Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja  Czas dla ludzi młodych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja  Czas dla ludzi młodych"— Zapis prezentacji:

1 Konferencja  Czas dla ludzi młodych Wsparcie priorytetowej w 2013 roku grupy osób młodych poprzez promowanie poradnictwa zawodowego Strategia działań dla ludzi młodych w odniesieniu do zapisów Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2013 rok Lublin, 5 czerwca 2013 r. Marek Białach

2 KONKURENCYJNOŚĆ LUBELSKIEGO RYNKU PRACY
Agenda prezentacji Dylematy i wyzwania planowania wspierania ludzi młodych na rynku pracy Uwarunkowania strategii działań dla ludzi młodych Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2013 rok dla województwa lubelskiego Partnerstwo - Współpraca – Asocjacja – Emergencja KONKURENCYJNOŚĆ LUBELSKIEGO RYNKU PRACY

3 1. Dylematy i wyzwania planowania wspierania ludzi młodych na rynku pracy
Jak przezwyciężyć niedopasowanie strukturalne na rynku pracy? Bezrobocie ludzi młodych i jednocześnie poszukiwanie przez pracodawców wykwalifikowanych osób? Jak rozwijać kapitał ludzki poprzez kompetencje kluczowe i kompetencje społeczne oraz poradnictwo zawodowe? Jak wykorzystać konkurencyjny potencjał regionu dla uzyskania korzyści dla osób młodych? Jakie działania antycypacyjne należy podejmować w regionie aby efektywnie wspierać osoby młode na rynku pracy Jak innowacyjnie, realistycznie i partnersko opracować Regionalny Plan Działań na rzecz zatrudnienia?

4 2. Uwarunkowania strategii działań dla ludzi młodych
Ludzie młodzi jako kluczowa kategoria uczestników rynku pracy w wymiarze ekonomicznym, społecznym i politycznym w odniesieniu do sytuacji STRATEGIA EUROPA 2020: rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu - wskaźnik zatrudnienia osób w wieku lat powinien wynosić 75% Jednym siedmiu projektów przewodnich Komisji Europejskiej jest „Młodzież w drodze” – projekt na rzecz poprawy wyników systemów kształcenia oraz ułatwiania młodzieży wejścia na rynek pracy działania na rzecz zmniejszenia bezrobocia młodzieży rozwijanie umiejętności, które są istotne dla rynku pracy, wspieranie pierwszych doświadczeń zawodowych i zdobywanie kwalifikacji w trakcie pracy, dostęp do rynku pracy: zdobycie pierwszej pracy. Program MPiPS „MŁODZI NA RYNKU PRACY”, którego celem jest wypracowanie mechanizmów wsparcia ludzi młodych, w tym absolwentów na rynku pracy

5 Trzy obszary działań i rekomendacji:
3. Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2013 rok dla województwa lubelskiego Partnerstwo - Współpraca - Emergencja Trzy obszary działań i rekomendacji: Obszar I. Działania na rzecz promocji i rozwoju poradnictwa zawodowego Obszar II. Rozwijanie postaw przedsiębiorczych u młodzieży Obszar III. Działania na rzecz nabywania przez młodzież doświadczenia zawodowego i kompetencji kluczowych

6 Działanie 1. Zintegrowanie systemu poradnictwa zawodowego
3. Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2013 rok dla województwa lubelskiego Partnerstwo - Współpraca - Emergencja Obszar I. Działania na rzecz promocji i rozwoju poradnictwa zawodowego. Działanie 1. Zintegrowanie systemu poradnictwa zawodowego Rekomendacje: Tworzenie partnerstw i wzmacnianie ich roli w kształtowaniu i rozwijaniu narzędzi usług poradnictwa zawodowego Wypracowanie wspólnych standardów współpracy między poszczególnymi instytucjami Prowadzenie badań, promowanie i rozpowszechnianie ich wyników i dobrych praktyk z zakresu poradnictwa zawodowego Zacieśnienie współpracy pomiędzy poradniami zawodowymi a szkołami - organy prowadzące szkoły, starostwa powiatowe i jednostki im podległe. Adresaci: wojewódzki urząd pracy, ochotnicze hufce pracy, organy prowadzące szkoły, starostwa powiatowe i jednostki im podległe, instytucje wdrażające Program Operacyjny Kapitał Ludzki

7 Działanie 2. Promocja znaczenia poradnictwa zawodowego
3. Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2013 rok dla województwa lubelskiego Partnerstwo - Współpraca - Emergencja Obszar I. Działania na rzecz promocji i rozwoju poradnictwa zawodowego. Działanie 2. Promocja znaczenia poradnictwa zawodowego Rekomendacje: Akcje promocyjne w szkołach, instytucjach kształcenia i rozwoju zawodowego Objęcie usługami doradczo-informacyjnymi rodziców, Organizacja warsztatów i spotkań dla osób zarządzających instytucjami kształcenia i rozwoju zawodowego oraz dla nauczycieli Wykorzystanie mediów społecznych do promocji idei poradnictwa zawodowego wśród dzieci i młodzieży

8 3. Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2013 rok dla województwa lubelskiego Partnerstwo - Współpraca - Emergencja Obszar II. Rozwijanie postaw przedsiębiorczych u młodzieży Działanie 1. Kształcenie w kierunku przedsiębiorczości Rekomendacje: Podnoszenie jakości kształcenia w kierunku przedsiębiorczości poprzez doszkalanie nauczycieli uczących przedmiotu Zwiększenie nadzoru nad kompetencjami nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotu przedsiębiorczości Zachęcanie do stosowania różnorodnych technik i metod aktywnego uczenia się przedmiotu przedsiębiorczości

9 3. Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2013 rok dla województwa lubelskiego Partnerstwo - Współpraca - Emergencja Obszar II. Rozwijanie postaw przedsiębiorczych u młodzieży Działanie 2. Promowanie postawy przedsiębiorczej wśród młodzieży Rekomendacje: Organizacja targów przedsiębiorczości, edukacyjnych i zawodowych; kampanii; konferencji; spotkań z doradcami zawodowymi, pracodawcami; prezentacja filmów i materiałów dydaktycznych; treningów Promowanie w szkołach postawy przedsiębiorczej i położenie szczególnego nacisku na realizację zajęć z przedmiotu przedsiębiorczość Zwiększenie nadzoru nad kompetencjami nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotu przedsiębiorczości

10 Rekomendacje: Obszar III.
3. Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2013 rok dla województwa lubelskiego Partnerstwo - Współpraca - Emergencja Obszar III. Działania na rzecz nabywania przez młodzież doświadczenia zawodowego i kompetencji kluczowych Działanie 1. Współpraca i tworzenie partnerstw pomiędzy instytucjami systemu edukacji, rynku pracy i biznesu w celu wspierania procesu zdobywania doświadczenia Rekomendacje: Współpraca szkół i powiatowych urzędów pracy na rzecz zawiązania partnerstw pomiędzy szkołami i przedsiębiorstwami, w celu zdobycia doświadczenia zawodowego przez osoby młode Wykorzystanie doświadczenia i potencjału mistrzów w praktycznej nauce zawodu Prowadzenie wymiany dobrych praktyk dotyczących współpracy szkół z przedsiębiorcami z innymi europejskimi, krajowymi i lokalnymi władzami Budowa systemu upowszechniania dobrych praktyk i rozwiązań w zakresie współpracy szkół z pracodawcami

11 Działanie 2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kluczowych
3. Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2013 rok dla województwa lubelskiego Partnerstwo - Współpraca - Emergencja Obszar III. Działania na rzecz nabywania przez młodzież doświadczenia zawodowego i kompetencji kluczowych Działanie 2. Kształtowanie i rozwój kompetencji kluczowych Rekomendacje: Zachęcanie do stosowania różnorodnych technik i metod aktywnego uczenia się różnych przedmiotów

12 System formatywnego zarządzania
3. Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2013 rok dla województwa lubelskiego Partnerstwo - Współpraca - Emergencja System formatywnego zarządzania Regionalnym Planem Działań na rzecz Zatrudnienia Diagnoza sytuacji Konsultacje społeczne Określenie obszarów i działań i systemu wdrażania RPD Monitoring i ewaluacja Rekomendacje dla kolejnego RPD Uwzględnienie rzeczywistego oddziaływania rekomendacji w przyszłorocznym RPD Czy w treści dokumentów występują odwołania do Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2013 rok? Czy partnerstwa na rzecz rynku pracy zawarte w 2013 roku uwzględniają założenia Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2013 rok? Czy projekty współfinansowane w ramach EFS zakładają przedsięwzięcia (działania) zgodne z Regionalnym Planem Działań na rzecz Zatrudnienia na 2013 rok?

13 RYNEK PRACY (ASOCJACJA) WUP jako INTEGRATOR
Strukturalne ujęcie rynku pracy i integracyjna rola RPD RYNEK PRACY (ASOCJACJA) WUP jako INTEGRATOR GOSPODARKA PRACODAWCY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ INSTYTUCJE PRAWO MECHANIZMY PORADNICTWO ZAWODOWE EDUKACJA KOMPETENCJE KLUCZOWE ZASOBY LUDZKIE

14 3. Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2013 rok dla województwa lubelskiego Partnerstwo - Współpraca - Emergencja - Asocjacja Dla osiągnięcia sukcesu Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia niezbędne jest uwzględnienie trzech kwestii: Partnerstwo Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia jest przykładem konsensusu i możliwości wspólnych, oddolnych działań w regionie Współpraca Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia jest efektem konsultacji społecznych i rzeczywistego udziału wszystkich środowisk Emergencja/Asocjacja (Emergencja to powstawanie jakościowo nowych form i systemów z oddziaływania między prostszymi, różnymi elementami) Zjawisko asocjacji polega na kojarzeniu dwóch niezależnych zjawisk, w taki sposób, że powstaje z nich wspólna treść lub jakość Dla osiągnięcia faktycznego wsparcia ludzi młodych niezbędny jest system uwzględniający potencjał edukacji, pracodawców, instytucji rynku pracy

15 Należy podjąć debatę w jaki sposób wspierać aktywizację zawodową osób młodych w oparciu o kapitał społeczny regionu, współpracę, partnerstwo, działania systemowe dla zwiększenia konkurencyjności regionalnego rynku pracy

16 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Konferencja  Czas dla ludzi młodych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google