

31 Wsparcie w ramach bonu na innowacje obejmuje w szczególności zakup: usług w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych usług w zakresie wzornictwa Usługi proinnowacyjne usług w zakresie opracowania studium wykonalności dla projektów badawczo-rozwojowych usług w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych usług w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji usług w zakresie ochrony własności intelektualnej Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje Beneficjenci: MŚP, poziom dofinansowania 90% Maksymalny poziom dofinansowania – do 90 % kosztów kwalifikowanych Gospodarka Wiedzy Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych: mały bon – 50 000 PLN duży bon – 100 000 PLN

32 Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje (c.d.) Zasady realizacji bonów na innowacje: Wnioskodawca samodzielnie wybiera wykonawcę spośród posiadających siedzibę na terenie RP: jednostek naukowych przedsiębiorców posiadających status centrum badawczo-rozwojowego niezależnych jednostek stanowiących akredytowane laboratoria lub notyfikowane laboratoria centra transferu technologii spółki celowe w rozumieniu ustawy z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Na usługi proinnowacyjne: instytucje otoczenia biznesu (IOB) – ośrodki innowacji, tj. podmioty posiadające status ośrodków innowacji akredytowanych w ramach wdrożonego przez Ministerstwo Rozwoju systemu akredytacji ośrodków innowacji świadczących proinnowacyjne usług na rzecz przedsiębiorstw (ujęte na aktualnej liście akredytowanych ośrodków innowacji); Gospodarka Wiedzy

33 Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP Wsparcie z zakresu: tworzenia nowych modeli biznesowych opracowania strategii/ planu działalności międzynarodowej dofinansowania udziału w imprezach targowo-wystawienniczych specjalistycznych usług doradczych w zakresie umiędzynaradawiania działalności pozyskiwania dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług na rynek zagraniczny dostosowania produkcji/ usług do wymagań docelowego rynku zagranicznego Przedsiębiorcza Małopolska Działanie 3.3 UMIĘDZYNARODOWIENIE MAŁOPOLSKIEJ GOSPODARKI Beneficjenci Maksymalny poziom dofinansowania: do 50 % kosztów kwalifikowanych w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną MŚP Maksymalna kwota dofinansowania: 200 000 PLN

34 Instrumenty finansowe 3.4.1 / 3.4.2 wczesna faza rozwoju (do 24 miesięcy) powyżej 24 miesięcy Dotacje 3.4.3 / 3.4.4 wczesna faza rozwoju (do 24 miesięcy) powyżej 24 miesięcy Bon na doradztwo 3.4.5 Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP – 125 mln EUR Przedsiębiorcza Małopolska 20 mln EUR17 mln EUR powyżej 24 miesięcy 10 mln EUR 38 mln EUR40 mln EUR

35 20 mln EUR 40 mln EUR Poddziałanie 3.4.1 Instrumenty finansowe dla MŚP – wczesna faza rozwoju Poddziałanie 3.4.2 Instrumenty finansowe dla MŚP – powyżej 24 m-cy przedsięwzięcia z zakresu tworzenia instrumentów finansowych przeznaczonych dla MŚP, w tym instrumenty pożyczkowe i poręczeniowe oraz w zależności od realnych możliwości połączenia wsparcia zwrotnego z bezzwrotnym Grupa docelowa: MŚP Beneficjenci: podmioty wdrażające instrumenty finansowe 60 mln EUR wsparcie dla MŚP we wczesnej fazie rozwoju, działających na rynku nie dłużej niż 24 m-ce wsparcie dla MŚP działających na rynku dłużej niż 24 m-ce Przedsiębiorcza Małopolska

36 Poddziałanie 3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP – powyżej 24 m-cy Beneficjenci Wsparcie z zakresu:  wykorzystania wyników prac B+R do wprowadzenia na rynek nowych produktów, procesów lub usług, w szczególności uruchomienia pierwszej produkcji lub rozpoczęcia świadczenia usług opartych na wynikach prac B+R  inwestycji MŚP dostarczających urządzenia i instalacje finalne niezbędne do produkcji energii ze źródeł odnawialnych (tylko Poddziałanie 3.4.4) Przedsiębiorca musi legitymować się uregulowanymi kwestiami z zakresu ochrony praw własności przemysłowej w odniesieniu do wdrażanych wyników prac B+R. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: Poddziałanie 3.4.3  10 000 000 PLN Poddziałanie 3.4.4  25 000 000 PLN Grupa docelowa: MŚP 3.4.3 MŚP działające na rynku nie dłużej niż 24 miesiące 3.4.4 MŚP działające na rynku dłużej niż 24 miesiące Przedsiębiorcza Małopolska

37 Poddziałanie 3.4.5 Bony na doradztwo wsparcie w ramach bonu na skorzystanie ze specjalistycznych usług doradczych, które nie są związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak: podstawowe usługi doradztwa podatkowego, prawnego lub z zakresu reklamy. Maksymalny poziom dofinansowania: do 90% kosztów kwalifikowanych Pomoc prowadzić powinna do zwiększania konkurencyjności oraz produktywności MŚP Beneficjenci MŚP działające na rynku dłużej niż 24 miesiące Maksymalna wartość bonu – 20 000 PLN Przedsiębiorcza Małopolska

38 Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ul. Jasnogórska 11 (II piętro), Kraków Punkt konsultacyjny: (12) 376 91 91 Instytucja wdrażająca: 38 www.mcp.malopolska.pl

39 Typy projektów: A. głęboka modernizacja energetyczna budynków B. inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych C. kompleksowy projekt obejmujący: (a) modernizację energetyczną budynków, (b) inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, D. rozwój budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego Typy beneficjentów: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Tryb: konkursowy Działanie 4.2 EKO-PRZEDSIĘBIORSTWA

40 Celem działania jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię i ciepło, jak również ograniczenie zużycia wody oraz zwiększenie wykorzystania ciepła odpadowego. W odniesieniu do projektów dotyczących głębokiej modernizacji energetycznej obowiązkowym warunkiem poprzedzającym realizację inwestycji będzie przeprowadzenie audytów energetycznych, które posłużą weryfikacji faktycznych oszczędności energii oraz wynikających z nich wymiernych skutków finansowych dla przedsiębiorstwa. Preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%, natomiast projekty z zakresu modernizacji energetycznej zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do dofinansowania. Projekty oceniane będą również w oparciu o kryterium efektywności kosztowej - jednym z czynników branych pod uwagę przy wyborze takich inwestycji do wsparcia, będzie koncepcja opłacalności. W ramach działania realizowane będą mogły być również projekty także w kogeneracji w układach spełniających kryterium wysokosprawnej kogeneracji. Działanie 4.2 EKO-PRZEDSIĘBIORSTWA

41 Wsparcie będzie udzielane również w zakresie zastosowania energooszczędnych technologii produkcji, np. zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji, wymiana maszyn, modernizacja środków produkcji, przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie. W przypadku tego rodzaju projektów będą one mogły być realizowane wyłączenie jako element projektu dotyczącego modernizacji energetycznej lub zastosowania odnawialnych źródeł energii. Inwestycje w OZE muszą uwzględniać wymogi wynikające z planowania przestrzennego wsparcie skierowane będzie także na inwestowanie w rozwój budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego. Wsparcie to będzie ukierunkowane wyłącznie na projekty o charakterze demonstracyjnym, pilotażowym. Projekty takie będą miały na celu szerzenie wiedzy na temat korzyści ekonomicznych wynikających z zastosowania tego rodzaju rozwiązań w budownictwie, przy jednoczesnym promowaniu ich wykorzystania z punktu widzenia ochrony klimatu. Działanie 4.2 EKO-PRZEDSIĘBIORSTWA

42 Oś priorytetowa 6 Dziedzictwo regionalne Celem osi priorytetowej jest podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności regionu w oparciu o zasoby dziedzictwa regionalnego. Działanie 6.1 ROZWÓJ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO Poddziałanie 6.1.1 OCHRONA I OPIEKA NAD ZABYTKAMI Typ beneficjenta, m. in.: przedsiębiorcy Typ projektu: A. realizacja prac konserwatorskich, restauratorskich, prac zabezpieczających przed zniszczeniem oraz robót budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych

43 Poddziałanie 6.1.1 OCHRONA I OPIEKA NAD ZABYTKAMI W ramach poddziałania wspierane będą: Projekty związane z realizacją prac konserwatorskich, restauratorskich, prac zabezpieczających przed zniszczeniem oraz robót budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych (wraz z ich otoczeniem), wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego lub inwentarzy muzealnych, Preferowane będą obiekty zabytkowe położone na terenie parków kulturowych. Rezultatem działań będzie zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, zahamowanie procesów jego destrukcji oraz wyeksponowanie wartości kulturowych, artystycznych i estetycznych zabytku (w tym, jeżeli istnieje taka potrzeba, uzupełnienie lub odtworzenie jego części) oraz dostosowywanie obiektu do rozwoju istniejących lub wprowadzenia nowych funkcji gospodarczych i/lub kulturalnych.

44 Poddziałanie 6.1.1 OCHRONA I OPIEKA NAD ZABYTKAMI Projekty powinny przyczyniać się do osiągania trwałych korzyści społeczno- gospodarczych (np. wzrost liczby odbiorców oferty kulturalnej, wzrost ruchu turystycznego), a ich produkty muszą być ogólnodostępne po zakończeniu działań w ramach projektu. W projektach dotyczących prac konserwatorskich, restauratorskich oraz prac zabezpieczających przed zniszczeniem prowadzonych przy zabytkach nieruchomych istnieje obowiązek umieszczenia informacji o obiekcie w ramach systemu MSIT (Małopolski System Informacji Turystycznej). Obiekty o funkcji turystycznej (obiekt hotelarski, informacja turystyczna) będą musiały spełnić wymagania opisane w ustawie o usługach turystycznych i w zasadach przystąpienia do MSIT, jak również będą musiały poddać się certyfikacji i kategoryzacji, zgodnie z w/w przepisami.

45 Poddziałanie 6.1.1 OCHRONA I OPIEKA NAD ZABYTKAMI W ramach alokacji dla poddziałania wspierane będą: projekty mniejszej skali, tj. projekty o wartości do 3 000 000 PLN kosztów kwalifikowanych projekty większej skali, tj. projekty o wartości powyżej 3 000 000 PLN kosztów kwalifikowanych, dla których maksymalna kwota wsparcia wynosi 8 000 000 PLN Maksymalny poziom wsparcia środkami UE: 70% – w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 500 000 PLN Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Funduszy Europejskich

46 DZIAŁANIE 6.3 ROZWÓJ WEWNĘTRZNYCH POTENCJAŁÓW REGIONU Zaplanowana w ramach działania interwencja przyczyni się do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej obszarów bazujących na zasobach przyrodniczych i przestrzennych co z kolei przełoży się na stopniowy wzrost zatrudnienia, a w konsekwencji rozwój społeczno-gospodarczy regionu. Wspierane będą przedsięwzięcia wynikające z planów działań, uwzględniających różne branże przedsiębiorczości, mające wpływ na rozwój gospodarczy tego obszaru. Poddziałanie 6.3.1 ROZWÓJ LOKALNYCH ZASOBÓW SUBREGIONÓW – SPR Poddziałanie 6.3.2 WSPARCIE MIEJSCOWOŚCI UZDROWISKOWYCH Poddziałanie 6.3.3 ZAGOSPODAROWANIE REKREACYJNE I TURYSTYCZNE OTOCZENIA ZBIORNIKÓW WODNYCH Wsparcie warunkowane będzie przedstawieniem przez jednostki samorządu terytorialnego (gminę, gminy lub samorząd województwa) planu działań dla danego obszaru zawierającego spójną zintegrowaną koncepcję rozwoju danego terytorium, wskazującego powiązane ze sobą projekty (realizowane w uzgodnieniu przez różne podmioty z danego terytorium).

47 DZIAŁANIE 6.3 ROZWÓJ WEWNĘTRZNYCH POTENCJAŁÓW REGIONU W ramach działania 6.3 wspierana będzie infrastruktura rekreacyjna, przeznaczona na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego w oparciu o lokalne zasoby przyrodnicze lub krajobrazowe danego obszaru. Nie będą wspierane inwestycje z zakresu infrastruktury sportowej, tj. infrastruktury rozgrywek i zawodów sportowych oraz wykorzystywanej przede wszystkim do prowadzenia działalności przez kluby sportowe (w szczególności: hale sportowe, sale gimnastyczne, boiska, lodowiska, kryte baseny za wyjątkiem kąpielisk, basenów korzystających ze źródeł geotermalnych, wód leczniczych i mineralnych) oraz budynki służące funkcjom administracyjno-zarządczym. W ramach działania 6.3 nie będą wspierane inwestycje dotyczące obiektów hotelarskich i parków rozrywki. Zaplanowane w ramach działania 6.3 przedsięwzięcia powinny przyczynić się do tworzenia nowych miejsc pracy bezpośrednio w wyniku realizacji projektu. Maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych projektu nie może przekroczyć 8 000 000 PLN

48 Poddziałanie 6.3.2 WSPARCIE MIEJSCOWOŚCI UZDROWISKOWYCH W ramach poddziałania 6.3.2 planuje się realizację przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem i rozwojem specyficznych walorów miejscowości uzdrowiskowych, w szczególności poprzez inwestycje w ogólnodostępne obiekty i infrastrukturę uzdrowiskową oraz budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w tych miejscowościach. Dodatkowo, jako część szerszego projektu (związanego z rozwojem infrastruktury uzdrowiskowej, turystycznej i rekreacyjnej), możliwe będą działania związane z przygotowaniem terenów inwestycyjnych pod zagospodarowanie, w tym m.in. infrastruktura wodno-kanalizacyjna, drogi wewnętrzne. Wykaz miejscowości uzdrowiskowych: Krynica, Muszyna, Piwniczna, Rabka, Szczawnica, Wapienne, Wysowa, Żegiestów, Swoszowice – dzielnica Miasta Krakowa. W przypadku poddziałania 6.3.2 podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie planu działań (Planu rozwoju uzdrowisk) będą gminy uzdrowiskowe. Plan ten będzie przygotowywany na bazie dokumentów strategicznych uzdrowisk, uwzględniając diagnozę, opis potencjału danego uzdrowiska oraz listę projektów zgłoszonych przez wnioskodawców. Typ projektu: A. rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowiskowej w miejscowościach uzdrowiskowych Typ beneficjenta, min.: przedsiębiorstwa

49 Poddziałanie 6.3.3 ZAGOSPODAROWANIE REKREACYJNE I TURYSTYCZNE OTOCZENIA ZBIORNIKÓW WODNYCH W ramach poddziałania 6.3.3 planuje się realizację przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem i rozwojem lokalnych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych, dotyczących zagospodarowania otoczenia zbiorników wodnych, poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Dodatkowo, jako część szerszego projektu (związanego z rozwojem infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej), możliwe będą działania związane z przygotowaniem terenów inwestycyjnych pod zagospodarowanie, w tym m.in. infrastruktura wodno-kanalizacyjna, drogi wewnętrzne. Wykaz zbiorników wodnych w otoczeniu, których możliwa będzie interwencja w ramach poddziałania 6.3.3: Rożnowski, Czchowski, Klimkówka, Świnna Poręba (Jezioro Mucharskie), Dobczycki, Czorsztyński, Przylasek Rusiecki. Podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie planu działań (Planu rozwoju zbiorników wodnych) będą właściwe gminy. Plan ten będzie przygotowywany na bazie dokumentów strategicznych gmin uwzględniając diagnozę, opis potencjału obszaru zbiorników wodnych oraz listę projektów zgłoszonych przez wnioskodawców. Typ projektu: A. rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w otoczeniu zbiorników wodnych Typ beneficjenta, min.: przedsiębiorstwa

50 Poddziałanie 8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP: 35 000 000 EUR Jakie wsparcie będzie można otrzymać? wsparcie dotyczące podnoszenia kompetencji i/lub kwalifikacji kadr sektora MŚP w ramach podmiotowego finansowania usług rozwojowych Na jakich warunkach? wsparcie będzie skierowane do przedsiębiorców z sektora mikro-, mała lub średnia firma projekt będzie realizowany w trybie dwuetapowym (I etap: wybór operatora w procedurze konkursowej, II etap: przyznawanie środków dla przedsiębiorców) operator będzie odpowiedzialny za finansowanie i rozliczanie usług rozwojowych na podstawie umów zawartych z MŚP, będzie pełnił również funkcje informacyjno-promocyjne w ramach projektu (informacja o nowym sposobie finansowania usług rozwojowych, zachęcanie MŚP do podnoszenia kompetencji i kwalifikacji swoich pracowników) szczegółowe zadania operatora oraz zasady realizacji wsparcia na rzecz MŚP ujęte zostaną w regulaminie konkursu wsparcie będzie realizowane w oparciu o system popytowy – przedsiębiorca sam wybiera wykonawcę usługi rozwojowej (szkolenia/coachingu/mentoringu/kursu itp.) spośród podmiotów znajdujących się w Rejestrze Usług Rozwojowych (RUR)

51 Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym: 25 000 000 EUR Co będzie możliwe do zrealizowania? wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych oraz działania na rzecz zwiększania liczby miejsc w istniejących instytucjach tworzenie warunków dla rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 przez dziennego opiekuna Na jakich warunkach? tryb wyboru projektów: konkursowy (zamknięty) maksymalny poziom dofinansowania: -> 85% - w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną -> w przypadku pomocy publicznej/ de minimis - zgodnie z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego obowiązującymi na dzień udzielania wsparcia minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 50 000 PLN maksymalna wartość cross-financingu: 65% wydatków kwalifikowanych projektu maksymalna wartość wydatków na środki trwałe: 65% wydatków kwalifikowanych projektu (łącznie z limitem na cross-financing)

52 Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne – ZIT: 5 000 000 EUR Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR: 25 000 000 EUR Co będzie możliwe do zrealizowania? tworzenie nowych miejsc przedszkolnych rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego Na jakich warunkach? tryb wyboru projektów: konkursowy (zamknięty) maksymalny poziom dofinansowania: -> 85% - w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną -> w przypadku pomocy publicznej/ de minimis - zgodnie z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego obowiązującymi na dzień udzielania wsparcia minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 50 000 PLN maksymalna wartość cross-financingu: 20% wydatków kwalifikowanych projektu maksymalna wartość wydatków na środki trwałe: 40% wydatków kwalifikowanych projektu (łącznie z limitem na cross-financing)

53 Oś priorytetowa nr 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Celem głównym osi priorytetowej jest ograniczenie problemów społecznych w miastach i na obszarach wiejskich. Istnienie zdegradowanych, zaniedbanych i odizolowanych obszarów, na których często występuje zjawisko wykluczenia społecznego, powoduje konieczność podjęcia działań służących poprawie spójności społecznej i terytorialnej. W tym celu przewiduje się przeprowadzenie kompleksowej rewitalizacji społecznej, fizycznej, gospodarczej i przestrzennej w oparciu o programy rewitalizacji, które będą wspierane z dwóch funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Obszary do rewitalizacji zostaną wyznaczone na podstawie kryteriów społecznych, przestrzennych i gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem problemów społecznych.

54 Oś priorytetowa nr 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Działanie 11.1 REWITALIZACJA MIAST Realizacja działania ma na celu wyprowadzenie zidentyfikowanych obszarów miast o zdiagnozowanych problemach społecznych z sytuacji kryzysowej poprzez nadanie im nowych funkcji lub przywrócenie funkcji, jakie pełnić powinny zgodnie ze swoją specyfiką oraz tworzenie korzystnych warunków do ich dalszego trwałego rozwoju. Rewitalizacja - kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na określonym obszarze proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, wsparcie w ramach działania nie może być jedynym źródłem finansowania tego procesu. Działanie obejmować będzie miasta od 5 tys. mieszkańców oraz w przypadku mniejszych miast – obszar miejskich układów przestrzennych wpisanych do rejestru zabytków. Realizowane będą projekty wynikające z programu rewitalizacji (PR) opracowywanego na podstawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

55 Oś priorytetowa nr 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Działanie 11.1 REWITALIZACJA MIAST Wspierane będą działania inwestycyjne służące rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów społecznych, tj.: A. przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne, obejmujące: placówki oferujące wsparcie dzienne dla dzieci i młodzieży (np. żłobki, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły, świetlice, w tym środowiskowe), obiekty rekreacyjne (np. ścieżki zdrowia, place zabaw, boiska), obiekty, w których świadczone są usługi służące aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców, obiekty wielofunkcyjne, w których łączone są różne funkcje społeczne; B. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastruktury kultury - kwota kosztów kwalifikowanych projektu w zakresie kultury nie może przekroczyć 8 mln PLN C. działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów (np. zagospodarowanie przestrzeni na cele gospodarcze);

56 Oś priorytetowa nr 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Działanie 11.1 REWITALIZACJA MIAST D. zagospodarowanie (przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja) przestrzeni publicznej na cele społeczne (np. place, skwery, parki); E. modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich estetykę zewnętrzną; Przedsięwzięcia w ramach powyższego typu projektu, o ile przewidują modernizację energetyczną budynków, muszą mieć uzasadnienie w audycie energetycznym. F. modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, tj. odnowienie elementów strukturalnych budynku (dachy, fasady, okna i drzwi w fasadzie, klatki schodowe i korytarze, windy). Projekty z zakresu mieszkalnictwa w zakresie modernizacji energetycznej budynków muszą mieć uzasadnienie w audycie energetycznym. Jeżeli to wynika z audytu energetycznego – możliwa jest ingerencja w substancję budynku w szerszym zakresie niż przywołany powyżej.

57 Oś priorytetowa nr 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Działanie 11.1 REWITALIZACJA MIAST W ramach wskazanych powyżej typów projektów (wyłącznie jako element projektu) możliwa jest: budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja podstawowej infrastruktury komunalnej (np. sieci i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych, elektrycznych, telekomunikacyjnych) na obszarze objętym projektem, w celu zapewnienia dostępu rewitalizowanym obiektom i terenom do podstawowych usług komunalnych – w wysokości nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych projektu, budowa, przebudowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej poprawiającej dostępność do rewitalizowanych obiektów i terenów – w wysokości nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych projektu. Łącznie, obydwa powyższe elementy mogą stanowić nie więcej niż 60% kosztów kwalifikowalnych projektu.  Warunkiem ubiegania się o wsparcie w ramach działania jest uzgodnienie Programu Rewitalizacji (PR) przez właściwą gminę z IZ RPO WM 2014-2020. Lista projektów w uzgodnionym PR musi zawierać co najmniej jeden projekt w ramach typu projektu A, B lub C.  Wsparciu w ramach działania nie podlegają: inwestycje polegające na budowie nowych budynków (z wyłączeniem infrastruktury kultury), inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia.

58 Oś priorytetowa nr 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Działanie 11.1 REWITALIZACJA MIAST Poddziałanie 11.1.1 REWITALIZACJA GŁÓWNYCH OŚRODKÓW MIEJSKICH W REGIONIE Poddziałanie realizowane będzie na terenie siedmiu największych miast województwa, których znaczenie zostało określone w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011- 2020. Poddziałanie obejmuje następujące miasta: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Oświęcim, Chrzanów, Olkusz, Nowy Targ. Poddziałanie 11.1.2 REWITALIZACJA MIAST ŚREDNICH I MAŁYCH Interwencja w ramach poddziałania przeprowadzona zostanie w miastach powyżej 5 tys. mieszkańców oraz w przypadku mniejszych miast – obszar miejskich układów przestrzennych wpisanych do rejestru zabytków, z wyłączeniem miast kwalifikowanych do poddziałania 11.1.1. Typ beneficjenta, m.in.: przedsiębiorcy Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: typy projektów A, B, C, D – 500 000 PLN typy projektów E, F – 100 000 PLN Uzyskanie dofinasowania w działaniu 11.1 jest uwarunkowane zobowiązaniem się operatora PR do złożenia wniosków o dofinansowanie w ramach EFS, dla projektów, które zostały uzgodnione w Programie Rewitalizacji.

59 Oś priorytetowa nr 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Działanie 11.2 ODNOWA OBSZARÓW WIEJSKICH Działanie realizowane będzie na obszarach wiejskich rozumianych jako gminy wiejskie, wiejskie części gmin miejsko-wiejskich, oraz miasta poniżej 5 tys. mieszkańców za wyjątkiem obszarów obejmujących miejskie układy przestrzenne wpisane do rejestru zabytków. Realizowane będą projekty wynikające z programu rewitalizacji (PR) opracowywanego na podstawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Warunkiem ubiegania się o wsparcie w ramach działania jest wykazanie wpływu projektu na likwidację lub niwelację zdiagnozowanego/-ych problemu/-ów społecznego/-ych. Typy beneficjenta m.in.: przedsiębiorcy Mechanizm komplementarności między przedsięwzięciami realizowanymi w ramach EFRR i EFS - - na etapie oceny projektów badana będzie komplementarność z projektami planowanymi do realizacji/ realizowanymi/ zrealizowanymi z EFS w ramach Osi 8, 9, 10.

60 Oś priorytetowa nr 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Działanie 11.2 ODNOWA OBSZARÓW WIEJSKICH Typy projektów: A. przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne, B. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastruktury kultury C. działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów D. zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne E. modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich estetykę zewnętrzną F. modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych Typy projektów mogą być łączone. Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: typy projektów A, B, C, D – 250 000 PLN typy projektów E, F – 100 000 PLN

61 Oś priorytetowa nr 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Działanie 11.3 FUNDUSZ REWITALIZACJI I ODNOWY MAŁOPOLSKI W ramach działania powołany zostanie fundusz, który przy pomocy instrumentów finansowych wspierać będzie projekty z zakresu rewitalizacji miast oraz odnowy obszarów wiejskich. Zwrotna forma finansowania umożliwi z jednej strony pomoc w zakresie trwałych inwestycji w miastach i na obszarach wiejskich, a z drugiej – ze względu na zwrotny charakter – pozwoli na wielokrotne wykorzystywanie środków RPO. Poprzez instrumenty finansowe wspierane będą projekty wynikające z programu rewitalizacji (PR) opracowywanego na podstawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Podmioty wdrażające instrumenty finansowe, m.in.: przedsiębiorcy Typ projektu: utworzenie i prowadzenie funduszu wspierającego proces rewitalizacji miast i odnowy obszarów wiejskich przy pomocy instrumentów finansowych

62 Oś priorytetowa nr 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Działanie 11.4 REWITALIZACJA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH W ramach działania wspierane będą przedsięwzięcia na rzecz społeczno-gospodarczego ożywienia terenów poprzemysłowych poprzez kreowanie warunków sprzyjających procesowi przywracania utraconych oraz wprowadzania nowych funkcji (gospodarczych, społecznych i środowiskowych). Dofinansowane zostaną projekty sprzyjające ożywieniu rozwoju gospodarczego terenów poprzemysłowych, co tworzyć będzie warunki do przyciągnięcia nowych firm oraz wzrostu zatrudnienia. Przedsięwzięcia te zapobiegać będą mogły również degradacji środowiska i prowadzić do przywracania jego dobrego stanu, co pozwoli na jego wykorzystanie na cele społeczne, środowiskowe i rekreacyjne. Realizowane będą projekty wynikające z Programu Rewitalizacji (PR) opracowywanego na podstawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. Typ beneficjenta, m.in.: przedsiębiorcy Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: typy projektów A, B, C, D – 500 000 PLN typy projektów E, F – 100 000 PLN

63 Dofinansowanie dla przedsiębiorców ze środków MRPO 2007-2013

64 FUNDUSZE POŻYCZKOWE Z tej formy pomocy, mogą skorzystać osoby prowadzące działalność jako mikro, mały lub średni przedsiębiorca działający na obszarze Województwa Małopolskiego. Środki można przeznaczyć przede wszystkim na cele inwestycyjne (m.in. zakup nieruchomości, prace budowlane – w tym adaptacja pomieszczeń, rozbudowa/przebudowa obiektu, zakup środków trwałych – wyposażenie, w tym sprzęt komputerowy i oprogramowanie, maszyny, urządzenia wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej). Niektóre z funduszy oferują również wsparcie z przeznaczeniem na cele obrotowe, czyli np. na zakup materiałów, towarów, surowców wykorzystywanych w prowadzeniu działalności Środki aktualnie oferowane są przez 7 instytucji, które pełnią funkcję funduszy pożyczkowych. Co do zasady, pożyczki udzielane są na okres maksymalnie 5 lat (60 miesięcznych rat). Istnieje możliwość uzyskania karencji w spłacie, czyli odroczenia w czasie spłaty kapitału przez okres maksymalnie 6 miesięcy. Pożyczka musi być zabezpieczona. Część funduszy wymaga wniesienia wkładu własnego przedsiębiorcy (zazwyczaj na poziomie 20% wysokości pożyczki). Oprocentowanie ustalane jest każdorazowo przez dany fundusz indywidualnie (rozpoczyna się od poziomu ok. 3,16 % w skali roku).

65 FUNDUSZE POŻYCZKOWE 1.Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. wysokość pożyczki: od 5 000 do 350 000 zł odbiorcy wsparcia: pożyczki dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw obszar wsparcia: województwo małopolskie przeznaczenie wsparcia: cel inwestycyjny KONTAKT: Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5, tel. (32) 623 00 61 wew. 23 lub 29, e-mail:biuro@armz.pl, www.armz.pl 2. Fundacja Rozwoju Regionu Rabka wysokość pożyczki: do 250 000 zł, brak kwoty minimalnej odbiorcy wsparcia: pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw obszar wsparcia: województwo małopolskie przeznaczenie wsparcia: cel inwestycyjny KONTAKT: Rabka Zdrój, ul. Orkana 16B, tel. (18) 26 777 39,e-mail: mkochanowska @frrr.pl, www.frrr.pl Biuro Terenowe FRRR w Tarnowie: ul. Paderewskiego 6, tel. (14) 621 03 43 Biuro Terenowe FRRR w Krakowie, ul. Rydlówka 5 1a, tel. 737 434 274

66 FUNDUSZE POŻYCZKOWE 3. Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa – „Janosik” wysokość pożyczki: od 5 000 do 250 000 zł odbiorcy wsparcia: pożyczki dla mikro- i małych przedsiębiorstw obszar wsparcia: województwo małopolskie, w szczególności powiaty: nowosądecki, limanowski, gorlicki przeznaczenie wsparcia: cel inwestycyjny (obrotowy) KONTAKT: Warszawa, ul. Gombrowicza 19, tel. (22) 864 03 90 Biuro terenowe w Nowym Sączu ul. Tarnowska 28, tel. (18) 441 35 66, (18) 441 36 32, e-mail: nowysacz@fdpa.org.pl, www.fdpa.org.plwww.fdpa.org.pl 4. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego wysokość pożyczki: od 10 000 do 400 000 zł odbiorcy wsparcia: pożyczki dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw obszar wsparcia: województwo małopolskie przeznaczenie wsparcia: cel inwestycyjny KONTAKT: Kraków, ul. Kordylewskiego 11, tel. (12) 617 66 28, (12) 617 66 69, (12) 617 66 32, (12) 617 66 29, (12) 617 66 31, (12) 417 74 19, e-mail: pozyczki@marr.pl, www.marr.pl

67 FUNDUSZE POŻYCZKOWE 5. Stowarzyszenie „Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju” wysokość pożyczki: od 5 000 do 250 000 zł odbiorcy wsparcia: pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw obszar wsparcia: województwo małopolskie przeznaczenie wsparcia: cel inwestycyjny i obrotowy brak wymaganego wkładu własnego KONTAKT: Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 175, tel. (33) 874 11 03, 0 506 254 080, e-mail: biuro@funduszskawa.pl, www.centrump-sucha.pl

68 Główny Punkt Informacyjny Kraków: ul. Wielicka 72 B, parter tel. (12) 616 0 616; e-mail: fem@umwm.pl Lokalne Punkty Informacyjne Chrzanów: ul. Grunwaldzka 5 tel. (32) 627 23 10, (32) 627 23 11 e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl Tarnów: ul. Wałowa 37 tel. (14) 628 88 12, (14) 628 88 13 e-mail: fem_tarnow@umwm.pl Nowy Sącz: ul. Wazów 3 tel. (18) 442 25 78, (18) 442 25 79 e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl Nowy Targ: al. 1000-lecia 35 tel. (18) 540 90 30, (18) 540 90 33 e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl Gdzie szukać pomocy?

69 Portale internetowe nt. FE www.fundusze.malopolska.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl

70 Dziękuje za uwagę Bartłomiej Gąciarz Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie tel. 12 616 60 16, e-mail: fem@umwm.pl Uwagi i opinie na temat jakości usług oferowanych przez Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich mogą Państwo przesyłać na adres: monitoringpunktow@mir.gov.pl


Pobierz ppt "Kraków, 13 kwietnia 2016 r. Wsparcie przedsiębiorczości w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google