Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dokument sporządzony przez Siwek Gaczyński & Partners Kancelarię Prawniczą 1 FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA PODMIOTU PUBLICZNEGO I PODMIOTU PRYWATNEGO W RAMACH ZAMÓWIENIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dokument sporządzony przez Siwek Gaczyński & Partners Kancelarię Prawniczą 1 FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA PODMIOTU PUBLICZNEGO I PODMIOTU PRYWATNEGO W RAMACH ZAMÓWIENIA."— Zapis prezentacji:

1 Dokument sporządzony przez Siwek Gaczyński & Partners Kancelarię Prawniczą 1 FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA PODMIOTU PUBLICZNEGO I PODMIOTU PRYWATNEGO W RAMACH ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KONCESJI I PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRAWNEGO FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA PODMIOTU PUBLICZNEGO I PODMIOTU PRYWATNEGO W RAMACH ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KONCESJI I PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRAWNEGO

2 Dokument sporządzony przez Siwek Gaczyński & Partners Kancelarię Prawniczą Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (PZP) Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (KRB) Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP) PODSTAWA PRAWNA 2

3 Dokument sporządzony przez Siwek Gaczyński & Partners Kancelarię Prawniczą 3 MODELE WSPÓŁPRACY PZP – kontraktowy KRB – kontraktowy PPP - a) kontraktowy b) korporacyjny (art. 14 ust. 1) umowa o partnerstwie publiczno- prywatnym przewidywać może, że w celu jej wykonania podmiot publiczny i partner prywaty zawiążą spółkę kapitałową, spółkę komandytową lub komandytowo-akcyjną. Podmiot publiczny nie może być komplementariuszem.

4 Dokument sporządzony przez Siwek Gaczyński & Partners Kancelarię Prawniczą 4 PRZEDMIOT UMOWY/CEL DZIAŁANIA PZP - (art. 2 pkt. 13) – zamówienie publiczne mające na celu zawarcie odpłatnej umowy pomiędzy zamawiającym i wykonawcą, której przedmiotem jest świadczenie przez wykonawcę usług, dostawy lub roboty budowlane KRB - ( art. 1 ust. 1) – realizacja projektów, w których koncesjodawca zobowiązuje koncesjonariusza do: wykonania lub zaprojektowania i wykonania robót budowlanych świadczenia usług

5 Dokument sporządzony przez Siwek Gaczyński & Partners Kancelarię Prawniczą 5 PRZEDMIOT UMOWY/CEL DZIAŁANIA – CD PPP - (art. 2 pkt. 4) - wspólna realizacja przez podmiot publiczny i podmiot prywatny przedsięwzięcia polegającego na: budowie lub remoncie obiektu budowlanego, świadczeniu usług, wykonania dzieła, w szczególności wyposażenia składnika majątkowego w urządzenia podwyższające jego wartość lub użyteczność lub, realizacji innego świadczenia połączone z utrzymaniem lub zarządzaniem składnikiem majątkowym, który jest wykorzystywany do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego lub jest z nim związany

6 Dokument sporządzony przez Siwek Gaczyński & Partners Kancelarię Prawniczą 6 RYZYKO REALIZACJI ZADANIA PZP – ryzyko ekonomiczne opłacalności inwestycji w całości ponosi zamawiający KRB – w zasadniczej części ryzyko ekonomiczne koncesji ponosi koncesjonariusz PPP – wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk

7 Dokument sporządzony przez Siwek Gaczyński & Partners Kancelarię Prawniczą 7 OBOWIĄZEK WSPÓŁDZIAŁANIA PRZY WYKONYWANIU ZADANIA PZP – brak współdziałania - zamawiający zamawia u wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy za co płaci umówione wynagrodzenie KRB – brak współdziałania – koncesjonariusz na podstawie umowy koncesji zawieranej z koncesjodawcą zobowiązuje się do wykonania przedmiotu koncesji za wynagrodzeniem PPP - obowiązek współdziałania w osiągnięciu celu przedsięwzięcia w oparciu o podział zadań i ryzyk

8 Dokument sporządzony przez Siwek Gaczyński & Partners Kancelarię Prawniczą 8 OBOWIĄZEK PRZYCZYNIENIA SIĘ PZP – nie występuje KRB – nie występuje PPP - współdziałanie w celu osiągnięcia wspólnego celu przy czym (art. 7 ust. 1): partner prywatny - zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz poniesienia (lub przez osobę trzecią) w całości albo w części wydatków na jego realizację, partner publiczny - zobowiązuje się do współdziałania w osiągnięciu celu przedsięwzięcia w szczególności poprzez wniesienie wkładu Brak obowiązku przyczynienia się oznacza, że nie mamy do czynienia z ppp

9 Dokument sporządzony przez Siwek Gaczyński & Partners Kancelarię Prawniczą 9 WYNAGRODZENIE PZP – zapłata umówionej sumy pieniężnej KRB – zapłata w części umówionej sumy pieniężnej + czerpanie korzyści z przedmiotu koncesji przez czas umówiony, albo wyłącznie korzystanie z przedmiotu koncesji i czerpanie korzyści przez czas umówiony PPP – (art. 4) pobieranie pożytków z przedmiotu partnerstwa pp, w znaczącej mierze pobieranie pożytków wraz z zapłatą sumy pieniężnej, inne umownie określone

10 Dokument sporządzony przez Siwek Gaczyński & Partners Kancelarię Prawniczą 10 KRYTERIA WYBORU PARTNERA PRYWATNEGO PZP – cena w rozumieniu ustawy o cenach z dnia 5 lipca 2001 o cenach KRB – najkorzystniejsza oferta (bilans ceny i innych kryteriów) PPP – najkorzystniejsza oferta

11 Dokument sporządzony przez Siwek Gaczyński & Partners Kancelarię Prawniczą 11 TRYB WYBORU PARTNERA PRYWATNEGO PZP – tryby przewidziane w Dziale II rozdział 3 ustawy o ppp KRB – negocjacje PPP – dialog konkurencyjny (tryb ustawy o pzp) - negocjacje (tryb ustawy krb)

12 Dokument sporządzony przez Siwek Gaczyński & Partners Kancelarię Prawniczą 12 WARUNKI UMOWY PZP – stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (art. 139) KRB – ustawa wymienia obligatoryjne warunki umowy (art. 22 ust. 1) PPP – obowiązuje zasada swobody umów z uwzględnieniem elementów zawartych w ustawie o ppp

13 Dokument sporządzony przez Siwek Gaczyński & Partners Kancelarię Prawniczą 13 PRZEKAZANIE PRZEDMIOTU UMOWY PODMIOTOWI PUBLICZNEMU PZP – podmiot publiczny jest cały czas właścicielem przedmiotu umowy KRB – podmiot publiczny pozostaje przez cały okres koncesji właścicielem przedmiotu umowy PPP – Obowiązek przekazania składnika majątku, który był wykorzystywany do realizacji przedsięwzięcia, chyba że umowa o ppp stanowi inaczej (art. 11 ust. 1)

14 Dokument sporządzony przez Siwek Gaczyński & Partners Kancelarię Prawniczą 14 ZATRUDNIANIE PODWYKONAWCÓW PRZEZ PARTNERA PRYWATNEGO PZP – według wyboru KRB – obowiązek stosowania ustawy o pzp – art. 131 PPP – według wyboru

15 Dokument sporządzony przez Siwek Gaczyński & Partners Kancelarię Prawniczą 15 DOPUSZCZALNOŚĆ ZMIANY UMOWY PZP – względny zakaz zmiany umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany (art. 144); KRB – względny zakaz zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której zawarto umowę koncesji, chyba że konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy (art. 23). PPP - względny zakaz zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której zawarto umowę koncesji, chyba że konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy (art. 13). Zmiana umowy z naruszeniem zakazu jest nieważna

16 Dokument sporządzony przez Siwek Gaczyński & Partners Kancelarię Prawniczą 16 RAMY CZASOWE UMOWY PZP - zasadniczo na czas oznaczony (art. 142 ust. na czas nieoznaczony w przypadkach określonych w ustawie pzp (art. 143) KRB - 30 lat dla koncesji na roboty budowlane 15 lat dla koncesji na usługi PPP - ustawa nie przewiduje ograniczeń czasowych dla ppp

17 Dokument sporządzony przez Siwek Gaczyński & Partners Kancelarię Prawniczą 17 OGRANICZENIA KWOTOWE PZP - nie występują KRB - nie występują PPP - powyżej 100 mln wymagana jest zgoda ministra właściwego ds. finansów. Ograniczenie nie dotyczy środków wspólnotowych w rozumieniu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

18 Dokument sporządzony przez Siwek Gaczyński & Partners Kancelarię Prawniczą 18 PODSUMOWANIE Ustawy o pzp, krb i ppp określają trzy zróżnicowane ramy prawne dla współdziałania podmiotu publicznego i prywatnego. W przypadku partnerstwa publiczno-prywatnego ustawy o pzp i krb stosuje się wyłącznie w odniesieniu do trybu wyboru partnera prywatnego. Pozostałe elementy umowy o ppp reguluje ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym.

19 Dokument sporządzony przez Siwek Gaczyński & Partners Kancelarię Prawniczą 19 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Dokument sporządzony przez Siwek Gaczyński & Partners Kancelarię Prawniczą 1 FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA PODMIOTU PUBLICZNEGO I PODMIOTU PRYWATNEGO W RAMACH ZAMÓWIENIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google