Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DECYZJE ADMINISTRACYJNE. Rodzaje decyzji administracyjnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DECYZJE ADMINISTRACYJNE. Rodzaje decyzji administracyjnych."— Zapis prezentacji:

1 DECYZJE ADMINISTRACYJNE

2 Rodzaje decyzji administracyjnych

3 1. DECYZJE OSTATECZNE DECYZJE OSTATECZNE DECYZJE NIEOSTATECZNE DECYZJE NIEOSTATECZNE

4 2. DECYZJE DEKLARATORYJNE DECYZJE DEKLARATORYJNE DECZYJE KONSTYTUTYWNE DECZYJE KONSTYTUTYWNE

5 3. DECZYJE SWOBODNE DECZYJE SWOBODNE DECYZJE ZWIĄZANE DECYZJE ZWIĄZANE

6 4. DECYZJE POZYTYWNE DECYZJE POZYTYWNE DECZYJE NEGATYWNE DECZYJE NEGATYWNE

7 5. DECYZJE WYDAWANE NA ŻĄDANIE STRONY DECYZJE WYDAWANE NA ŻĄDANIE STRONY DECYZJE WYDAWANE Z URZĘDU DECYZJE WYDAWANE Z URZĘDU

8 6. DECZYJE SAMOISTNE DECZYJE SAMOISTNE DECZYJE NIESAMOISTNE DECZYJE NIESAMOISTNE

9 Decyzja w znaczeniu materialnym (doktrynalnym) Akt kwalifikowany o charakterze władczym i zewnętrznym, stanowiący przejaw woli organu administracji publicznej, mający podstawę w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, rozstrzygający konkretną sprawę co do konkretnej osoby, wydawany w postępowaniu o prawnie unormowanej procedurze.

10 Decyzja w znaczeniu procesowym akt administracyjny akt administracyjny posiadający znamiona aktu jurysdykcyjnego posiadający znamiona aktu jurysdykcyjnego zamyka czynności procesowe określonej instancji administracyjnej zamyka czynności procesowe określonej instancji administracyjnej treść – załatwienie określonej sprawy treść – załatwienie określonej sprawy

11 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Art. 18. 1. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży, zwanego dalej "organem zezwalającym".

12 Art. 10. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, organ zezwalający cofa w przypadku: 1) nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności sprzedaży: a) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw, b) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 ust. 3 i 4, 2) nieprzestrzegania określonych w ustawie warunków sprzedaży napojów alkoholowych, 3) powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego, 4) wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł, 5) przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 111 ust. 4, 6) popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, 7) orzeczenia, wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

13 Kodeks postępowania administracyjnego Art. 134. Organ odwoławczy stwierdza w drodze postanowienia niedopuszczalność odwołania oraz uchybienie terminu do wniesienia odwołania. Postanowienie w tej sprawie jest ostateczne.

14 Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Art. 3. § 1. Sądy administracyjne sprawują kontrolę administracyjną działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie. § 2. Kontrola działalności administracji publicznej przez sądy obejmuje orzekanie w sprawach skarg na: 1) decyzje administracyjne, 2) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty, 3) (...)

15 OBLIGATORYJNE ELEMENTY DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ oznaczenie organu administracji publicznej oznaczenie organu administracji publicznej oznaczenie strony lub stron oznaczenie strony lub stron rozstrzygnięcie rozstrzygnięcie podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji

16 REKTYFIKACJA DECZYJI ADMINISTRACYJNYCH 1. UZUPEŁNIENIE DECYZJI (art. 111) na żądanie strony zgłoszone w terminie 14 dni od doręczenia decyzji na żądanie strony zgłoszone w terminie 14 dni od doręczenia decyzji wyłącznie co do rozstrzygnięcia lub prawa odwołania, wniesienia w stosunku do aktu powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego wyłącznie co do rozstrzygnięcia lub prawa odwołania, wniesienia w stosunku do aktu powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego

17 2. SPROSTOWANIE DECYZJI (Art. 113 § 1 i § 3) na żądanie strony lub z urzędu na żądanie strony lub z urzędu błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w drodze postanowienia na które służy zażalenie w drodze postanowienia na które służy zażalenie

18 3. WYJAŚCNIENIE WĄTPLIWOŚCI CO DO TREŚCI DECYZJI (Art. 113 § 2 i § 3) organ, który wydał decyzję organ, który wydał decyzję na żądanie strony lub organu egzekucyjnego na żądanie strony lub organu egzekucyjnego wyjaśnia wątpliwości co do treści aktu (wykładnia) wyjaśnia wątpliwości co do treści aktu (wykładnia) w drodze postanowienia, na które służy zażalenie w drodze postanowienia, na które służy zażalenie


Pobierz ppt "DECYZJE ADMINISTRACYJNE. Rodzaje decyzji administracyjnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google