Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nast ę pcze karanie administracyjne (na przykładzie projektu nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów) Projekt jest współfinansowany ze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nast ę pcze karanie administracyjne (na przykładzie projektu nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów) Projekt jest współfinansowany ze."— Zapis prezentacji:

1 Nast ę pcze karanie administracyjne (na przykładzie projektu nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 -obecnie na podstawie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (dalej: uokik) Prezes UOKiK jest uprawniony do wydania decyzji w stosunku do przedsiębiorcy o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję, zakazie jej stosowania oraz nałożeniu na przedsiębiorcę kary pieniężnej (art. 6, 9, 10, 106 uokik), - projekt nowelizacji uokik zawiera propozycję przyznania Prezesowi UOKiK kompetencji do nakładania kar finansowych na osoby fizyczne za dopuszczenie do naruszenia przez przedsiębiorcę zakazów określonych w art. 6 uokik (niedozwolone porozumienia) oraz art. 101 TFUE. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 - odpowiedzialności podlegać mają osoby zarządzające (definicja osoby zarządzającej w projektowanym art. 4 pkt 3a wzorowana na definicji przyjętej w Prawie telekomunikacyjnym (art. 209 ust. 2) ( tj.: osoba zarządzająca - kierujący przedsiębiorstwem, w szczególności osoba pełniąca funkcję kierowniczą lub wchodząca w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy), - projektowany art. 6a - osoba zarządzająca ponosić będzie odpowiedzialność za dopuszczenie do naruszenia przez przedsiębiorcę do naruszenia zakazu określonego w art. 6 ust. 1 pkt 1-6 uokik lub przepisów art. 101 ust. 1 pkt a-e TFUE (tj. porozumień ograniczających konkurencję), - odpowiedzialność dotyczyć będzie zarówno działania i zaniechania w ramach sprawowania swojej funkcji przez ww. osobę, - odpowiedzialności podlegać będzie tylko działanie/zaniechanie umyślne.

4 - katalog praktyk, za które karane będą osoby fizyczne, będzie ściśle określony i zamknięty (w przeciwieństwie do katalogu zakazanych praktyk przedsiębiorców z art. 6 uokik), - odpowiedzialność byłych osób zarządzających - zakresem podmiotowym art. 6a objęte też będą osoby, które nie pracują już dla przedsiębiorcy, a które pracowały dla niego w trakcie trwania naruszenia wchodząc w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub pełniąc funkcje kierownicze i dopuszczając do naruszenia przez przedsiębiorcę zakazów z art. 6 ust. 1 pkt 1 – 6 uokik. Osoby takie będą odpowiadać na takiej samej zasadzie, jak osoby aktualnie pełniące funkcje kierownicze.

5 Zgodnie z projektem nowelizacji uokik (art. 6a): - warunkiem odpowiedzialności osoby fizycznej jest uprzednie stwierdzenie naruszenia przez przedsiębiorcę zakazu określonego w art. 6 ust. 1 – 6 lub art. 101 ust. 1 lit. a-e TFUE: Art. 6a. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez przedsiębiorcę zakazu określonego w art. 6 ust. 1 – 6 lub art. 101 ust. 1 lit. a-e Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zwanego dalej TFUE, odpowiedzialności podlega również osoba zarządzająca, która w ramach sprawowania swojej funkcji w czasie trwania stwierdzonego naruszenia tego zakazu, umyślnie dopuściła przez swoje działanie lub zaniechania do naruszenia przez tego przedsiębiorcę wymienionego zakazu., - dopuszczenie przez osobę zarządzającą do naruszenia przez przedsiębiorcę ww. zakazów Prezes Urzędu będzie mógł stwierdzić tylko w decyzji o uznaniu praktyki przedsiębiorcy za ograniczającą konkurencję i nakazującej jej zaniechanie i w której została nałożona na przedsiębiorcę kara - art. 12a:Art. 12a. Dopuszczenie przez osobę zarządzającą do naruszenia przez przedsiębiorcę zakazu określonego w art. 6 ust. 1 pkt 1-6 ustawy lub art. 101 ust. 1 lit. a-e TFUE Prezes Urzędu może stwierdzić tylko w decyzji, o której mowa w art. 10, jeżeli w decyzji tej została nałożona na przedsiębiorcę kara, o której mowa w art. 106 ust. 1 pkt 1 lub 2.;

6 - kary na osoby zarządzające będą nakładane w tym samym postępowaniu, co na przedsiębiorcę, - wydana ma być jedna decyzja w sprawie naruszenia zakazu porozumień przez przedsiębiorcę oraz dopuszczenia do tego naruszenia przez osobę zarządzającą, - rozwiązanie alternatywne – wszczynanie postępowania przeciwko osobie zarządzającej po uprawomocnieniu się decyzji co do przedsiębiorcy (rozwiązanie przyjęte w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary).

7 - proponuje się wprowadzenie mechanizmu wzruszania decyzji w części dotyczącej odpowiedzialności osób zarządzających w przypadku wzruszenia decyzji w przedmiocie odpowiedzialności przedsiębiorcy - art. 91a uokik i art. 479³¹ª § 4 Kpc: Art. 91a. W przypadku uwzględnienia przez sąd ochrony konkurencji i konsumentów odwołania przedsiębiorcy od decyzji Prezesa Urzędu poprzez jej uchylenie w części albo jej zmianę w taki sposób, że na przedsiębiorcę nie jest nakładana kara, sąd ochrony konkurencji i konsumentów z urzędu uchyla tę decyzję również w części dotyczącej stwierdzenia dopuszczenia przez osobę zarządzającą do naruszenia przez przedsiębiorcę zakazu określonego w art. 6 ust. 1 pkt 1-6 ustawy lub art. 101 ust. 1 lit. a-e TFUE i nałożenia na nią kary pieniężnej.; Art. 479³¹ª § 4 Sąd ochrony konkurencji i konsumentów uchyla decyzję również w przypadku określonym w art. 91a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.;

8 - kwestia przepisów kolizyjnych dotyczących eliminacji podwójnego karania za te same czyny (np. w przypadku przedsiębiorców osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), jak również w przypadku zbiegu przepisów uokik oraz innych przepisów np. przepisów karnych.

9 Dziękuję za uwagę Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Nast ę pcze karanie administracyjne (na przykładzie projektu nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów) Projekt jest współfinansowany ze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google