Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Innowacje – możliwości ubiegania się o wsparcie z programów EWT PAWEŁ ZAWADZKI Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Innowacje – możliwości ubiegania się o wsparcie z programów EWT PAWEŁ ZAWADZKI Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego."— Zapis prezentacji:

1 Innowacje – możliwości ubiegania się o wsparcie z programów EWT PAWEŁ ZAWADZKI Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Spotkanie informacyjne dotyczące pozyskiwania środków finansowych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Gdańsk, 5 lutego 2016 r.

2 Innowacje w EWT Programy EWT 2014-2020 dla Pomorskiego P1. ZDOLNOŚĆ INNOWACYJNA I INTERNACJONALIZACJA MŚP C1.1 Internacjonalizacja MŚP C1.2 Innowacyjność MŚP P1. INNOWACJE C1.1 Infrastruktura badań i innowacji C1.2 Inteligentne specjalizacje C1.3 Innowacje nietechnologiczne P1. INNOWACJE C1.1 Zdolności innowacyjne C1.2 Innowacyjna przedsiębiorczość P1. BADANIA, ROZWÓJ TECHNOLOGII I INNOWACJE C1.1 Badania i infrastruktura innowacji C1.2 Inteligentne specjalizacje P2. KONKURENCYJNOŚĆ MŚP C2.1 Innowacyjność i rozwój MŚP

3 Interreg Południowy Bałtyk Oś priorytetowa 1 WZROST KONKURENCYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Cel szczegółowy 1.1 Rozwój i wdrażanie nowych modeli w biznesie dla małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności w procesie internacjonalizacji Rezultat programu: Zwiększenie obecności na rynkach międzynarodowych niebieskiego i zielonego sektora MŚP z obszaru Południowego Bałtyku o pilotażowe modele biznesowe internacjonalizacji MŚP o badania nowych usług i produktów na rynku międzynarodowym o promowanie usług i produktów MŚP na rynku międzynarodowym o opracowanie narzędzi informatycznych w działalności międzynarodowej MŚP o promowanie aktywności biznesowej MŚP na rynku międzynarodowym

4 Interreg Południowy Bałtyk o budowanie potencjału usług dla MŚP wzmacniających zdolności innowacyjne o doradztwo przy wprowadzaniu nowych usług i produktów przez MŚP o wydarzenia transgraniczne służące wymianie doświadczeń oraz stymulowaniu transferu innowacji pomiędzy MŚP o strategie inteligentnych specjalizacji oraz rozwijanie wspólnych koncepcji promocji dla nowych produktów i usług o transgraniczne modele współpracy triple-helix wzmacniające transfer i absorbcję innowacji przez MŚP Oś priorytetowa 1 WZROST KONKURENCYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Cel szczegółowy 1.2 Wsparcie potencjału małych i średnich przedsiębiorstw do angażowania się w rozwój i procesy innowacyjne Rezultat programu: Zwiększenie zdolności innowacyjnych niebieskiego i zielonego sektora MŚP z obszaru Południowego Bałtyku

5 Interreg Region Morza Bałtyckiego Oś priorytetowa 1 POTENCJAŁ DLA INNOWACJI Cel szczegółowy 1.1 Infrastruktura badań i innowacji Rezultat programu: Wspieranie wdrażania innowacji przez rynek w oparciu o zwiększony potencjał infrastruktury badań i innowacji oraz jej użytkowników o analiza infrastruktury badań i innowacji oraz wykorzystania wyników badań naukowych o mapowanie procesu rozwoju infrastruktur badawczych oraz ocena zapotrzebowania na określone zdolności badawcze o planowanie działań poprawiających interakcję między dostawcami infrastruktury badawczej o pilotażowa współpraca międzysektorowa we wspólnych działaniach badawczych o optymalizacja wykorzystania istniejących infrastruktur badawczych

6 Oś priorytetowa 1 POTENCJAŁ DLA INNOWACJI Cel szczegółowy 1.2 Inteligentna specjalizacja Rezultat programu: Zwiększenie szans na rozwój w oparciu o większy potencjał podmiotów z sektora innowacji w zakresie stosowania podejścia inteligentnej specjalizacji o współpraca przy nowych rozwiązaniach dla dużych wyzwań społecznych i potrzeb rynku o współpraca budująca zdolność innowacyjną, potrzebną do zachowania globalnej konkurencyjności o platformy transferu wiedzy w zakresie rozwoju regionalnych strategii inteligentnej specjalizacji o regionalne pilotaże wdrażania strategii inteligentnych specjalizacji Interreg Region Morza Bałtyckiego

7 Oś priorytetowa 1 POTENCJAŁ DLA INNOWACJI Cel szczegółowy 1.3 Innowacja nietechnologiczna Rezultat programu: Wspieranie efektywności regionu Morza Bałtyckiego w zakresie innowacji nietechnologicznych w oparciu o większy potencjał uczestników procesu innowacji o promocja wspierająca wykorzystanie nowych koncepcji (produktów, usługi oraz modeli) o innowacje w usługach publicznych o aktywizacja internacjonalizacji i kontaktów międzysektorowych MŚP o umiejętności MŚP w stosowaniu innowacji nietechnologicznych i szukaniu dla nich źródeł finansowania o przygotowanie systemu wsparcia dla programu zamawianych prac naukowych o diagnoza dostępności infrastruktury badawczej o opracowanie niskokosztowych instrumentów służących wymianie biznesowego know-how o platforma wymiany dobrych praktyk w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu Interreg Region Morza Bałtyckiego

8 Interreg Europa Środkowa Oś Priorytetowa 1 WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE INNOWACJI NA RZECZ ZWIĘKSZENIA KONKURENCYJNOŚCI EUROPY ŚRODKOWEJ Cel szczegółowy 1.1 Poprawa trwałych powiązań pomiędzy podmiotami systemów innowacji w celu wzmocnienia regionalnej zdolności innowacyjnej Rezultat programu: Wzmocnienie trwałych powiązań pomiędzy podmiotami środkowoeuropejskich systemów innowacji w celu wzmocnienia potencjału innowacyjnego na szczeblu regionalnym o aktywizacja transnarodowych sieci i klastrów o transfer wyników B+R z sektora naukowego do sektora biznesowego (w szczególności MŚP) o powiązania transnarodowe w usługach służących wspieraniu innowacyjności wśród przedsiębiorstw o zlokalizowanie struktur i usług ułatwiających dostęp do finansowania innowacji o współpraca międzysektorowa pobudzająca innowacyjność i przedsiębiorczość

9 Interreg Europa Środkowa Oś Priorytetowa 1 WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE INNOWACJI NA RZECZ ZWIĘKSZENIA KONKURENCYJNOŚCI EUROPY ŚRODKOWEJ Cel szczegółowy 1.2 Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności związanych z przedsiębiorczością w celu wspierania innowacji gospodarczej i społecznej w regionach Europy Środkowej Rezultat programu: Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności celem wspierania innowacji gospodarczej i społecznej w regionach Europy Środkowej stosowania podejścia inteligentnej specjalizacji o podnoszenie innowacyjności pracowników sektora prywatnego (zwłaszcza MŚP) o strategie na rzecz wspierania kreatywności i przedsiębiorczości o strategii na rzecz innowacji gospodarczych i społecznych o innowacyjne systemy uczenia się na rzecz wspierania przedsiębiorczości w związku ze zmianami demograficznymi

10 Interreg Europa Oś priorytetowa 1 WZMACNIANIE BADAŃ NAUKOWYCH, ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO I INNOWACJI Cel szczegółowy 1.1 Poprawa wdrażania regionalnych polityk i programów rozwoju, zwłaszcza dotyczących celu Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, oraz odpowiednio Europejskiej Współpracy Terytorialnej, w obszarze badań, infrastruktury innowacji oraz zwiększania potencjału Rezultat programu: Podnoszenie zdolności w celu tworzenia doskonałości w zakresie badań i innowacji o schematy finansowania publicznego dla wspierania innowacyjności o polityki i programy stworzenia udogodnień dla badań i utworzenia międzynarodowych sieci współpracy B+R o powiązania pomiędzy programami instytucji szkolnictwa wyższego a zapotrzebowaniem biznesu na kapitał ludzki w sektorach ich regionalnych inteligentnych specjalizacji o polityka wspierania innowacji, dotyczących kluczowych wyzwań społecznych w obszarze zdrowia, zmian demograficznych i dobrych warunków życia

11 Interreg Europa Oś priorytetowa 1 WZMACNIANIE BADAŃ NAUKOWYCH, ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO I INNOWACJI Cel szczegółowy 1.2 Poprawa wdrażania regionalnych polityk i programów rozwoju, zwłaszcza dotyczących celu Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, oraz odpowiednio Europejskiej Współpracy Terytorialnej, wspierających tworzenie innowacji przez aktorów regionalnych łańcuchów innowacji w obszarze inteligentnych specjalizacji i tworzenia możliwości dla innowacji Rezultat programu: Usprawnienie transferu technologii i umożliwienie osiągnięcia nowych rezultatów w obszarze badań i rozwoju oraz wykorzystanie ich do celów gospodarczych o opracowanie narzędzi i metod wspierania transferu wiedzy o utworzenie nowych regionalnych i transgranicznych klastrów o współpraca regionalna i międzyregionalna na rzecz komercjalizacji wyników B+R między przedsiębiorstwami

12 Interreg Europa Oś priorytetowa 2 KONKURENCYJNOŚĆ MŚP Cel szczegółowy 2.1 Poprawa wdrażania regionalnych polityk i programów rozwoju, zwłaszcza dotyczących celu Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, oraz odpowiednio Europejskiej Współpracy Terytorialnej, wspierających rozwój, wzrost oraz innowacyjność MŚP Rezultat programu: Podnoszenie zdolności w celu wsparcia procesu rozwoju przedsiębiorczości oraz możliwości właściwego reagowania na kluczowe przeszkody utrudniające przedsiębiorstwom rozwój o przygotowanie do tworzenia systemów wsparcia finansowego dla MŚP o promocja przedsiębiorczości wśród młodzieży oraz opracowanie programów wsparcia dla młodych przedsiębiorców o koncepcje instrumentów wspierających proces internacjonalizacji MŚP

13 Dziękuję za uwagę! Paweł Zawadzki Podinspektor Referatu Instrumentów Współpracy Terytorialnej Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Regionalny Punkt Kontaktowy EWT / EIS ul. Okopowa 21/27, pok. 319, 80-810 Gdańsk tel. +48 58 3268 825 faks +48 58 3268 688 e-mail: p.zawadzki@pomorskie.eu ewt.pomorskie.eu


Pobierz ppt "Innowacje – możliwości ubiegania się o wsparcie z programów EWT PAWEŁ ZAWADZKI Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google