Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODSTAWOWE POJĘCIA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODSTAWOWE POJĘCIA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH"— Zapis prezentacji:

1 PODSTAWOWE POJĘCIA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

2 Definicje zawarte w art.2 ustawy
zamówienia publiczne, zamawiający, kierownik zamawiającego, wykonawca, usługi, dostawy, roboty budowlane, koncesja na roboty budowlane, najkorzystniejsza oferta, oferta częściowa, oferta wariantowa, cena środki publiczne, dynamiczny system zakupów, umowa ramowa

3 Definicja zamówienia publicznego
są to odpłatne umowy zawierane między zamawiającym a wykonawcą ich przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane

4 Różnice między zam.pub. a prywatnym obrotem gosp.
pieniądze publiczne muszą być wydatkowane zgodnie ze szczegółowymi procedurami w prywatnym obrocie jest więcej wariantów postępowania transakcje prywatne mogą być obwarowane klauzulą poufności w zamówieniach publicznych równo traktuje się wykonawców większe zastosowanie negocjacji w obrocie prywatnym

5 Definicja Zamawiającego
jest to podmiot zobowiązany do stosowania ustawy pzp są to zarówno osoby fizyczne, osoby prawne jak i nieposiadające osobowości prawnej organizacje katalog tych podmiotów znajduje się w art. 3 ustawy

6 Definicja Kierownika Zamawiającego
może być osobą fizyczną lub organem uprawniony jest do zarządzania zamawiającym, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez zamawiającego jest istotna ponieważ określa podmiot, które będzie dokonywał czynności i podejmował decyzje w postępowaniu oraz ponosił odpowiedzialność za ewentualne uchybienia

7 Definicja Wykonawcy Jest to osoba fizyczna, prawna albo jednostka bez osobowości prawnej „osoba” ubiegająca się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego status wykonawcy posiadają również podmioty występujące wspólnie tzw. konsorcja

8 Definicja Wykonawcy cd.
na poszczególnych etapach postępowania status wykonawcy zmienia się i przysługuje różnym podmiotom

9 Definicja dostaw Dostawy to nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu Nie ma większego znaczenia na jakiej podstawie nabywa się przedmiot umowy Jest odmienna na gruncie pzp niż w kodeksie cywilnym

10 Definicja robót budowlanych
roboty budowlane to wykonanie lub zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych oraz realizacja obiektu budowlanego Odwołuje się do prawa budowlanego, gdzie pod pojęciem tym kryje się budowa, przebudowa, montaż, remont oraz rozbiórka obiektu budowlanego

11 Definicja koncesji na roboty budowlane
jest pojęciem wprowadzonym na potrzeby pzp zgodnie z Dyrektywą 2004/18/WE art. 1 ust. 3 Jest to zamówienie publiczne na roboty budowlane, z tym, że wynagrodzeniem za ich wykonanie jest prawo do eksploatacji obiektu budowlanego albo takie prawo wraz z zapłatą

12 Definicja usług usługi to wszelkie świadczenia wymienione w stosownych załącznikach do dyrektyw UE dotyczących zamówień publicznych, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy Definicja ta ma na celu „domknięcie” katalogu i zapobieganie uchybieniom

13 Zakres przedmiotowy ustawy - podsumowanie
przedstawione definicje dotyczą zakresu przedmiotowego ustawy ustalenie zakresu przedmiotowego zamówienia musi być wykonane na początku postępowania

14 Zamówienie mieszane przedmiot zamówienia może mieć charakter niejednolity kiedy zamówienie obejmuje dostawy oraz usługi albo roboty budowlane oraz usługi, zamawiający stosuje przepisy, dotyczące tego przedmiotu, którego wartościowy udział w danym zamówieniu jest największy

15 Zamówienie mieszane c.d.
jeśli zamówienie obejmuje równocześnie dostawy i rozmieszczenie lub instalację dostarczonej rzeczy lub dobra – stosuje się przepisy dotyczące dostaw w przypadku robót budowlanych i dostaw niezbędnych do ich wykonania - stosuje się przepisy dotyczące robót budowlanych jeżeli zamówienie obejmuje jednocześnie usługi oraz roboty budowlane niezbędne do wykonania usług - stosuje się przepisy dotyczące usług

16 Pojęcie najkorzystniejszej oferty
najkorzystniejsza oferta=najkorzystniejsza cena albo cena+inne kryteria jest to oferta z najniższą ceną albo przedstawiająca najlepszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do zamówienia sposób oceny zależy od zamawiającego generalnie dotyczy przedmiotu zamówienia oraz sposobu jego wykonania (wyj. art. 5 ust. 1 pzp)

17 Przykładowe kryteria Jakość Funkcjonalność Parametry techniczne
Koszty eksploatacji Termin wykonania zamówienia

18 Definicja oferty częściowej
przewiduje wykonanie zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia tylko części zamówienia wykonawca nie może sam decydować o złożeniu oferty częściowej, jeśli zamawiające nie dopuści takiej możliwości

19 Definicja oferty wariantowej
zamawiający może wyrazić zgodę na zaproponowanie w ofercie innego sposobu wykonania zamówienia oferta taka przewiduje inny sposób wykonania zamówienia przy czym kryteria oceny tych ofert muszą być różnorodne (w tym cena) wykonawca sam decyduje czy składa ofertę zgodną z opisem zamówienia czy wariantową

20 Definicja ceny jest to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych
kupujący jest zobowiązany do zapłaty przedsiębiorcy za towar lub usługę została zaczerpnięta z ustawy o cenach w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz akcyzowy, jeżeli odrębne przepisy obciążają tymi podatkami

21 Cena a wartość zamówienia
w odróżnieniu od ceny wartość zamówienia nie uwzględnia podatku od towarów i usług, lecz obejmuje należny podatek akcyzowy i cło wartość zamówienia ma znaczenie prze stosowaniu ustawy

22 Definicja środków publicznych
Definicja ta odwołuje się do przepisów dotyczących finansów publicznych Art. 5. 1. Środkami publicznymi są: 1) dochody publiczne; 2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej; 3) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2; 4) przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych pochodzące: a) ze sprzedaży papierów wartościowych oraz z innych operacji finansowych, b) z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego, c) ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych, d) z otrzymanych pożyczek i kredytów; 5) przychody jednostek sektora finansów publicznych pochodzące z prowadzonej przez nie działalności oraz pochodzące z innych źródeł.

23 Definicja środków publicznych c.d.
Ponad 50% udział środków publicznych w finansowaniu zamówienia może oznaczać stosowanie ustawy pzp

24 Dynamiczny system zakupów
jest to elektroniczny proces udzielania zamówień publicznych, których przedmiotem są dostaw lub usługi powszechnie dostępne nie jest to tryb udzielania zamówienia!!!

25 Umowa ramowa jest sposobem udzielania zamówienia a nie trybem!!!
jest umową zawartą pomiędzy zamawiającym, a jednym lub większą liczbą wykonawców, których celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówienia


Pobierz ppt "PODSTAWOWE POJĘCIA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google