Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacja burmistrza z realizacji zadań w 2015 r. Gmina Złoty Stok, ul. Rynek 22 57-250 Złoty Stok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacja burmistrza z realizacji zadań w 2015 r. Gmina Złoty Stok, ul. Rynek 22 57-250 Złoty Stok."— Zapis prezentacji:

1 Informacja burmistrza z realizacji zadań w 2015 r. Gmina Złoty Stok, ul. Rynek 22 57-250 Złoty Stok

2 Budżet PLAN WYKONANIE % DOCHODY OGÓŁEM 14.493.672 zł 15.088.600 zł 104,10 W tym: bieżące 13.562.223 zł 14.082.373 zł 103,84 majątkowe 931.449 zł 1.006.227 zł 108,03 z tego: - ze sprzedaży majątku gminy 313.330 zł 388.108 zł 123,87 - dotacje z budżetu UE 467.312 zł 467.312 zł 100 - środki z budżetu krajowego 147.837 zł 147.837 zł 100 - wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 2.970 zł 2.970 zł 100 w prawo własności WYDATKI OGÓŁEM 15.433.272 zł 15.228.577 zł 98,67 W tym: bieżące 13.112.027 zł 12.930.546 zł 98,62 inwestycyjne 2.321.245 zł 2.298.031 zł 99 Budżet gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku zamknął się deficytem w kwocie 139.977 zł. przy planowanym w wysokości 939.600 zł. Wynik operacyjny budżetu, stanowiący różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi był wielkością dodatnią i wynosił 1.151.827 zł przy planowanej również dodatniej jego wielkości w kwocie 450.196 zł. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów ogółem na dzień 31.12.2015 rok wynosiło 5.908.792 zł, co stanowiło 39,16 % wykonanych dochodów ogółem.

3 Odnawialne źródła energii W okresie maj – październik 2015 r. realizowany był projekt „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Złoty Stok”. Zadanie otrzymało dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 321: „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu 435 958,77 zł, koszty kwalifikowane - 381 276,77 zł, kwota dofinansowania – 343 149, 00 zł. W skład zadania wchodziło zaprojektowanie i wykonanie prac budowalnych oraz instalacyjnych: - instalacji fotowoltaicznej o mocy 30 kWp na budynku Samorządowego Zespołu Szkół w Złotym Stoku, - instalacji fotowoltaicznej o mocy 3 kWp na budynkach mieszkalnych w Gminie Złoty Stok (5 rodzin), - instalacji powietrznych pomp ciepła w budynkach mieszkalnych w Gminie Złoty Stok (3 rodziny), - instalacji fotowoltaicznej o mocy 3 kWp i powietrznej pompy ciepła (1 rodzina). Wykonawcą zadania było przedsiębiorstwo SOLARTIME Sp. z o.o., Miłocin 284 k. Rzeszowa, 36 – 062 Zaczernie.

4 Odnowa wsi W październiku 2015 r. zrealizowany został w ramach konkursu grantowego „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” finansowanego z budżetu Województwa Dolnośląskiego projekt „Budowa placu zabaw w Laskach”. Zadanie otrzymało wsparcie w kwocie 14 553,00 zł. Wykonawcą placu zabaw była firma APIS POLSKA Sp. z o.o. z Jarosławia. Całkowity koszt wykonanego placu zabaw 34 143,57 zł. Na placu zabaw zostało zainstalowane następujące wyposażenie: zestaw zabawowy w kształcie litery L, huśtawka podwójna, huśtawka wagowa, karuzela tarczowa, urządzenie kołyszące – konik na sprężynie, urządzenie kołyszące – skuter na sprężynie, ławka bez oparcia – 2szt, kosz na śmieci, tablica „Regulamin”. Całość placu zabaw została ogrodzona ogrodzeniem z siatki powlekanej.

5 Przebudowa Radosnej W miesiącach lipiec – październik 2015 r. Gmina Złoty Stok zrealizowała zadanie budżetowe „Przebudowa ulicy Radosnej w Złotym Stoku wraz z remontem infrastruktury technicznej”. W wyniku realizacji zadania została wymieniona sieć wodociągowa – 343 m, kanalizacja burzowa – 527m oraz oświetlenie uliczne - 14 punktów świetlnych. Wykonana została również nowa nawierzchnia z kostki brukowej betonowej ulic i chodników. Ogólna powierzchnia wyremontowanej ulicy - 2570,0 m 2, chodników - 960,0 m 2. Koszt zrealizowanego zadania - 934 800,00 zł. Wykonawcą zadania było przedsiębiorstwo Z.P.U.H. „INSAND” Józefa Gruszeckiego ze Złotego Stoku.

6 Wykonanie nawierzchni W miesiącu wrześniu 2015 r. Gmina Złoty Stok zrealizowała zadanie budżetowe polegające na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na części drogi gminnej Błotnica – Płonica. Wykonano 642 mb nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej na odcinku drogi wiodącej przez las, która do chwili obecnej posiadała jedynie nawierzchnię utwardzoną frezowiną. Oczyszczono również rowy przydrożne z namułów i zakrzaczeń. Koszt wykonania inwestycji – 146 461,88 zł brutto. Zadanie to otrzymało również wsparcie ze strony Nadleśnictwa Bardo Śląskie w kwocie 87 877,13 zł. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Drogmost” Sp. z o.o. z Kłodzka.

7 Droga w Mąkolnie W miesiącu marcu i kwietniu 2015 r. wykonano remont drogi w Mąkolnie łączącej drogę powiatową z drogą krajową. W wyniku realizacji zadania ułożono nawierzchnię bitumiczną dwuwarstwową o łącznej grubości 8 cm, na całej długości drogi – 869 mb. Średnia szerokość jezdni 2,8-3,2 m. Wykonane zostały również zjazdy na posesję, plac postojowy przy przedszkolu, oczyszczone rowy, ustawione bariery ochronne oraz wzmocniony mur oporowy. Koszt wykonania inwestycji – 356 354,54 zł. brutto. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Drogmost” Sp. z o.o. z Kłodzka.

8 Przebudowa mostu Około dwa miesiące trwała przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3143D we wsi Laski. Zadanie było realizowane ze środków Powiatu Ząbkowickiego oraz subwencji Ministerstwa Finansów. Całkowita wartość zadania (projekt, nadzór budowlany, wykonawstwo) wyniosła 270.000 zł., w tym subwencja z Ministerstwa Finansów to kwota 125.000 zł. 14 października 2015 r. dokonano uroczystego odbioru mostu w obecności starosty Romana Festera, wicestarosty Mariusza Szpilarewicza, dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Antoniego Drożdża, burmistrz Grażyny Orczyk, radnej powiatowej Krystyny Grzech i wykonawcy robót Józefa Gruszeckiego. Mamy nadzieję, że most będzie dobrze służył użytkownikom przez wiele lat.

9 Mostek Błotnica W okresie letnim sołtys wsi Błotnica zorganizował prace związane z wykonaniem nowego mostku z elementów drewnianych przez ciek wodny do zbiornika Topola. Prace zostały zrealizowane przy wsparciu Jana Sadowskiego – leśniczego Leśnictwa Błotnica.

10 Wóz Asenizacyjny Spółka „KOMA” wraz z gminą Złoty Stok zakupiły pojazd specjalistyczny służący do wywozu nieczystości płynnych, który na wiele lat zabezpieczy potrzeby mieszkańców gminy w gospodarce ściekowej, w szczególności nieskanalizowanych obszarów wiejskich.

11 Ukwiecenie miasta Dofinansowano zakup kwiatów dla mieszkańców, którzy zadeklarowali ukwiecenie balkonów i okien wzdłuż głównych ulic miasta. Na ten cel wydatkowano kwotę 10 tys. zł. Podziękowanie dla mieszkańców gminy zaangażowanych w akcję ukwiecenia miasta oraz dla Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. za włączenie się do akcji.

12 Bezpieczeństwo Dzięki współpracy z Zarządem Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich zamontowano lustra drogowe na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 3181D z drogą wojewódzką nr 390 w Płonicy oraz na skrzyżowaniu drogi gminnej nr 118872 z drogą powiatową nr 3193D w Błotnicy (Błotnica kolonia). Ustawienie luster drogowych w miejscach ograniczonej widoczności, znacząco poprawiło bezpieczeństwo kierujących włączających się do ruchu z dróg podporządkowanych oraz zmniejszyło ryzyko kolizji i wypadków w tych newralgicznych miejscach. Dodatkowo Gmina Złoty Stok zamontowała lustro na skrzyżowaniu ulic Wolności i Leśnej w Złotym Stoku Płonica Leśna, Wolności Błotnica

13 Organizacje pozarządowe W 2015 r. ważnym zadaniem było zbudowanie pozytywnych relacji, stworzenie dobrego klimatu do współpracy i dobra komunikacja między organizacjami pozarządowymi a samorządem, w celu zwiększenia efektywności działań na rzecz Gminy i jej mieszkańców. Realizując ten cel organizowano spotkania, prowadzono konsultacje społeczne, stworzono na stronie www.zlotystok.pl zakładkę z bazą danych o działających w Gminie organizacjach, realizowanych konkursach i 28.05.2015 r. uruchomiono punkt doradczy dla NGO, czynny w każdy ostatni czwartek miesiąca w godzinach od 16.00 do 18.00. Wspólnie z organizacjami zrealizowano dwa przedsięwzięcia w trybie art.19 a ustawy o pożytku i wolontariacie: „Sterylizacja zwierząt u osób prywatnych”, Festyn rodzinny „Hubertusowa jazda”. Na ten cel wydatkowano z budżetu gminy 3.000 zł. W programie współpracy gminy Złoty Stok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 zaplanowano kwotę 11.000 zł.

14 Straż Pożarna 2 maja 2015r. rozpoczął się „Piknikiem Strażackim” oraz obchodami DNIA FLAGI. Podczas imprezy uczestnicy mieli możliwość zapoznania się ze sprzętem jakim dysponują jednostki OSP naszej gminy oraz jednostka Straży Pożarnej w czeskim Jaworniku. Przeprowadzono mini zawody strażackie dla dzieci i częstowano strażacką grochówką. Składamy serdeczne podziękowania za całoroczną ciężką służbę, czuwanie nad bezpieczeństwem mieszkańców oraz pomoc w zabezpieczeniu organizowanych imprez na terenie miasta i Gminy Złoty Stok; Bieg do Serca, Gwarkiada, Dożynki Gminne, Festyn Rodzinny i wiele innych.

15 KREWmaNIACY Serdeczne podziękowania dla Stowarzyszenia „KREWmaNIACY” za wsparcie i fachową opiekę medyczną w czasie organizowanych na terenie miasta i gminy Złoty Stok imprez, zawodów, festynów i uroczystości. Prężna grupa ochotników zabezpieczała takie imprezy jak: Bieg do Serca, Gwarkiada, otwarcie cmentarza na Jaworniku, Dożynki Gminne, Festyn Rodzinny oraz wiele innych imprez i spotkań..

16 Złoty Certyfikat 16 października br. na targach Tour Salon odbyła się gala, podczas, której został rozstrzygnięty konkurs na Najlepszy Produkt Turystyczny. Do konkursu zostało zgłoszonych przez Regionalne Organizacje Turystyczne 46 produktów turystycznych oraz 9 kandydatów do Złotego Certyfikatu. Spośród 3 nominowanych produktów turystycznych wybrano jeden produkt turystyczny, któremu przyznano Złoty Certyfikat POT – Kopalnia Złota W Złotym Stoku.

17 Kluby sportowe W 2015 r. odbywały się spotkania z klubami sportowymi, podczas których podkreślano, że ich działalność jest bardzo ważna dla Gminy, ponieważ wnosi w życie takie elementy jak: umiejętność rywalizacji, współpracy, eliminację negatywnych zachowań, dając młodzieży alternatywę aktywnego spędzania czasu. Podczas spotkań z klubami sportowymi najczęściej poruszano kwestie związane z działalnością statutową Klubów oraz jej finansowaniem. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klubów została podjęta nowa uchwała w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania sportu na terenie gminy Złoty Stok. Łącznie na swoją działalność w 2015 r. kluby sportowe otrzymały z budżetu Gminy 164.448,00 zł

18 Opieka nad zwierzętami W ramach akcji sterylizacji psów i kotów na terenie Gminy Złoty Stok przeprowadzonej przez Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich i Urząd Miejski w Złotym Stoku udało się wysterylizować/wykastrować: 12 suczek, 3 psy, 7 kotek, 1 kota: (podziękowanie dla Pani Czesławy Potemkin wspierającej akcję). W 2015 roku w ramach Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Złoty Stok wykonano: 1) sterylizację i kastrację 23 kotek i 14 kotów. 2) przekazano dwa psy do schroniska dla zwierząt (1 porzucony w Błotnicy, 1 porzucony w Złotym Stoku przy cmentarzu), 3) przekazano pod opiekę mieszkańcom gminy 3 psy oraz 2 psy mieszkańcom spoza naszej gminy, 4) wyłapano krowę w Laskach, 5) przekazano karmę dla psów w Laskach w ilości -15 kg.

19 Biuletyn Informacyjny Od stycznia 2015 r. wydajemy Biuletyn Informacyjny miasta i gminy Złoty Stok (dwumiesięcznik). Jest on redagowany przez radnych: Katarzynę Kowcz, Annę Gajek, Waldemara Wieję, Elżbietę Ruszkowska oraz Martę Krysiak. Materiały przygotowywane są także przez kierowników jednostek, sołtysów, pracowników Urzędu, organizacje pozarządowe. Na bieżąco zamieszczamy informację w BIP i stronie internetowej urzędu.

20 Stary cmentarz W okresie od kwietnia do października 2015 r. spotkaliśmy się 12 razy na starym, zabytkowym cmentarzu w Złotym Stoku. W pracach brało udział średnio po 10 do 15 osób. Były to osoby w różnym wieku: rodzice z dziećmi, seniorzy, młodzież i uczniowie naszej szkoły, radni. Inicjatorem akcji jest pan Arkadiusz Knych. Prace prowadzone były zgodnie z zaleceniami zawartymi w decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i polegały na: usunięciu bluszczu z nagrobków, oczyszczeniu płyt nagrobnych, usunięciu systemów korzeniowych samosiewów, prac pielęgnacyjnych przy murze. Serdecznie dziękujemy wszystkim za zaangażowanie, wysiłek fizyczny, poświęcony czas, rozmowy i podpowiedzi do dalszego działania. W sierpniu 2015 r. na mocy uchwały Rady Miejskiej Gmina Złoty Stok przekazała Parafii Rzymskokatolickiej p.w Niepokalanego Poczęcia NMP w Złotym Stoku kościół św. Trójcy usytuowany na terenie starego cmentarza.

21 Cmentarz na Jaworniku 9 sierpnia 2015 r. mszą św. w intencji pochowanych na cmentarzu zlokalizowanym na zboczu Jawornika rozpoczęły się niedzielne uroczystości na skrzyżowaniu „Pięciu dróg”. Przybyli mieszkańcy naszej gminy, starostowie, samorządowcy gmin powiatu ząbkowickiego, przedstawiciele Nadleśnictwa Bardo, Straży Granicznej w Kłodzku modlili się o spokój duszy osób spoczywających w tym miejscu. Niezwykły klimat tego miejsca sprawił, że uroczystość miała niepowtarzalny charakter. Po Mszy Św. zebrani udali się na miejsce, gdzie umieszczony został pamiątkowy kamienny obelisk z wyrzeźbionym krzyżem i pamiętną datą 1633 oraz tablica informacyjna z opisem wydarzeń, które miały miejsce w tamtym czasie.

22 Bieg do serca 12 kwietnia 2015 r., w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, odbył się „I Bieg Do Serca” zorganizowany przez księdza proboszcza Józefa Siemasza. Trasa biegu przebiegała ulicami: Rynek - S. Staszica – „Skalisko” - obok Złotego Jaru do Kaplicy św. Anny na Pustelniku. W biegu udział wzięło 52 mieszkańców naszej gminy. W organizację biegu, zakup nagród włączyli się: Nadleśnictwo Bardo, Gmina Złoty Stok, nauczyciele SZZ w Złotym Stoku.

23 Parada zaprzęgów 22 sierpnia 2015 r. odbyła się II Złotostocka Parada Zaprzęgów Konnych, zorganizowana przez Pana Leszka Zasadę z Rancza „Nasza Szkapa”. Głównym elementem parady był widowiskowy przemarsz kawalkady złożonej z kilku zaprzęgów konnych ulicami Złotego Stoku. Parada wyruszyła o godzinie 15.00 z Rancza „Nasza Szkapa” do Rynku a następnie na parking przy Średniowiecznym Parku Techniki.

24 V Złotostocka Drezyniada 22 sierpnia 2015 r., na terenie byłej stacji kolejowej w Złotym Stoku, odbyła się V Złotostocka Drezyniada, zorganizowana przez Pana Roberta Jurasza – prezesa Stowarzyszenia Złotostocka Kolejka i członków stowarzyszenia oraz CKiP. W ubiegłorocznym konkursie wystartowała rekordowa liczba zawodników. Wraz z mieszkańcami zawodnikom kibicowała poseł Monika Wielichowska.

25 Koło łowieckie Jawornik 5 września 2015 r. Koło Łowieckie „Jawornik” obchodziło święto 25 -lecia działalności. Uroczystości rozpoczęły się na Rynku spotkaniem z mieszkańcami, występem zespołu „Odgłosy kniei” z Wałbrzycha i wspólnym przemarszem do pięknie przystrojonego przez myśliwych kościoła parafialnego na mszę św. Po mszy na placu obok kościoła odbył się pokaz psów myśliwskich oraz piękny koncert zespołu sygnalistów. Wszyscy zaproszeni zostali poczęstowani specjałami myśliwskimi z dziczyzny, bigosem i ciastem. Wieczorem rozpoczęła się zabawa taneczna, która trwała do późnych godzin nocnych. W imieniu mieszkańców dziękujemy prezesowi KŁ „Jawornik” panu Pawłowi Mamoniowi, członkom kola i ich rodzinom.

26 Zawody TREC W dniach 5-6 września 2015 r. w Rancho Rossa Montana w Chwalisławiu zorganizowane zostały I Mistrzostwa TREC PTTK Sudetów. Dzięki wspaniałemu ukształtowaniu terenu w Chwalisławiu - organizatorzy zapewnili ciekawą trasę biegu na orientację (POR) i wymagający test z przeszkodami (PTV). W I Mistrzostwach Sudetów wzięło udział 14 zawodników. Organizatorami przedsięwzięcia byli Państwo Beata i Grzegorz Markiewiczowie.

27 Złotostocka Majówka Zeszłoroczna Złotostocka Mini Majówka została zorganizowana małym nakładem finansowym, ale każdego z trzech dni oferowała mieszkańcom różnego rodzaju aktywności. Nie byłoby możliwość stworzenia takiego planu gdyby nie inicjatywa OSP ze Złotego Stoku aby na Rynku 2 maja zorganizować Dzień Strażaka, który ostatecznie został również połączony z obchodami Dnia Flagi. Trzeciego dnia uczniowie i nauczyciele Samorządowego Zespołu Szkół w Złotym Stoku przygotowali program artystyczny z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja, natomiast po południu odbył się kameralny koncert na trawie w parku, podczas którego zaśpiewała Paulina Lulek, finalista programu Must be the Music. Pani Paulina zaśpiewała dla nas za sprawą Pana Jarosława Szkudlarza, który był sponsorem koncertu.

28 GWARKIADA Zeszłoroczna Gwarkiada to wydarzenie bardzo ważne dla miasta. Sztandarowa impreza plenerowa Złotego Stoku, która zniknęła z kalendarza imprez na kilkanaście lat, powróciła w 2015 roku. Z racji rozmachu z jakim była niegdyś organizowana wysiłek jaki należało włożyć, aby i ta zeszłoroczna zapadła w pamięć, był ogromny. Przedsięwzięcie nie powiodłoby się, gdyby nie wysiłek wielu ludzi, którzy sercem i duchem zaangażowali się w organizację Gwarkiady oraz hojność sponsorów. Dwa dni Gwarkiady upłynęły w towarzystwie dużej ilości dobrej i różnorodnej muzyki, wspaniałego korowodu ulicami miasta, zapierających dech w piersiach pokazów laserowych i sztucznych ogni. Szczególne podziękowania składamy: pracownikom CKiP, nauczycielom i uczniom SZS, Przedszkola „Zielona Dolina”, Przedszkola „Bajka”, Spółce „KOMA”, Ochotniczym Strażom Pożarnym ze Złotego Stoku, Mąkolna, Płonicy, Stowarzyszeniu „KREWmaNIACY”, Elżbiecie Szumskiej, Witoldowi Kaczyńskiemu, Rafałowi Szpilarewiczowi, Beacie Zaręba, Romanowi Kwaśnemu, Wojciechowi Troickiemu, Marcie Krysiak, Staroście Ząbkowickiemu - Romanowi Festerowi, Stowarzyszeniu „Qwsi”, Annie Wachowicz i Lidze Ochrony Przyrody, Straży Granicznej, Policji, księdzu proboszczowi Józefowi Siemaszowi.

29 ZEGAR W dniach 26-27 czerwca 2015r. mieszkańcy Złotego Stoku obchodzili święto miasta, określane mianem „GWARKIADA”. W trakcie historycznego przemarszu przy ul. Wojska Polskiego dokonano odsłonięcia zabytkowego przedwojennego zegara, który dzięki darczyńcy Andrzejowi Gawłowskiemu, powrócił na swoje pierwotne miejsce tj. kamienicę nr 5.

30 MUZYCZNE NIEDZIELE Nowością, która w ubiegłym roku zawitała do wydarzeń kulturalnych gminy stały się MUZYCZNE NIEDZIELE. W każdą niedzielę lipca i sierpnia w złotostockim parku miały miejsce kameralne koncerty. Główną postacią goszczącą na scenie był Moises Bethencourt, Hiszpan na stałe mieszkający w Polsce, o niepowtarzalnym talencie muzycznym. Jego obecność zawdzięczamy Panu Jarosławowi Szkudlarzowi, który był sponsorem każdego z koncertów. Do niedzielnych koncertów CKiP włączyło kilku dodatkowych wykonawców: Paulinę Mekietyszyn, Łukasza Przepiórę, Alicję Czajkowską, Monikę Pfanhauser, Weronikę Krzysztofczyk, którzy pojawili się na scenie zupełnie za darmo, chcąc umilić czas naszym mieszkańcom.

31 PIKNIK COUNTRY 8 sierpnia na tzw. „Skalisku” został po raz pierwszy zorganizowany Piknik Country. Impreza w stylu dzikiego zachodu, wraz z wioską indiańską, końmi niczym z amerykańskich westernów, muzyka country. Podczas imprezy gościły również ciężarówki stylizowane na amerykańskie „trucki”. Sama scena została zrobiona z naczepy tira. Było to możliwe dzięki pomocy Pana Ryszarda Dziedzica, który wypożyczył naczepę i pomógł w znalezieniu chętnych sympatyków „trucków” do pokazania się podczas złotostockiego Pikniku Country. Niespodzianką imprezy był występ orkiestry dętej z pokazami mażoretek zaproszonych przez Jarosława Szkudlarza.

32 DOŻYNKI GMINNE W sierpniu 2015 r. odbyło się Gminne Święto Plonów. Wszystkie sołectwa naszej gminy, chcąc podziękować za uzyskane plony, wykonały wspaniałe i okazałe wieńce. Wieniec z sołectwa Laski został oceniony jako najładniejszy i następnego dnia wziął udział w konkursie wieńców na dożynkach powiatowych, gdzie zajął zaszczytne 3 miejsce. Program obchodów Gminnych Dożynek był bardzo bogaty w występy artystyczne, konkursy sołeckie oraz oferował bogaty poczęstunek dla zgromadzonych. Podczas przeprowadzanych konkursów sołectwa zgarniały nagrody za nagrodami, które zostały ufundowane przez poseł Monikę Wielichowską, starostów powiatu ząbkowickiego i panią burmistrz. Dożynki zorganizowane zostały dzięki pracy i staraniom pracowników CKiP, Rady soleckiej i sołtysa wsi Laski – Bogdana Sochackiego przy ogromnym wkładzie pracy radnych: Anny Gajek, Katarzyny Bodak, Krystyny Grzech oraz mieszkańców sołectwa.


Pobierz ppt "Informacja burmistrza z realizacji zadań w 2015 r. Gmina Złoty Stok, ul. Rynek 22 57-250 Złoty Stok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google