Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ustawa z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ustawa z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego."— Zapis prezentacji:

1 Ustawa z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego

2 Rozdział 1 –Sprzedaż konsumencka
Art.1 ust.1 Ustawę stosuję się do sprzedaży rzeczy ruchomych osobie fizycznej, która nabywa daną rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Art.1 ust.2 i 3 Ustawy nie stosuje się do sprzedaży energii elektrycznej, gazu , wody (chyba, że w ograniczonej ilości lub określonej objętości), do sprzedaży egzekucyjnej oraz w postępowaniu upadłościowym.

3 Obowiązki sprzedawcy Podanie ceny oferowanego towaru konsumpcyjnego (sprzedaż towaru luzem-cena jednostkowa) Potwierdzenie na piśmie wszystkich istotnych postanowień umowy w przypadku zakupu powyżej 2 tysięcy złotych, sprzedaży na raty, zamówienie Na żądanie klienta, wydanie pisemnego potwierdzenia zawarcia umowy z określeniem adresy, daty sprzedaży, ilości i ceny towaru

4 Obowiązki sprzedawcy Udzielenie kupującemu jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji Zapewnienie odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych umożliwiających sprawdzenie jakości oraz funkcjonowania towaru Wydanie wraz z towarem wszystkich elementów wraz z instrukcją obsługi Zamieszczenie informacji w języku polskim lub powszechnie znanej formie graficznej

5 Zgodność towaru z umową
W przypadku indywidualnego uzgadniania towar jest zgodny z umową, jeżeli odpowiada podanemu przez sprzedawcę opisowi W innych przypadkach towar jest zgodny z umową, jeżeli nadaje się do celu, do jakiego zwykle jest stosowany lub gdy odpowiada oczekiwaniom dot. towaru tego rodzaju opartych na publicznych zapewnieniach sprzedawcy, producenta (w tym także terminu, w jakim towar ma je zachować)

6 Niezgodność towaru z umową
Jeżeli towar w chwili wydania jest niezgodny z umową Nieprawidłowe zamontowanie lub uruchomienie, jeżeli czynności te zostały wykonane w ramach umowy sprzedaży lub przez kupującego według instrukcji obsługi

7 Co, jeżeli towar jest niezgodny z umową?
Art.8 Kupujący może żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umowa, nieodpłatnej naprawy bądź wymiany na nowy. Nieodpłatna naprawa w rozumieniu ust.1 to również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego (np. demontaż, robocizna, koszty ponownego zamontowania) Jeżeli sprzedawca po upływie 14 dni od złożenia żądania przez kupującego nie ustosunkował się do tego żądania uznaje się za uzasadnione.

8 Co, jeżeli towar jest niezgodny z umową?
Jeżeli wymiana towaru jest niemożliwa kupujący ma prawo domagania się obniżenia ceny bądź odstąpienia od umowy. Kupujący traci uprawnienia z art.8, jeżeli przed upływem 2miesięcy od stwierdzenia niezgodności nie zawiadomi o tym sprzedawcy

9 Odpowiedzialność sprzedawcy za niezgodność towaru z umową
Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania towaru kupującemu Jeżeli towarem jest rzecz używana termin można skrócić, ale nie poniżej jednego roku W przypadku wymiany towaru termin biegnie na nowo

10 Przedawnienie roszczenia
Roszczenia kupującego wynikające z art.8 przedawniają się z upływem roku od stwierdzenia przez kupującego niezgodności towaru z umową Zawiadomienie sprzedawcy o niezgodności towaru z umową przerywa bieg przedawnienia.

11 Roszczenie sprzedawcy
Sprzedawca może dochodzić odszkodowania od któregokolwiek z poprzednich sprzedawców, jeżeli wskutek jego działania lub zaniechania towar był niezgodny z umową. Do odpowiedzialności odszkodowawczej stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego o skutkach niewykonania zobowiązania.

12 Gwarancja Udzielenie kupującemu gwarancji następuje nieodpłatnie w dokumencie gwarancyjnym lub reklamie. Oświadczenie gwarancyjne powinno być sformułowane zgodnie z wymogami określonymi w art. 3 ust. 1 zdanie pierwsze W dokumencie należy umieścić podstawowe dane potrzebne do dochodzenia roszczeń( czas trwania gwarancji, terytorialny zasięg) oraz stwierdzenie: gwarancja nie wyłącza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

13 Rozdział 2 –Zmiany w przepisach obowiązujących
Jeżeli umowa dostawy zawierana jest w zakresie działalności przedsiębiorstwa dostawcy,a odbiorcą jest osoba fizyczna Jeżeli umowa z zakresu działalności przedsiębiorstwa przyjmującego zamówienie z osoba fizyczną, która zamawia dzieło(rzecz ruchomą)

14 Zmiany w przepisach obowiązujących(Kodeks Cywilny)
Jeżeli umowa sprzedaży rzeczy ruchomej zawarta jest przez komisanta i osobę fizyczną która nabywa rzecz w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą ani zawodową stosuje się przepisy o sprzedaży konsumenckiej

15 Przepisy końcowe Art. 15 Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 roku.


Pobierz ppt "Ustawa z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google