Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BUSINESS LEX POZNAŃ, Ul. Chwaliszewo 60/62 Tel. 061-852-12-78 Fax. 061-852-12-80

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BUSINESS LEX POZNAŃ, Ul. Chwaliszewo 60/62 Tel. 061-852-12-78 Fax. 061-852-12-80"— Zapis prezentacji:

1 BUSINESS LEX POZNAŃ, Ul. Chwaliszewo 60/62 Tel. 061-852-12-78 Fax. 061-852-12-80 E-mail: kancelaria@businesslex.pl kancelaria@businesslex.plkancelaria@businesslex.pl WWW: www.businesslex.pl www.businesslex.pl BUSINESS EXPERT

2 BUSINESS EXPERT - ZYGMUNT JERZMANOWSKI - BUSINESS LEX Września– 26 września 2007 r. Temat wykładu: Zasady zawierania umów hurtowej dostawy wody i hurtowego odprowadzania ścieków Prowadzący: Łukasz Ciszewski

3 BUSINESS EXPERT - ZYGMUNT JERZMANOWSKI - BUSINESS LEX POJĘCIE HURTOWEGO ZAKUPU WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Art. 6 ust 1a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków: Do zakupu wody lub wprowadzania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ścieków do urządzeń kanalizacyjnych niebędących w jego posiadaniu stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 1. Do zakupu wody przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 2. Do wprowadzania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ścieków do urządzeń kanalizacyjnych niebędących w jego posiadaniu stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. POJĘCIE HURTOWEGO ZAKUPU WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Art. 6 ust 1a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków: Do zakupu wody lub wprowadzania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ścieków do urządzeń kanalizacyjnych niebędących w jego posiadaniu stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 1. Do zakupu wody przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 2. Do wprowadzania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ścieków do urządzeń kanalizacyjnych niebędących w jego posiadaniu stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

4 BUSINESS EXPERT - ZYGMUNT JERZMANOWSKI - BUSINESS LEX STRONA PODMIOTOWA STOSUNKÓW HURTOWYCH Umowa hurtowej dostawy wody : Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jako kupujący, podmiot trzeci jako sprzedający (i odwrotnie?). Umowa hurtowego odprowadzania ścieków : Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jako odprowadzający ścieki, podmiot trzeci jako odbierający (i odwrotnie?).

5 BUSINESS EXPERT - ZYGMUNT JERZMANOWSKI - BUSINESS LEX Podstawowe definicje i zasady ustawowe: 1. Zbiorowe odprowadzanie ścieków to działalność polegająca na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków, prowadzona przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. 2. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę to działalność polegająca na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody, prowadzona przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. 3. Na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków jest wymagane uzyskanie zezwolenia wydawanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w drodze decyzji. 4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne - przedsiębiorca w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, oraz gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące tego rodzaju działalność. Podstawowe definicje i zasady ustawowe: 1. Zbiorowe odprowadzanie ścieków to działalność polegająca na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków, prowadzona przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. 2. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę to działalność polegająca na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody, prowadzona przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne. 3. Na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków jest wymagane uzyskanie zezwolenia wydawanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w drodze decyzji. 4. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne - przedsiębiorca w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, oraz gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące tego rodzaju działalność.

6 BUSINESS EXPERT - ZYGMUNT JERZMANOWSKI - BUSINESS LEX PRZEPISY REGULUJĄCE STOSUNKI HURTOWE Wyłączenie stosowania przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (zgodnie z normą art. 6 ust 1 a ustawy). Stosowanie w miejsce norm ustawy : a.Przepisów części ogólnej Kodeksu cywilnego (Księga I – art. 1 -125 ) b.Przepisów części ogólnej zobowiązań Kodeksu cywilnego (Księga III – art. 353 – 534) c.Przepisów części szczególnej zobowiązań Kodeksu cywilnego dotyczących: w przypadku hurtowego zakupu wody– umowy sprzedaży (Księga III art. 535 i nast.)w przypadku hurtowego zakupu wody– umowy sprzedaży (Księga III art. 535 i nast.) w przypadku hurtowych dostaw ścieków – umowy zlecenia (Księga III art. 734-751 )w przypadku hurtowych dostaw ścieków – umowy zlecenia (Księga III art. 734-751 ) PRZEPISY REGULUJĄCE STOSUNKI HURTOWE Wyłączenie stosowania przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (zgodnie z normą art. 6 ust 1 a ustawy). Stosowanie w miejsce norm ustawy : a.Przepisów części ogólnej Kodeksu cywilnego (Księga I – art. 1 -125 ) b.Przepisów części ogólnej zobowiązań Kodeksu cywilnego (Księga III – art. 353 – 534) c.Przepisów części szczególnej zobowiązań Kodeksu cywilnego dotyczących: w przypadku hurtowego zakupu wody– umowy sprzedaży (Księga III art. 535 i nast.)w przypadku hurtowego zakupu wody– umowy sprzedaży (Księga III art. 535 i nast.) w przypadku hurtowych dostaw ścieków – umowy zlecenia (Księga III art. 734-751 )w przypadku hurtowych dostaw ścieków – umowy zlecenia (Księga III art. 734-751 )

7 BUSINESS EXPERT - ZYGMUNT JERZMANOWSKI - BUSINESS LEX PRZEJAWY NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI W STOSUNKACH HURTOWYCH Art. 9 ust 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów stanowi, iż zakazane jest nadużywanie pozycji dominującej na rynku właściwym przez jednego lub kilku przedsiębiorców. Zgodnie z ust 3 przywołanego przepisu, czynności prawne będące przejawem nadużywania pozycji dominującej są w całości lub w odpowiedniej części nieważne.

8 Nadużywanie pozycji dominującej w stosunkach hurtowych polegać może w szczególności na: 1. bezpośrednim lub pośrednim narzucaniu nieuczciwych cen, w tym cen nadmiernie wygórowanych, 2. stosowaniu w podobnych umowach z osobami trzecimi uciążliwych lub niejednolitych warunków umów, stwarzających tym osobom zróżnicowane warunki konkurencji, 3. narzucaniu przez przedsiębiorcę uciążliwych warunków umów, przynoszących mu nieuzasadnione korzyści. BUSINESS EXPERT - ZYGMUNT JERZMANOWSKI - BUSINESS LEX

9 WYBRANE ORZECZNICTWO - CZ. 1 Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 14 czerwca 2005 (VI ACa 93/05) Prawidłowy dobór kryteriów oceny cen ma zasadnicze znaczenie dla przesądzenia czy konkretne ceny są nadmiernie wygórowanymi. Generalnie stwierdzić trzeba, że doktryna i praktyka sądowa są zgodne, co do tego, iż przy definiowaniu ceny nadmiernie wygórowanej, w celu wyeliminowania błędów w ocenie, należy posługiwać się dwojakiego rodzaju kryteriami. Pierwsze z nich związane są z analizą kosztową działalności gospodarczej przedsiębiorcy. Wyróżnia się tu kryteria odnoszące się do: kosztów własnych przedsiębiorcy wynikających z kalkulacji ceny towaru (usługi), wielkości zysku w cenie jednostkowej, rentowności rozumianej, jako stosunek zysku do kosztów własnych. Drugie powstają z porównania cen występujących na rynku właściwym z cenami potencjalnych konkurentów przedsiębiorcy na innych rynkach (tzw. analiza porównawcza cen). Jeżeli w wyniku zastosowania ww. kryteriów okaże się, że badana cena istotnie narusza zasadę ekwiwalentności świadczeń kontrahentów, gdyż jest rażąco zawyżona w stosunku do wartości świadczenia oferowanego przez dominującego na rynku przedsiębiorcę, to należy przyjąć, iż mamy do czynienia z ceną nadmiernie wygórowaną.

10 BUSINESS EXPERT - ZYGMUNT JERZMANOWSKI - BUSINESS LEX WYBRANE ORZECZNICTWO - CZ. 2 Sąd Najwyższy w sprawie zakończonej Wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 21 kwietnia 2005 (XVII Ama 109/04) Jeżeli przy kalkulacji ceny przedsiębiorca uwzględnia koszty, których sam nie ponosi, to jest to cena nieuczciwa. Przy czym narzucenie ceny nieuczciwej może polegać nie tylko na stosowaniu cen nadmiernie wygórowanych, ale również wystąpić w postaci wprowadzenia jednolitego systemu ustalania cen dostawy nieuwzględniającego różnic kosztów dotyczących różnych odbiorców i naruszenia zasady ekwiwalentności świadczeń. Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 22 stycznia 2003 roku (XVII Ama 12/02) Cena nadmiernie wygórowana, a więc nieuczciwa, to cena sprzeczna z dobrymi obyczajami kupieckimi rozumianymi, jako normy postępowania polecające nienadużywanie w stosunku do słabszego uczestnika obrotu posiadanej przewagi kontraktowej. Dobry obyczaj nakazuje oparcie ceny o przejrzyste kryteria jej kalkulacji.

11 BUSINESS EXPERT - ZYGMUNT JERZMANOWSKI - BUSINESS LEX WYBRANE ORZECZNICTWO - CZ. 3 DECYZJA PREZESA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW NR RWA – 8/2007


Pobierz ppt "BUSINESS LEX POZNAŃ, Ul. Chwaliszewo 60/62 Tel. 061-852-12-78 Fax. 061-852-12-80"

Podobne prezentacje


Reklamy Google