Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Propozycja kryteriów szczegółowych wyboru finansowanych operacji dla Działania 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Propozycja kryteriów szczegółowych wyboru finansowanych operacji dla Działania 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata."— Zapis prezentacji:

1 Propozycja kryteriów szczegółowych wyboru finansowanych operacji dla Działania 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014 -2020 10 sierpnia 2015 Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich

2 KRYTERIA – UWARUNKOWANIA ZMIAN Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza” (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Komisja Europejska (KE) dnia 24 lipca br. przekazała uwagę od partnerów społeczno-ekonomicznych o zasadzie równości szans w kryteriach w RPO - kryterium merytoryczne nr 3,,Funkcjonalność zaplanowanych rozwiązań’’, w ramach którego przyznawane są punkty za rozwiązania dla niepełnosprawnych zgodne ze standardem WCAG 2.0. Wytyczne MIR wskazują, że standard WCAG 2.0 to standard minimum obowiązujący wszystkie projekty informatyczne. W związku z powyższym, KE proponuje przeniesienie podkryterium,,zgodność z WCAG 2.0” do kryteriów dostępu (ocena 0/1), zaś w kryterium merytorycznym punktowanym,,Funkcjonalność zaplanowanych rozwiązań” przyznawać punkty za rozwiązania wychodzące powyżej tego standardu. Rozwiązanie to jest analogiczne do tego, które przyjęto zostało dla oceny zagadnienia dotyczącego bezpieczeństwa systemu: spełnianie standardów prawnych oceniane jest na etapie kryteriów dostępu, zaś rozwiązania powyżej to dodatkowe punkty. Na posiedzeniu Komitetu Monitorującego dnia 16 lipca br. zapadła dodatkowo decyzja o zwiększeniu liczby punktów za podkryterium o WCAG z 2 do 4. W związku z tym, że WCAG 2.0 stawałby się kryterium dostępu, KE proponuje przywrócenie wcześniejszej punktacji: 6 punktów za chmurę obliczeniową i 2 za dodatkowe rozwiązania dla niepełnosprawnych.

3 5. Zgodność e-usług że standardami WCAG 2.0 W ramach kryterium Wnioskodawca powinien wykazać zgodność e-usług ze standardami WCAG 2.0 dla osób niepełnosprawnych 0/1 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza” (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

4 Komitet Monitorujący – 16 lipca 2015 r.Po uwagiach KE L. p. KryteriumOpis kryteriumPunktacja Maksymalna liczba punktów Opis kryteriumPunktacja Maksymalna liczba punktów 3. Funkcjo nalność zaplano wanych rozwiąz ań W ramach kryterium wspierane będą innowacyjne usługi e-Government o wymiarze transgranicznym, które mają być jednym z kluczowych elementów Elektronicznego Wspólnego Rynku. Rezultatem będzie zmniejszanie się roli infrastruktury na rzecz outsourcingu mocy obliczeniowych, czyli tzw. „chmury obliczeniowej”. Dzięki temu, e-usługi oparte na ww. modelu będą bardziej elastyczne i dostosowane do potrzeb obywateli i przedsiębiorstw, zaś dla samego wnioskodawcy zapewnią niższe koszty, większą wydajność, wzrost bezpieczeństwa oraz interoperacyjności i przenoszenia danych. Dodatkowo wnioskodawca powinien opisać, jak jego projekt zapewni oferowanie e-usług poprzez urządzenia mobilne, umożliwiając przy tym swobodne wykorzystywanie treści dostępnych i oferowanie własnych. W związku z tym, rozwiązania TIK w obszarze usług publicznych powinny w jak najszerszym stopniu zapewnić kompatybilność z urządzeniami mobilnymi (m.in. tablety, telefony, laptopy), wykorzystywanymi przez obywateli oraz przedsiębiorców. Punktowane będą również projekty, które gwarantują wyższy poziom bezpieczeństwa wdrażanych systemów teleinformatycznych oraz przetwarzania danych wychodzących poza obowiązujące przepisy prawne. Ponadto premiowane będą e-usługi charakteryzujące się wysoką dostępnością treści (zgodnie ze standardami WCAG 2.0) dla osób niepełnosprawnych. Projekt zapewni: - optymalizację wykorzystania infrastruktury dzięki zastosowaniu technologii „chmury obliczeniowej” - 4 pkt. - kompatybilność z urządzeniami mobilnymi - 4 pkt.; - bezpieczeństwo wdrażanych systemów teleinformatycznych oraz przetwarzania danych wychodzących poza obowiązujące przepisy prawne – 3 pkt. - dostępność e-usług dla osób niepełnosprawnych - 4 pkt. Punkty w ramach kryterium sumują się. Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 15 W ramach kryterium wspierane będą innowacyjne usługi eGovernment o wymiarze transgranicznym, które mają być jednym z kluczowych elementów Elektronicznego Wspólnego Rynku. Rezultatem będzie zmniejszanie się roli infrastruktury na rzecz outsourcingu mocy obliczeniowych, czyli tzw. „chmury obliczeniowej”. Dzięki temu, e-usługi oparte na ww. modelu będą bardziej elastyczne i dostosowane do potrzeb obywateli i przedsiębiorstw, zaś dla samego wnioskodawcy zapewnią niższe koszty, większą wydajność, wzrost bezpieczeństwa oraz interoperacyjności i przenoszenia danych. Dodatkowo wnioskodawca powinien opisać, jak jego projekt zapewni oferowanie e-usług poprzez urządzenia mobilne, umożliwiając przy tym swobodne wykorzystywanie treści dostępnych i oferowanie własnych. W związku z tym, rozwiązania TIK w obszarze usług publicznych powinny w jak najszerszym stopniu zapewnić kompatybilność z urządzeniami mobilnymi (m.in. tablety, telefony, laptopy), wykorzystywanymi przez obywateli oraz przedsiębiorców. Punktowane będą również projekty, które gwarantują wyższy poziom bezpieczeństwa wdrażanych systemów teleinformatycznych oraz przetwarzania danych wychodzących poza obowiązujące przepisy prawne. Ponadto premiowane będą e- usługi charakteryzujące się wysoką dostępnością treści wykraczającą poza standardy WCAG 2.0 dla osób niepełnosprawnych. Projekt zapewni: - optymalizację wykorzystania infrastruktury dzięki zastosowaniu technologii „chmury obliczeniowej” - 6 pkt. - kompatybilność z urządzeniami mobilnymi - 4 pkt.; - bezpieczeństwo wdrażanych systemów teleinformatycznych oraz przetwarzania danych wychodzących poza obowiązujące przepisy prawne – 3 pkt. - dostępność e- usług dla osób niepełnosprawnyc h wykraczających poza standard WCAG 2.0 - 2 pkt. Punkty w ramach kryterium sumują się. Brak spełnienia ww. warunków lub brak informacji w tym zakresie – 0 pkt. 15

5 Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich UMWM w Warszawie al. Solidarności 61 03-402 Warszawa dsrr@mazovia.pl Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Propozycja kryteriów szczegółowych wyboru finansowanych operacji dla Działania 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata."

Podobne prezentacje


Reklamy Google