Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji dla poszczególnych działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji dla poszczególnych działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na."— Zapis prezentacji:

1 Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji dla poszczególnych działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014 -2020 20 listopada 2015 Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich

2 Kryteria szczegółowe wyboru projektów konkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 ze środków EFRR Działanie 4.2

3 L.p.KryteriumOpis kryteriumPunktacja 1.Audyt energetyczny W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać, iż koszty kwalifikowane projektu obejmują wyłącznie zadania inwestycyjne wskazane w audycie energetycznym sporządzonym dla danej inwestycji. Uwaga: Jeżeli projekt zawiera inne koszty kwalifikowane poza pracami inwestycyjnymi, nie muszą one wynikać z audytu. 0/1 2.Obowiązkowy audyt ex-post Złożenie deklaracji przez beneficjenta o przeprowadzeniu audytu energetycznego ex-post, celem weryfikacji przeprowadzonych oszczędności energii w wyniku realizacji projektu. 0/1 KRYTERIA DOSTĘPU

4 L.p.KryteriumOpis kryteriumPunktacja 3. Poziom oszczędności energii Na podstawie dokumentacji aplikacyjnej (w tym audytu energetycznego) należy zweryfikować, czy przewidziane działania skutkują poprawą efektywności energetycznej określonej dla energii końcowej, o co najmniej 25% w odniesieniu do stanu istniejącego (warunek dotyczy każdego termomodernizowanego budynku). 0/1 KRYTERIA DOSTĘPU

5 L.p.KryteriumOpis kryteriumPunktacja 4. Zgodność projektu z przepisami dotyczącymi emisji zanieczyszczeń Dotyczy wyłącznie projektów, które jako element inwestycji zawierają wymianę źródła ciepła. Wsparcie może zostać udzielone na inwestycje w kotły 1 spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe 2, ale jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osiągnięte zostanie znaczne zwiększenie efektywności energetycznej oraz gdy istnieją szczególnie pilne potrzeby. Wsparcie kotłów zużywających węgiel stanowi wydatek niekwalifikowany. Uwaga: Jeżeli nie dotyczy kryterium uznaje się za spełnione. 0/1 KRYTERIA DOSTĘPU

6 L.p.KryteriumOpis kryteriumPunktacja 5. Zgodność wspieranych inwestycji z przepisami dotyczącymi emisji zanieczyszczeń i efektywności energetycznej Przyjęta w ramach projektu technologia spełnia obowiązujące wymagania prawne, wynikające m.in. z Dyrektywy 2009/125/WE oraz Dyrektywy 2006/32/WE i Dyrektywy 2012/27/EU. Uwaga: Jeżeli nie dotyczy kryterium uznaje się za spełnione. 0/1 KRYTERIA DOSTĘPU

7 L.p.KryteriumPunktacja Maksymalna liczba punktów 1.Stopień poprawy efektywności energetycznej (w %) 10 pkt - 60% < X 8 pkt - 50% < X ≤ 60% 5 pkt - 40% < X ≤ 50% 2 pkt - 25% ≤ X ≤ 40% Uwaga: w przypadku udziału w projekcie kilku budynków o różnym stopniu efektowności energetycznej, efektywność projektu będzie stanowić średnia ważona efektywności poszczególnych budynków względem zmniejszenia zużycia kWh w całości projektu O punktów w przypadku braku informacji w powyższym zakresie. 10 KRYTERIA MERYTORYCZNE – SZCZEGÓŁOWE

8 L.p.KryteriumPunktacja Maksymalna liczba punktów 2.Podwyższenie standardu energetycznego budynku, wyrażone wskaźnikiem EP h + w Liczba punktów przyznawana za osiągnięcie wskaźnika EPh + w w wysokości: 4 pkt – jeżeli EPh + w < 110 kWh/(m2 × rok) 3 pkt – jeżeli 125 kWh/(m2 × rok) > EPh + w ≥ 110 kWh/(m2 × rok); 2 pkt – jeżeli 140 kWh/(m2 × rok) > EPh + w ≥ 125 kWh/(m2 × rok); 0 pkt - jeżeli EPh + w ≥ 140 kWh/(m2 × rok) lub brak danych w tym zakresie 4 KRYTERIA MERYTORYCZNE – SZCZEGÓŁOWE

9 L.p.KryteriumPunktacja Maksymalna liczba punktów 3.Efektywność kosztowa zmniejszenia zużycia energii Punkty przyznawane poprzez zestawienie danych pochodzących ze wszystkich złożonych projektów, uszeregowanych od najniższej do najwyższej wartości wskaźnika z odrzuceniem wartości skrajnych, a następnie wyznaczenie kwintyli i podział grupy projektów na 5 przedziałów. Projekty, dla których nie podano wartości wskaźnika, nie biorą udziału w ustalaniu przedziałów. Projekt uszeregowany na miejscu n w ramach puli N projektów, dla których podano wartość niniejszego wskaźnika, otrzymuje liczbę punktów w zależności od spełnienia jednego z następujących warunków: 8 pkt –I przedział, 1≤n≤N/5 6 pkt – II przedział, N/5 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/26/8877360/slides/slide_9.jpg", "name": "L.p.KryteriumPunktacja Maksymalna liczba punktów 3.Efektywność kosztowa zmniejszenia zużycia energii Punkty przyznawane poprzez zestawienie danych pochodzących ze wszystkich złożonych projektów, uszeregowanych od najniższej do najwyższej wartości wskaźnika z odrzuceniem wartości skrajnych, a następnie wyznaczenie kwintyli i podział grupy projektów na 5 przedziałów.", "description": "Projekty, dla których nie podano wartości wskaźnika, nie biorą udziału w ustalaniu przedziałów. Projekt uszeregowany na miejscu n w ramach puli N projektów, dla których podano wartość niniejszego wskaźnika, otrzymuje liczbę punktów w zależności od spełnienia jednego z następujących warunków: 8 pkt –I przedział, 1≤n≤N/5 6 pkt – II przedział, N/5

10 L.p.KryteriumPunktacja Maksymalna liczba punktów 4.Stopień redukcji CO 2 (w %) Punkty przyznawane poprzez zestawienie danych pochodzących ze wszystkich złożonych projektów, uszeregowanych od najniższej do najwyższej wartości wskaźnika z odrzuceniem wartości skrajnych, a następnie wyznaczenie kwintyli i podział grupy projektów na 5 przedziałów. Projekty, dla których nie podano wartości wskaźnika, nie biorą udziału w ustalaniu przedziałów. Projekt uszeregowany na miejscu n w ramach puli N projektów, dla których podano wartość niniejszego wskaźnika, otrzymuje liczbę punktów w zależności od spełnienia jednego z następujących warunków: 8 pkt –I przedział, 1≤n≤N/5 6 pkt – II przedział, N/5 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/26/8877360/slides/slide_10.jpg", "name": "L.p.KryteriumPunktacja Maksymalna liczba punktów 4.Stopień redukcji CO 2 (w %) Punkty przyznawane poprzez zestawienie danych pochodzących ze wszystkich złożonych projektów, uszeregowanych od najniższej do najwyższej wartości wskaźnika z odrzuceniem wartości skrajnych, a następnie wyznaczenie kwintyli i podział grupy projektów na 5 przedziałów.", "description": "Projekty, dla których nie podano wartości wskaźnika, nie biorą udziału w ustalaniu przedziałów. Projekt uszeregowany na miejscu n w ramach puli N projektów, dla których podano wartość niniejszego wskaźnika, otrzymuje liczbę punktów w zależności od spełnienia jednego z następujących warunków: 8 pkt –I przedział, 1≤n≤N/5 6 pkt – II przedział, N/5

11 L.p.KryteriumPunktacja Maksymalna liczba punktów 5.Kompleksowość projektu 10 pkt - zastosowanie w projekcie pięć lub więcej rozwiązań proponowanych w kolumnie,,opis kryterium” 7 pkt - zastosowanie w projekcie cztery rozwiązań proponowanych w kolumnie,,opis kryterium” 5 pkt - zastosowanie w projekcie trzech rozwiązań proponowanych w kolumnie,,opis kryterium” 2 pkt - zastosowanie w projekcie dwóch rozwiązań z proponowanych w kolumnie,,opis kryterium” 0 pkt - brak informacji w tym zakresie lub nie spełnienie ww. warunków 10 KRYTERIA MERYTORYCZNE – SZCZEGÓŁOWE

12 L.p.KryteriumPunktacja Maksymalna liczba punktów 6.Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) 4 pkt - uwzględnienie w projekcie OZE dla produkcji energii elektrycznej lub/i cieplnej 0 pkt - nieuwzględnienie w projekcie OZE lub brak danych w tym zakresie 4 7.Zgodność projektu z Planem Gospodarki Niskoemisyjne 4 pkt - projekt wpisuje się w PGN 0 pkt - projekt nie wpisuje się PGN lub brak informacji w tym zakresie 4 KRYTERIA MERYTORYCZNE – SZCZEGÓŁOWE

13 L.p.KryteriumPunktacja Maksymalna liczba punktów 8. Obszar realizacji projektu Realizacja projektu: 2 pkt - obejmuje obszar gminy wiejskiej 1 pkt - obejmuje obszar gminy miejsko - wiejskiej 0 pkt - obejmuje obszar gminy miejskiej 0 pkt - brak informacji w tym zakresie 2 9. Zgodność projektu ze Strategią OMW 1 pkt - projekt wynika ze Strategii Obszaru Metropolitalnego Warszawy 0 pkt - brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji w tym zakresie 1 KRYTERIA MERYTORYCZNE – SZCZEGÓŁOWE

14 Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM w Warszawie al. Solidarności 61 03-402 Warszawa dsrr@mazovia.pl Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Propozycje kryteriów wyboru finansowanych operacji dla poszczególnych działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na."

Podobne prezentacje


Reklamy Google