Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ochrona konsumencka dla osoby, na której rachunek zawarto umowę ubezpieczenia Dr Marcin Orlicki, LL.M. UAM Poznań

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ochrona konsumencka dla osoby, na której rachunek zawarto umowę ubezpieczenia Dr Marcin Orlicki, LL.M. UAM Poznań"— Zapis prezentacji:

1 Ochrona konsumencka dla osoby, na której rachunek zawarto umowę ubezpieczenia Dr Marcin Orlicki, LL.M. UAM Poznań

2 Pojęcie konsumenta – art.22¹kc Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

3 Związanie wzorcem – art. 384§1 kc Ustalony przez jedną ze stron wzorzec umowy, w szczególności ogólne warunki umów, wzór umowy, regulamin, wiąże drugą stronę, jeżeli został jej doręczony przed zawarciem umowy.

4 Związanie wzorcem – art. 384§2 kc W razie gdy posługiwanie się wzorcem jest w stosunkach danego rodzaju zwyczajowo przyjęte, wiąże on także wtedy, gdy druga strona mogła się z łatwością dowiedzieć o jego treści. Nie dotyczy to jednak umów zawieranych z udziałem konsumentów, z wyjątkiem umów powszechnie zawieranych w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego.

5 Klauzule abuzywne – art.385¹ §1kc Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne).

6 Czy ubezpieczony korzysta z ochrony konsumenckiej? Ubezpieczony nie jest drugą stroną umowy ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia nie jest zawierana z udziałem ubezpieczonego. Umowa ubezpieczenia nie jest zawierana z ubezpieczonym. Ubezpieczony nie korzysta więc z ochrony konsumenckiej.

7 Przypadek 1 Umowa ubezpieczenia zawierana przez ubezpieczyciela z nie – konsumentem na rachunek osoby fizycznej, gdy umowa ta nie jest bezpośrednio związana z działalnością gospodarczą lub zawodową ubezpieczonego. Brak ochrony konsumenckiej.

8 Przypadek 2 Umowa ubezpieczenia zawierana przez ubezpieczyciela z konsumentem na rachunek osoby fizycznej, gdy umowa ta nie jest bezpośrednio związana z działalnością gospodarczą lub zawodową ubezpieczonego. Ochrona konsumencka dla ubezpieczającego (w istocie pusta).

9 Nowa regulacja kwestii informacyjnych - art.808 §4 kc Ubezpieczony może żądać, by ubezpieczyciel udzielił mu informacji o postanowieniach zawartej umowy oraz ogólnych warunków ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotyczą praw i obowiązków ubezpieczonego. Substytut obowiązku doręczenia o.w.u.

10 Klauzule abuzywne dla ubezpieczonego – art. 808 §5 kc Jeżeli umowa ubezpieczenia nie wiąże się bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową ubezpieczonej osoby fizycznej, art. 385¹ -385³stosuje się odpowiednio w zakresie, w jakim umowa dotyczy praw i obowiązków ubezpieczonego.

11 Art. 808 §5 a art. 805 §4 Ochrona przed stosowaniem klauzul abuzywnych jest szersza dla ubezpieczającego (art. 805 §4kc) niż ubezpieczonego.

12 Umowa ubezpieczający - ubezpieczony Należy dostrzec: istnienie umowy pomiędzy ubezpieczającym a ubezpieczonym, fakt, że ubezpieczony jest jej stroną, często jej adhezyjny charakter, częste używanie w niej wzorca. W takim przypadku ubezpieczony korzysta z pełnej ochrony konsumenckiej.

13 Zagrożenia Sprzeczność z dobrymi obyczajami i rażące naruszenie praw ubezpieczonego może występować wówczas, gdy ubezpieczający narusza obowiązek lojalności wobec ubezpieczonego zawierając na jego rachunek umowę oczywiście niekorzystną lub też pobierając nieuprawnione korzyści kosztem ubezpieczonego.


Pobierz ppt "Ochrona konsumencka dla osoby, na której rachunek zawarto umowę ubezpieczenia Dr Marcin Orlicki, LL.M. UAM Poznań"

Podobne prezentacje


Reklamy Google