Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

D ORADZTWO B IZNESOWE Kilka uwag o kształtowaniu projektów wspieranych przez UE Jan Friedberg, Dyrektor, Zespół Projektów Infrastrukturalnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "D ORADZTWO B IZNESOWE Kilka uwag o kształtowaniu projektów wspieranych przez UE Jan Friedberg, Dyrektor, Zespół Projektów Infrastrukturalnych."— Zapis prezentacji:

1 D ORADZTWO B IZNESOWE Kilka uwag o kształtowaniu projektów wspieranych przez UE Jan Friedberg, Dyrektor, Zespół Projektów Infrastrukturalnych

2 Kluczowe zasady racjonalnych projektów Projekt wynika z [formalnie przyjętych] zasad polityki: unijnej - krajowej – regionalnej – lokalnej Projekt jest efektywny ekonomicznie i wykonalny finansowo Także każdy etap projektu jest efektywny Projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi (środowisko, bezrobocie, prawa społeczne) Projekt uzyskuje wsparcie społeczne, ewentualne protesty są wyjaśnione na gruncie prawa; niemniej dąży się do negocjacyjnego rozwiązywania sporów Projekt uzyskuje wsparcie w procedurze konkurencyjnej, opartej na możliwie mierzalnych kryteriach

3 Lista kontrolna logiki planowania jaki problem ma być rozwiązany (definicja), jaki jest istniejący i potencjalny rynek klienta i wykonawcy / usługodawcy otoczenie - jacy są potencjalni „aktorzy”, którzy mogą pomóc w rozwiązaniu problemu, a także którzy mogą być stroną utrudniającą (zainteresowani niepowodzeniem bądź „etatowi utrudniacze”), jakie jest dostępne pole rozwiązań, jaki jest horyzont czasowy i potencjalne źródła finansowania oraz skala ich zasobów, jak należy ukształtować system zarządzania dla osiągnięcia sukcesu.

4 Istota strategii / polityki w kształtowaniu projektów: Wyrazem jakiej strategii / polityki ma być nasz projekt?

5 Cele i metody planowania przedsięwzięć określenie przyszłych potrzeb i wielkości popytu (skala popytu charakteryzuje wiele elementów strategii) określenie możliwości i zagrożeń dla zaspokojenia tych potrzeb możliwość podniesienia wydajności / sprawności racjonalizacja kosztów (inwestycyjnych i eksploatacyjnych) identyfikacja potrzeb inwestycyjnych – zakres, technologia, systemy taryf i inne elementy finansowania, wskazanie źródeł finansowania, także w świetle przyszłych warunków utrzymania

6 Ewolucja podejścia UE White paper 1992: Wspólnotowa polityka transportowa Wiodący czynnik dokumentu: otwarcie i regulacja rynku przewozowego Wzrost ruchliwości jako czynnik swobód obywatelskich Rozwój interoperacyjności podsystemów White paper 2001: Czas na decyzje Osiągnięto otwarcie rynków (poza kolejami) i (częściowo) interoperacyjność Zwalczanie nierównomiernego rozwoju podsystemów i zatłoczenia Poprawa stanu środowiska i zagrożeń dla zdrowia ludzi Miasta stanowią znaczące źródło niekorzystnych zjawisk Nowe kraje członkowskie muszą być wsparte w integracji z TEN-T

7 Ewolucja podejścia UE w polityce transportowej w miastach Zrównoważona Mobilność w miastach: średniookreso- wy przegląd Wspólnotowej polityki transportowej, 2006: Miasta bardziej niż UE prowadzą politykę zrównoważonego transportu Powszechnie za podstawowy instrument tej polityki uważane jest wpływanie na racjonalizację (także ograniczenie) użytkowania samochodu; UE zajmuje się głównie promocją najlepszych rozwiązań, zwłaszcza w zakresie: planowanie i zarządzanie popytem rozwiązania infrastrukturalne oraz z zakresu zarządzania ruchem ustalanie norm i standardów oraz polityka opłat za korzystanie z infrastruktury i środowiska Konsultacje społeczne wskazują na oczekiwanie większego udziału KE w promocji najlepszych rozwiązań na bazie programów UE (CIVITAS, CUTE…) Na 2007 KE zapowiada Zieloną Księgę Transportu Miejskiego

8 Istota polityki zrównoważonego transportu Transport zrównoważony to taki, “który nie zagraża ludzkiemu zdrowiu lub ekosystemom oraz spełnia potrzeby przemieszczania osób i towarów zgodnie z zasadami: wykorzystywania odnawialnych zasobów poniżej ich możliwości regeneracji oraz wykorzystywania nieodnawialnych zasobów poniżej możliwości rozwoju ich odnawialnych substytutów” (definicja wg raportu OECD „EST!”, Wiedeń 2000)

9 Nowe reguły polityki spójności 2007 – 2013 Decyzja Rady Europejskiej z dnia 6 października 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności (2006/702/WE)  Cel generalny - osiągnięcie założeń odnowionej Strategii Lizbońskiej z naciskiem na innowacyjność, czerpanie z dobrych praktyk, dążenie do zrównoważonego rozwoju i synergii aspektów gospodarczych, społecznych i środowiskowych  Wśród celów zawiązanych z transportem są:  Preferować w inwestycjach w infrastrukturę rozwiązania niezbyt kosztowne  Należy wspierać wyzwalanie mobilności i poprawę dostępności (integracja zarządzania, ekologiczne środki transportu)  Kryteria wyboru przedsięwzięć: (a) obiektywne, (b) wsparcie zrównoważonego rozwoju, (c) promocja instrumentów „miękkich” (zarządzanie ruchem, wsparcie równowagi w podziale zadań przewozowych)

10 Podejście UE na okres 2007 - 2013 Promocja pojazdów niskiego zużycia energii oraz nowych technologii spalania dla redukcji emisji Promocja zbiorowych, niezmotoryzowanych form przemieszczania w połączeniu z zasadami zarządzania mobilnością Zarządzanie popytem, w tym sterowanie systemami parkingowymi i ograniczeniem dostępu, stosowanie systemów informacyjnych dla lepszej płynności i zarządzania ruchem Zintegrowane intermodalne systemy transportu osób i towarów (logistyka miejska, terminale i węzły przesiadkowe…) Uczciwe i efektywne reguły poboru opłat za usługi Wsparcie dla zintegrowanego planowania zagospodarowania przestrzennego i transportowego dla zminimalizowania potrzeb transportowych oraz aranżowania systemów transportu publicznego Promowanie efektywnego transportu publicznego dla niepełnosprawnych Wsparcie dla ruchu rowerowego Wsparcie dla rozwoju tele - pracy

11 Doradztwo Biznesowe Jan Friedberg Dyrektor Zespół Projektów Infrastrukturalnych tel: +48 (0) 22 557 66 61 e-mail: jan.friedberg@@pl.ey.com Przemysław Gorgol Konsultant Zespół Projektów Infrastrukturalnych tel: +48 (0) 22 557 66 74 e-mail: przemyslaw.gorgol@pl.ey.com Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "D ORADZTWO B IZNESOWE Kilka uwag o kształtowaniu projektów wspieranych przez UE Jan Friedberg, Dyrektor, Zespół Projektów Infrastrukturalnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google