Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tworzenie joint venture w prawie polskim i europejskim

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tworzenie joint venture w prawie polskim i europejskim"— Zapis prezentacji:

1 Tworzenie joint venture w prawie polskim i europejskim
Tworzenie joint venture w prawie polskim i europejskim. Zagadnienia problemowe Paulina Komorowska Doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego Warszawa, 27 marca 2012 r.

2 Wspólne przedsiębiorstwo w prawie Unii Europejskiej
Art. 3 ust. 1 Rozporządzenia 139/2004 „Uznaje się, że koncentracja występuje w przypadku, gdy trwała zmiana kontroli wynika z: a) łączenia się dwóch lub więcej wcześniej samodzielnych przedsiębiorstw lub części przedsiębiorstw, lub b) przejęcia, przez jedną lub więcej osób już kontrolujących co najmniej jedno przedsiębiorstwo albo przez jedno lub więcej przedsiębiorstw, bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym lub częścia jednego lub więcej innych przedsiębiorstw czy to wartościowych drodze zakupu papierów wartościowych lub aktywów, czy to w drodze umowy lub w jakikolwiek inny sposób.”

3 Joint venture o charakterze koncentracyjnym
Art. 3 ust. 4 Rozporządzenia 139/2004 „Utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa, pełniącego w sposób trwały wszystkie funkcje samodzielnego podmiotu gospodarczego stanowi koncentracje w rozumieniu ust. 1 lit. b).”

4 Joint venture o charakterze kooperacyjnym
Art. 101 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej „Niezgodne z rynkiem wewnętrznym i zakazane są wszelkie porozumienia między przedsiębiorstwami, wszelkie decyzje związków przedsiębiorstw i wszelkie praktyki uzgodnione, które mogą wpływać na handel między Państwami Członkowskimi i których celem lub skutkiem jest zapobieżenie, ograniczenie lub zakłócenie konkurencji wewnątrz rynku wewnętrznego […]”

5 Joint venture o charakterze koncentracyjnym ze skutkami koordynacyjnymi
Art. 2 ust. 4 Rozporządzenia 139/2004 „W stopniu w jakim utworzenie wspólnego przedsiębiorstwa stanowiące koncentracje zgodnie z art. 3 ma na celu lub skutkuje koordynacja zachowań konkurencyjnych przedsiębiorstw, które pozostają samodzielne, koordynacja taka oceniania jest zgodnie z kryteriami art. 81 ust. 1 i 3 Traktatu, w celu stwierdzenia czy działanie to jest zgodne czy nie ze wspólnym rynkiem.”

6 Joint venture o charakterze koncentracyjnym ze skutkami koordynacyjnymi
Decyzja nr COMP/JV.48 z dnia 20 lipca 2000 r. Vodafone/Vivendi/Canal+ Decyzja nr COMP/M.3817 z dnia 7 lipca 2005 r. Wegener/PCM/JV

7 Wspólne przedsiębiorstwo w prawie polskim
Art. 13 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Ustawa) „1. Zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu, jeżeli: 1) łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość euro lub 2) łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość euro. 2. Obowiązek wynikający z ust. 1 dotyczy zamiaru: 1) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców; 2) przejęcia – przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów lub w jakikolwiek inny sposób – bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami przez jednego lub więcej przedsiębiorców; 3) utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy; 4) nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość euro.”

8 Wspólne przedsiębiorstwo w prawie polskim
Art. 4 pkt 1Ustawy „Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej [, a także: a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13, d) związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 - na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów”

9 Wspólne przedsiębiorstwo w prawie polskim
Art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej „1. Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. 2. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.”

10 Wspólne przedsiębiorstwo w prawie polskim
Art. 14 ust.1 Ustawy „Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji: 1) jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 2, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości euro”

11 Wspólne przedsiębiorstwo w prawie polskim
Wyjaśnienia w sprawie kryteriów i procedury zgłaszania zamiaru koncentracji Prezesowi UOKiK „Ustawa nie przewiduje w stosunku do wspólnego przedsiębiorcy szczególnych wymogów (inaczej niż np. rozporządzenie 139/04 gdzie wymagane jest, aby wspólny przedsiębiorca pełnił w sposób trwały wszystkie funkcje samodzielnego podmiotu gospodarczego). Utworzenie wspólnego przedsiębiorcy, który nie będzie pełnił w sposób trwały wszystkich funkcji samodzielnego przedsiębiorcy […] również należy zgłosić Prezesowi Urzędu”

12 Wspólne przedsiębiorstwo w prawie polskim
Art. 55(1) kodeksu cywilnego „Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. […]”

13 Wspólne przedsiębiorstwo w prawie polskim
Decyzja nr DOK-91/2004 z dnia 14 września 2004 r. Decyzja nr DOK-44/2005 z dnia 11 maja 2005 r.

14 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Tworzenie joint venture w prawie polskim i europejskim"

Podobne prezentacje


Reklamy Google