Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zielona Góra, 30 kwietnia 2015 r.. …Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 wskazuje, iż potencjał wykorzystania innowacyjności w procesie rozwoju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zielona Góra, 30 kwietnia 2015 r.. …Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 wskazuje, iż potencjał wykorzystania innowacyjności w procesie rozwoju."— Zapis prezentacji:

1 Zielona Góra, 30 kwietnia 2015 r.

2 …Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 wskazuje, iż potencjał wykorzystania innowacyjności w procesie rozwoju lubuskiej gospodarki jest mocno ograniczony(...) …SRWL 2020, strategie krajowe i europejskie wskazują na konieczność zwiększenia nakładów publicznych i prywatnych na badania i rozwój (…) …Stymulowanie działalności badawczo- rozwojowej i innowacyjnej będzie stanowić podstawę do poprawy pozycji konkurencyjnej lubuskich przedsiębiorstw(...)

3 Cel główny: zwiększenie aktywności badawczo – rozwojowej przedsiębiorstw 49 955 148,00 euro w ramach EFRR tryb konkursowy

4 BENEFICJENCI  przedsiębiorcy (z wyłączeniem dużych przedsiębiorstw, ubiegających się o dofinansowanie samodzielnie),  instytucje świadczące usługi w zakresie B+R,  partnerstwo przedsiębiorstw i uczelni wyższych oraz ich spółek celowych,  partnerstwo przedsiębiorstw i instytucji świadczących usługi w zakresie B+R.

5 Dofinansowane będą również inwestycje dużych przedsiębiorstw, wyłącznie pod warunkiem realizacji projektów podejmowanych wspólnie:  duże przedsiębiorstwo z MŚP instytucje badawcze instytucje naukowe instytucje proinnowacyjne (np. parki naukowo- technologiczne oraz centra transferu technologii)

6 TYPY PROJEKTÓW (CD.)  I Typ: Projekty B+R przedsiębiorstw  II Typ: Inwestycje przedsiębiorstw w infrastrukturę B+R  III Typ: Projekty B+R w podmiotach świadczących innowacyjne usługi, w tym m.in. w parkach naukowo-technologicznych i inkubatorach technologicznych. UWAGI:  TYP I oraz II można łączyć w ramach jednego projektu

7  Efektem prowadzonych prac B+R powinno być opracowanie nowych produktów/usług/procesów, wprowadzenie ulepszeń do istniejących produktów/usług/procesów oraz urynkowienie produktów/usług/procesów. inteligentnych specjalizacji.  W ramach Działania projekty realizowane będą wyłącznie w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji.   Szczegółowe zasady realizacji inteligentnych specjalizacji zostaną określone w Programie Rozwoju Innowacji

8 I TYP: PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW  kompleksowe projekty, od fazy badawczo–rozwojowej do tzw. „pierwszej produkcji” włącznie z przygotowaniem do wdrożenia lub wybrane etapy tego procesu.

9 I TYP: PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW - CO MOŻE PRZEDSIĘBIORCA?  samodzielnie realizować prace B+R z wykorzystaniem własnych zasobów z uwzględnieniem zlecania usług badawczych,  zlecić realizację prac B+R organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę,  realizować prace B+R we współpracy z innymi podmiotami tj. przedsiębiorcami, jednostkami naukowymi, uczelniami wyższymi, w tym spółkami celowymi uczelni.

10 I TYP: PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW - CO MOŻE PRZEDSIĘBIORCA? (CD.)  Może skorzystać z usług brokera innowacji wybranego przez siebie z bazy brokerów prowadzonej przez instytucję organizującą konkurs. Broker świadczyć będzie usługi w zakresie:  doradztwa i wsparcia w procesie transferu wiedzy i technologii do przedsiębiorstw,  wsparcia w kontaktach z jednostkami realizującymi badania.

11 I TYP: PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW - CO MOŻE PRZEDSIĘBIORCA? (CD.) Celem realizacji projektów jest opracowanie nowych produktów, procesów lub usług, lub wprowadzenie znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług.

12 II TYP: INWESTYCJE PRZEDSIĘBIORSTW W INFRASTRUKTURĘ B+R Wsparcie dotyczy inwestycji obejmujących budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury badawczej (w tym materiały i roboty budowlane) oraz rozwój infrastruktury specjalistycznych laboratoriów/działów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach, zakup aparatury specjalistycznej, zakup środków trwałych służących realizacji celów badawczych oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych służących tworzeniu innowacyjnych produktów i usług.

13 III TYP: PROJEKTY B+R W PODMIOTACH ŚWIADCZĄCYCH INNOWACYJNE USŁUGI, W TYM M.IN. W PARKACH NAUKOWO- TECHNOLOGICZNYCH I INKUBATORACH TECHNOLOGICZNYCH Inwestycje B+R będą realizowane w celu opracowania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów/usług. Nie ma możliwości wsparcia infrastrukturalnego podmiotów świadczących usługi B+R jako niezależnego projektu a jedynie jako komponentu niezbędnego do rozwoju oferty i profesjonalizacji usług.

14 Pomoc publiczna na projekty B+R, w tym w podmiotach świadczących innowacyjne usługi:  50 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych;  25 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych; Pomoc publiczna na projekty B+R, w tym w podmiotach świadczących innowacyjne usługi:  50 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych;  25 % kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych; intensywność pomocy można zwiększyć do max 80 % kosztów kwalifikowalnych

15 Pomoc na infrastrukturę przedsiębiorstw oraz infrastrukturę w podmiotach świadczących innowacyjne usługi  35% kosztów kwalifikowanych w przypadku dużych przedsiębiorstw,  45% kosztów kwalifikowanych w przypadku średnich przedsiębiorstw,  55% kosztów kwalifikowanych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw. Pomoc na infrastrukturę przedsiębiorstw oraz infrastrukturę w podmiotach świadczących innowacyjne usługi  35% kosztów kwalifikowanych w przypadku dużych przedsiębiorstw,  45% kosztów kwalifikowanych w przypadku średnich przedsiębiorstw,  55% kosztów kwalifikowanych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw.

16 Pomoc de minimis – do 85% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu Dla projektów generujących dochód - do 85% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu – poziom dofinansowania liczony będzie metodą luki w finansowaniu, dla której podstawą będzie 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych.

17 W projektach B+R realizowanych przez przedsiębiorstwo lub konsorcjum z wiodącą rolą przedsiębiorstwa, maksymalna wartość całkowita projektu to 5 mln zł. W projektach inwestycyjnych w infrastrukturę przedsiębiorstw – maksymalna wartość całkowita projektu poniżej 10 mln zł. W projektach dotyczących inwestycji w działalność B+R w podmiotach świadczących innowacyjne usługi innych niż przedsiębiorcy nie ma określonej min. i max. wartości projektu

18  realizowane w ramach współpracy przedsiębiorstw,  zapewniające uzyskanie praw własności przemysłowej (m.in. patentów na wynalazki, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, znaków towarowych),  realizowane przez MŚP, mające potencjał komercjalizacji i zapewnienie wdrożenia wyników B+R do gospodarki,  zwiększające nakłady przedsiębiorstw na badania naukowe i prace rozwojowe służące gospodarce i tworzące/rozwijające nowe działy B+R w przedsiębiorstwach.

19 Celem działania jest zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP 98 005 259,00 euro w ramach EFRR tryb konkursowy

20 Wsparcie w ramach działania kierowane będzie na:  Wdrożenie wyników prac B+R.  Wsparcie inwestycyjne MŚP.

21  Wdrożenie wyników projektów badawczo-rozwojowych  wdrożenie własnych/nabytych wyników prac B+R  wdrożenie wyników badań naukowych/technologii, praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know- how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej, związane z wdrażanym produktem /usługą/technologią opracowaną lub zakupioną w Działaniu 1.1.

22  Wsparcie inwestycyjne MŚP  inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i/lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego przedsiębiorstwa lub zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa,  dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych,  Stworzenie / doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego oraz nowych lub ulepszonych produktów/usług,  wprowadzenie nowych technologii cyfrowych w zakresie świadczenie nowych e-usług w tym sprzedaży internetowej.

23 BENEFICJENCI  przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa),  partnerstwa/zrzeszenia MŚP,  podmiot wdrażający instrument finansowy

24 Dotacja jest przewidziana:  w projektach związanych z wdrożeniem wyników prac B+R, w szczególności będących kontynuacją inwestycji zrealizowanych w Działaniu 1.1,  w projektach innowacyjnych. Ponadto w ramach działania planowane jest wsparcie zwrotne poprzez rozwój instrumentów finansowych.

25 Dziękuję za uwagę Sylwia Pędzińska Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, UMWL


Pobierz ppt "Zielona Góra, 30 kwietnia 2015 r.. …Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 wskazuje, iż potencjał wykorzystania innowacyjności w procesie rozwoju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google