Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Wdrażania RPO00 Departament Wdrażania RPO 01 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013 Kryteria.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Wdrażania RPO00 Departament Wdrażania RPO 01 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013 Kryteria."— Zapis prezentacji:

1 Departament Wdrażania RPO00 Departament Wdrażania RPO 01 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013 Kryteria oceny projektów dla Poddziałania 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw

2 Departament Wdrażania RPO00 Departament Wdrażania RPO 02 Ocena projektów Ocena projektów jest dwustopniowa: 1.Ocena formalna – dokonywana jest przez pracowników Departamentu Wdrażania RPO; 2. Ocena merytoryczna – dokonywana jest przez zespół oceniający powoływany z trzech list tworzących Komisję Konkursową;

3 Departament Wdrażania RPO00 Departament Wdrażania RPO Toruń 03.10.200803 Kryteria Oceny formalnej (TAK-NIE) A.1 – Poprawność złożenia wniosku; A.2 – Wniosek złożony przez uprawnionego Wnioskodawcę; A.3 – Poprawność sporządzenia wniosku; A.4 – Kompletność wniosku; A.5 – Kompletność załączników; A.6 – Formalna dopuszczalność projektu; A.7 – Projekt dotyczy właściwego tematu priorytetowego; A.8 – Projekt spełnia wymogi dot. minimalnej wartości projektu A.9 – Maksymalna wartość projektu A.10 – We wniosku określono wkład własny Wnioskodawcy na wymaganym poziomie A.11 – Projekt zakłada pozytywny lub neutralny wpływ na polityki horyzontalne.

4 Ocena merytoryczna Oceny merytorycznej dokonuje Komisja Konkursowa, którą tworzą członkowie pochodzący z trzech odrębnych list. Każdy projekt ocenia trzyosobowy zespół oceniający: - przewodniczący – wyłoniony spośród pracowników UMWKP lub jednostek podległych – jako specjalista z obszaru tematycznego, - asesor specjalista ds. oceny technicznej, - asesor specjalista ds. analizy finansowo – ekonomicznej. 00 04 Departament Wdrażania RPO

5 Metodologia oceny merytorycznej Zespół oceniający Komisji Konkursowej ocenia projekt poprzez odniesienie się do zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący kryteriów. Kryteria zostały uporządkowane w następujący sposób: 1. Kryteria horyzontalne – mające zastosowanie do wszystkich działań; 2. Kryteria specyficzne – charakterystyczne dla danego działania. W efekcie każde działanie zostało opisane kryteriami z obydwu grup, tak by zestaw kryteriów wyczerpywał wszelkie aspekty oceny. 05 Departament Wdrażania RPO

6 Kryteria oceny merytorycznej B1 – Kryteria merytoryczno technicznej dopuszczalności projektu, które mają charakter dostępowy – ocena „tak – nie”; B2 – Kryteria oceny jakości projektu – punktowanie 0 – 10 pkt - Komitet Monitorujący określił minimalne wartości oceny – konieczne do osiągnięcia lub wyznaczył kryteria, które są istotne tylko z punktu widzenia rankingowania, a zatem wartość minimalna ich nie dotyczy. B3 – Kryteria oceny wpływu projektu na osiąganie celów RPO – punktowanie 0 – 10 pkt 06 Departament Wdrażania RPO

7 B1 Kryteria merytoryczno-technicznej dopuszczalności projektu (TAK-NIE) B.1.1 Cele projektu wspierają realizację celów określonych dla Działania 5.2 B.1.2 Wykonalność techniczna projektu Harmonogram realizacji jest realistyczny i uwzględnia zakres rzeczowy oraz czas niezbędny na realizację procedur przetargowych i inne okoliczności niezbędne dla realizacji projektu; Założenia projektu są zgodne z odpowiednimi wymogami technicznymi i regulacjami prawnymi; Założone wartości wskaźników produktu i rezultatu są realne do osiągnięcia; Beneficjent gwarantuje techniczną wykonalność projektu; Zakres rzeczowy projektu jest technicznie wykonalny. 07 Departament Wdrażania RPO

8 B1 Kryteria merytoryczno-technicznej dopuszczalności projektu (TAK-NIE) c.d. B.1.3. Trwałość rezultatów projektu - 5 lat, a w przypadku MŚP 3 lata od zakończenia realizacji projektu B.1.4 Wykonalność finansowa projektu Planowane wydatki są kwalifikowalne; Analiza finansowa i ekonomiczna przedsięwzięcia została przeprowadzona poprawnie; Zaplanowane wydatki są niezbędne do realizacji projektu i osiągania jego celów; Koszty kwalifikowalne są uzasadnione i zaplanowane w odpowiedniej wysokości; Poziom dofinansowania został ustalony poprawnie i z uwzględnieniem przepisów w zakresie pomocy publicznej oraz przepisów dotyczących projektów generujących dochód (jeżeli dotyczą); Sytuacja finansowa beneficjenta/operatora nie zagraża realizacji i utrzymaniu rezultatów projektu. 08 Departament Wdrażania RPO

9 B2 Kryteria oceny jakości projektu B.2.1 Oczekiwane rezultaty projektu w sposób bezpośredni wspierają realizację celów określonych w Uszczegółowieniu RPO WK-P dla Działania 5.2 poprzez poprawę oferty produktowej i technologicznej przedsiębiorstwa – min. 2 punkty Efektem projektu będzie poszerzenie oferty produktowej/usługowej lub wprowadzenie nowej (dla przedsiębiorstwa) technologii: Wprowadzenie do oferty nowego produktu/usługi; (0-3 pkt); Wprowadzenie do oferty udoskonalonego produktu/usługi (0-3 pkt); Wprowadzenie nowej technologii do procesu produkcji lub do procesu świadczenia usług (0-4 pkt). 09 Departament Wdrażania RPO

10 B2 Kryteria oceny jakości projektu c.d. B.2.2 Projekt jest zgodny z preferowanymi typami projektów – min. 2 punkty Projekt inwestycyjny zwiększający potencjał (produkcyjny, wytwórczy, usługowy) przedsiębiorstw przez wdrożenie rozwiązań innowacyjnych przy jednoczesnym: Zwiększeniu zatrudnienia o 10% (minimum 1 osoba) (0- Nie, 4 –Tak); Zwiększeniu zatrudnienia o 10% - 30% (0- Nie, 6 –Tak); Zwiększeniu zatrudnienia powyżej 30% (0- Nie, 10 –Tak). 10 Departament Wdrażania RPO

11 B2 Kryteria oceny jakości projektu c.d. B.2.3 Oczekiwane rezultaty projektu w sposób bezpośredni wspierają realizację celów określonych w Uszczegółowieniu RPO WK-P poprzez zwiększenie efektywności działania przedsiębiorstwa – min. liczba punktów n/d Projekt inwestycyjny zwiększający potencjał (produkcyjny, wytwórczy, usługowy) przedsiębiorstw poprzez: Rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa prowadzącą do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług (0- Nie, 3 –Tak); Dywersyfikację (zróżnicowanie) produkcji lub świadczenia usług przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów/usług (0- Nie, 3 –Tak); Działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianę w sposobie świadczenia usług (0- Nie, 4 –Tak). 11 Departament Wdrażania RPO

12 B2 Kryteria oceny jakości projektu c.d. B.2.4 Oczekiwane rezultaty projektu w sposób bezpośredni wspierają realizację celów określonych w Uszczegółowieniu RPO WK-P poprzez zwiększenie konkurencyjności działania przedsiębiorstwa – min. liczba punktów n/d Projekt wpłynie na zwiększenie sprzedaży na rynku międzynarodowym w okresie trwałości: 0 (0 pkt); Od 1% do 10% (1-3 pkt); Od ponad 10% do 20% (4-6 pkt); Powyżej 20% (7-10 pkt). 12 Departament Wdrażania RPO 2

13 B2 Kryteria oceny jakości projektu c.d. B.2.5 Udział środków własnych beneficjenta – min. liczba punktów n/d : > = 50% - 60% (1-5 pkt); Powyżej 60% (6-10 pkt); B.2.6 Wypełnianie polityk i zasad wspólnotowych – min. 2,5 pkt Stopień, w jakim wypełniane są właściwe polityki wspólnotowe: Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn (0 - 2,5 pkt); Projekt przyczyni się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego (0 - 2,5 pkt); Polepszenie BHP w przedsiębiorstwie (0 – 2,5 pkt); Projekt przyczyni się do ochrony środowiska (0 – 2,5 pkt). 13 Departament Wdrażania RPO

14 B2 Kryteria oceny jakości projektu c.d. B.2.7 Strategiczny charakter projektu i komplementarność z innymi przedsięwzięciami – min. 2 punkty Ocenie podlega wynikający z dokumentów strategicznych, planów wieloletnich bądź innych dokumentów planistycznych wnioskodawcy stopień komplementarności i powiązania projektu z: Działaniami w ramach funduszy europejskich, w szczególności w ramach RPO WK-P 2007- 2013: Os priorytetowa 4. Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług, Oś priorytetowa 5. Działanie 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska, Działanie 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje, Oś priorytetowa 6. Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych, Oś priorytetowa 7.; PROW 2007- 2013: Oś priorytetowa 3 działanie 3.4 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw: POIG 2007- 2013: Oś priorytetowa 4: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia; POKL 2007-2013 (komponent regionalny): Wspieranie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia (0-2 pkt); Innymi działaniami zrealizowanymi przez wnioskodawcę ze środków własnych (0-2 pkt); Działaniami zrealizowanymi w ramach programów finansowanych ze środków Funduszy Strukturalnych w latach 2004-2006 oraz ze środków przedakcesyjnych i innych środków pomocowych (0-2 pkt); Zgodność projektu ze Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007- 2020 oraz Regionalną Strategią Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2015 roku (0-4 pkt). 14 Departament Wdrażania RPO 4

15 B2 Kryteria oceny jakości projektu c.d. B.2.8 Promocja projektu – min. liczba punktów n/d Proponowane formy promocji (0-10 pkt). B3 Kryteria oceny wpływu przewidywanych rezultatów projektu na osiąganie założonych w RPO celów B.3 1 Wpływ projektu na rynek pracy – min. liczba punktów n/d Przewidywana liczba nowych miejsc pracy utworzonych (i utrzymanych przez 5 lat, w przypadku MŚP – 3 lata) we wspieranym przedsiębiorstwie: od 0-3(0 - 3 pkt) od 4-6(4 - 6 pkt) powyżej 6 (7-10 pkt) 15 Departament Wdrażania RPO

16 Kontakt: Punkt Informacyjny tel. 056 656 11 00, tel. 056 656 10 50 e-mail: informacja_rpo@kujawsko-pomorskie.pl www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl www.mojregion.eu www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl Dziękuję za uwagę 16 Departament Wdrażania RPO


Pobierz ppt "Departament Wdrażania RPO00 Departament Wdrażania RPO 01 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 - 2013 Kryteria."

Podobne prezentacje


Reklamy Google